Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Славена Господинова Стоянова
  Доц. д-р Славена Господинова Стоянова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

  Кабинет: Корпус 3, стая 308

  Телефон: 054 830495 вътр.281

  Email: slavena.stoyanova@shu.bg

  Приемно време: Консултации за изпити: редовна изпитна сесия: 18.01.2021 г. от 10ч. до 12ч. ; поправителна изпитна сесия: 25.01.2021 г. от 13ч. до 15ч. Консултациите ще се проведат онлайн. Линк за включване: https://meet.google.com/uee-qifk-rek


  Завършен университет, специалност

  2004-2007 - Редовен докторант по научна специалност 05.02.07 „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” към катедра „Икономика и моделиране”, Шуменски университет;

  2001 – 2002 - Магистър по финанси, специализация Международни финаси, ВСУ „Черноризец Храбър” Варна, БАН, ИУ-Варна;

  1998 – 2001 - Бакалавър по икономика, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1997 - 2003 - търговска фирма

  2003 - 2008 - хоноруван асистент към катедра \"Икономика и моделиране\", редовен докторант към същата катедра

  Заемани академични длъжности

  2008 - 2011 - асистент към катедра "Икономика и моделиране"

  2011 - 2016 - главен асистент към катедра "Икономика и моделиране"

  2016 - доцент към катедра "Икономика и математическо моделиране"

  Придобити научни степени

  доктор по научна специалност 05.02.07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" - Диплом №34610/2010 ВАК

  Водени лекции и/или упражнения

  Основи на счетоводство (Л и СУ)

  Финансово счетоводство (Л и СУ)

  Банково счетоводство (Л и СУ)

  Управленско счетоводство (Л и СУ)

  Счетоводен софтуер (Л и ЛУ)

  Организация и техника на счетоводството (Л и СУ)

  Практическо обучение във фирма (СУ)

  Социалноосигурителни фондове (Л)

  Счетоводни стандарти (Л и СУ)

  Корпоративно счетоводство (Л и СУ)

  Счетоводен анализ на финансовите отчети (Л и СУ)

  Теория на счетоводството (Л и СУ)

  Счетоводство (Л и СУ)

  Области на научни интереси

  счетоводна отчетност, роля на документите в отчетния процес

  Специализации

  1. от 03.04.2011г. до 10.04.2011г. в „Геверкщат” ООД, Бохум, Германия - участие в мобилност по секторна програма „Леонардо да Винчи” в рамките на програма „Учене през целия живот” за увеличаване на специфичните лични компетенции относно методите на интегриране, квалифициране и преквалифициране на трайно безработни и маргинални социални групи.

  2. месец януари 2014г. - ШУ, Същност, основание и регистрация на учебно-тренировъчна фирма

  3. месец октомври 2017 - ШУ, Квалификация по професионална програма \"Русский язык в глобальном образовательном пространстве\" - Удостоверение о повышении квалификации №13-20/3573 от 24.10.2017 г. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина г. Москва

  Участия в международни и национални научни проекти

  1. Участие в разработването и управлението на проект „Управление на МСП в контекста на присъединяването на България към ЕС” – програма ФАР (2006-2007г.)

  2. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф Научни изследвания на ШУ) „Одит на човешките ресурси (квалификация, оценяване, мобилност, мотивация, професионална кариера, качество на трудовия живот) в сферата на социалните услуги в Североизточна България” – 2009г.

  3. Участие в проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенции на работната сила по браншове и региони” – проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансиран от Европейския социален фонд и Република България

  4. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф Научни изследвания на ШУ) „Изменения на пазарите на лихвени финансови инструменти след кризата от 2007 – 2009г.” – 2010г.

  5. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф Научни изследвания на ШУ) „Теоретични основи и подходи при управление на риска” – 2011г.

  6. Участие в мобилност по проект „European Added Value Mobility – Мобилност с добавена европейска стойност”, финансиран по Програма Леонардо да Винчи – Мобилност. Участието е по покана на Търговско промишлена палата - 2011г.

  7. Участие в проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, Агенция по заетостта, програма „Аз мога“, обучение с ваучери , 960 учебни часа, период на изпълнение 02.06-2010 – 27.03.2011, проект на Фондация за социални инвестиции и ресурси

  8. Участие в проукт по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” - Обучения по условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, по схема за безвъзмездно финансиране BG051PO001-2.1.11 – “Аз мога”, Схема „Насърчаване на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 1“, проект на Фондация за социални инвестиции и ресурси

  9. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф Научни изследвания на ШУ) „Управленски и финансови аспекти на атестирането на академичния състав на Шуменски университет \\\"Епископ Константин Преславски” – 2012г.

  10. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф Научни изследвания на ШУ) „Изследване на възможности за създаване на акселератор за стартиращи предприятия в България” – 2013г.

  11. Участие в проект по ОП Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от ЕСФ НА ЕС - Проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

  12.Участие в проект по ОП Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от ЕСФ НА ЕС - Проект BG051РО001/3.3.07-0002 Студентски практики

  13. Участие в проект по ОП Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от ЕСФ НА ЕС - проект BG051РО001-3.1.07-0040 Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието

  14. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф Научни изследвания на ШУ) „Управление на фирмената задлъжнялост” – 2014г.

  15. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф Научни изследвания на ШУ) „Фактори за финансова стабилност на микро и макро равнище” – 2015г.

  16. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф Научни изследвания на ШУ) „Влияние на промените във финансовия сектор върху решенията на икономическите единици” – 2016г.

  17.Участие в Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ - 2016/2017

  18. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф Научни изследвания на ШУ) „Конкуренция и нововъведения във финансовия сектор” – 2017г.

  19. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф Научни изследвания на ШУ) „Инвестиционно планиране и инвестиционни рискове в съвременни условия” – 2018г.

  20. Участие в изследователски проект (финансиран от параграф Научни изследвания на ШУ) „Финансирането като фактор на ефективността и растежа” – 2019г.

  21. Ръководител на изследователски проект (финансиран от параграф Научни изследвания на ШУ) „Икономика 2020: национални приоритети и стратегии” – 2020г.

  22. Участие в Проект BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

  Организационна дейност

  - член на комисията по социално-битовите въпроси на преподавателите и служителите от 2008 г. до 2020 г.;

  - отговорник по научната дейност в катедра \"Икономика и математическо моделиране\"

  - член на Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика