Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Валентина Спасова Дянкова
  Гл. ас. д-р Валентина Спасова Дянкова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 218

  Телефон: 054 830495 вътр.217

  Email: v.spasova@shu.bg

  Приемно време: вторник 8:00 - 16:00, петък 8:00 - 16:00


  2010 Ролята на задачите за изучаване на понятията по Структури от данни
  2018 Todorova, M., Kapralov, S., Dyankova, V. Application of sorting algorithms for convex hull determination, Mathematical and Software Engineering, vol. 4, no. 2 (2018), 24-27, ISSN: 2367-7449
  2016 Стоян Капралов, Валентин Бакоев, Валентина Дянкова, Младен Манев, Милко Янков, Използване на отворени образователни ресусрси в обучението по алгоритми и структури от данни, ІX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2016, Пловдив, p. 179-184, ISSN: 1314-0752
  2014 Petar Ivanov, Valentina Dyankova, Biserka Yovcheva, Ordered Hash Map: Search Tree Optimized by a Hash Table, Advances in Information Science and Application, Volume I, p. 237, 18-th International Conference on Computers, Santorini Island, Greece, july 17-21, 2014
  2014 Valentina S. Dyankova, Stoyan N. Kapralov, Milko I. Yankova, Yumit N. Ismailovd, A Web-Based Educational System for Learning Data Structures, International Journal of Technical Research and Applications, e-ISSN: 2320-8163, volume 2, Issue 5 (Sep-Oct 2014), pp. 126-132
  2013 Дянкова В. "Електронно обучение по структури от данни" //42 Пролетна конференция на СМБ "Математика и математическо образование", Боровец, 2013, стр. 388-393 (В съавт. с Стоян Капралов, Милко Янков)
  2013 Dyankova V., Yankov M., Bogdanov B., DSLearning – an undeterminited environment for data stucture knowledge, Didactics of mathematics: International Collection of Scientific Works, Issue#39, Donetsk,2013
  2013 С. Капралов, В. Дянкова, М. Цветков, Един подход за сортиране на хеш-таблица, Международна конференция UNITECH, 22-23 ноември 2013, Габрово, стр. 384-387, II том
  2012 Modelling a System with Discrete Events, European Modelling Symposium Malta, 14-16 November 2012, Proceedings published by IEEE-Conference Publication Services, ISBN 978-0-7695-4926-2 (в съавт. с S. Kapralov)
  2012 Електронно обучение с DSLearning в контекста на управление на знанията, //V национална конференция „Образованието в информационното общество“, ISSN 1314-0752, Пловдив, 2012, стр. 262-272 (в съавторство с М. Янков, Р. Бояджиева)
  2011 Изучаване на понятията по структури от данни с уеб-базирана система DSLEARNING, Юбилейна конференция 40 години ШУ, ISBN 978-954-577-603-8, Шумен, септември 2011, стр. 269-274 (в съавт. с М. Янков, Р. Бояджиева)
  2010 Unsolved problems in teaching informatics and information technology//New Informational and Computer Technologies in Education and Science, IES-2010, Ukraine, p.95-96(В съавт. с А. Mollov, B. Yovcheva)
  2010 Организацията на лабораторния практикум по информатика – основа за повишаване на ефективността на учебния процес, //МАТТЕХ 2010 – Сборник научни трудове, посветен на 130-годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, ISSN 1314-3921, Шумен, стр. 413-417 (в съавт. с Б. Йовчева, М. Янков, П. Петров)
  2009 Exercises As A Tool For Understanding The Terminology In The Learning Process Of Data Structures//Proceedings of the 6th Mediterranean Conference on MathematicsEducation, Plovdiv, 2009, p. 349-354( в съавторство с S. Kapralov)
  2009 Понятията в обучението по информатика в контекста на информационната култура// Национална конференция „Образованието в информационното общество”,12-13 май, 2009, Пловдив, стр. 148-154
  2009 A structured model of basic exercises for understanding of the terminology in the data structures learning process// Украйна, 2009, p. 119-120 ( в съавторство с I. Ivanov)
  2008 Евристико-дидактическите конструкции в обучението по Структури от данни // Научна конференция’08, 4-5 декември, посветена на 105-годишнината отрождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Шумен, 2008, стр. 314-318
  2007 Върху една оптимизация на търсенето в хеш-таблица с отворено адресиране // Сборник научни трудове, посветен на 15 г. от създаване на ФМИ, раздел“Информатика и информационни технологии”, Унив. Изд-во “Епископ К. Преславски”, Шумен, 2007, стр. 137 – 142 (в съавт. с Р. Христова)
  2006 Рекурентни редици и рекурсия // Научно-приложна конференция посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”,12-13.05.2006, стр. 398-402
  2006 Динамичните структури от данни в училищния курс по информатика // Научно-приложна конференция посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ“Св. св. Кирил и Методий”, 12-13.05.2006, стр. 403-408 (в съавт. с М. Василева)
  2006 Уеб-базиран помощник по информатика и информационни технологии // PC WORLD, бр. 12, декември, 2006, Приложение – “Софтуер и сайтове за образование”(всъавт. с Р. Христова)
  2005 Помощник за учители по информатика и информационни технологии // Юбилейна научна конференция с посветена на 50 години ДИПКУ Варна, 26-28 май 2005,Унив. издателство “Епископ К. Преславски” т.2, стр. 160 (в съавторство с Р. Христова, Д. Сърмов)
  2005 WEB-базирана система за визуализация на алгоритми и структури от данни // Knowledge-based society: perspectives and challenges, Thirtieth International ConferenceICT&P’2005, June 23-25, Sofia, Bulgaria, pp. 110-117 (в съавт. с С. Капралов, Ив. Петков и С. Георгиев)
  2004 Някои аспекти на дистанционното обучение във виртуална среда// Сборник доклади на Юбилейна конференция “100 години от рождението на Джон Атанасов”,Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2004, стр. 83-88. (в съавт. с П. Милев, Р. Христова)
  2004 Хипермедиен учебник по “Бази от данни и приложения”// Сборник доклади на Юбилейна конференция “100 години от рождението на Джон Атанасов”,Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2004, стр. 89-96. (в съавт. с П. Милев, Р. Христова, К. Найденова)
  2004 Върху една оптимизация на търсенето в хеш-таблица с отворено адресиране. // Юбилейна конференция “150 години от рождението на Поанкаре”-ШУ “Еп. К.Преславски”, Шумен, 2004. (в съавт. с Р. Христова)
  2004 Една реализация на хеш-таблица с отворено адресиране в последователно разпределена памет// Proceedings of the Second International Conference i.Tech, 2004,Varna, pp. 144-149. (в съавт. с Р. Христова)
  2004 Realization of open addressing hash table in the chained allocated memory// International Journal INFORMATION THEORIES & APPLICATIONS, 2004, Volume 11,Number 4, pp. 381-386 (в съавт. с Р. Христова)
  2004 Web-базирано методическо помагало за учители по Информатика и Информационни технологии в средното училище// Proceedings of the International MilitaryScientific Forum 2004, Veliko Turnovo, vol. 3, p.148-152 (в съавт. с Й. Стоянов, Р. Христова, К.Цветков)
  2003 Аспекти и проблеми на обучението по информатика в средното училище// Сборник научни трудове “30 години ШУ “Епископ К. Преславски”, Шумен, 2003, стр.43-45 (В съавт. с Д. Челебиева, Б.Йовчева, Т.Теодосиев, Р. Христова)
  2003 Интегриран подход за обучение по дисциплината “Бази от данни и приложение”// Сборник доклади на Юбилейна научна сесия “30 години Педагогически колеж –гр. Добрич”, т. III D, 2003, стр. 85. (В съавт. с П. Милев, Р. Христова)
  2002 Два примера за моделиране на реални процеси с помощта на АСД – опашка и дек// Известия на СУБ – Русе (секция 5 “Математика, информатика и физика”), том 2,2002, c. 88 – 94. (В съавт. с Р. Христова)
  2002 Един пример на учебна база от данни и нейното разглеждане в часовете по ИТ// Математика и математическо образование, XXXI Пролетна конференция на СМБ,3-6.04.2002, c. 248. (В съавт. с Р. Христова)
  2001 Аспекти и проблеми на обучението по информатика в средното училище. // Юбилейна научна конференция “30 години ШУ “Епископ К. Преславски”, Шумен, 2001.(В съавт. с Д. Челебиева, Б.Йовчева, Т.Теодосиев, Р. Христова)
  1998 A Parallel Method for Solving the Spectral Problem of Real Nonsymmetric Matrices. // Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of 27 Spring Conference of theUnion Bulgarian Mathematics, 1998, pp. 87-91. (В съавт. с Ив. Г. Иванов)
  1997 Числен алгоритъм за решаване на матрично квадратично уравнение. // НМШ “Приложение на математиката в техниката”, Созопол, 15.06.-21.06. , стр. 147-149. (Всъавт. с Ив. Г. Иванов)
  2013 Biserka Yovcheva, Petar Ivanov, Valentina Dyankova, Heuristic approaches to glass cutting optimization, BGSIAM2013, 18-19 декември 2013, София
  2014 Структури от данни, Модул 1, Дянкова, В., ЦДО - ШУ
  2014 Р. П. Русева, Н.И. Янков, В. С. Дянкова Дискретна математика, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2014
  2008 Управление на бази от данни с Microsoft ODBC//Университеско издателство „Еп. Константин Преславски”, 2008
  2002 Бази от данни и приложения//Университетско издателство “Еп. Константин Преславски", 2002 (В съавт. с П. Милев, Р. Христова)
  2017 В. Дянкова, Б. Йовчева, Учебно пособие по визуално програмиране на базата на MFC, Университетско издателство „Еп. Константин Преславски“, Шумен 2017, ISBN 978-619-201-194-9
  2014 В. Дянкова, Структури от данни, Методическо ръководство Vчаст, 2014, 101 -- 123
  2014 В. Дянкова, Инструментални средства за разработка на информационни системи, Матодическо ръководство VI част, 2014, 53 -- 78