Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Ана Димитрова Михайлова
  Гл. ас. д-р Ана Димитрова Михайлова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 210

  Телефон: 054 830495 вътр. 210 К3

  Email: a.mihaylova@shu.bg

  Приемно време: I-ва и II-ра седмица четвъртък 12-14 часа


  2018 Оценка на броя на нулите на една многозначна функция,част I-ва.// Годишник на Шуменския университет, Факултет по математика и информатика, том XIX C, 2018 г., стр. 129-148. ISSN 1311-834 X.
  2014 Едно неравенство за Абелев интеграл // MATTEX 2014, Сборник научни трудове, том 1 (2014), стр.91-97.
  2012 Върху един Абелев интеграл // MATTEX 2012, Сборник научни трудове, том 1 (2012), стр.108-114
  2010 An improved estimate for the number of zeros of Abelian integrals for cubic Hamiltonians // Nonlinearity, 23 (2010), pp. 3053-3069. (В съавт. с Емил Хорозов)
  2007 A result concerning the behaviour of basic Abelian integrals near to the infinite point // Applications of Mathematics in Engineering and Economics’32 ,2007, pp. 30 - 38
  2006 A Picard-Fuchs system for Abelian integrals, deduced by means of the package “Mathematica”. Part I // Applications of Mathematics in Engineering and Economics’31 2006,pp. 188-196
  2006 A Picard-Fuchs system for Abelian integrals, deduced by means of the package “Mathematica”. Part II .// Applications of Mathematics in Engineering and Economics” `31,2006, pp. 197-208
  2004 Estimate for the number of zeros of Abelian integral on elliptic curves. // Serdica, Math. J. 30 (2004),pp 1-16
  2004 Изследване на някои абелеви интеграли върху едно – цикли от римановата повърхнина в околност на безкрайната точка посредством система на Пикар – Фукс.//Сборник научни трудове, посветен на 100 г. от рождението на Дж. Атанасов, Шумен, 4-5.12., Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, т. I, Шумен, 2004, стр. 82-88
  2004 Компютърна програма на системата “Mathematica” за намиране приближени решения на системи линейни обикновени диференциални уравнения от първи ред саналитични коефициенти. Изобразяване движението по орбитите на решенията. // Компютърни системи и информационни технологии, Велико Търново, , стр. 71-78
  2002 Извод на една система на Пикар-Фукс за абелеви интеграли. // Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски”, ФМИ, том XV C, 2002, с. 194-204
  2002 Изследване на някои абелеви интеграли в околност на крайните им особени точки. // Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски”, ФМИ, том XV C, 2002, с. 204-217
  1998 Върху една система диференциални уравнения от трети ред. // Научни трудове - Сборник от Юбилейната научна сесия с международно участие на ВВОВУ “В.Левски”, В. Търново, кн. 65, , стр. 29-36. (В съавт. с Н. Георгиев)
  1997 An estimate of the period of the periodical solution of the autonomous system of differential equations. // Annuaire Univ. Sofia Fac. Math. Inf., 1 , Tome 91, 1997, pp 107 –114. (В съавт. с Н. Георгиев)
  1985 Общ вид на някои Лоренц-инвариантни диференциални многообразия. // Математика и математическо образование, 1985, с. 263-268
  2019 An improved estimate for the number of zeros of Abelian integrals for cubic Hamiltonians, E.Horozov and A. Mihajlova // Nonlinearity, 23 (2010), pp. 3053-3069 е цитирана в On the Number of Zeros of Abelian Integral for a Class of Cubic Hamilton Systems with the Phase Portrait “Butterfly” J Yang, S Sui, L Zhao - Qualitative Theory of Dynamical Systems, 2019 - Springer
  2019 An improved estimate for the number of zeros of Abelian integrals for cubic Hamiltonians, E. Horozov and A. Mihajlova // Nonlinearity, 23 (2010), pp. 3053-3069 е цитирана в On the number of zeros of Abelian integral for a class of cubic Hamiltonian systems J Yang - Dynamical Systems, 2019 - Taylor & Francis
  2018 An improved estimate for the number of zeros of Abelian integrals for cubic Hamiltonians, E. Horozov and A. Mihajlova // Nonlinearity, 23 (2010), pp. 3053-3069 е цитирана в On the Algebraic Structure and the Number of Zeros of Abelian Integral for a Class of Hamiltonians with Degenerate Singularities J Yang - Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, New …, 2018 - Springer
  2017 An improved estimate for the number of zeros of Abelian integrals for cubic Hamiltonians, E. Horozov and A. Mihajlova // Nonlinearity, 23 (2010), pp. 3053-3069 е цитирана в The cyclicity of period annuli for a class of cubic Hamiltonian systems with nilpotent singular points J Yang, L Zhao - Journal of Differential Equations, 2017 - Elsevier
  2016 An improved estimate for the number of zeros of Abelian integrals for cubic Hamiltonians, E. Horozov and A. Mihajlova, Nonlinearity 23 (2010), pp. 3053-3069 e цитирана в Zeros of Abelian integrals for a quartic Hamiltonian with figure-of-eight loop through a nilpotent saddle J Yang, L Zhao - Nonlinear Analysis: Real World Applications, 2016 - Elsevier