Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Станимир Кунчев Железов
  Доц. д-р Станимир Кунчев Железов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 409

  Телефон: 054 830495 вътр. 317 К3

  Email: s.zhelezov@shu.bg

  Приемно време: I седмица - Вторник и Четвъртък,
  II седмица - Вторник и Четвъртък


  2014 Оценка на ефективността на системи за защита на информацията в компютърните системи
  2023 Железов, С., Кордов, К., Методи на стеганологичната подсистема за информационна защита, 240 стр., Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен, 2023, ISBN: 978-619-201-712-5
  2020 Железов, С., Методи на текстовата стеганография, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен, 2020, ISBN: 978-619-201-443-8
  2021 Kordov, K., & Zhelezov, S. (2021). Steganography in color images with random order of pixel selection and encrypted text message embedding. PeerJ Computer Science, 7, e380. (Scopus, Web of Science - Q1)
  2019 Стоянова, Т., Железов, С., МЕТОДИ НА ТЕКСТОВАТА СТЕГАНОГРАФИЯ, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Mathematics and Informatics, vol. ХX С, 2019, pp. 67 - 92.
  2023 Uzunova-Dimitrova, B., Paraskevov, H., & Zhelezov, S. (2023). Objective Assessment During a Pandemic. TEM Journal, 12(1). (Scopus)
  2021 Nachev, A., Kordov, K., Zhelezov, S., Gueorguiev, N., & Pavlova, D. (2021). Influence of Two Types of Disturbing Effects with Different Statistical Characteristics on the Efficiency of Information Processes Implementation. In 2021 3rd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA), pp. 693-695, IEEE. (Scopus)
  2021 Kordov, K., Zhelezov, S., Nachev, A., Gueorguiev, N., & Pavlova, D. (2021). Design of Digital Image Encryption Scheme With Cryptographic Analysis. In 2021 3rd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA), pp. 685-692, IEEE. (Scopus)
  2021 Zhelezov, S., Kordov, K., Nachev, A., Stoyanova, T., Uzunova-Dimitrova, B., & Pavlova, D. (2021). Study of the Efficiency Coefficient of the Steganographic Embedding in Text Containers Using the Letter Replacement Method. In 2021 3rd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA), pp. 680-684, IEEE. (Scopus)
  2020 Popov, D., Popova, V., Kordov, K., Zhelezov, S., Bulgarian Associative Dictionaries in the LABLASS Web-Based System, (2020) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 12335 LNAI, pp. 379-388.(ISSN:0302-9743, SJR 2019: 0.427)
  2020 Zhelezov, S., & Harizanova, D. (2020). Automated System for Development of Doctoral Documentation. Mathematical and Software Engineering, 6(1), 7-11.(ISSN: 2367-7449)
  2020 Николова, М., Стоянова, Т., Железов, С., Янакиева, В., Изграждане на виртуален модел на защитена инфраструктура, МАТТЕХ 2020, (2020), CONFERENCE PROCEEDINGS, v. 1, pp. 87 - 103. (ISSN:1314-3921)
  2019 Христов, Л., Железов, С., (2019) АУТСОРСИНГ НА КОРПОРАТИВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИГУРНОСТ, СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на НВУ, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, стр. 902-910, ISSN 2367-7481
  2019 Stoyanov, S., & Zhelezov, S. (2019). New Functionalities of a Virtual Computer Model Design and Construction. Mathematical and Software Engineering, 5(2), 23-33.
  2019 Мирев, К., Железов, С., 3D МОДЕЛИРАНЕ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРЕН МУЗЕЙ, Сборник студентски научни публикации, Факултет по математика и информатика, 2019, стр. 47 - 60.
  2019 Харизанова, Д., Железов, С., Приложение за генериране на учебна документация, Сборник студентски научни публикации, Факултет по математика и информатика, 2019, стр. 61 - 70.
  2018 Boryana, U.-D., Stanimir, Z., Hristo, P., Intelligent methods for evaluation of student written works, Journal of Engineering and Applied Sciences 12(Specialissue10), pp. 8780-8784 (sjr 2017: 0.163)
  2018 Zhelezov, S., Uzunova-Dimitrova, B., Paraskevov, H., An approach for hiding steganography data within web applications, Journal of Engineering and Applied Sciences 12(Specialissue8), pp. 8251-8255 (sjr 2017: 0.163)
  2018 Стоянов, С., Железов, С., Проектиране и изграждане на виртуален модел на компютърна система, МАТТЕХ 2018, Том 1, стр. 205-212
  2018 Станимир Железов, Станимир Станев, Теодор Георгиев, За едно приложение за добавена реалност в уеб базирана среда и 2D баркод маркери, Математика, компютърни науки и образование, ISSN: 2603-4670, 2018, 30-36
  2017 Paraskevov, H., Zhelezov, S., Uzunova-Dimitrova, B., Robustness of the secret message in stego file against flip and rotation attack, Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications 9(1), 2017, pp. 5-16, (SJR 2015 - 0.141)
  2016 Uzunova-Dimitrova B.Hr., Lecheva D.L., Zhelezov S.K. WEB-BASED INFORMATION SYSTEM FOR TEST-TESTING AND EVALUATION. VIII Международной научно-практической конференции, АГЕНТСТВО ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (АПНИ), ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, 2015, Часть II, р. 5-9, ISSN 2413-0869, (РИНЦ) по договору № 301-05/2015 от 13.05.2015 г
  2016 Zhelezov, Stanimir. "Modified Algorithm for Steganalysis." Mathematical and Software Engineering 1.2 (2016): 31-36.
  2016 Stoyanov, Borislav P., Stanimir K. Zhelezov, and Krasimir M. Kordov. "LEAST SIGNIFICANT BIT IMAGE STEGANOGRAPHY ALGORITHM BASED ON CHAOTIC ROTATION EQUATIONS." Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences 69.7 (2016).
  2016 Zhelezov, Stanimir, Hristo Paraskevov, and Boryana Uzunova-Dimitrova. "Robustness of the secret message in stego file against flip and rotation attack." Biomath Communications 3.2 (2016).
  2015 Zhelezov, S., H. Paraskevov, Possibilities for steganographic parallel processing with a cluster system, Contemporary Engineering Sciences, Volume 8, Issue 20, ISSN:1313-6569, 2015, SJR (2014) : 0.187
  2014 Zhelezov, S., H. Paraskevov, H. Hristov, P. Boyanov, B. Uzunova, An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of 10-th International Conference ICBBM, Liepaya, Latvia, 2014, p. 123-128
  2013 Железов, С., В. Янакиева, Модифициран алгоритъм за стеганализ, Научна сесия, НВУ „Васил Левски”, Шумен, 2013
  2013 Железов, С., А. Начев, Статистически модел за оценка на въздействието на заплахите за компютърните системи и мрежи, Научна конференция „Защита на личните данни в контекста на информационната сигурност”, НВУ „Васил Левски”, Шумен, 2013
  2013 Железов, С., С. Ниязиев, С. Станев, Стеганологичен софтуерен пакет, Научна сесия, НВУ „Васил Левски”, Шумен, 2013
  2013 Железов, С., С. Станев и Х. Параскевов. Обучението по компютърна стеганография в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Сборник на юбилейна международна научна конференция на Департамент национална и международна сигурност, Темат.напр. 4, НБУ,София, 2013 (под печат)
  2013 Железов, Ст., Е. Мехмед, Н. Ненков, И. Ибрям, Aлгоритми за програмиране на роботехническа система в обучението по изкуствен интелект, Научни трудове, Колеж-Добрич, Шумен, 2013, с. 130 - 138
  2013 Nachev, A., S. Zhelezov. Assessing the efficiency of information protection systems in the computer systems and networks. Information Technology and Security” № 1(3)-2013 79 УДК 004.056.5, Киев, Стр. 79-86
  2012 С. Железов., Станев, С. Первые результаты внедрения курса „Компютерная стеганография” в Шуменском университете. Трудове на международната научно-практическа конференция на ВДПУ „Коцюбински”, Виница,Украйна, 2012,стр.205-207.
  2012 С. Железов, С. Станев и И. Якимов. Реализация на паралелен стеганализ с клъстерна система.Международна научна конференция „Съвременни методи и технологии в научните изследвания”, Варна,2012, стр. 122-127.
  2012 С. Железов, С. Станев и И. Якимов. Подход за паралелен стеганализ чрез компресиране на данни. Юбилеен международен конгрес "40 години българия – космическа държава", Варна, 2012, стр.360 - 365 .
  2011 Станимир К. Железов, Христо И. Параскевов, Траяна Б. Великова, Станимир Ст. Станев Алгоритми и програми за приложение на стеганографския метод LSB. Ш.,Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен 2011
  2011 Станимир К. Железов, Христо И. Параскевов, Валентина Д. Неделчева, Ивайло Я.Якимов Възможности за стеганографска паралелна обработка с клъстерна система. Ш.,Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен 2011
  2011 Станимир К. Железов, Траяна Б. Великова, Станимир Ст. Станев, Мария А. Иванова За ефективността на стеганографските програми. Ш.,Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен 2011
  2011 Станев, Ст. К вопросу применения термина „Эффективность стегосистем” в учебном курсе „ Компютерная стеганография”( В съавт. с Железов,С.,Великова, Т.,Неделчева, В. И Иванова,М.). Трудове на международната научно-практическа конференция на НПУ „Драгоманов”, Киоев, 2011,стр.310-311
  2010 Ст.Железов, Станев, Ст., К.Велчева , и В. Велчева. Подход за стеганографско манипулиране на компютърни 3D виртуални обекти. Ш.,Научна конференция МАТТЕХ 2010, Том 1, стр. 179
  2009 Железов, Ст., Х.Параскевов и др. Един подход за откриване на стеганографски манипулирани аудиофайлове чрез разлагане с wavelet. Научна конференция смеждународно участие, посветена на 105 годишнината от рождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Том 2, Шумен 2009., стр.126
  2009 Zhelezov, St., K.Tsvetkov and H.Paraskevov. Bulgarian university concortium for investigating the potentiality of mobile-learning for widening the coverage of learning withoutborders.Budapest,6th International Conference,ISBN 978-87706-4-6
  2009 Ст.Железов , Параскевов, Хр. и др. Алгоритъм и програма за стеганографска защита на текстови файлове. Научна конференция с международно участие, посветенана 105 годишнината от рождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Том 2, Шумен 2009. стр.119
  2007 Железов Ст., Алгоритъм и програма за стеганографска защита. Научна конференция на факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2007, (В съавт. със Ст. Станев Ст.,Цанков Ц., Параскевов,Хр.)
  2006 Железов, Ст. An Approach to Subject Area Analysis of an Intelligent University Training Managing System, МТА Review, №1,75-84, Bucharest, 2006 (в съавт. с: К. Цветков,Н. Ненков)
  2005 Железов, Ст Web – based informational system for information security in small firms – informational and monitorial module. International Conference “Cognitive Modeling InLinguistics” Cml Varna 2005 (в съавт. с Ст. Станев)
  2005 Железов, Ст. Valuation of the Functional Reliability of CIS Through the Method of the Time Characteristics of the informational processes in Real Reliability Conditions , 2005(в съавт. с: К. Цветков, Ат. Начев)
  2004 Железов, Ст. Web-базирана информационна система за защита на информацията в малката фирма. Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината отрождението на Джон Атанасов, т. III, Шумен, , стр. 167 (в съавт. с Ст. Станев и З. Гугов)
  2004 Железов, Ст. Web-базирани информационни системи за защита на информацията в малката фирма – информационен и мониторен модул. Втора националнанаучна конференция “Информатиката в научното познание”, Варненски свободен университет “Ч. Храбър”, Варна, 2004,) (в съавт. с Ст. Станев, Пл. Димитров)
  2004 Железов, Ст. Анализ на риска и комплексна оценка на защитеността на комуникационно-информационни системи. Доклад на Докторантска научна сесия на ШУ“Еп. К. Преславски”
  2004 Железов, Ст. Методи за защита на информацията в университет с регионално разпределение. Доклад на Национална научна конференция “Информатиката внаучното познание” Варненски свободен университет и Институт по математика и информатика на БАН , Варна, (в съавт. с: Иван Кръстев Цонев, Кремен Желязков Христов)
  2004 Железов, Ст Информационна система по учебната дисциплина “Сигурност в Интернет”. Научна конференция, посветена на 150 години от рождението на АнриПоанкаре, ШУ “Еп. К.Преславски” (в съавт. с Ст. Станев)
  2003 Железов, Ст. Програмни среди за виртуално моделиране на исторически обекти и сцени. Научни трудове, Педагогически колеж- Добрич, III D , Университетскоизд-во “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2003, стр. 113-120, (В съавт. с Ст. Станев, А. Андреев, Н. Христова, М. Стойчев)
  2003 Железов, Ст. Виртуални исторически карти на Шуменско плато. Научни трудове, Педагогически колеж- Добрич, III D , Университетско изд-во “Еп. К. Преславски”,Шумен, 2003, стр. 94-98 (В съавт. с Андреев А., Марков М., Станев Ст. )
  2003 Железов, Ст. Web- базирана информационна система за обучение по дисциплината “Компютърни мрежи и комуникации”. Научни трудове, Педагогически колеж -Добрич, том IIID, Университетско изд-во “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2003, стр. 89-93 (В съавт. със Станев Ст., Гугов З., Пенева-Чоновска Ст. , Иванов Ф.)
  2018 Железов, Ст., Алиев, С., Java аплети, Университетско издателство, Шумен, 2018, ISBN 978-619-201-236-6
  2005 Железов, Ст. Компютърна и мрежова сигурност, Шуменски университет, ЦДО, Шумен, 2005 (в съавт. със Ст. железов ) - 182 стр. и CD. (в съавт. с: Ст. Станев)
  2015 Станев, С., Железов, С., Параскевов, Х., Христов, Х., Ръководство за упражнения по стеганография, Университетско издателство, Шумен, 2015, ISBN 978-619-201-011-9
  2014 Станев, С., Параскевов, Х., Железов, С., Компютърна стеганография. Методическо ръководство, VI част, Университетско издетелство Епископ Константин Преславски, 2014 г., стр. 30 - 52
  2018 Stoyanov, B.P., Zhelezov, S.K., Kordov, K.M. Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations (2016) Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 69 (7), pp. 845-850 Цитирана в: Hristov, H. (2018). Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, 4(1), 1-6.; Параскевов, Х., Стефанов, А., Съвременни стеганографски подходи в социалните мрежи, Сборник научни трудове Маттех 2018, том 1, стр. 197-203
  2018 Stoyanov, B.P., Zhelezov, S.K., Kordov, K.M. Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations (2016) Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 69 (7), pp. 845-850 Цитирана в: Liu, J., Tian, H., Chang, C. C., Wang, T., Chen, Y., & Cai, Y. (2018). Steganalysis of Inactive Voice-Over-IP Frames Based on Poker Test. Symmetry, 10(8), 336. (SJR 2017 - 0.334)
  2018 Nachev, A., S. Zhelezov. Assessing the efficiency of information protection systems in the computer systems and networks. Information Technology and Security” № 1(3)-2013 79 УДК 004.056.5, Киев, Стр. 79-86 Цитирана в: Hristov, H. (2018). Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, 4(1), 1-6.
  2018 Zhelezov, Stanimir. "Modified Algorithm for Steganalysis." Mathematical and Software Engineering 1.2 (2016): 31-36. Цитирана в: Hristov, H. (2018). Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, 4(1), 1-6.
  2018 Zhelezov, S., H. Paraskevov, H. Hristov, P. Boyanov, B. Uzunova, An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of 10-th International Conference ICBBM, Liepaya, Latvia, 2014, p. 123-128 Цитирана в: Янакиева, В., Стоянова, Т., Ransomware атаки и противодействие, Сборник научни трудове Маттех 2018, том 1, стр. 189-195
  2018 Железов, С., Оценка на ефективността на системи за защита на информацията в компютърните системи, Дисертационен труд, Университетско издетелство "Епископ Константин Преславски", 2014 г., Шумен Цитирана в: Янакиева, В., Стоянова, Т., Ransomware атаки и противодействие, Сборник научни трудове Маттех 2018, том 1, стр. 189-195
  2018 Станев, С., Железов, С., Компютърна и мрежова сигурност, Университетско издетелство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2005 Цитирана в: Янакиева, В., Стоянова, Т., Ransomware атаки и противодействие, Сборник научни трудове Маттех 2018, том 1, стр. 189-195
  2018 Станев, С., Железов, С., Параскевов, Х., Христов, Х., Ръководство за упражнения по стеганография, Университетско издателство, Шумен, 2015, ISBN 978-619-201-011-9 Цитирана в: Кордов, К., Йорданов, Д., Стеганографски подход, базиран на компютърна игра, Сборник научни трудове Маттех 2018, том 1, стр. 167-174
  2018 С. Железов, С. Станев и И. Якимов. Реализация на паралелен стеганализ с клъстерна система., Сборник от международна научна конференция „Съвременни методи и технологии в научните изследвания”, Варна, 2012, стр. 122-127. Цитирана в: Кордов, К., Йорданов, Д., Стеганографски подход, базиран на компютърна игра, Сборник научни трудове Маттех 2018, том 1, стр. 167-174
  2017 Kordov, K. M., & Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422.
  2017 Kordov, K., & Bonchev, L. (2017). Using circle map for audio encryption algorithm. Mathematical and Software Engineering, 3(2), 183-189.
  2016 Stanev, S., & Szczypiorski, K. (2016). Steganography Training: a Case Study from University of Shumen in Bulgaria. International Journal of Electronics and Telecommunications, 62(3), 315-318.
  2015 Malchev, D., & Ibryam, I. (2015). Construction of Pseudorandom Binary Sequences Using Chaotic Maps. Applied Mathematical Sciences, 9(78), 3847-3853.
  2015 Boyanov, P. (2015). DETECTION AND IMPLEMENTATION OF ALTERNATE DATA STREAMS IN THE COMPUTER AND NETWORK SYSTEMS. Association Scientific and Applied Research, 7, 34.
  2015 Boyanov, P. (2015). DESIGNING A SMALL CORPORATE BUILDING WITH FOUR WORKING COMPUTER DEPARTMENTS USING DISTANCE VECTOR ROUTING PROTOCOL-RIP. Association Scientific and Applied Research, 7, 52.
  2015 Boyanov, P. (2015). DESIGNING A SMALL CORPORATE BUILDING WITH FOUR WORKING COMPUTER DEPARTMENTS USING STATIC ROUTING AND SUBNETTING. Association Scientific and Applied Research, 7, 43.
  2014 Boyanov P. Kr., Tasheva Zh. N., Fetfov Og. M., Trifonov T. Sp., Uzunova B. Hr., Securing the social profiles from malicious and unauthorized access, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 109-112
  2014 Boyanov P. Kr., Finding a modern security ap-proach and defence mechanism against various cyber-attacks, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 113-116
  2014 Dimanova D., Hristov H., "A model about organizing a counteraction to encroachments on company security". Proceedings of 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014
  2014 Stanev S, Hristov H, Dimanova D, "Aproaches for stego defense of sensitive information". Proceedings of 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014
  2014 Bogdan Tiganoaia, SECURITY SOLUTIONS IN SOCIAL SYSTEMS , FAIMA Business and Management Journal, No 2/2014, , ISSN-L 2344-4088, ISSN 2344-4088, 2014
  2014 Красимир М. Кордов, HEARTBLEED БЪГ: ЗАПЛАХА ЗА ИНТЕРНЕТ СИГУРНОСТТА И МЕТОДИ ЗА ЗАЩИТА, MAТТЕХ 2014 СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 145-148, ШУ 2014
  2014 Boyanov, P. (2015). SCANNING AND MONITORING ONE HTTP SERVER AND SEVERAL HOSTS IN WIRELESS LOCAL AREA NETWORK FOR SECURITY ISSUES. ASSOCIATION SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 4, 50.
  2013 ХРИСТОВ, Христо А.; CHRISTOV, Christo A. ПОСЕГАТЕЛСТВАТА СРЕЩУ ЛИЧНИ ДАННИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА–СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, 56.
  2013 ХРИСТОВ, Христо А.; CHRISTOV, Christo A. ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ–ОБЕКТИВНА НЕОБХОДИМОСТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, 64.
  2012 Йорданов, Ст.,Статистически анализ на взаимно-корелационните свойства насигнали с дължина от вида 2n-1 и 3n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 3.2, стр.52-56
  2012 Беджев, Борислав, and Стоян Йорданов. "Метод за синтез на сигнали с дължина от вида 3n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция, Международна научна конференция на РУ „А." Кънчев”, Русе (2012): 26-27.
  2012 БЕДЖЕВ, Борислав; ЙОРДАНОВ, Стоян. Алгоритъм за синтез на системи от сигнали с оптимални корелационни свойства, Международна научна конференция на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2012, 26-27.10.