Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева
  Доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

  Кабинет: Корпус 3, стая 308

  Телефон: 0892216476

  Email: k.todorova@shu.bg

  Приемно време: понеделник 10 - 12 ч.


  Завършен университет, специалност

  Висш финансово-стопански институт “Д. Ценов” гр. Свищов

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1992 – 1994г. – началник-отдел “Социално подпомагане” в Регионален център за социални грижи

  1991 – 1992г. – главен специалист в Регионален център за социални грижи гр. Шумен

  1986 – 1991г. – социолог в Тютюнев комбинат гр. Шумен

  1984 – 1986г. – управител на Домашен социален патронаж гр. Шумен

  1982 – 1984г. – социален работник в отдел “Социални грижи” към Общински народен съвет гр. Шумен

  Заемани академични длъжности

  от декември 2011г. – до момента - доцент с научна специалност 05.02.16 – Икономика и организация на труда (Управление на човешките ресурси)

  2000г. – 2011г. - главен асистент в Шуменски университет “Епископ К. Преславски” катедра “Икономика”

  1997 – 2000г. – старши асистент в Шуменски университет “Епископ К. Преславски”

  1994 – 1997г. – асистент в Шуменски университет “Епископ К. Преславски”

  Придобити научни степени

  Докторска степен по икономика шифър 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство Диплом № 28377 от 31.03.2003г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Основи ва управлението

  Управление на човешките ресурси

  Управление на екипи

  Одит на човешките ресурси

  Организационно поведение

  Корпоративни инвестиции в човешкия капитал

  Бизнес комуникация

  Бизнес етика

  Корпоративна социална отговорност

  Фирмена социална политика

  Икономика на труда

  Области на научни интереси

  Управление на човешките ресурси

  Организационно поведение

  Икономическа психология

  Бизнес етикет

  Специализации

  Обучение на тема "Традиции и иновации в преподаването/Въведение в съвременните методи на преподаване" Сертификат по проект "Педагогически практики и продължаващо образование" РД-08-159/4.03.2022 г.

  Квалификация по руски език ниво В 2 Сертификат по проект "Чуждоезиково обучение на преподаватели и докторанти в ШУ" РД-08-54/01.02.2022 г.

  Квалификация по руски език ниво В 2.1 Сертификат по проект "Езикови курсове по английски, немски, руски и турски език за преподаватели и докторанти в в ШУ" РД-08-88/01.02.2021 г.

  Квалификация по руски език ниво В1+ Сертификат по проект "Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в ШУ" РД-08-97/01.02.2019 г.

  Квалификация по программе „Практический курс русского языка как иностранного“ – Свидетельство № 4441 от 25.05.2019 г.

  Квалификация по руски език ниво В1 - Сертификат по проект "Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ" РД-08-157/9.02.2018 г.

  Квалификация по программе „Практический курс РКИ“ – Свидетельство № 2010 от 27.05.2018 г. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина г. Москва

  Квалификация по професионална програма "Русский язык в глобальном образовательном пространстве" - Удостоверение о повышении квалификации №13-20/3571 от 24.10.2017 г. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина г. Москва

  Участие в мобилност на преподавателския състав с цел обучение по програма „Еразъм+ в Klaipeda State University of Applied Sciences, Литва през месец септември 2017 г.

  Участие в мобилност на преподавателския състав с цел обучение по програма „Еразъм+ във Вилнюския университет, Литва през месец октомври 2016 г.

  Квалификация "Същност, основание и регистрация на учебно-тренировъчна фирма" – удостоверение за професионално обучение № 386/ 24.01.2014 г.

  Квалификация по Бизнес протокол и етикет – сертификат № 235/ 2.11.2012 г.

  Квалификация за вътрешен одитор в областта на корпоративната социална отговорност и социален одит – сертификат TN – 06 – 96 – 121046

  Квалификация „Стратегия за учене” - сертификат от Виенски университет 18.6.1998г. – 20.06.1998г.

  Квалификация „Дидактика на народното стопанство” - сертификат от Виенски университет 30.04.1998г. – 4.05.1998г.

  Квалификация „Тренировъчна фирма” – сертификат от Виенски университет 26.02.1998г. – 2.03.1998г.

  Участия в проекти

  2021 - Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2020) - 2 част

  2021 - Интелигентно управление: устойчиво социално-икономическо развитие

  2020 - Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2020)

  2020 - Икономика 2020: национални приоритети и стратегии

  2019 - Мониторинг на информационната среда в Шуменския университет

  2019 - Финансирането като фактор на ефективността и растежа

  2018 - Мониторинг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“ в контекста на взаимодействието образование-наука-практика

  2018 - Инвестиционно планиране и инвестиционни рискове в съвременни условия

  2017 - Мониторинг на реализацията на възпитаниците на ШУ

  2017 - Конкуренция и нововъведения във финансовия сектор

  2016 - Нови възможности за независим живот на уязвими групи на територията на община завет (финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”) – консултантски услуги, свързани с разработването на методология за дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда

  2016 - Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в Шуменския университет в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги

  2016 - Корпоративна социална отговорност и стратегии в бизнеса

  2015 - Оптимизиране и автоматизиране на обработката на анкетни проучвания за мнението на студенти, преподаватели и потребители на кадри относно качеството на обучението в ШУ “Епископ Константин Преславски“

  2015 - Бизнесът пред предизвикателствата на новите реалности

  2014 - Конкурентоспособност на българския бизнес

  2014 - Изследване мнението на потребителите на кадри за качеството на подготовка на завършилите Шуменския университет

  2014 - Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  2013 - Изследване на възможности за създаване на акселератор за стартиращи предприятия в България

  2013 - Мониторинг на ефективността на функциониране на системата за оценка и контрол на качеството на образованието и академичния състав в Шуменски университет

  2012 - 2013 - Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение

  2012 - 2013 - Проект „Мисия Благоденствие” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Експерт – обучител/модератор с предмет „Организационно-техническа подготовка и провеждане на събития - обучение, фокус групи, кръгли маси и конференция”

  2012 - Проект на Фондация за социални инвестиции и ресурси, Обучение по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, код по СППОО: 3450501. Обучението е по условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, по схема за безвъзмездно финансиране BG051PO001-2.1.11 – “Аз мога”, Схема „Насърчаване на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 1“. Участието е като експерт – обучител

  2012 - Повишаване ефективността на системата за оценка и контрол на качеството на образованието и академичния състав

  2012 - Управленски и финансови аспекти на атестирането на академичния състав на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

  2011 - „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителни отношения и превантивни действия за ограничаването й” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Лектор по Дейност 8: „Провеждане на обучение на целевите групи /работодатели, заети лица и синдикалисти/ за приложение на разработени модели и мерки за фирмено поведение, корпоративна социална отговороност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация”

  2011 - Проект, реализиран от Фондация за социални инвестиции и ресурси - проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, Агенция по заетостта, програма „Аз мога“, обучение с ваучери, 960 учебни часа, период на изпълнение 02.06.2010 – 27.03.2011. Обучението е предназначено за професия „Хотелиер“ и „Ресторантьор“, III-та квалифика¬ционна степен

  2011 - Подобряване системата за контрол, анализ и оценка на индикаторния статус на качеството на образование и академичния състав в Шуменски университет „Епископ К. Преславски”

  2011 - Анализ на образователното равнище и професионално-квалификационната структура на заетите в област Шумен

  2010 - Изменения на пазарите на лихвени финансови инструменти след кризата от 2007 – 2009 г.

  2009 - Одит на човешките ресурси в сферата на социалните услуги в Североизточна България

  2009 - Консултант по човешки ресурси във Плантабул ООД по проект BG 2005/017-353-10.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“, финансирана по ФАР

  Заемани ръководни позиции

  Председател на Синдикалната организация на Националния браншови синдикат “Висше образование и наука“ към КНСБ в Шуменския университет

  Ръководител на катедра “Икономика и математическо моделиране“ от 2020 г.

  Заместник-директор на Центъра за кариерно развитие на ШУ от 2016 г.

  Заместник-декан по акредитацията и качеството на обучението на Факултета по математика и информатика от 2016 г. до 2020 г.

  Организационна дейност

  Член на Академичния съвет на ШУ 2016 - 2020

  Член на Университетската комисия по качеството на образованието в ШУ

  Член на Университетската комисия по акредитация в ШУ от 2016 до 2020 г.

  Член на Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика

  Член на Етичната комисия на ШУ през 2015 и 2016 г.

  Член на Комисията по социално-битови въпроси на ШУ

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България