Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Лиляна Методиева Каракашева- Йончева
  Доц. д-р Лиляна Методиева Каракашева- Йончева

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 317

  Телефон: 054 830495 вътр. 230 К3

  Email: l.karakasheva@shu.bg

  Приемно време: първа седмица: вторник 8 -16ч., петък 8-16ч.; втора седмица: вторник 8-16ч., сряда 8-16ч.


  Завършен университет, специалност

  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" специалност "Математика "- педагогически профил

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Учител по математика в Техникум по облекло "Добринка Миленкова"-от м. септември 1979 г. до м. януари 1981г.

  Заемани академични длъжности

  асистент - от февруари 1981 до март 1991 г.

  старши асистент - от март 1991 г. до юни 2007 г.

  главен асистент - от юни 2007 г.до септември 2015г.

  доцент- от септември 2015г.

  Придобити научни степени

  ОНС “Доктор“, област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Методика на обучението по математика

  Водени лекции и/или упражнения

  Семинарни упражнения по учебните дисциплини :

  Математически анализ I част / МА I ч./ , Математически анализ II част / МА II ч. /,Математически анализ III част /МА III ч. /,Математически анализ IV част / МА IV част / за специалности Математика , Стопанска математика , Математика и информатика

  МА I ч. , МА II ч. , МА III ч. за специалности Информатика , Компютърни информационни технологии, Икономическа информатика

  МА I ч., МА II ч. за специалности Физика и Астрономия

  Математика II част за специалност Икономика

  Математика I част за специалности Техника и технологии, Биология и Химия , Биология и Физика ,Екология и опазване на околната среда ,Химия и опазване на околната среда

  Математика I част и Математика I I част на специалности Начална училищна педагогика ,Начална училищна педагогика с чужд език

  Математически анализ II за специалност Геодезия

  Линейна алгебра и аналитична геометрия

  Математически практикум за студентите от специалност Математика и информатика

  Методика на обучението по математика в началното училище

  Лекции по Обща методика на обучението по математика на студентите от специалност Математика и информатика

  Лекции по Училищен курс по алгебра

  Лекции по Теория и методика на обучението по математика за ДИН

  Лекции по Съвременни проблеми на обучението по математика

  Лекции по Актуални проблеми на обучението по математика в НЕО

  Лекции по Съвременни дидактически технологии в УКА

  Лекции по Портфолиото в обучението по математика

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  В Ecole Normale Superieure de Bizerte, Universite de Tunis II, Тунис

  Maitre-assistent - от септември 1986 до септември 1990 г.

  Области на научни интереси

  Иновативни методи на обучение във висшето училище

  Подходи и технологии за формиране на ключови професионални компетентности

  Специализации

  Участие в семинар “Методика на академичното преподаване и научноизследователската дейност

  Обучение за преподаване на математика по системата JUMP Math-Удостоверение №1072/27.08.2015г. от Институт за прогресивно образование

  Квалификационен курс “Подготовка за участие в онлайн състезание “Математика с компютър“ “, сертификат №17от СМБ, 03.04.2018г.

  Квалификационен курс “Въведение в изследователския подход в математическото образование за незрящи“, сертификат №8 от СМБ, 04.04.2018

  Участие в курс “Изучаване на стереометрия с динамични конструкции“, Удостоверение от СМБ, 1-4.09.2020г.

  Практически курс РКИ, Свидетелство №2027 от Государственный Институт русского языка им. Пушкина, Москва

  Участия в проекти

  Проект РД-05-476/2008 “Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите”, фонд “Научни изследвания” към ШУ “Еп.К.Преславски”

  Проект РД-05-291/2009 “Нули на Абелеви интеграли и нелинейни диференциални уравнения”, фонд “Научни изследвания” към ШУ “Еп.К.Преславски”

  Проект РД-05-340/2010 “Методологически изследвания на обучението по математика, информатика и информационни технологии”, фонд “Научни изследвания” към ШУ “Еп. К. Преславски”

  Проект РД-07-298/2011 “Нелинейни интегруеми уравнения и нули на абелеви интеграли”, фонд “Научни изследвания” към ШУ “Еп.К.Преславски”

  Проект РД-05-154/2011 “Методически анализ на иновационни методи в обучението по математика, информатика и информационни технологии”, фонд “Научни изследвания” към ШУ “Еп.К.Преславски”

  Проект РД-05-283/2012 “Състезания по математика и информационни технологии за ученици от начална училищна степен“ ,фонд “Научни изследвания“ към ШУ “Еп.К. Преславски“

  Проект РД-08-285/2013 “Диагностика на математическата и методическа компетентност на студентите от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика с изучаване на чужд език-бъдещи учители“

  Проект РД-08-235/13.03.2014 “Web-базирано обучение в областта на математиката, информатиката и информационните технологии“, фонд “Научни изследвания към ШУ“

  Проект РД-08-273/11.03.2015 “Иновации в обучението по математика, информатика и информационни технологии“

  Проект РД-08-98/05.02.2016 “Технологии за личностно-ориентирано обучение по математика, информатика и информационни технологии“, фонд “Научни изследвания“ към ШУ-ръководител на проекта

  Проект РД-08-105/06.02.2017 “Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии“, фонд “Научни изследвания“ към ШУ-ръководител на проекта

  Проект РД-08-164/09.02.2018 “Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии“, фонд “Научни изследвания“ към ШУ-ръководител на проекта

  Проект РД-08-117/04.02.2019 “Информационни и комуникационни технологии в съвременното обучение по математика, информатика и информационни технологии“, изследовател

  Национална научна програма “Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността(ИКТ в НОС)“, финансирана от МОН

  Проект РД-08-89/28.01.2020 “Информационни и комуникационни технологии в съвременното обучение по математика, информатика и информационни технологии“ , изследовател

  Проект РД-08-111/02.02.2021 \"Иновационни технологии в обучението по математика и информационни технологии\", фонд \"Научни изследвания\" към ШУ, Ръководител на проекта

  Организационна дейност

  Отговорник по качеството на обучението в катедра “Математически анализ“

  Член на комисия по атестация на преподавателския състав при ФМИ

  Член на факултетския съвет на ФМИ

  Член на Управителния съвет на синдикат ФУНИС към ШУ “Еп. Константин Преславски“ от м.11.2014г.

  Заместник-председател на Общото събрание на ФМИ от 2015г. до 2020г.

  Член на Общото събрание на ШУ “Еп. Константин Преславски“

  Член на Методическия съвет към ШУ “Еп. Константин Преславски“ от 01.01.2019г.

  Член и председател на одиторска комисия при ШУ

  Членства в научни организации

  Член на Съюза на математиците в България- секция Шумен