Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Станимир Кунчев Железов
  Доц. д-р Станимир Кунчев Железов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 409

  Телефон: 054 830495 вътр. 317 К3

  Email: s.zhelezov@shu.bg

  Приемно време: I седмица - Вторник и Четвъртък,
  II седмица - Вторник и Четвъртък


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ К. Преславски" - Информатика 1997 г.

  Заемани академични длъжности

  1999 – 2003 г. Хоноруван асистент по информатика в катедра Информатика на Факултет по математика и информатика

  2003 - 2006 г. Докторант и хоноруван асистент по информатика

  2005 - 2008 г. Асистент по информатика

  2008 - 2011 г. Старши асистент по информатика

  2011 - 2017 г. Главен асистент по информатика

  от 2017 г. Доцент по информатика

  Придобити научни степени

  Доктор по направление 4.6. Информатика и компютърни науки - 2014г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Web-технологии

  Програмиране на Java

  Компютърна и мрежова сигурност

  Компютърни архитектури

  Въведение в информатиката и информационните технологии

  Облачни технологии

  Области на научни интереси

  Информационна сигурност

  Компютърна стеганография

  Паралелно програмиране

  Web програмиране

  Участия в проекти

  Web-базирана информационна система за историята на военнопленническия лагер в гр. Шумен 2008-2009

  Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Еп.К.Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми за обучение” 2012-2013 BG051PO001-4.3.04-0020,2012

  Участия в университетски проекти, финансирани от фонд „Научни изследвания” на Шуменския Университет:

  1. РД-05-281/15.03.2012 Подходи за повишаване на ефективността на клъстерна система за паралелен компютърен стеганализ - участник

  2. РД-08-250/14.03.2013 Методи, алгоритми и програми за паралелна обработка в областта на информационната сигурност и изкуствения интелект - участник

  3. РД-08-238/13.03.2014 Модел на паралелна стеганалитична подсистема за защита на информацията - участник

  4. РД-08-316/13.03.2015 Стеганография и сигурност в облачните услуги - участник

  5. РД-08-119/08.02.2016 Стеганография в мобилните устройства и триизмерното моделиране - участник

  6. РД-08-101/06.02.2017 Надеждност, ефективност и безопасност на интегрирани в единна информационна среда комуникационни и компютърни системи и мрежи - ръководител

  7. РД-08-159/09.02.2018 Надеждност и защита на информация в социалните мрежи, графичните и 3D обекти в добавена и виртуална реалност

  8. РД- 08-96/01.02.2019 Защита и надеждност на данни във виртуални и web среди, графични файлове, 3D моделиране на терени

  9. РД-08-134/04.02.2020 - Надеждност и защита на информация в web среда, графични и 3D обекти, 3D моделиране на терени

  10. РД-08-120/03.02.2020г. Научни и творчески прояви на студентите и докторантите от Шуменски университет - ръководител

  11. РД-08-130/04.02.2021 - Надеждност и защита на информация във видео и видеопотоци, графични обекти, 3D моделиране на терени

  12. РД-08-147/02.03.2022 г. Защита и надеждност на информация в мултимедийни обекти, 3D моделиране на терени

  13. РД – 08-125/22.02.2023 г. Паралелни алгоритми за защита на данни в графични обекти и триизмерното моделиране

  Национален проект: Проект BG051PO001-3.3.06-003 “Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки“, период 04.10.2012 - 2015 година.

  Национален проект: Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ 2016 г.

  Национален проект: Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2”

  Национален проект: Research e-Infrastructure for Resources and Technologies in favor of the Bulgarian Language and Cultural Heritage, part of the EU infrastructures CLARIN and DARIAH CLaDA-BG, Grant number DO1-272/16.12.2019

  Национален проект: BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе („Университети за Наука, Информатика и Технологии в Е­обществото“) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

  Заемани ръководни позиции

  от 2018 г. Ръководител катедра "Компютърни системи и технологии"

  Членства в научни организации

  IEEE, ACM, СМБ, СУБ

  Държавни и/или научни награди

  Награда на община Шумен за 2011 за научни постижения ( колективна)