Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Владимир Павликов Диловски
  Гл. ас. д-р Владимир Павликов Диловски

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

  Кабинет: Корпус 1, стая 203

  Телефон:

  Email: v.dilovski@shu.bg

  Приемно време: Първа, втора седмица - четвъртък от 13:00 до 15:00


  Играта в художествения текст и обучението по литература
  Дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма „Методика на обучението по литература” професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по... област на висше образование: 1. Педагогически науки