Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Радостина Петрова Енчева
  Доц. д-р Радостина Петрова Енчева

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 315/211

  Телефон: 054 830951

  Email: r.encheva@shu.bg

  Приемно време: I седмица - сряда от 10:00 до 12:00; II седмица - петък от 10:00 до 12:00


  2004 Шейп инварианти в Евклидовата геометрия, София, 2004, 106 стр.
  2022 Dinkova C.L., Encheva R. P., Generalized focal curves of regular C3-plane curves ,MATTEX 2022, Conference proceedings, v. 1 (2022), pp. 57- 65, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-3921
  2020 Енчева Р. За орбитите на една подгрупа на Мьобиусовата група в R^3, MATTEX 2020, Сборник научни трудове, том 1 (2020), стр. 43- 47, Университетско издателство, ISSN: 1314-3921
  2019 Encheva R., Recovering space curves by Mobius invariants, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, vol. XX C, 2019, pp. 21-35, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1311-834X
  2018 Georgiev G. H., Encheva R. P., Dinkova C. L., A visualization and a shape characterisation of a class of cylindrical helices, MATTEX 2018, Conference proceeding, v. 1 (2018), pp. 57- 64, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-3921
  2018 Encheva R., On the Geometry of Curves and Surfaces with Respect to One Subgroup of the Mobius Group, In:13th International Conference on Geometry and Applications, Journal of Geometry (2018) 109:17, Springer International Publishing, ISSN: 0047-2468 (Print) 1420-8997 (Online) (Scopus)
  2016 Encheva, R.P., Mobius transformations induced by rotations on the three-sphere, MATTEX 2016, Conference proceedings, v.1, 2016, pp. 43-50, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-3921
  2015 Georgiev, G. H., Encheva R. P., Dinkova Cv. L., Geometry of cylindrical curves over plane curves, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 113, 5637-5649, HIKARI Ltd, ISSN: 1314-7552 (online), ISSN: 1312-885X (print) (Scopus) http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.56456
  2014 Encheva R., Recovering Plane Curves by One of Their Conformal Invariants, Proceedings v.53, book 6.1, Mathematics, Informatics and Phisics, Ruse, 2014, p. 22-27, University of Ruse “Angel Kanchev”, ISSN 1311-3321 (print) (ROAD)
  2014 Encheva R. Mobius Invariants of Space Curves, In: 11th International Conference on Geometry and Applications, Journal of Geomerty 105 (2014), 188–189, Springer International Publishing, ISSN: 0047-2468 (Print) 1420-8997 (Online) (Scopus)
  2014 Георгиев, Г. Х., Динкова Ц. Л., Енчева, Р. П. Фокални криви в Евклидово пространство, Сборник научни трудове, МАТТЕХ 2014, том 1, 67-75, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, ISSN: 1314-3921
  2012 Encheva R., Dinkova Cv. Algebraic curves associated to orthocentric system of points in the plane, MATTEX 2012, vol. 1, section Mathematics, pp.31-38, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-3921
  2012 Encheva R. Geometric invariants with respect to one subgroup of the Mobius group in the plane. In: 10th International Conference on Geometry and Applications,Journal of Geometry, August 2012, Volume 103, Issue 2, pp 347-366, Springer International Publishing, ISSN: 0047-2468 (Print) 1420-8997 (Online) (Scopus)
  2011 Енчева, Р. П., Динкова Ц. Л., Квадратично преобразование в ортоцентрична система от точки, Сборник научни трудове, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Conference proceedings, Шумен 2011, стр. 22-29, ISBN: 978-954-577-603-8
  2009 Encheva, R., Georgiev, G. Similar Frenet Curves, Results in Mathematics, vol. 55, No. 3-4 (2009), 359-372, ISSN 1422-6383(print) (Web of Science, Scopus)
  2009 Георгиев, Г., Енчева, Р. Върху преподаването на темата “Повърхнини от втора степен”, Сборник научни трудове, посветен на 105-годишнина от рождението на пионерите накомпютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, том І, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", стр. 126-131 (2009), Шумен, ISBN: 978-954-577-539-0
  2009 Encheva, R., Georgiev, G. On a group of elliptic linear-fractional transformations. Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Thirty Eighth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 1–5, 2009, vol. 38, 125-130, ISSN 1313-3330 (print), Zbl 1214.00018 (zbMATH)
  2008 Encheva, R. Applications of the space shape of the triangle. Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Thirty Seventh Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 2–6, 2008, vol. 37 (2008), 132-137, ISSN 1313-3330 (print), Zbl 1214.00024 (ZbMATH)
  2007 Encheva, R., Georgiev, G. Some self-affine sets in the Euclidean plane and their fractal dimensions. Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Thirty Sixth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, St. Konstantin & Elena resort, Varna, April 2–6, 2007, vol.36 ( 2007), pp. 167-172, ISSN 1313-3330 (print), Zbl 1214.00021 (zbMATH)
  2007 Георгиев, Г., Енчева Р. Равнинни криви с положителна шейп кривина. Сборник научни трудове, посветен на 10 г. от създаването на ФМИ, раздел “Математика и методика на обучениетопо математика”, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2007, с.35-38, ISBN 978-954-577-430-0
  2006 Encheva, R., Georgiev, G. Some self-similar sets defined by a pair of plane contracting similarities. Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Thirty Fifth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, April 5–8, 2006 vol.35, pp. 159-163. ISSN 1313-3330 (print), Zbl 1096.00006 (zbMATH)
  2005 Encheva, R., Georgiev, G. Spherical curves with positive shape curvature. Proceedings, Volume 44, book 6.1, Mathematics, Informatics, Physics, pp. 13-17, 2005, University of Ruse “Angel Kanchev”, ISSN 1311-3321 (print) (ВИНИТИ)
  2005 Georgiev, G., Encheva, R. One-dimensional shape spaces. Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Thirty Fourth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, April 6–9, 2005, vol. 34 ( 2005), 108-112, ISSN 1313-3330 (print)
  2003 Encheva, R., Georgiev G. Shapes of space curves, Journal for Geometry and Graphics 7 (2003), 145-155, Heldermann Verlag, ISSN 14338157 (Scopus)
  2003 Encheva, R., Georgiev, G. Curves on the shape sphere. Results in Mathematics 44 (2003), 279-288, ISSN 1422-6383(print) (Web of Science, Scopus)
  2003 Georgiev, G., Encheva R. Shape theorems for quadrangles. Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Thirty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians,vol.32 (2003), 162 – 168, ISSN 1313-3330 (print), Zbl 1043.00515 (zbMATH)
  2002 Encheva, R., Georgiev, G. Shapes of tetrahedra, Journal of Geometry, 75, No.1-2, 61-73 (2002), Springer International Publishing, ISSN: 0047-2468 (Print) 1420-8997 (Online) (Scopus)
  2002 Georgiev, G., Encheva, R., Spirova, M. Studying special quadrangles by shapes. Annual of Konstantin Preslavski University, FMI, Vol. XV C (2002), 5-21, ISSN 1311-834X
  2002 Georgiev, G., Encheva, R. Transformations of the shape sphere. Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of Thirty First Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, April 3–6, 2002vol. 31. (2002), 96-101, ISSN 1313-3330 (print).
  2001 Georgiev, G.; Encheva, R.; Spirova, M.Studying special triangles by shapes. (English), Nauchni Trudove, Matematika (Scientific Works. Mathematics) 33, No. 3, 35-44 (2001).Plovdiv University Press, ISSN 0204-5249, Zbl 1015.51008 (zbMATH)
  2001 Georgiev, G., Encheva, R. Spirova, M. Shapes of inscribed and circumscribed quadrangles. Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of Thirtieth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Borovets, April 8–11, vol. 30 (2001), 129-134, ISSN 1313-3330 (print).
  1999 Georgiev, G., Encheva, R., Spirova, M. Special triangles and complex triangle coordinates. Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Twenty Еight Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematiciansvol. 28 (1999), 225-230, ISSN 1313-3330 (print).
  1998 Георгиев, Г., Енчева, Р. Приложения на теоремата на Ван-Обел, Математика и математическо образование, Доклади на 27 Пролетна конференция на СМБ, с. 265-270, ISSN 1313-3330 (print), Zbl 0914.00055 (zbMATH)
  1998 Георгиев, Г., Енчева, Р. Обобщена пространствена инверсия относно прост хиперболоид. Научна сесия на ВВУАПВО “П. Волов”, Сборник “Научни трудове”, 1998, кн.1, с.116-123, ISBN 954-9681-01-7
  1997 Георгиев, Г., Енчева, Р. Квадратични трансформации, запазващи един елипсоид. Научна сесия на ВВОВУ “В. Левски”, Сборник “Научни трудове”, 1997, кн. 57, с. 3-10, ISSN 0861-0312
  1994 Енчева, Р. Конформни инварианти в геометрията на Римановите многообразия. Математика и математическо образование, Доклади на XXIII Пролетна конференция на СМБ, Стара Загора, 1994, с. 200-207, ISSN 1313-3330 (print), Zbl 0790.00005 (zbMATH)
  1992 Енчева, Р. Общата група от конформни преобразувания на свързаността на Леви Чивита. Hаучна сесия на ВВИСУ, Сборник доклади, 1992, с. 99-103.
  2017 Encheva R., On the Geometry of Curves and Surfaces with Respect to One Subgroup of the Mobius Group, 13th International Conference on Geometry and Applications, September 1–5, 2017, Varna, Bulgaria
  2016 Mobius transformations induced by rotations on the three-sphere, Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, 11-13 ноември 2016г.
  2015 Доклад на Workshop on Geometry of Riemannian and Hermitian Manifolds от 7 – 10 декември 2015 г. в ИМИ – БАН
  2014 Recovering plane curves by one of their conformal invariants, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – РУ & СУ’14, 24-25 октомври 2014
  2014 Фокални криви в Евклидово пространство, МАТТЕХ 2014, 20-22 ноември, 2014, Шумен. (в съавторство с Г.Георгиев и Цв.Динкова)
  2013 Mobius invariants of space curves. 11th International Conference on Geometry and Applications, September 2013, Varna.
  2012 Алгебрични криви, асоциирани с ортоцентрични системи от точки в равнината, MATTEX 2012, 22-24 ноември, Шумен. (в съавторство с Ц. Динкова)
  2011 Geometric invariants with respect to one subgroup of the Mobius group in the plane. 10th International Conference on Geometry and Applications,Journal of Geometry, September 2011, Varna.
  2011 Квадратично преобразование в ортоцентрична система от точки, Национална конференция с международно участие „40 Години Шуменски Университет 1971-2011”, Шумен.(в съавторство с Цв.Динкова)
  2014 Енчева, Р., Аналитична геометрия (електронен учебник), Модул 2.: Криви и повърхнини от втора степен, ISBN: 978-954-577-859-9, 2014, Център за електронно обучение на ШУ "Епископ Константин Преславски", http://shu.bg/ceo
  2011 Ръководство по геометрия с Mathematica©, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2011, Шумен, ISBN 978-954-577-580-2
  2021 Енчева, Р., Дескриптивна геометрия с GeoGebra (електронен интерактивен учебник), https://radostina-s-school.thinkific.com/, 2021 г.
  2022 Encheva, R., Georgiev, G., Curves on the shape sphere, Results in Mathematics, 44 (2003), 279-288. Цитирана в: Simsek, H. (2022). Similar and self-similar null Cartan curves in Minkowski-Lorentzian spaces . Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1 Mathematics and Statistics , 71 (1) , 79-94 . DOI: 10.31801/cfsuasmas.865100
  2022 Encheva, R., Georgiev, G., Similar Frenet curves, Results in Mathematics, 55(3-4) (2009), 359–372. https://doi.org/10.1007/s00025-009-0407-8 Цитирана в: Simsek, H. (2022). Similar and self-similar null Cartan curves in Minkowski-Lorentzian spaces . Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1 Mathematics and Statistics , 71 (1) , 79-94 . DOI: 10.31801/cfsuasmas.865100
  2022 Encheva, R., Georgiev, G., Similar Frenet curves, Results in Mathematics, 55(3-4) (2009), 359–372. https://doi.org/10.1007/s00025-009-0407-8 Цитирана в: Y Yang, The maximal curves and heat flow in fully affine geometry, arXiv preprint arXiv:2202.01992, 2022
  2022 Encheva, R., Georgiev, G., Similar Frenet curves, Results in Mathematics, 55(3-4) (2009), 359–372. https://doi.org/10.1007/s00025-009-0407-8 Цитирана в: J Li, Y Yang, Similarity signature curves for forming periodic orbits in the Lorenz system, arXiv preprint arXiv:2211.04069, 2022
  2021 Encheva, R., Georgiev, G., Similar Frenet curves, Results in Mathematics, 55 (2009), 359–372 Цитирана в: Oren, I. & Incesu, M. (2020). Recognition of complex polynomial Bezier curves under similarity transformations. Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1 Mathematics and Statistics, 69 (2), 1377-1388, 2020 DOI: 10.31801/cfsuasmas.692608
  2020 Encheva, R., Georgiev, G., Similar Frenet curves, Results in Mathematics, 55 (2009), 359–372 Цитирана в: Оren, I., Khadjiev, D., Recognition of plane paths and plane curves under linear pseudo-similarity transformations, Journal of Geometry, Vol. 111, Issue 3, 1 December 2020, Article number 38, ISSN: 00472468, DOI: 10.1007/s00022-020-00551-6, Scopus SJR 0.309(2019)
  2020 Encheva, R., Georgiev, G., Similar Frenet curves, Results in Mathematics, 55 (2009), 359–372 Цитирана в: Оren, I., Khadjiev, D., Peksen O. Identifications of paths and curves under the plane similarity transformations and their applications to mechanics, Journal of Geometry and Physics, Vol. 151, Issue 3, May 2020, Article number 103619, ISSN: 03930440, DOI: 10.1016/j.geomphys.2020.103619, Scopus SJR 0.560(2019)
  2020 Encheva, R., Georgiev, G., Shapes of space curves, J. Geom. Graph., 7 (2003), 145-155. Цитирана в: Wang, Y., Chang, Y., Mannheim curves and spherical curves, International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, Volume 17, Issue 7, 1 June 2020, Article number 2050101, ISSN: 02198878, DOI: 10.1142/S0219887820501017, Scopus SJR 0.353(2019)
  2020 Encheva, R., Georgiev, G., Similar Frenet curves, Results in Mathematics, 55 (2009), 359–372 Цитирана в: Simsek, H., Similar and self-similar null Cartan curves in Minkowski-Lorentzian spaces, 3rd International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM-VAN 2020), BOOK OF ABSTRACTS, Van, TURKEY, September 3-5, 2020
  2019 Encheva, R.P., Georgiev, G.H.: Similar Frenet Curves. Result. Math. 55, 359–372 (2009) Цитирана в: Sagiroglu, Y. Global Invariants of Paths and Curves in the Two-Dimensional Real Vector Space for Linear Similarity Groups Generated by Dual Numbers, Adv. Appl. Clifford Algebras (2019) 29: 10. https://doi.org/10.1007/s00006-018-0929-9 Scopus SJR 0.4(2018)
  2019 Encheva, R.P., Georgiev, G.H.: Similar Frenet Curves. Result. Math. 55, 359–372 (2009) Цитирана в: Idris OREN, Muhsin Incesu, Detecting similarities of Bezier curves for the groups LSim (E2), LSim+(E2), Conference Proceedings of Science and Technology, 2(2), 2019, 129–133, In: 17 th International Geometry Symposium, June 19-22, 2019 Erzincan Binali Yildirim University, Erzincan-TURKEY
  2019 Encheva, R., Georgiev, G., Similar Frenet curves, Results in Mathematics, 55 (2009), 359–372 Цитирана в: Idris Oren, Global invariants of paths in the two-dimensional similarity geometry, 17 th International Geometry Symposium, June 19-22, 2019 Erzincan Binali Yildirim University, Erzincan-Turkey
  2019 Encheva, R., Georgiev, G., Shapes of space curves, J. Geom. Graph., 7 (2003), 145-155. Цитирана в: Betul Korkmaz, Shape curvature, shape torsion and its applications in 3-dimensional Euclidean space, MSc Thesis, Kirsehir Ahi Evran University Science and Engineering Institute Mathematics Department, 2019
  2018 Encheva, R., Georgiev, G., Shapes of space curves, J. Geom. Graph., 7 (2003), 145-155. Цитирана в: Simsek H., Ozdemir M., Some Results on p-Shape Curvatures of Non-Lightlike Space Curves, International Electronic Journal of Geometry, Volume 11 no. 2 page 61–70 (2018)
  2018 Encheva, R., Georgiev, G., Shapes of space curves, J. Geom. Graph., 7 (2003), 145-155. Цитирана в: Altunkaya B., Kulaa L., Characterizations of slant and spherical helices due to pseudo-Sabban frame, Fundamental Journal of Mathematics and Applications, 1 (1) (2018) 49-56
  2018 Encheva, R., Georgiev, G., Similar Frenet curves, Results in Mathematics, 55 (2009), 359–372, Цитирана в: Simsek H., Ozdemir M., Some Results on p-Shape Curvatures of Non-Lightlike Space Curves, International Electronic Journal of Geometry, Volume 11 no. 2 page 61–70 (2018)
  2018 Encheva, R., Georgiev, G., Similar Frenet curves, Results in Mathematics, 55 (2009), 359–372 Цитирана в: Khadjiev, D., Оren, I., Peksen, О., Global invariants of paths and curves for the group of all linear similarities in the two-dimensional Euclidean space , International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, Vol. 15, No. 06, 1850092 (2018), Scopus SJR 0.454(2017)
  2018 Encheva, R., Georgiev, G., Similar Frenet curves, Results in Mathematics, 55 (2009), 359–372 Цитирана в: Altin, M., Karadag, M. (2018). Kendine Benzer Egri Olmayan Bazi Ozel Egriler. Turk Doga ve Fen Dergisi, 7 (2), 48-53. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tdfd/issue/41964/472045
  2017 Encheva, R., Georgiev, G., Similar Frenet curves. Results Math. 55 (2009), no. 34, 359-372. Цитирана в: Fatma Ates, Seher Kaya, Yusuf Yayli and F. Nejat Ekmekci,Generalized Similar Frenet Curves, MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS E-NOTES, 5 (2) 26-35 (2017)
  2017 Encheva, R., Georgiev, G., Shapes of space curves. J. Geom. Graph 7 (2003), 145-155. Цитирана в: Fatma Ates, Seher Kaya, Yusuf Yayli and F. Nejat Ekmekci,Generalized Similar Frenet Curves, MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS E-NOTES, 5 (2) 26-35 (2017)
  2017 Encheva, R., Georgiev, G., Similar Frenet curves. Results Math. 55 (2009), no. 34, 359-372. Цитирана в: Izumiya, S., Nagai, T., Generalized Sabban Curves in the Euclidean n-Sphere and Spherical Duality, Results Math (2017) 72: 401-417. https://doi.org/10.1007/s00025-017-0685-5
  2017 Encheva R., Georgiev G.: Curves on the shape sphere. Results Math. 44, 279–288 (2003). Цитирана в: Hakan S., Ozdemir M., SHAPE CURVATURES OF THE LORENTZIAN PLANE CURVES, Commun.Fac.Sci.Univ.Ank.Series A1, Volume 66, Number 2, Pages 276-288 (2017)
  2017 Encheva, R., Georgiev, G., Similar Frenet curves, Results in Mathematics, 55 (2009), 359–372 Цитирана в: Luiz C. B. da Silva, Characterization of Spherical and Plane Curves Using Rotation Minimizing Frames, arXiv, 2017
  2015 Encheva R., Georgiev G.: Curves on the shape sphere. Results Math. 44, 279–288 (2003). Цитирана в: Hakan Simsek, Mustafa Ozdemir, On Conformal Curves in 2-Dimensional de Sitter Space, Advances in Applied Clifford Algebras, pp 1-14, First online: 15 October 2015
  2015 Encheva R., Georgiev G., Shapes of space curves, J. Geom. Graph. 7(2), (2003) 145–155 Цитирана в: M. Ozdemir, H. Simsek, Similar and self-similar curves in Minkowski n-space, B. Korean Math. Soc. 2015 Vol. 52, No. 6, 2071—2093.
  2015 Encheva R. P., Georgiev G. H., Similar Frenet Curves, Results in Mathematics, 55 (2009), 359-372. Цитирано в: M. Ozdemir, H. Simsek, Similar and self-similar curves in Minkowski n-space, B. Korean Math. Soc. 2015 Vol. 52, No. 6, 2071—2093.
  2014 Similar Frenet Curves. Result. Math., vol. 55, No. 3-4 (2009), 359-372 (в съавторство с Г. Георгиев) http://www.springerlink.com/content/x6145691n7437r17/, Цитирана в: Xuejuan Chen and Qun Lin, Properties of Generalized Offset Curves and Surfaces, Journal of Applied Mathematics, Volume 2014 (2014), Article ID 124240, 13 pages
  2014 Encheva R., Geometric invariants with respect to one subgroup of the Mobius group in the plane, In: 10th International Conference on Geometry and Applications, Journal of Geometry, August 2012, Volume 103, Issue 2, 347–366. Цитирана в: Ivo M. Michailov, Invariant theory and its applications, Proceedings of the international conference МАТHТЕCH 2014, Volume 1 (2014), Shumen,16-47.
  2014 R. Encheva and G. Georgiev, Shapes of space curves, J. Geom. Graph. 7 (2003), 145-155. Цитирана в: Ivo M. Michailov, Invariant theory and its applications, Proceedings of the international conference МАТHТЕCH 2014, Volume 1 (2014), Shumen,16-47.
  2014 R.Encheva, Family of Plane Curves in the Extended Gauss Plane Generated by One Function, http://demonstrations.wolfram.com/FamilyOfPlaneCurvesInTheExtendedGaussPlaneGeneratedByOneFunc/ Wolfram Demonstrations Project, Published: July 8, 2013 Цитирана в: Ivo M. Michailov, Invariant theory and its applications, Proceedings of the international conference МАТHТЕCH 2014, Volume 1 (2014), Shumen,16-47.
  2013 Shapes of space curves, J. Geom. Graph. 7 (2003), 145-155, Цитирана в: Bulent Karakas and Senay Baydas, An Action of A Regular Curve on R3 and Matlab Applications, Journal of Informatics and Mathematical Sciences, Volume 5 (2013), Number 3, pp. 133–141
  2013 Shapes of space curves, J. Geom. Graph. 7 (2003), 145-155, Цитирана в: Bulut, Vahide; Caliskan, Ali, The spherical evolute belong to the spherical image of developable ruled surface, International Symposium on Computing in Science & Engineering, Conference Proceeding, Oct2013, p139.
  2012 Applications of the space shape of the triangle. Mathematics and Education in Mathematics, vol. 37 (2008), 132-137. Цитирана в Georgiev G. H. , Geometric Transformations for Modeling od Curves and Surfaces, Shaker Verlag, Aachen, 2012.
  2011 Shapes of tetrahedra. J. geom.. 75 (2002), 61-73.Цитирана в: Ali Gungor, Murat Tosun. Some characterizations of quaternionic rectifying curves, Differential Geometry - Dynamical Systems, Vol.13, 2011, pp. 89-100.
  2009 Shapes of tetrahedra. J. geom.. 75 (2002), 61-73.Цитирана в: Abu-Saris, Raghib and Hajja, Mowaffaq. The Chaotic Behavior of the Sequence of Pedal Simplices, Results in Mathematics, 55 (2009), 209-220 (Impact factor: 0.513 -2009г.)
  2013 Encheva R. Family of Plane Curves in the Extended Gauss Plane Generated by One Function, http://demonstrations.wolfram.com/FamilyOfPlaneCurvesInTheExtendedGaussPlaneGeneratedByOneFunc/ Wolfram Demonstrations Project, Published: July 8, 2013
  2008 Ganchev, G., Encheva, R. Minimal and Maximal Surfaces Generated by the Holomorphic Function log (z). The Wolfram Demonstrations Project, 2008. http://demonstrations.wolfram.com/MinimalAndMaximalSurfacesGeneratedByTheHolomorphicFunctionLo/
  2004 Шейп инварианти в Евклидовата геометрия, Автореферат, София, 2004, 26 стр.