Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р инж. Константин Стойчев Цветков
  Проф. д-р инж. Константин Стойчев Цветков

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 210

  Телефон: 054 830495 вътр. 341 К3

  Email: k.cvetkov@shu.bg

  Приемно време: онлайн от 17.00 понеделник и петък https://meet.google.com/msj-zmge-cpi?authuser=0


  Завършен университет, специалност

  ВНВАУ „Панайот Волов”, Инженер по ЕИТ, 1985

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  НВУ "Васил Левски"-1987-2003

  ВУАРР, Пловдив-2012- до сега.

  Заемани академични длъжности

  ШУ „Еп. Константин Преславски”, Доцент, 1999-2013

  ШУ „Еп. Константин Преславски”, Професор, 2013- до сега.

  ВУАРР, Пловдив, Доцент, 2011-2012

  ВУАРР, Пловдив, Професор, 2013- до сега.

  Придобити научни степени

  НВУ "Васил Левски", доктор по техническите науки ,1997.

  02.21.09 Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)

  Съгласно КЛАСИФИКАТОРЪТ НА ОБЛАСТИТЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ

  4.6. Информатика и компютърни науки

  Водени лекции и/или упражнения

  Информатика,Операционни системи, Програмиране по Linux, Системно програмиране по Linux,Приложни програмни продукти на базата на отворен код,

  Управление на проекти(Автоматизирано управление на проекти), Електронен бизнес, Симулиране на компютърни мрежи

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Чанаккале, Турция, Университет Онсекиз (18) Март, по програма Еразъм + от 6.9.2015 до 11.9.2015 година.

  Текирдаг, Турция, Namik Kemal University, по програма Еразъм + от 23.05.2016 до 27.05.2016 година.

  Солун,Гърция,Солун, Alexander Technological Institute of Thessaloniki по програма Еразъм + от 22.05.2017 до 26.05.2017 г.”

  Чанаккале, Турция, Университет Онсекиз (18) Март, по програма Еразъм + от 1.05.2018 до 5.05.2018 година

  Текирдаг, Турция, Namik Kemal University, по програма Еразъм + от 18.04.2016 до 22.04.2019 година.

  Области на научни интереси

  01.01.12. Информатика (вкл. Математическо осигуряване, архитектура на изчислителни системи, операционни системи и системно програмиране, бази от данни и знания и системи за управлението им, изкуствен интелект, бюротика, информационно моделиране, кибернетика)

  02.21.07. Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)

  02.21.09. Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)

  02.21.10. Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа, медицинска, биокибернетика, правна и др.)

  05.02.08. Приложение на изчислителната техника в икономиката

  Специализации

  английски език I,II,III ниво в НВУ "Васил Левски"

  турски език I ниво в НВУ "Васил Левски"

  Cisco мрежова академия - IV ниво във ВА "Георги Сава Раковски", София

  Участия в проекти

  I.Международни:

  1.Проект за трансфер на иновации по Програма „Леонардо да Винчи “ECVET-based training of trainers in organic food retailing to ‘EcoQualify’ Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY) (№ 2013-1-BG1-LEO05-08698) –2013-2015г- експерт.

  2) „ECOAGRI-Adult training course for small farmers on ecological and urban agriculture“ finannced byErasmus+Program/Project№2017-1-BG01-KA202-036212 organized by University of Agribusiness and Rural Development - Plovdiv,Bulgaria,с ръководител Prof. Mariana Ivanova,PhD, Rector; certificate from 4.09.2020 , участник.

  3) „ECOGARD – Supporting access to training and qualification of people with disabilities through development of VET course on Ecological vegetable Gardening based on ECVET learning outcomes“ finannced by Erasmus+Program/Project№2017-1-BG01-KA202-036212 organized by University of Agribusiness and Rural Development - Plovdiv,Bulgaria, ръководител Prof. Mariana Ivanova,PhD, Rector; certificate from 10.09.2020,участник.

  II.Национални

  1) НВУ „ВАСИЛ Левски” и Военоморска академия. Обединен проект “Усъвършенствуване на университетската система за управление на качеството на обучение във висшите военни училища” и “Усъвършенстване на факултативната система за самооценяване равнището на обучение по специалности и управление качеството на обучение” – МОН, 2002-2003г., участник.

  2) Между университетски проект “Виртуална катедра “Джон Атанасов” , МТС, 2002-2003г., координатор за НВУ „Васил Левски”.

  3) Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите” /BG051PO001-4.3.04-0056/, 2012 – 2014, автор и рецензент на учебни пособия от проекта.

  4) Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища /по схема BG051PO001-3.1.09 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“/, ключов експерт.

  5) Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“- ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 , 2012 – 2014., автор и рецензент на учебни пособия от проекта.

  6) BG161PO003-1.1.05-0273-C0001 „Подкрепа за внедряване на иновативната софтуерна уеб платформа “Хин“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” – 2013-2015,експерт анализ и дизайн.

  7) BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“-ВУАРР с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката – 2013-2016 година, академичен наставник.

  8) BG051PO001-3.1.07-0058 „Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8. Икономика на Икономически университет-Варна,2014, експерт бизнес развитие.

  9)Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР – 2017-2018 година, академичен наставник.

  10)РД- 08-96/01.02.2019 на ФМИ към ШУ с Ръководител:Доц. д-р Христо Параскевов, “Защита и надеждност на данни във виртуални и web среди, графични файлове, 3D моделиране на терени“,участник.

  11)РД-08-134/04.02.2020 на ФМИ към ШУ с Ръководител:Доц. д-р Христо Параскевов, “Надеждност и защита на информация в web среда, графични и 3D обекти, 3D моделиране на терени“ ,участник.

  12) РД-08-130/04.02.2021 -Надеждност и защита на информация във видео и видеопотоци, графични обекти, 3D моделиране на терени;участник.

  13) РД-08-147/02.03.2022 г. - Защита и надеждност на информация в мултимедийни обекти, 3D моделиране на терени - ръководител доц. д-р Христо Параскевов, Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", ФМИ, катедра \"Компютърни системи и технологии\".

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител катедра - НВУ "Васил Левски" 2000-2003

  Ръководител на катедра във ВУАРР 2013-2019

  Организационна дейност

  Председател на общото събрание на ФМИ 2008-2012

  Член на АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ на Шуменския университет -2010-2012

  Член на АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ на ВУАРР 2014-2019

  Председател на ОС на ФМИ-2020

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България