Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Ст. преп.  Росица Пенчева Христова
  Ст. преп. Росица Пенчева Христова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 208

  Телефон: 054 830495 вътр.341

  Email: r.hristova@shu.bg

  Приемно време: І седмица вторник и сряда; ІІ седмица вторник и сряда


  Завършен университет, специалност

  1984г. СУ „Св. Климент Охридски”

  Специалност ”Математика”, специализация „Математическо осигуряване”

  2016г. ШУ "Еп. Константин Преславски"

  Магистър "Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1984г.- 1986г. Системи за телеобработка - В.Търново

  Заемани академични длъжности

  1986г.-1988г. асистент по Информатика във ВПИ Шумен

  1988г.-1991г. аспирант БАН, ИМИ

  1991г.-1992г. асистент в катедра Информатика, ШУ „Епископ К.Преславски”

  1992г.-2002г. ст.асистент в катедра Информатика, ШУ „Епископ К.Преславски”

  2002г.-2004г. гл.асистент в катедра Информатика, ШУ „Епископ К.Преславски”

  2004г.-2014г. гл.асистент в катедра Компютърни системи и технологии, ШУ „Епископ К.Преславски”

  2014г. гл.асистент в катедра МОМИ, ШУ "Епископ К. Преславски"

  2015г. ст.преподавател в катедра МОМИ, ШУ "Епископ К. Преславски"

  2017г. ст.преподавател в катедра Компютърни системи и технологии, ШУ „Епископ К.Преславски”

  Водени лекции и/или упражнения

  Нови информационни технологии

  Основи на информатиката

  Основи на бизнес информатиката

  Бизнес информатика

  Компютърна графика

  Геоинформатика

  CAD системи

  Инженерна и компютърна графика

  Бази от данни

  Бази данни и приложения

  Инструментални средства за разработване на информационни системи

  Информатика

  Операционни системи

  Компютърни системи

  Интернет технологии

  Компютърни технологии

  Програмни продукти в икономиката

  Методи за транслация

  Програмиране 1 и 2

  Структури от данни

  Области на научни интереси

  Методиката на обучението по информатика и информационни технологии

  Компютърна графика

  Бази от данни и приложения

  Операционни системи

  Методи за транслация

  Структури от данни

  Участия в международни и национални научни проекти

  Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)"

  ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

  ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

  ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики"

  Темпус-проект JEP 11309-96 Преструктуриране на специалността "Икономическа педагогика" в българските университети.

  Участия във вътрешноуниверситетски научни проекти

  РД-08-117/04.02.2019 – Информационни и комуникационни технологии в съвременното обучение по математика, информатика и информационни технологии

  РД-08-164/09.02.2018 - Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии

  РД-08-105/06.02.2017 г. – Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии

  РД-08-98/05.02.2016 г. – Технологии за личностно-ориентирано обучение по математика, информатика и информационни технологии

  РД-08-273/11.03.2015 г. – Иновации в обучението по математика, информатика и информационни технологии

  РД-08-250/2014 г. - Изследване възможностите за оптимизация на компютърната мрежа на ФМИ чрез „тънки клиенти”

  РД-8-250/2013 г. - Методи, алгоритми и програми за паралелна обработка в областта на информационната сигурност и изкуствения интелект.

  РД-05-282/2012 г. - Изследване на особеностите на компютърните облаци и переспективите в/при обучението на студенти от ШУ.

  РД-05 – 151/2011 г. - Псевдослучайни генератори на редици и информационно търсене.

  РД-05 – 149/2011 г. - Анализ на програмни средства за санкциониран/ несанкциониран достъп до HandHeld устройства.

  РД-05-334/2010 г. - Изследване на възможностите за M-learning във ФМИ на ШУ “Епископ К. Преславски” за разширяване на обхвата на учене без граници.

  РД-05–284/2009 г. - Изследване възможностите на софтуер за ОС- XP и VISTA- базирани платформи за мрежова защита и методи за откриване на стеганографски съобщения.

  Организационна дейност

  Отговорник по качеството на учебния процес в катедра "Компютърни системи и технологии"

  Членства в научни организации

  Съюз на математиите в България