Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Ана Димитрова Михайлова
  Гл. ас. д-р Ана Димитрова Михайлова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 210

  Телефон: 054 830495 вътр.112

  Email: a.mihaylova@shu.bg

  Приемно време: I-ва и II-ра седмица: сряда 9-17 часа и четвъртък 8-16 часа


  Завършен университет, специалност

  1984 г. : магистър по математика, педагогически профил, ВПИ гр. Шумен

  1986 г. : магистър по математика, специализация "Диференциални уравнения ", СУ "Климент Охридски "

  2004 г. : бакалавър по математика и информатика, педагогически профил, ШУ "Еп. Константин Преславски "

  .

  Придобити научни степени

  2010 г. : доктор, научна специалност: "Диференциални уравнения "

  Области на научни интереси

  Диференциални уравнения, 16 - ти проблем на Хилберт, хамилтонови системи

  Специализации

  1987 г. : едногодишна специализация по квазикласически асимптотики, Софийски университет "Кл. Охридски "

  Участия в международни и национални научни проекти

  Национални проекти: участие в проект DDVU 02/91- 2010-2013 (Фонд Научни изследвания към МОМН), тема „Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите”; участие в Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики".

  Университетски проекти: проект РД-08-119/2018, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”.