Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Боряна Христова Узунова-Димитрова
  Гл. ас. д-р Боряна Христова Узунова-Димитрова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 207

  Телефон: 054 830495 вътр. 207

  Email: b.uzunova@shu.bg

  Приемно време: I седмица: вторник 8:00 - 16:00 часа и четвъртък 8:00 - 16:00 часа II седмица: вторник 8:00 - 18:00 часа и сряда 8:00 - 14:00 часа


  Завършен университет, специалност

  ШУ ''Епископ Константин Преславски'', Информатика - Икономическа информатика, Магистър

  ШУ ''Епископ Константин Преславски'', Математика и информатика, Бакалавър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  -

  Заемани академични длъжности

  гл. асистент от 2016

  асистент от 2015

  гл.асистент от 2011 до 2014

  асистент, от 2003 до 2011

  Придобити научни степени

  доктор по Информатика - 20 май 2016г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Програмиране за офис системи

  Програмиране на Java

  Web технологии

  Бази данни и приложение

  Практикум по информатика I част

  Практикум по информатика II част

  Програмни среди за обработка на икономическа информация

  Информатика

  Управление на проекти

  Основи на бизнес информатиката

  Практикум по информационни технологии

  Информационни и интернет технологии на фирмата

  Презентационни умения

  Области на научни интереси

  Visual Basic, Microsoft Office, Бази данни, Project, HTML, Java

  Участия в международни и национални научни проекти

  2016г. - Научноизследователски проект №РД-08-113/2016 Модели и алгоритми за извличане на знания от големи данни, симулиране на невронни мрежи и оптимални учебни процедури - ръководител доц. д-р Найден Ненков, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Компютърни системи и технологии".

  2015 - Университетски проект №РД-08-308/13.03.2015 г. Оптимизиране и автоматизиране на обработката на анкетни проучвания за мнението на студенти, преподаватели и потребители на кадри относно качеството на обучението в ШУ "Епископ Константин Преславски"

  2015г. - Научноизследователски проект №РД - 08 - 306/ 12.03.2015г. Изследване на интелигентни методи и приложения на симулатори за невронни мрежи и оптимални методи на учебния процес - ръководител доц. д-р Найден Ненков, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Компютърни системи и технологии".

  2014. - Научноизследователски проект №РД - 08 - 240/ 13.03.2014г. Практически приложения на методи и алгоритми на Изкуствения интелект - ръководител доц. д-р Найден Ненков, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Компютърни системи и технологии".

  Национален проект: Проект BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки", период 04.10.2012 - 2015 година.

  2013г. - Научноизследователски проект №РД - 08 - 250. Методи, алгоритми и програми за паралелна обработка в областта на информационната сигурност и изкуствения интелект, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Компютърни системи и технологии".

  Проект „BG051РО001 /3.3.07-0002 „Студентски практики", 2012-2014

  Организационна дейност

  Секретар на секция "Компютърна информатика и компютърни информационни технологии" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2016" 11 - 13 ноември 2016 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

  Секретар на секция "Компютърна информатика и компютърни информационни технологии" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2014" в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

  Секретар на секция "Компютърна информатика и компютърни информационни технологии" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2012" - 22 - 24 ноември 2012 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

  Организатор за провеждане на ежегодния турнир "Купата на декана" по информационни технологии.