Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Иван Славейков Иванов
  Гл. ас. д-р Иван Славейков Иванов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 319

  Телефон: 054 830495 вътр. 265 К3

  Email: ivan.ivanov@shu.bg

  Приемно време: сряда 9:00 - 11:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", математика, 1996 г.

  Заемани академични длъжности

  Шуменски университет, асистент, 1998 г.

  Шуменски университет, старши асистент, 2008 г.

  Шуменски университет, главен асистент, 2011 г.

  Шуменски университет, преподавател, 2015 г.

  Шуменски университет, главен асистент, 2017 г.

  Придобити научни степени

  Доктор по математика, 2016 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Водени лекции по:

  Линейна алгебра и аналитична геометрия,

  Линейна алгебра и аналитична геометрия - I част,

  Линейна алгебра и аналитична геометрия - II част,

  Висша алгебра,

  Избрани глави от алгебрата,

  Mатематика - II част (за специалности ПУНУП и НУПЧЕ),

  Висша математика - I част (за специалност ИЛ),

  Висша математика - I част (за специалности КИС, КТАП, СОСС, ТКС).

  Водени семинарни упражнения по:

  Aлгебра,

  Приложна алгебра,

  Теория на числата,

  Линейна алгебра,

  Линейна алгебра и аналитична геометрия,

  Линейна алгебра и аналитична геометрия - I част,

  Линейна алгебра и аналитична геометрия - II част,

  Математика - I част (за специалност Икономика),

  Висша математика - I част (за специалности КИС, СОСС, ТКС, КТАП),

  Математика - II част (за специалности ПУНУП и НУПЧЕ).

  Области на научни интереси

  теория на Галоа - обратна задача, задача за вложимост на полета, ньотерова задача.

  Участия в проекти

  РД-08-32/17.01.2023 "Задачата за вложимост и Ньотеровата задача за крайни групи от ред n с клас на нилпотентност 2. Конструиране на LCD кодове чрез автоморфизми. Асоциирани криви и повърхнини на регулярни криви"

  РД-08-148/02.03.2022 "Конструиране на специални линейни кодове чрез автоморфизми. Ньотеровата задача за някои р-групи с клас на нилпотентност 2. Асоциирани криви и повърхнини на регулярни криви"

  РД-08-129/04.02.2021 "Конструиране на специални линейни кодове чрез автоморфизми. Ньотеровата задача за р-групи. Нови асоциирани криви и повърхнини на регулярни криви"

  РД-08-136/04.02.2020 "Ньотеровата задача за р-групи. Крайно мерни алгебри и групови пръстени. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер"

  РД-08-118/04.02.2019 "Ньотеровата задача за р-групи. Крайно мерни алгебри и PI-теория. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер" - ръководител на проекта

  РД-08-86/30.01.2018 "Теория на Галоа за р-групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер"

  РД-08-104/06.02.2017 "Ньотеровата задача за р-групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер"

  РД-08-82/03.02.2016 "Ньотеровата задача и множители на Богомолов за групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна р-размерност на Брауер"

  РД-08-287/12.03.2015 "Ньотеровата задача и множители на Богомолов за крайни р-групи. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер. Самодуални кодове"

  РД-08-241/13.03.2014 "Ньотеровата задача и множители на Богомолов за крайни р-групи. p-група на Дьомушкин. Самодуални кодове"

  РД-08-241/12.03.2013 "Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за крайни р-групи и безкрайни про р-групи. Самодуални кодове"

  РД-05-275/15.03.2012 "Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за крайни р-групи"

  РД-07-299/14.03.2011 "Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за крайни р-групи и крайно породени про р-групи"

  Организационна дейност

  Член на Общото събрание на ШУ

  Член на Общото събрание на ФМИ

  Членства в научни организации

  Съюз на математиците в България