Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Боряна Христова Узунова-Димитрова
  Гл. ас. д-р Боряна Христова Узунова-Димитрова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 207

  Телефон: 054 830495 вътр. 207 К3

  Email: b.uzunova@shu.bg

  Приемно време: I и II седмица: 10:00 - 12:00 часа (без петък)


  Завършен университет, специалност

  ШУ ''Епископ Константин Преславски'', Информатика - Икономическа информатика, Магистър

  ШУ ''Епископ Константин Преславски'', Математика и информатика, Бакалавър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  -

  Заемани академични длъжности

  гл. асистент от 2016

  асистент от 2015

  гл.асистент от 2011 до 2014

  асистент, от 2003 до 2011

  Придобити научни степени

  доктор по Информатика - 20 май 2016г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Програмиране за офис системи

  Програмиране на Java

  Web технологии

  Бази данни и приложение

  Практикум по информатика I част

  Практикум по информатика II част

  Програмни среди за обработка на икономическа информация

  Информатика

  Управление на проекти

  Основи на бизнес информатиката

  Практикум по информационни технологии

  Информационни и интернет технологии на фирмата

  Презентационни умения

  Области на научни интереси

  HTML, CSS, PHP, Java, Microsoft Office, Visual Basic, Бази данни, Project

  Участия в проекти

  Национален проект: 2021-2023 Проект № BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Координатор за ШУ – проф. д-р Росица Давидова

  Национален проект: 2021-2023 Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 “Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”, EDUTransform, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Координатор за ШУ – проф. д-р Росица Давидова

  2023г. - Общоуниверситетски проект РД-08-52/24.01.2023 г. - Повишаване квалификацията на преподавателите в ШУ по информационни технологии - ръководител гл. ас. д-р Боряна Узунова, Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", ФМИ, катедра \"Компютърни системи и технологии\".

  2023г. - Научноизследователски проект РД – 08-125/22.02.2023 г. - Паралелни алгоритми за защита на данни в графични обекти и триизмерното моделиран - ръководител доц. д-р Христо Параскевов, Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", ФМИ, катедра \"Компютърни системи и технологии\".

  2022г. - Научноизследователски проект РД-08-147/02.03.2022 г. - Защита и надеждност на информация в мултимедийни обекти, 3D моделиране на терени - ръководител доц. д-р Христо Параскевов, Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", ФМИ, катедра \"Компютърни системи и технологии\".

  2021г. - Научноизследователски проект РД-08-130/04.02.2021 - Надеждност и защита на информация във видео и видеопотоци, графични обекти, 3D моделиране на терени - ръководител доц. д-р Христо Параскевов, Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", ФМИ, катедра \"Компютърни системи и технологии\".

  2020г. - Научноизследователски проект РД-08-134/04.02.2020 - Надеждност и защита на информация в web среда, графични и 3D обекти, 3D моделиране на терени - ръководител доц. д-р Христо Параскевов, Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", ФМИ, катедра \"Компютърни системи и технологии\".

  2016г. - Научноизследователски проект №РД-08-113/2016 Модели и алгоритми за извличане на знания от големи данни, симулиране на невронни мрежи и оптимални учебни процедури - ръководител доц. д-р Найден Ненков, Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", ФМИ, катедра \"Компютърни системи и технологии\".

  2015 - Университетски проект №РД-08-308/13.03.2015 г. Оптимизиране и автоматизиране на обработката на анкетни проучвания за мнението на студенти, преподаватели и потребители на кадри относно качеството на обучението в ШУ \"Епископ Константин Преславски\"

  2015г. - Научноизследователски проект №РД - 08 - 306/ 12.03.2015г. Изследване на интелигентни методи и приложения на симулатори за невронни мрежи и оптимални методи на учебния процес - ръководител доц. д-р Найден Ненков, Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", ФМИ, катедра \"Компютърни системи и технологии\".

  2014. - Научноизследователски проект №РД - 08 - 240/ 13.03.2014г. Практически приложения на методи и алгоритми на Изкуствения интелект - ръководител доц. д-р Найден Ненков, Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", ФМИ, катедра \"Компютърни системи и технологии\".

  Национален проект: Проект BG051PO001-3.3.06-003 \"Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки\", период 04.10.2012 - 2015 година.

  2013г. - Научноизследователски проект №РД - 08 - 250. Методи, алгоритми и програми за паралелна обработка в областта на информационната сигурност и изкуствения интелект, Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", ФМИ, катедра \"Компютърни системи и технологии\".

  Национален проект: 2013 - 2014 Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  Организационна дейност

  Секретар на секция "Компютърна информатика и компютърни информационни технологии" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2016" 11 - 13 ноември 2016 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

  Секретар на секция "Компютърна информатика и компютърни информационни технологии" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2014" в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

  Секретар на секция "Компютърна информатика и компютърни информационни технологии" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2012" - 22 - 24 ноември 2012 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

  Организатор за провеждане на ежегодния турнир "Купата на декана" по информационни технологии.