Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Радостина Петрова Енчева
  Доц. д-р Радостина Петрова Енчева

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 315/211

  Телефон: 054 830951

  Email: r.encheva@shu.bg

  Приемно време: I седмица - сряда от 10:00 до 12:00; II седмица - петък от 10:00 до 12:00


  Завършен университет, специалност

  ШУ ''Епископ Константин Преславски'', Математика и информатика, Магистър.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  няма

  Заемани академични длъжности

  доцент, 2012,

  главен асистент, 1999,

  старши асистент, 1994,

  асистент, 1990

  Придобити научни степени

  Доктор по геометрия (2004)

  Водени лекции и/или упражнения

  Аналитична геометрия

  Проективна геометрия

  Дескриптивна геометрия

  Геометрия на фракталите

  Линейна алгебра и аналитична геометрия

  Математика І част

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  не

  Области на научни интереси

  Геометрия на групата на подобностите,

  Диференциална геометрия в Евклидово пространство и в пространство на Минковски,

  Фрактална геометрия,

  Интерактивни системи за обучение

  Специализации

  Технически Университет Берлин:май - юни 2003, юни 2007, септември 2010

  Участия в проекти

  Участие в:

  PDE“s and Geometric Problems, TU-Berlin, 2003-2010.

  Национална научна програма “Информационните и комуникационните технологии в науката, образованието и сигурността – ИКТ в НОС”, Проект № Д01-205/23.11.2018 г. Период 2018-2023

  Проект BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“

  Заемани ръководни позиции

  Зам.-декан по НИД и международно сътрудничество, от 04.2016 г. до 03.2020

  Зам.-декан по НИД, международно сътрудничество и акредитация от 14.07.2020

  Организационна дейност

  Член на АС на ШУ

  Член на факултетния съвет на ФМИ

  Отговорник по качеството на обучението в катедра „Алгебра и Геометрия” до 2016 г.

  Член на комисията по правилниците към университета до 2010 г.

  Членства в научни организации

  • Съюз на математиците в България

  Държавни и/или научни награди

  не