Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Красимира Янкова Костадинова
  Гл. ас. д-р Красимира Янкова Костадинова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

  Кабинет: Корпус 3, стая 318

  Телефон: 054 830495 вътр. 338 К3

  Email: k.kostadinova@shu.bg

  Приемно време: I и II седмица - вторник и четвъртък от 8-16 часа


  Завършен университет, специалност

  СУ "Св. Климент Охридски" - доктор в професионално направление 4.5 "Математика"

  ШУ “Еп. Константин Преславски” - степен бакалавър, специалност "Математика"

  ШУ “Еп. Константин Преславски” - степен магистър, специалност "Икономическа информатика"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ШУ

  Заемани академични длъжности

  от 01.10.2008г. - 28.02.2017г.: асистент по Теория на вероятностите и математическа статистика

  от 1.03.2017г.: главен асистент по Вероятности и статистика

  Придобити научни степени

  2016г.: Доктор по 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката), ФМИ на СУ "Св. Кл. Охридски"

  Научен ръководител: проф. дмн Леда Д. Минкова

  Дисертация: Застрахователни модели на риск и вероятност за фалит.

  Водени лекции и/или упражнения

  Финансова математика, Стохастични изчисления (СУ), Случайни процеси, Иконометрия (СУ), Теория на вероятностите I и II част (СУ), Вероятности и статистика (СУ), Статистика (СУ и ЛУ), Увод във Финансовата математика, Висша математика I и II част ( СУ), Математически практикум (СУ), Диференциално и интегрално смятане I и II част (СУ), Диференциално смятане и приложения I част (СУ), Математически анализ (СУ), Числени методи (СУ), Изследване на операциите (СУ и ЛУ), Линейно оптимиране (ЛУ), Математическо оптимиране (ЛУ), Математическа икономика (СУ), Елементи на теория на множествата (СУ), Практикум по офис системи (ЛУ), Информатика (MS Office) (ЛУ), Проектно управление (ЛУ)

  Области на научни интереси

  Stochastic processes

  Insurance Risk Theory

  Statistics

  Участия в проекти

  Участие в проект BG05M2OP001-2.002-0001 - "Студентски практики - Фаза I" по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.

  Участие в национален проект „Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във ФМИ на СУ", финансиран от МОМН чрез Структурни фондове по договор № BG051PO001-3.3.06-0052 (2012-2014). Ръководител: проф. Красен Стефанов 

  Членства в научни организации

  Българско статистическо дружество

  Съюз на математиците в България