Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Павлина Калчева Йорданова
  Проф. д-р Павлина Калчева Йорданова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

  Кабинет: Корпус 3, стая 318

  Телефон: 054 830495 вътр. 338 К3

  Email: p.jordanova@shu.bg

  Приемно време: Вторник от 8 до 10 часа.


  Завършен университет, специалност

  1996 ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност Математика, специализация Иконометрия, специалност Математика и информатика.

  Заемани академични длъжности

  01.09.1996 - 13.10.1998 Асистент по Теория на вероятностите и Математическа статистика по чл.45 при ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  13.10.1998 – 23.04.2002 Редовен асистент по Теория на вероятностите и математическа статистика.

  23.04.2002 - 14.12.2004 Старши асистент по Теория на вероятностите и математическа статистика.

  14.12.2004 -28.02.2014 - Главен асистент по Теория на вероятностите и математическа статистика.

  01.03.2014 - 14.12.2022 - Доцент по Теория на вероятностите и математическа статистика.

  14.12.2022 до днес - Професор по Теория на вероятностите и математическа статистика.

  Придобити научни степени

  2005 Защитен дисертационен труд на тема "Многомерен Функционален екстремален критерий" пред СНС към БАН.

  Водени лекции и/или упражнения

  Теория на вероятностите и статистика (Л,СУ,ЛУ)

  Теория на вероятностите I част (Л,СУ,ЛУ)

  Теория на вероятностите II част (Л,СУ,ЛУ)

  Математическа статистика (Л,СУ)

  Иконометрия (Л,СУ,ЛУ)

  Приложна статистика (Л,СУ,ЛУ)

  Въведение в статистиката (Л,СУ,ЛУ)

  Статистически методи в биологията (Л,СУ)

  Статистика за физици (Л,СУ)

  Обработка и анализ на данни от маркетингови проучвания (Л,ЛУ)

  Случайни процеси (Л,СУ,ЛУ)

  Теория на риска (Л,СУ)

  Стохастични изчисления (Л,СУ)

  Информатика (Microsoft Office) (ЛУ)

  Практикум по информатика І част (Paбота с Matlab) (Л,ЛУ)

  Практикум по информатика ІІ част (Специализирани текстови редактори – работа с Latex) (Л,ЛУ)

  Работа с SPSS (Л,ЛУ)

  Математика ІV част (СУ)

  Проективна геометрия (СУ)

  Линейна алгебра и аналитична геометрия (СУ)

  Числени методи /лабораторни упражнения с Python/ (ЛУ)

  Интегрално смятане и приложения (Л, СУ)

  Мултимедийни технологии (ЛУ)

  Математически анализ II част (СУ)

  Случайни процеси и анализ на динамични редове (Л,СУ,ЛУ)

  Диференциално и интегрално смятане II част (СУ)

  Статистическо моделиране на зависимости (Л,СУ,ЛУ)

  Финансова математика (Л,СУ,ЛУ)

  Статистика с Excel (Л,СУ,ЛУ)

  Избрани глави от математиката (Диференциални уравнения) (Л)

  Математика II част (Диференциално смятане) (Л)

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  10-14.12.2010 г. Гост преподавател в Center of Statistics and Applications - Lisbon, Portugal, Workshop "On Some Current Research Topics in Extreme Value Theory", доклад на тема Compound Extremal Processes and their Relation with Corresponding Sum and Point Processes.

  30.09.-07.10.2012 г. ERASMUS Lecturer at Casimir the Great University in Bydgoszcz, Poland.

  14.04.-14.05.2013 Гост преподавател в университета "Йоханес Кеплер", гр. Линц, Австрия.

  02.12.- 08.12.2013 г. ERASMUS Lecturer at Johannes Kepler University, Linz, Austria.

  01.04.- 10.04.2016 г. ERASMUS Lecturer at Johannes Kepler University, Linz, Austria.

  02.10.- 09.10.2016 г. ERASMUS Lecturer at University of Aveiro, Aveiro, Portugal.

  Области на научни интереси

  Случайни процеси

  Теория на екстремалните стойности

  Теория на риска

  Вероятностни разпределения

  Финансова математика

  Компютърна статистика

  Математическа статистика

  Приложна статистика

  Специализации

  16. 12. – 20. 12. 2002 Course on Financial Mathematics, Faculty of Mathematics and Informatics, University of Plovdiv.

  02. 01. - 08. 03. 2003 Приложение на точковите процеси в Теорията на риска и Многомерни субекспоненциални разпределения, Институт по математика и информатика при БАН.

  29. 09. - 02. 10. 2003 Autumn School on Risk Management, TU Munich, Germany.

  23.06. - 26. 06. 2008 Workshop Statistical Modeling of Extremes in data Assimilation and Filtering Approaches, Strasbourg, France.

  07. 09. - 11. 09. 2009 International Summer School on Computational Aspects in Environmental Statistics. (A programme of advanced training in statistics supported by Bulgarian Statistical Society, National Institute of Meteorology and Hydrology, IASC-ERS and ESF-LESC)

  Участия в проекти

  “Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ 2018-2020 ръководител проф. д.м.н. Николай Янков

  FONDECYT Regular 2015-2019, N1151441: “Statistical and mathematical modelling as a knowledge bridge between Society and Ecology Sustainability“ ръководител Prof.Dr. Milan Stehlik.

  Заглавие: GRT-AC: A Global Gene Regulation Based Tool For Modelling The Next Generation Of Biological-Silicon Integrated Systems 2022,; Финансираща организация: ANID, Chile; Продължителност: 2023-2026; Номер: 13220184 ; Co-Director: Milan Stehlik

  “Приложимо статистическо моделиране на екстремуми в екологията и финансите”(Feasible statistical modelling for extremes in ecology and finance), проект № 01/8, 23/08/2017г. по програми за двустранно сътрудничество България-Австрия – 2016 г. Сайт на проекта https://pavlinakj.wordpress.com/

  “Стохастични процеси и статистически анализ на данни”, Проект № ВУ-МИ-105/2005 с Фонд НИ при МОН. Ръководител доц.д-р Маруся Славчова-Божкова.

  Студентски практики, BG051РО001/3.3.07-0002, 18.01.2012 – 31.10.2015.

  Вътрешноуниверситетски проекти:

  2008 г. Тема:”МОДЕЛИ ОТ ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ” Договор № РД-07-932/09.06.2008 г. (Вх. № РД-05-473/07.05.2008 г.) Ръководител на колектива: Доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов.

  2009 г. Тема:”МОДЕЛИ ОТ ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ” Договор № РД-07-591/2009 г. (Вх. № РД-05-285/11.03.2009 г.) Ръководител на колектива: Доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов

  2010 г. Тема: “Статистически методи за изследване на случайни процеси и многомерни структури от данни” Договор № РД-07-1028/30.03.2010 г. (Вх. № РД-05-333/12.03.2010 г.), Ръководител на колектива: доц. д-р Атанас Найденов - участници: гл.ас. д-р Гюрхан Неджибов, гл. ас. Павлина Йорданова, ас. Красимира Костадинова.

  2011 г. Тема: “Теоретични основи и подходи за управлението на риска” Договор № RD-05-153/25.02.2011 г. (Вх. № РД-07-296/14.03.2011 г.), Ръководител на колектива: доц. д-р Свилен Тонев - участници: гл.ас. д-р Славена Стоянова, гл.ас. д-р Гюрхан Неджибов, гл. ас. д-р Павлина Йорданова, ас. Красимира Костадинова.

  2011 “Подобряване системата за контрол, анализ и оценка на индикаторния статус на качеството на образование и академичния състав в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” “. Договор № РД-05-157/25.02.2011 г. Ръководител на колектива: проф. Богдана Георгиева.

  2012 г. Тема: “Математически апарат (t-mean оценки и поасонови процеси) за финансови пазари“ Договор № RD-05-278/15.03.2012 г. (Вх. № 1437/23.05.2012 г.), Ръководител на колектива: доц. д-р Свилен Тонев - участници: гл. ас. д-р Павлина Йорданова, ас. Красимира Костадинова.

  2013 г. „Приложение на количествените методи във финансово-икономическия анализ“, № РД-08-255/14.03.2013г. на Шуменски университет. Ръководител: доц. д-р Свилен Тонев.

  2014 „Математически модели за оценка на риска“, № РД-08-230/12.03.2014г. на Шуменски университет. Ръководител: доц. д-р Павлина Йорданова.

  2015 „Математически модели за оценка на риска“, № РД-08-256/10.03.2015г. на Шуменски университет. Ръководител: доц. д-р Павлина Йорданова.

  2016 „Математически методи за анализ на многомерни данни“, № РД-08-69/02.02.2016г. на Шуменски университет. Ръководител: доц. д-р Павлина Йорданова.

  2017„Стохастично моделиране в икономиката“, № РД-08-96/06.02.2017г. на Шуменски университет. Ръководител: доц. д-р Павлина Йорданова.

  2018„Стохастично моделиране в икономиката“, № РД-08-125/06.02.2018г. на Шуменски университет. Ръководител: доц. д-р Павлина Йорданова.

  2019 НИП, № РД-08-93/2019 на Шуменски университет. Ръководител: доц. д-р Гюрхан Неджибов.

  2020 НИП, № РД-08-112/31.01.2020 на Шуменски университет. Ръководител: доц. д-р Гюрхан Неджибов.

  2021 НИП "Стохастични методи за анализ на данни и методи за решаване на нелинейни матрични и скаларни уравнения", № РД-08-75/27.01.2021 на Шуменски университет. Ръководител: доц. д-р Павлина Йорданова.

  2022г. НИП "Устойчиви образователни практики по икономика и математическо моделиране", № РД-08-144/01.03.2022 г. на Шуменски университет. Ръководител: доц. д-р Румяна Златева.

  2023г. НИП "Математически и икономически методи за анализ на данни", № РД-08-35/18.01.2023 г. на Шуменски университет. Ръководител: проф. д-р Павлина Йорданова.

  Заемани ръководни позиции

  Главен редактор на международно рефериран електронен журнал ProbStat Forum, 2015-2019, ISSN 0974-3235 (http://probstat.org.in/)

  Асоцииран редактор в Stochastic Analysis and Applications Print ISSN: 0736-2994 Online ISSN: 1532-9356.

  Асоцииран редактор в Research in statistics ISSN: 2768-4520.

  Член на Общото събрание на ШУ

  Член на Факултетния съвет на ФМИ

  Член на Общото събрание на ФМИ

  ERASMUS координатор от катедра “Икономика и математическо моделиране“

  Организационна дейност

  Организатор на кръгла маса на тема “Добри практики в образованието по статистика” на 60-тия Световен конгрес по статистика в Рио де Жанейро, Бразилия, 2015.

  Организатор и член на журито на I Регионален конкурс по статистика – Шумен 2015

  Организатор и член на журито на II Регионален конкурс по статистика – Шумен 2016

  Организатор и член на журито на III Регионален конкурс по статистика – Шумен 2017

  Организатор на специална международна научна сесия: “Анализ на екстремалните стойности, случайни процеси и приложения” на Конференцията с международно участие, МАТТЕХ 2018, гр. Шумен.

  Научен редактор на специални издания в 3 тома Advances in Computational Data Analysis във Journal of Applied Statistics, на Taylor & Francis, 2020 (Q3) ISSN: 0266-4763, eISSN: 1360-0532

  Редактор в международно реферирания журнал Applications and Applied Mathematics: ISSN 1932-9466.

  ERASMUS координатор от катедра “Икономика и математическо моделиране“

  Курсов ръководител на I курс, сп. Бизнес Математика (2019/2020)

  Курсов ръководител на II курс, сп. Бизнес Математика (2020/2021)

  Курсов ръководител на III курс, сп. Бизнес Математика (2021/2022)

  Курсов ръководител на IV курс, сп. Бизнес Математика (2022/2023)

  Курсов ръководител на I курс, сп. Бизнес Математика (2023/2024)

  Курсов ръководител на I курс, сп. Икономика (2023/2024)

  Членства в научни организации

  Съюз на математиците в България (1997 - )

  Българско статистическо дружество (2000 - )

  International Association for Statistical Education (2015 -)

  International Association for Statistical Computing (2017 -)

  International Society for Business and Industrial Statistics (2017 -)

  American Mathematical Society (2019 -)

  Съюз на учените в България (2019 - )

  Държавни и/или научни награди

  26-31 July 2015, grant to the ISI from the World Bank Trust Fund for Statistical Capacity Building (WB TFSCB) enabled the participation of delegates from developing countries in 60th WSC in Rio de Janeiro.

  2019 Съюз на математиците в България - Секция Шумен, Отличие за значими научни резултати и публикации в престижни международни списания 2019 г.