Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Стоян Крайчев Крайчев
  Доц. д-р инж. Стоян Крайчев Крайчев

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

  Кабинет: Корпус 3, стая 307

  Телефон: 054 830495 вътр.169

  Email: st.krajchev@shu.bg

  Приемно време: вторник и сряда 08-16 часа


  Завършен университет, специалност

  Икономически университет - Варна, 2000 г., магистър по "Счетоводство и контрол"

  Икономически университет - Варна, 1999 г., бакалавър по "Счетоводство и контрол"

  ВНВАУ "Г. Димитров" - гр. Шумен, 1979 г., магистър по "Радиоелектроника"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  От 2003 г. до 2005 г. - "SМ group", референт

  От 1985 г. до 2003 г. - ВВУАПВО "Панайот Волов" - Шумен

  Заемани академични длъжности

  Доцент: 3.8. Икономика (Заповед No/дата: РД-10-1340 / 27.07.2015 г. ШУ "Епископ Константин Преславски")

  Доцент: 02.07.03 Радиолокация и радионавигация (Свидетелство No/дата: 18485 / 27.02.1997 г.)

  Придобити научни степени

  Доктор 02.07.03 Радиолокация и радионавигация (Диплом No/дата: 18736 / 06.03.1989 г.)

  Водени лекции и/или упражнения

  Икономика

  Основи на предприемачеството

  Диагностика на предприятието

  Основи на икономиката в инженерната логистика

  Икономика и организация на предприятието

  Корпоративна логистика

  Икономика на труда

  Управление на човешки ресурси

  Учебна практика в учебно-тренировъчна фирма

  Области на научни интереси

  Икономика на предприятието

  Счетоводство и контрол

  Информационни системи и технологии в икономиката

  Участия в международни и национални научни проекти

  1. Сигурност на информационните системи, Договор № РД-07-943/ 2007 г.

  2. Автоматизирана система за изследване на параметрите на комуникационни устройства и системи, Договор № РД – 07-939/09.06.2008 г.

  3. Мониторинг и изследване на физически и технологични процеси, Договор № РД-07-543/ 31.03.2009 г.

  4. Високопроизводителна система за паралелни изчисления (cluster), Договор № РД-07-1130/ 15.04.2010 г.

  5. Лазерно сканиране на 3D обекти, Договор № РД-07-1131/ 15.04.2010 г.

  6. IP управление на технологични обекти, Договор № РД-07-322/ 15.03.2011 г.

  7. Национален проект BG051RO001-3.3.07-0002 "Студентски практики".

  8. Национален проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”.

  9. Идентификация на системи за управление в комуникационно-информационните технологии. Договор № РД-08–265/14.03.2013, Ръководител проф. д.т.н. Христо Лалев; студенти: 9; докторанти: 4

  10. Национален проект BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието".

  11. Университетски проект РД-08-221/11.03.2014 " WEB лаборатория по комуникационно-информационни системи".

  12. Университетски проект № РД-08–279/12.03.2015 „Приложение на KINECT сензори в комуникационно-информационните системи”.

  13. 2016 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" в ШУ) "Влияние на промените във финансовия сектор върху решенията на икономическите единици".

  14. 2016 г. - Участие в проект BG05M2OP001-2.002-0001 - "Студентски практики" по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г."

  15. 2017г. Участие в проект „Стохастично моделиране в икономиката“, № РД-08-96/02.06.2017г. на Шуменски университет.

  16. 2018„Стохастично моделиране в икономиката“, № РД-08-125/06.02.2018г. на Шуменски университет.

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител на катедра 2003 г.

  Организационна дейност

  • Член на ОС на ШУ

  Член на ОС на ФМИ

  Членства в научни организации

  Член на Съюза на учените в България- клон Шумен