Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Красимир Валентинов Харизанов
  Доц. д-р Красимир Валентинов Харизанов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 316

  Телефон: 054 830495 вътр. 336 К3

  Email: kr.harizanov@shu.bg

  Приемно време: вторник 09:00 - 17:00, четвъртък 09:00-17:00 (I и II седмица)


  2016 КОНСТРУКТИВИСТКИ ПОДХОДИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
  2019 Павлова, Н., Харизанов, Кр., Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии, Второ преработено и допълнено издание, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2019, 264 с., ISBN 978-619-201-052-2
  2015 Харизанов, Кр., Павлова, Н., Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии, УИ "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-052-2, Шумен, 2015,155 с.
  2021 Harizanov,Kr. Some Methodological Guidelines on the Creation of Educational Games on “computer modeling“, Mathematics and Informatics, V. 64, Number 5, 2021, p. 476-482, Web of Science
  2021 Harizanov, Kr. The possibilities of own blocks in the scratch educational environment, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, vol. XXII C, pp. 71 – 75, 2021, https://doi.org/10.46687/YNNW6885 (OpenAIRE, Crossref)
  2020 KRASIMIR V. HARIZANOV, SEVINCH A. HASHIMOVA, \"CONSTRUCTIVE APPROACHES IN MATHEMATICS EDUCATION\", МАТТЕХ 2020, Шумен, стр. 141-148
  2020 KRASIMIR V. HARIZANOV, PAVEL V. PETROV, \"CLOUDY TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS AND INFORMATION EDUCATION\", МАТТЕХ 2020, Шумен, стр. 149-156
  2020 KRASIMIR V. HARIZANOV, RADOSTINA D. PETROVA, VIRTUAL CLASSROOM IN EDUCATION, Годишник на ФМИ, Шумен 2020, стр. 79-90
  2020 Harizanov, Kr., Ivanova, S., 2020. Applications of anaglific images in mathematical training, Mathematics and Informatics, Volume 63, Number 5, pp.501-507 (Web of Science)
  2019 Харизанов Кр., Димитрова Д., Информационни и комуникационни технологии в обучението по математика, Годишник на ФМИ, vol. ХX С, ISSN 1311-834X, стр181-190, Шумен 2019
  2019 Харизанов, Кр., Османова Х., Модел на електронно обучение по информационни технологии, Сборник със студентски публикации, стр. 123-130, ISSN 2683-023X, Шумен 2019
  2019 Kraimir Harizanov, Kristiyan Konstantinov, Web Schools Diary, Matematical and Software Engineering, Vol. 5, pp 9-14, ISSN: 2367-7449, 2019
  2018 Харизанов, Кр., Облачните технологии в обучението, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет по математика и информатика, том ХIX С, 2018, ISSN 1311-834X, стр. 91 - 99.
  2018 Харизанов, Кр., Георгиева, С., Активните методи на обучение при деца билингви, Сборник научни трудове МАТТЕХ 2018, ISSN: 1314-3921, Шумен, 2018, стр. 251-256.
  2017 Harizanov, K., Application of electronic training in pedagogical statistics through methodology web platform, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V(57), Issue: 129, www.seanewdim.com, pp. 14-17, 2017, e-ISSN 2308-1996, p-ISSN 2308-5258.
  2017 Harizanov, K., Ivanova, S., Kenova, R., Yaneva M., Salim, D., Modern didactic technologies in mathematics education, , SocioBrains - International Scientific Refereed Online Journal SocioBrains, Issue 33, May 2017, pp.90-95, ISSN 2367-5721.
  2017 Харизанов, Кр., Павлова, Н., Харизанова, Д., Web - базираните методически платформи - новите перспективи пред съвременния преподавател, Четиридесет и шеста пролетна конференция, Боровец, 2017, стр. 301-106, ISSN 1313-3330.
  2017 Харизанов, Кр., Павлова, Н., ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ПРАКТИКИ НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ, "Математика и информатика", книжка 3, година LX, 2017, стр. 285-290
  2017 Харизанов, Кр., ИНТРЕРАКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ С ПОМОЩЬЮ WEB - БАЗИРОВАННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ, Социальные сети в обучении математике, Нуковий часопис, Серия 3, Випуск 18, Киiв, Украiна, стр 121-122.
  2017 Harizanov, K., Ivanova Ts., Multimedia and Hypermedia tools in knowledge presentation and analysis, SocioBrains - International Scientific Refereed Online Journal SocioBrains, Issue 35, July 2017, pp.198-202, ISSN 2367-5721.
  2016 Harizanov Kr., Pavlova N., Aliev S., Eminov D., First steps in e-learning. Perspective on teaching practice, SocioBrains - International Scientific Refereed Online Journal SocioBrains, Issue 17, January 2016, pp.9-12, ISSN 2367-5721
  2016 Харизанов, Кр., Павлова, Н., АДАПТАЦИЯ НА WEBPLATFORM.INFO, Сборник научни трудове МАТТЕХ 2016, Шумен, 2016, стр. 316-322.
  2016 Harizanov, K., Pavlova, N., Nenkov, N., Badjanova, J., E-learning in pedagogical practices, Proceedings of the 58th international scientific conference of daugavpils university, Daugavpils, Latvija, 2016, pp. 199-205
  2015 Харизанов Кр.В., Павлова Н.Хр., Роль web-платформ в обучении будущих педагогов, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015 www.seanewdim.com, стр. 64-67
  2015 Pavlova, N., Marchev, D., Borisov, B., Harizanov, K., Inquiry Based Learning in Science Education and Mathematics for Developing Bilinguals, Journal Education Culture and Society, ISSN 2081-1640 International Scientific Journal semiannual peer-reviewed, Issue: 1, 2015, pp. 65-74
  2015 Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., 2014, „The project “GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria, International Scientific Online Journal SocioBrains, ISSUE 8, APRIL 2015 , ISSN 2367-5721 http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/24_29_The_project_GEOTHNK_semantic_pathways_for_building_a_spatially_thinking
  2014 Харизанов, Кр., Павлова, Н., Марчев, Д., Мобилно обучение в студентските практики, Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 15-17 май, 2014, стр. 235-240.
  2014 Харизанов, Кр., Павлова, Н., Платформа за описание на план-конспекти – проблеми и решения, 43 Пролетна конференция на СМБ, Боровец, 2-6 април, 2014, стр 101-107.
  2014 Харизанов, Кр., Електронното обучение в педагогическите практики, конференция с международно участие "Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука", 6-8 юни 2014, София
  2014 WEB ПЛАТФОРМИТЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", 65-77 с., Шумен (В съавт. Наталия Хр. Павлова)
  2013 WEB Платформа сoздания план-конспектов, Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Budapest,/под печат/ (в съавторство с Павлова, Н.)
  2013 Харизанов Кр.,Йорданова П., Лечева Д., Уеб-базиран софтуер за обработка на анкети, приета за печат в "Научни трудове", РУ "Ангел Кънчев" 2013.
  2012 Състезания по математика и Информационни Технологии за ученици от I и II клас, Национална конференция смеждународно участие „МАТТЕХ 2012", Шумен (В съавт. Наталия Хр. Тончева)
  2011 ИНТЕРАКТИВНАТА ДЪСКА В ОБУЧЕНИЕТО, Национална конференция с международно участие "40 години шуменски университет 1971-2011", 298-302 с., Шумен (В съавт. Наталия Хр. Тончева)
  2011 МЕТОДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ RIBBON-ИНТЕРФЕЙСА В MS OFFICE, Национална конференция с международно участие "40 години шуменски университет 1971-2011", 293-297 с., Шумен (В съавт. Наталия Хр. Тончева)
  2010 Харизанов, Красимир ITI – learning design for teaching Informational Technologies in the Primary School, 31 януари Прага Чехия, 2010 (В съавт. Румяна Папанчева,Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Красимир Манев, Ангел Ангелов, Красимира Димитрова) /в печат /
  2010 НАСОКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ, СЪГЛАСНО НОВИТЕ ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, Първата национална конференция смеждународно участие „МАТТЕХ 2010" 19-21.11., Шумен (В съавт. Наталия Хр. Тончева)
  2008 Харизанов, Красимир Идеи и принципи на образователния комплект по предмета Информационни технологии за първи клас на издателство „Изкуства“, Шестаесенна научна конференция, 120 години Софийски университет “Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука, София, 21 ? 22 Ноември 2008 (В съавт. Красимир Неделчев Манев, Румяна ЙордановаПапанчева, Антон Иванов Моллов, Бисерка Бончева Йовчева, Ангел Стоянов Ангелов, Красимира Атанасова Димитрова)
  2008 Харизанов, Красимир Задачите в методическия курс по информатика и информационни технологии, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ с международно участие 4 - 5 декември 2008 година Посветена на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Шумен (В съавт. Наталия Хр. Тончева)
  2022 А. Ангелов-Aчо, Е. Ковачева Валентина Иванова, Кр. Харизанов, Т. Сребрева \"Компютърно моделиране и информационни технологии за 5 клас\", издателство Klett, ISBN 978-954-18-1656-1, София 2022
  2022 А. Ангелов-Aчо, Е. Ковачева Валентина Иванова, Кр. Харизанов, Т. Сребрева \"Компютърно моделиране и информационни технологии за 6 клас\", издателство Klett, ISBN 978-954-18-1657-8, София 2022
  2021 Ангел Ангелов-Ачо, Красимир Харизанов, Таня Сребрева, Донка Чардакова, Мария Кирилова, \"Информационни технологии за 12. клас - профилирана подготовка. Модул 3. УЕБ ДИЗАЙН\", Издателство Клет, София 2021
  2021 Ангел Ангелов-Ачо, Красимир Харизанов, Таня Сребрева, Донка Чардакова, Мария Кирилова, \"Информационни технологии за 12. клас - профилирана подготовка. Модул 4. Решаване на проблеми с ИТ\", Издателство Клет, София 2021
  2020 Ангел Ангелов-Ачо, Красимир Харизанов, Таня Сребрева, Донка Чардакова, Вяра Дукова, Мария Кирилова, \"Информационни технологии за 11. клас - Профилирана подготовка - Модул 2 - Мултимедия\", Издателство Клет, София 2020
  2019 Кр. Харизанов,А. Ангелов, Е. Ковачева, Т. Сребрева "Информационни технологии за 10 клас", издателство Булвест 2000, ISBN 9789541813997, София 2019
  2019 Кр. Харизанов, А. Ангелов, Е. Ковачева, Т. Сребрева, Т. Момчева - Михалева, С. Петрова, "Компютърно моделиране за 4 клас", издателство Булвест 2000, ISBN 9789541814055, София 2019
  2018 Харизанов, Кр., Момчевам Г., Ангелов, А., Ковачева, Е., Сребрева, Т., Дафчева В., Учебик по Информационни технологии 7 клас, изд. Булвест 2000, София, 2018 ISBN 978-954-180-270-7.
  2018 Харизанов, Кр., Ангелов, А., Ковачева, Е., Сребрева, Т., Момчева, Т., Петрова, С., Учебик по Компютърно моделиране 3 клас, изд. Булвест 2000, София, 2018 ISBN 978-954-18-1209-9.
  2018 Харизанов, Кр., Ангелов-Ачо, А., Ковачева, Е., Сребрева, Т., Дафчева В., Учебик по Информационни технологии 9 клас, изд. Булвест 2000, София, 2018 ISBN 978-954-18-1239-6
  2017 Харизанов, Кр., Момчевам Г., Ангелов, А., Ковачева, Е., Учебник по Информационни технологии 6 клас, изд. Булвест 2000, София, 2017 ISBN 978-954-18-1100-9.
  2017 Харизанов, Кр., Момчевам Г., Ангелов, А., Ковачева, Е., Сребрева, Т., Дафчева В., Учебик по Информационни технологии 8 клас, изд. Булвест 2000, София, 2017 ISBN 978-954-18-1074-3.
  2016 Харизанов, Кр., Момчевам Г., Ангелов, А., Ковачева, Е., Учебник по Информационни технологии 5 клас, изд. Булвест 2000, София, 2016 ISBN 978-954-18-0973-0.
  2013 Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 11 клас профилирана подготовка, изд. Изкуства, София, 2013 (В съавт. Коста Гъров, Ангел Ангелов, Галина Момчева - Гърдева).
  2013 Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 12 клас профилирана подготовка, изд. Изкуства, София, 2013 (В съавт. Коста Гъров, Ангел Ангелов, Галина Момчева - Гърдева).
  2011 Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 9 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2011 (В съавт. Красимир Манев, Коста Гъров,Нели Манева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)
  2011 Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 10 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2011 (В съавт. Красимир Манев, Коста Гъров,Нели Манева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)
  2009 Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 8 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2009 (В съавт. Красимир Манев, Коста Гъров,Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)
  2009 Харизанов, Красимир Информационни технологии 8 клас задължителна подготовка – Книга за учителя, изд. Изкуства, София, 2009 (В съавт. Красимир Манев, КостаГъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)
  2009 Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 2 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2009 (В съавт. Красимир Манев, РумянаПапанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Коста Гъров, Нели Манева, Ангел Ангелов, Красимира Димитрова)
  2009 Харизанов, Красимир Информационни технологии 2 клас задължителна подготовка – ръководство за потребителя, изд. Изкуства, София, 2009 (В съавт. КрасимирМанев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Коста Гъров, Нели Манева, Ангел Ангелов, Красимира Димитрова)
  2009 Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 3 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2009 (В съавт. Красимир Манев, РумянаПапанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Коста Гъров, Нели Манева, Ангел Ангелов, Красимира Димитрова)
  2009 Харизанов, Красимир Информационни технологии 3 клас задължителна подготовка – ръководство за потребителя, изд. Изкуства, София, 2009 (В съавт. КрасимирМанев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Коста Гъров, Нели Манева, Ангел Ангелов, Красимира Димитрова)
  2009 Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 4 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2009 (В съавт. Красимир Манев, РумянаПапанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Коста Гъров, Нели Манева, Ангел Ангелов, Красимира Димитрова)
  2009 Харизанов, Красимир Информационни технологии 4 клас задължителна подготовка – ръководство за потребителя, изд. Изкуства, София, 2009 (В съавт. КрасимирМанев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Коста Гъров, Нели Манева, Ангел Ангелов, Красимира Димитрова)
  2008 Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 7 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2008 (В съавт. Красимир Манев, Коста Гъров,Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)
  2008 Харизанов, Красимир Информационни технологии 7 клас задължителна подготовка – Книга за учителя, изд. Изкуства, София, 2008 (В съавт. Красимир Манев, КостаГъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)
  2008 Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 1 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2008 (В съавт. Красимир Манев, РумянаПапанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Коста Гъров, Нели Манева, Ангел Ангелов, Красимира Димитрова)
  2008 Харизанов, Красимир Информационни технологии 1 клас задължителна подготовка – ръководство за потребителя, изд. Изкуства, София 2008 (В съавт. КрасимирМанев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Коста Гъров, Нели Манева, Ангел Ангелов, Красимира Димитрова)
  2007 Харизанов, Красимир Информационни технологии 5 клас задължителна подготовка – Книга за учителя, изд. Изкуства, София, 2007 (В съавт. Красимир Манев, КостаГъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)
  2006 Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 5 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2006. (В съавт. Красимир Манев, Коста Гъров,Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)
  2006 Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 6 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2006. (В съавт. Красимир Манев, Коста Гъров,Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)
  2006 Харизанов, Красимир Информационни технологии 6 клас задължителна подготовка – Книга за учителя, изд. Изкуства, София, 2006. (В съавт. Красимир Манев,Коста Гъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)
  2019 Кр. Харизанов, А. Ангелов, Е. Ковачева, Т. Сребрева, Т. Момчева - Михалева, С. Петрова, Книга за учителя по "Компютърно моделиране за 4 клас", издателство Булвест 2000, ISBN 9789541814178, София 2019
  2019 Кр. Харизанов, А. Ангелов, Е. Ковачева, Т. Сребрева, Т. Момчева - Михалева, С. Петрова, Учебна тетрадка по "Компютърно моделиране за 4 клас", издателство Булвест 2000, ISBN 9789541814321, София 2019
  2017 Харизанов, Кр., Момчевам Г., Ангелов, А., Ковачева, Е., Книга за учителя по Информационни технологии 6 клас, изд. Булвест 2000, София, 2017 ISBN 978-954-18-1051-4.
  2017 Харизанов, Кр., Момчевам Г., Ангелов, А., Ковачева, Е., Сребрева, Т., Дафчева В., Книга за учителя по Информационни технологии 8 клас, изд. Булвест 2000, София, 2017 ISBN 978-954-18-1055-2.
  2014 Училищен курс по информатика с методика на обучението по информатика