Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Труфка Русева Димитрова
  Доц. д-р Труфка Русева Димитрова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

  Кабинет: Корпус 3, стая 307

  Телефон: 054 830495 вътр.329

  Email: tr.dimitrova@shu.bg

  Приемно време: I седмица- вторник и сряда 9-17ч., II седмица понеделник и сряда 9-17 ч.


  Завършен университет, специалност

  1974-1979 г Икономически университет гр.Варна "Организация и проектиране обработката на икономическата информация"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1979-1980 КТА „Мадара” Шумен,Организатор на проект

  1980-1985 ВНВАУ Шумен, преподавател

  1985-1986 Булгаплод Шумен, Икономист

  2002-2009 „МБАЛ-Шумен” АД,Икономически директор

  1986-2017 ШУ „К.Преславски, преподавател

  Заемани академични длъжности

  1986 асистент

  2004 главен асистент

  2012 доцент - маркетинг

  Придобити научни степени

  14.10.2003 г. доктор по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по пикономика

  Водени лекции и/или упражнения

  Микроикономика, Макроикономика, Обща икономическа теория, Маркетинг, Маркетингов мениджмънт, Интегрирани маркетингови комуникации, Маркетинг на отношенията, Продуктова политика, Основи на предприемачеството, Управление на проекти, Стратегически маркетинг, Маркетингови анализи, Маркетингова диагностика, Методика на обучението по икономика, Хоспетиране и текуща педагогическа практика по икономика.

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Information Systems Management Institute, Riga, Latvia

  Litva, Vilnus University

  Области на научни интереси

  Маркетинг на отношенията и Методика на обучението

  Специализации

  2017г. - Електронен маркетинг със сертификат от GOOGLE

  2014г. - ЦУТФ, Удостоверение, Същност, основаване и регистрация на учебно-тренировъчна фирма

  2013г. - JA Bulgaria,Сертификат, Годишно обучение по програма "Учебна компания за студенти"

  2004-2005г. Медицинска академия, Специализация-болнично управление

  1989-1990г. Икономика, Киев Украйна, Институт за повишаване на квалификацията

  1998-99 г.- два седмични семинара на Националния център по икономическо образование на САЩ,

  2006 г. Работа в екип на проект по програма ФАР, Организация, управление и отчетност на малка и средна фирма

  2006 г. Управление на проекти, Projektaq, София

  2009 г. Юли – семинар „Възложители на обществени поръчки”.

  2012 г. октомври - Социален одит

  2014 ЦУТФ МОН Ръководител на учебно тренировъчна фирма

  2014,2015 Джуниър Ачивмънт България - Ръководител на Студентска тренировъчна компания

  Участия в международни и национални научни проекти

  2016 - Научноизследователски проект №РД-08-108/08.02.2016г. Корпоративна социална отговорност и стратегии в бизнеса, ръководител доц.д-р Труфка Димитрова, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Икономика и моделиране"

  2016 г. - Участие в проект BG05M2OP001-2.002-0001 - "Студентски практики" по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г."

  1996 - 1998г. ТЕМПУС /българо австрийски/- Методика на обучението по икономика

  BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики” с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката – 2013 година - ШУ е партньор по проекта, участници: доц. д-р Т.Димитрова – функционален експерт

  ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието" – координатор на проекта – доц. д-р Т. Димитрова ,2013

  BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

  Заемани ръководни позиции

  ръководител катедра

  Организационна дейност

  Член на Стопанския съвет на ШУ 2004-2009

  Членства в научни организации

  ВОН

  Жени в науката