Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов
  Проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 213

  Телефон: 054 830495 вътр. 229 К3

  Email: borislav.stoyanov@shu.bg

  Приемно време: вторник 08:00--16:00 ч. и сряда 08:00--16:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет, информатика, ОКС "магистър"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  "Явлена-Шумен" ООД

  Заемани академични длъжности

  професор по Информатика (2016)

  доцент по Информатика, шифър 01.01.12 (2009)

  главен асистент (2007)

  асистент (2002)

  Придобити научни степени

  доктор на науките по Информатика (2015)

  доктор по Информатика, шифър 01.01.12 (2007)

  Водени лекции и/или упражнения

  Програмиране I част

  Програмиране II част

  Бази от данни

  Разпределени бази от данни

  Информационни системи

  Web базирани информационни системи

  Програмиране с PHP и MySQL

  Методи за транслация

  Информатика I част

  Информатика II част

  Проектиране и програмиране на информационни системи

  Семантика на езиците за програмиране

  Увод в компютърната информатика

  Увод в бизнес информатиката

  Обектно ориентирано програмиране

  Области на научни интереси

  Криптография

  Изкуствен интелект

  Специализации

  Католически университет, Льовен, Белгия, 2005

  Рурски университет, Бохум, Германия, 2005

  Участия в проекти

  BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза I

  № FFNNIPO_12_00985 „Разработка на нови методи и софтуер за химическата и фармацевтичната промишленост за компютърно предсказване на нови химически съединения с определени физикохимични свойства или с биологична-активност базирани на нови алгоритми и парaлелна обработка на информацията”

  BG051РО001-3.1.07-0040 „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието”

  BG051PO00l-3.3.06-0003 „Изграждане на устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”

  BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”

  BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики”

  РД-08-236/13.03.2014 \\\\\\\\\\\\\\\" Генериране на псевдослучайни двоични последователности на основата на динамични системи\\\\\\\\\\\\\\\"

  РД-08-305/12.03.2015 г., Изследване на псевдослучайни числови редици конструирани чрез нелинейни системи

  РД-08-68/02.02.2016 г. Компютърна сигурност и нелинейни системи

  РД-08-121/06.02.2017 г. Генератори на псевдослучайни числа и странни атрактори

  РД-08-121/06.02.2018 г. Изследване на алгоритми за електронна идентификация

  РД-08-74/30.01.2019 г. Синтез на алгоритми за защита на данни

  Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)

  РД-08-63/20.01.2020 Електронна защита и моделиране на данни

  РД-08-107/02.02.2021 Изследване на информационни модели

  РД-21-099/04.03.2021 Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2021) - 2 част

  КП-06-ПН52/12 Интердисциплинарни научни изследвания. Проектиране и оценка на нови модели и архитектури за невронни мрежи, повлияни от съвременните открития на мозъка

  РД-08-159/04.03.2022 Педагогически практики и продължаващо образование - актуални проблеми и предизвикателства

  РД-08-110/22.02.2022 Изследване на данни и приложението им

  Заемани ръководни позиции

  ръководител на Катедрата по компютърна информатика 15.09.2009 - 05.10.2021

  Организационна дейност

  http://www.researcherid.com/rid/G-5917-2015

  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24177841000

  https://www.researchgate.net/profile/Borislav-Stoyanov-2

  Членства в научни организации

  Съюз на математиците в България

  Association for Computing Machinery