Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Валентина Спасова Дянкова
  Гл. ас. д-р Валентина Спасова Дянкова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 218

  Телефон: 054 830495 вътр.217

  Email: v.spasova@shu.bg

  Приемно време: вторник 8:00 - 16:00, петък 8:00 - 16:00


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет, математика

  Заемани академични длъжности

  асистент, 1989 - 2006

  главен асистент, от 2007

  Придобити научни степени

  2010 - доктор по Методика на обучението по информатика и информационни технологии

  Водени лекции и/или упражнения

  Програмиране

  Програмиране в графично ориентирана среда

  Структури от данни

  Дискретни структури

  Дискретна математика

  Бази от данни и приложения

  Инструментални средства за разработка на информационни системи

  Визуално програмиране

  Области на научни интереси

  структури от данни, бази от данни, методика на обучението по информатика, обучаващи системи

  Участия в международни и национални научни проекти

  Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”

  Университетски проект "Генератори на псевдослучайни числа и странни атрактори" - РД – 08 – 121 – 06.02.2017

  Университетски проект "Изследване на алгоритми за електронна идентификация" - РД-08-121/06.02.2018

  Университетски проект "Синтез на алгоритми за защита на данни" - РД-08-74/30.01.2019