Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р инж. Константин Стойчев Цветков
  Проф. д-р инж. Константин Стойчев Цветков

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 210

  Телефон: 054 830495 вътр. 341 К3

  Email: k.cvetkov@shu.bg

  Приемно време: онлайн от 17.00 понеделник и петък https://meet.google.com/msj-zmge-cpi?authuser=0


  2012 Управление на проекти със средства за автоматизация,Faber,Велико Търново,2012,ISBN;978-954-400-795-9
  2021 Tsvetkov Konstantin , Delyan Sarmov,Web based extraction method of steganographic message from 3D graphic model.,New knowledge Journal of science, Vol 1(2021),ISSN 2367-4598 (Online),ISSN 1314-5703 (Print)
  2020 Tsvetkov Konstantin ,OPERATING SYSTEMS: PAST, PRESENT AND FUTURE,New knowledge Journal of science, Vol 9, No 2 (2020),ISSN 2367-4598 (Online),ISSN 1314-5703 (Print),p.167-p.175, http://science.uard.bg/index.php/newknowledge/issue/view/40/showToc
  2016 Цветков K. и к-в,Процеси при управление на проекти,Сборник годишни доклади на НВУ “Васил Левски“,Велико Търново,2016, ISSN 1314-1937 p.246-251
  2016 Basic theoretical formulations of project management, JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY ,Istambul
  2013 ANALYSIS AND DECISION FOR THE MOST COMMON PROBLEMS OF MICROSOFT WINDOWS SERVER OPERATING SYSTEM,Университетско издание за наука НОВО ЗНАНИЕ ,Пловдив, 2013, ISSN 1314 -5703
  2013 Tsvetkov Konstantin Stoychev , Mariana Mateeva Petrova, IS THERE ANY TRUTH IN „PROJECTLIBRE THE OPEN SOURCE REPLACEMENT OF MICROSOFT PROJECT”?, VOLUME 17 #2 TTI JOURNAL "COMPUTER MODELLING AND NEW TECHNOLOGIES", Latvia, Riga, 2013.
  2003 Цветков К.С., Ангелов М.С.,Концепция за създаване на виртуална академична мрежа в НВУ „Васил Левски“,София, България, Център за европейско образование и мултикултурни комуникации и ЕДИМИТ ООД,стp.163-168
  1997 Цветков К.С.,Цанев Г.И., Сотиров Д.И. Усъвършенстване на практическата насоченост на обучението по използването на компътърната техника за разработване на формализовани документи, Научна сесия 97 на ВВУАПВО „П.Волов, Шумен,1997
  1995 Tsvetkov, K., Изследване на корелацията между оценките от средния курс на обучение и оценката по информатика от ВВУЗ (A study of the correlation between assessments of secondary education and evaluation in Informatics from Military Academy ), Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", 1995,Veliko Tarnovo, vol. 37, ISSN: 0861-9115, p. 189-191
  2023 Tsvetkov, Konstantin. HOW DID INFORMATICS BEGIN?, New knowledge Journal of Science, Vol 12, No 2 (2023), University of agribusiness and rural development Edition, Plovdiv, ISSN 2367-4598 (Online).
  2022 Konstantin Tsvetkov, IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES IN PROJECT MANAGEMENT, New Knowledge Journal of Science, ISSN 2367-4598 (Online), ISSN 1314-5703 (Print), Plovdiv, Academic Publishing House „Talent“ University of Agribusiness and Rural Development Bulgaria, 2022, p 5-11
  2018 Marinov Rumen, Tscvetkov Konstantin, BUILDING A SYSTEM FOR CYBERSECURITY FOR COMBATING CRIMES IN CYBERSPACE,IBANESS Conference Series – Tekirdag / Turkey,2018
  2017 TSVETKOV Konstantin,Project Management Concept,International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress. BULGARIA April 08-09, 2017 Russe, ISSN:2149-9314,p.169-179
  2016 Tsvetkov Konstantin Stoychev ,Teodor Georgiev, An Innovate and Proven and Proven-To-Be Effective Approach in The Educational Process in Primary Schools With Help of It Technologies, IBANESS Conference Series-Plovdiv/BULGARIA, ISBN 978-619-203-024-7,119-123
  2016 Tsvetkov Konstantin Stoychev , Project Management for Students From University of Agribusiness and Rural Development and Software for Its Application, IBANESS Conference Series-Plovdiv/BULGARIA, ISBN 978-619-203-024-7, 357-363
  2014 Цветков K. и Д.Жекова,Приложение на CMS системите в създаването на уеб базиран образователен портал, УИ "Еп.Константин Преславски", Шумен, 2013,ISSN 1312-2347
  2014 Цветков К. и к-в, Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР, Велико Търново, 2014, ISBN 978-954-753-208-3
  2014 Цветков Константин и Бистра Василева.Бенчмаркинг на бизнес ориентираните магистърски програми по маркетинг., Икономически университет – Варна,2014,ISBN 978-954-449-757-6
  2014 Цветков Константин и Бистра Василева. Бенчмаркинг на бизнес ориентираните магистърски програми по маркетинг, Икономически университет – Варна, 2014, ISBN 978-954-449-757-6
  2013 Delyan Sarmov, , Konstantin Tscvetkov. A Case for High Performance Computing with Using Isolated Computational Resource. 2nd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER 2013). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813029571
  2013 Цветков, К., Кр. Митев. Създаване на компонент от библиотечен софтуер с използване на CMS JOOMLA, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2013 г.,ISSN 1312-2347
  2012 An alternative approach and attempt to come up with a standard for biometric user authentication in a network based environment.CY-ICER 2012, Cyprus, 2012. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 47, Pages 1-2246 (2012), ISSN: 1877-0428.
  2012 Анализ на водещите системи за автоматизация на управлението на проекти, НВУ, том 9, Велико Търново, България, 2012. ISBN 978-954-753-095-9,с.32-38
  2012 Изследване особеностите на компютърните облаци и переспективите пред висшето образование”, НВУ, том 9, Велико Търново,България, 2012. ISBN978-954-753-095-9,стр.22-32
  2011 Софтуерни средства за осигуряване на среда позволяваща изпълнение на софтуер предназначен за различни операционни системи, България, Шумен, 2007. ISBN 978-954-577-430-0, стр. 170-175.
  2011 Parallelism in providing security in Microsoft operating systems and operating systems with Open source, Hungary,Budapest
  2011 MULTI-TASKING ALGORITHMS USED BY LOAD BALANSER SYSTEMS, НВУ, том 6, Велико Търново, България, 2011, ISSN 1314-1937, стр.249-257
  2011 Облачните структури и предизвикателствата пред процесите по подпомагане на решенията в Българската армия, НВУ, том 8, Велико Търново, България, 2011. ISSN 1314-1937,стр.200-209
  2011 MULTI-TASKING ALGORITHMS USED BY LOAD BALANSER SYSTEMS, НВУ, том 6, Велико Търново, България, 2011, ISSN 1314-1937, стр.249-257
  2010 Konstantin Tsvetkov. Parallels between the MS project and Open Source applications for the realization of automated teaching project management, Serbia, Vraska Banja, 2010
  2010 Konstantin Tsvetkov,etc Mobile operating systems and mobile communications, a fashion or a new approach to student learning,Serbia, Vraska Banja
  2010 MOBILE OPERATIONG SYSTEMS & PROGRAMMING FOR THEM and EDUCATION OF STUDANTS,Shumen, Bulgaria,2010. ISSN:1314-3921,стр.171-178.
  2010 Parallelism in providing security in Microsoft operating systems and operating systems with Open source, Proceedings of the New Challenges in the Field of Military Sciences 2010 7th International Scientific Conference, Budapest, Bolyai Janos Military Foundation, 2010. ISBN 978-963-87706-6-0.
  2009 BULGARIAN UNIVERSITY CONSORTIUM FOR INVESTIGATING THE POTENTIALITY OF MOBILE-LEARNING FOR WIDENING THE COVERAGE OF LEARNING WITHOUT BOARDERS, Hungary, Budapest, 2009, ISBN 978-963-87706-4-6.
  2009 MOBILE LEARNING AND MOBILE OPERATING SYSTEMS, Hungary, Budapest,2009,ISBN 978-963-87706-4-6.
  2008 Why should we prefer students’ education with open-source software?,Greece,Kavala, 2008.ISBN:978-954-580-255-3,стр.570-575
  2007 Software Solutions For Insurance of an Environment, which Allows an Execution of Software Designed for Different Operating Systems, Romania, Bucharest, MTA review 2007.,ISSN 1453-259X, стр.79-87.
  2007 Electronic Textbook "Study Macromedia Flash MX", Turkey, Istanbul, 2007. ISBN:978-975-6437-75-9, стр.32-36.
  2007 On-Line Consultation Expert System in Insurance, Turkey, Istanbul, 2007. ISBN:978-975-6437-75-9.
  2007 Константин Цветков , Делян Сърмов, Модел на виртуална машина управляваща операционни системи, България, Варна
  2007 Software Solutions For Insurance of an Environment, which Allows an Execution of Software Designed for Different Operating Systems, Romania, Bucharest, MTA review 2007.,ISSN 1453-259X, стр.79-87.
  2006 АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОСИГУРЯВЕНЕ НА СРЕДА , КОЯТО ПОЗВОЛЯВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СОФТУЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА РАЗЛИЧНИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ,НВУ, Велико Търново, 2006, ISSN 1313-0390, стр.170-174.
  2006 ПРИЧИНИ ЗА ПОРАЖДАНЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ ОПЕРАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, НВУ, Велико Търново, 2006, ISSN 1313-0390,стр.242-247.
  2006 An approach to Subject Area Analysis of an Intelligent University Training Managing System , Romania, Bucharest, MTA review 2006., ISSN 1453-259X
  2005 Valuation of the functional reliability of the communicational informational systems, using the method of time characteristics of the informational processes in terms of real reliability, Romania, Bucharest, 2005. ISBN 973-640-074-3, стр.129-132.
  2005 An approach to hidden data storage , Romania, Bucharest, 2005. ISBN 973-640-074-3,стр.133-136.
  2005 Attacks on networks and protection against unauthorized access, Romania, Bucharest, 2005. ISBN 973-640-074-3,стр.122-128.
  2004 Vassil Levsky national military university and John Atanasoff virtual department of computing. Budapest, Hungary, 2004, ISSN 1588-8789, стр.353-361.
  2004 Challenges to internet security. Budapest, Hungary, 2004, ISSN 1416-1443, стр.192-199.
  2003 Cryptographic systems and crypt blunders. Bucharest, Romania, 2003, ISBN 973-640-012-3,123-128 .
  2003 Х. Христов,Цветан, Стойчев Цветков,Константин, Един подход за интеграция между платформи за електронно обучение,Велико Търново,България,Научни трудове -2003- Национален военен университет "Васил Левски", т.73,стр.484-490, ISSN: 1313-8553.
  2003 Константин Стойчев Цветков, Нено Христов Христов, ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ НА КАНДИДАТ-КУРСАНТИТЕ ЗА ВВУЗ,Велико Търново,България,Научни трудове -2003- Национален военен университет "Васил Левски", т.73,стр.426-429, ISSN: 1313-8553.
  2002 Simulation of automated exchange in a tactical unit, Ohrid, Republic of Macedonia, 2002, ISBN 9989-9504-8-2,507-511.
  1997 Tsvetkov, K .; Dyankov, Ch.,Възможност за оптимизиране на обучението по дисциплината "Военнометалически конструкции и мостове" на курсантите от профил "Инженерни войски" (Opportunity to optimize the training in the "Military Metal Structures and Bridges" discipline of the cadets from the profile "Engineering Troops") Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", 1997, vol.56, ISSN: 0861-0312, p. 157-161
  1997 Penchev, G .; Tsvetkov, K.,Автоматизирана система за генериране на отчети за изградените и закрити канали в свързочен възел (Automated report generation for established and closed channels in telecommunication node) Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", Veliko Turnovo, Bulgaria, 1997, vol.56, ISSN: 0861-0312, p. 338-347
  1997 Pavlov, H .; Tsvetkov, K., Atanasov A., Насоки за усъвършенстване на полевата подготовка на курсанти от ВВОВУ „В.ЛЕВСКИ“(Guidelines for improvement of field training of cadets from the Military Academy "Vassil Levski") Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", 1997, vol.59, ISSN: 0861-0312, p. 3-13
  1997 Pavlov, H .; Tsvetkov, K., Atanasov A.,Насоки за усъвършенстване на полевата подготовка на курсанти от ВВОВУ „В.ЛЕВСКИ“ (Guidelines for improvement of field training of cadets from the Military Academy "Vassil Levski") Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", 1997, Veliko Tarnovo, vol.59, ISSN: 0861-0312, p. 3-13
  1997 Цветков К.С. Експертно проучване на мненията на научни работници, Сборник доклади на десета научна комференция с международно участие ТЕМРТ 97-ЧАСТ II на ВВТУ „Тодор Каблешков“, София, 1997, с.340-345
  1997 Цветков К.С. Програма за експертно проучване на мнения, Сборник доклади на десета научна комференция с международно участие ТЕМРТ 97-ЧАСТ II на ВВТУ „Тодор Каблешков“, София, 1997, с.346-351
  1996 Tsvetkov, K .;Stoyanov, J. Потребителска функция за сравняване на символни низове (User Function for Comparison of Symbolic Strings) ,Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", 1996, Veliko Tarnovo, Bulgaria, vol.42, ISSN: 0861-9115 SG = A 18882.- 42, p. 357-361
  1996 Tsvetkov, K.,Програмно-математическо обезпечаване на управлението в работата на ръководителя от Българската армия (Programmatic and mathematical provision of management in the work of a Bulgarian Army manager), Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski",1996, Veliko Tarnovo, Bulgaria, vol.42, ISSN: 0861-9115 SG = A 18882.- 42, p. 401-406
  1996 Tsvetkov, K., Информатиката и обучението във ВВОУ "В. Левски" (Informatics and Training at the Military Academy "Vassil Levski"), Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski" , Veliko Tarnovo, Bulgaria, 1996, vol.42, ISSN: 0861-9115 SG = A 18882.- 42, p..383-388
  1995 Tsvetkov, K., Изследване на корелацията между оценките от средния курс на обучение и оценката по информатика от ВВУЗ (A study of the correlation between assessments of secondary education and evaluation in Informatics from Military Academy ), Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", 1995,Veliko Tarnovo, vol. 37, ISSN: 0861-9115, p. 189-191
  1995 Цветков К.С., Пенчев Г.Б., Енчев Д.А. Възможности на програмата „VSAFE.EXE“ от MS DOS 6.0 и програмният пакет „LOCER” за борба с компютърните вируси. Сборник доклади на Седмата научно-техническа сесия на ВВТУ „Тодор Каблешков“-част II, София, 1995, с.180-183, УДК 621.391
  1995 8. Цветков К.С.,Тодоров Г.С. Опит за компютърно професионално ориентиране на кандидат-курсантите за ВВОВУ „Васил Левски“, Сборник доклади на Седмата научно-техническа сесия на ВВТУ „Тодор Каблешков“-част II, София, 1995,с.487-500, УДК 621.391
  1994 Тодорова М.К., Цветков К.С., Използване на компютърната анимация в учебния процес, Научно-тематичен сборник на ВВУ „Никола Йонков Вапцаров“,том 4, Варна, 1994, с.62-67, УДК 681.3:37,01:014
  1994 Тодоров Г.С ,Тодорова М.К., Цветков К.С., Пенчев Г.Б. Един подход за разпределение на випускници от военното училище, Научно-тематичен сборник на ВВУ „Никола Йонков Вапцаров“, том 4, Варна, 1994, с.20-23, УДК 681.3:37.01:014.544
  1994 Тодоров Г.С ,Тодорова М.К., Цветков К.С.,Пенчев Г.Б. Моделиране успеваемостта на свързочни специалисти, Научно-тематичен сборник на ВВУ „Никола Йонков Вапцаров“, том 4, Варна,1994, с.687-690, УДК 681.3:37.01:014.544
  1993 Tsvetkov K.S .; Atanasov A.G; Pavlov N.P, ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАБОТАТА НА ЛОКАЛНА МРЕЖА „ISNET“ В УСЛОВИЯТА НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНАТА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ НА ВВОВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, (RESEARCH OF THE WORK OF "ISNET" LOCAL NETWORK IN THE CONDITIONS OF THE PSYCHOFYSIOLOGICAL RESEARCH LABORATORY OF THE VVOVU "VASIL LEVSKI"), Scientific Works of VVOVU "VASIL LEVSKI", Volume 30, 1993,Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 0861-0312,pp. 320-326
  1993 Todorov, G., Tsvetkov, K .; Yordanov, Y., Boradjieva, E., Някои корелационни зависимости между дисциплините, изучавани от свързочниците - курсанти във ВВОВУ "Васил Левски"( Some correlations between the disciplines studied by Signal Corps - cadets in Military Academy "Vasil Levski" ), Scientific Works of VVOVU "VASIL LEVSKI", 1993, Volume 30, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 0861-0312, pp. 410-415
  1993 Todorov, G., Tsvetkov, K ., Моделиране на успеваемостта на свързочни специалисти, Modeling the success of communication professionals, Scientific Works of VVOVU "VASIL LEVSKI", Volume 27,1993, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 0861-0312, pp.402-409
  1993 Tsvetkov K.; Atanasov A.,ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ НА КАНДИДАТ-КУРСАНТИТЕ ЗА ВВУЗ (USING COMPUTER IN THE PROFESSIONAL ORIENTATION OF THE CANDIDATE-CADETS FOR TRAINING IN THE MILITARY UNIVERSITY), Scientific Works of VVOVU "VASIL LEVSKI", Volume 30, 1993, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 0861-0312,pp. 327-330
  1993 Tsvetkov K.; Atanasov A., ЕДНО ВИЖДАНЕ ОТНОСНО АВТОМАТИЗИРАНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА (ONE VISION FOR AUTOMATED CONDUCTION EXAMINATIONS THE MILITARY ACADEMIES), Scientific Works of VVOVU "VASIL LEVSKI", Volume 30, 1993,Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 0861-0312,pp. 327-330
  1993 Tsvetkov K.S .; Atanasov A.G; Pavlov N.P, ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАБОТАТА НА ЛОКАЛНА МРЕЖА „ISNET“ В УСЛОВИЯТА НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНАТА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ НА ВВОВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“(RESEARCH OF THE WORK OF "ISNET" LOCAL NETWORK IN THE CONDITIONS OF THE PSYCHOFYSIOLOGICAL RESEARCH LABORATORY OF THE VVOVU "VASIL LEVSKI"), Scientific Works of VVOVU "VASIL LEVSKI", Volume 30,1993, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 0861-0312
  1993 Boradzhieva, E.A.; Yanev, G.L .; Tsvetkov, K.,Изследване на професионалната нагласа на курсантите – випускници (Exploring the professional attitude of cadets - graduates), Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", 1993, vol.25, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN: 0861-9115, p. 241-245
  1993 Todorov, G.; Tsvetkov, K.; Yanev, G.; Yordanov, L., Автоматизирана система за психотехнически анализ във ВВУЗ (Automated system for psycho-technical analysis at the Military Academy) , Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", 1993, vol.3, Veliko Tarnovo, Bulgaria,ISSN: 0861-9115, p. 241-245
  1990 Павлов,Н; Цветков,К.,Йорданов Н.,Една възможност за приложение на стандартните системи за автоматизирано проектиране /САПР/ във военното дело (An option to apply the standard automated design systems to the military action), Научни трудове на ВВОУ „Васил Левски“, Велико Търново, България,1990, кн.18, ISSN: 0861-0312, с. 177-186
  1990 Янев Г.; Цветков,К.,ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МИКРОКОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Problems using microcomputer EQUIPMENT FOR PSYCHOLOGICAL RESEARCH), Научни трудове на ВВОУ „Васил Левски“, Велико Търново, България,1990, кн.18, ISSN: 0861-0312, с. 177-186
  1990 Янев Г.Л., Цветков К.С. Пътища за автоматизация на психофизиологичните изследвания, Научна конференция в секция „Изчислителна техника“ на 4 април 1990 в под.22810, София, 1990, УДК 355.011
  1990 Тодоров Г.С., Цветков К.С., Янев Г.Л. „Прима“-система за интезификация на психоанализа, Сборник с доклади на втора младежка научна сесия на ВВТУ „Тодор Каблешков“-част II, София, 1990,с.260-262
  1989 Tsvetkov, K., Dakov Hr., Методи за милтиплексиране на информацията за управление на бойни средства от разстояние на базата на влакнеста оптика (Methods for multilingual remote firearm control information based on fiber optics), Scientific papers - Military Academy "Vassil Levski", 1989, vol.17, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN: 0861-0312, p. 177-186
  1989 Янев, Г.; Цветков,К., ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНE С ПОМОЩТА НА МИКРОКОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА-ПЕРЕСПЕКТИВЕН МЕТОД В ДЕЙНОСТТА НА ПНИЛ (PSYCHOFYSIOLOGICAL RESEARCH WITH THE ASSISTANCE OF MICROCOMPUTER TECHNOLOGY-PERSPECTIVE METHOD IN THE ACTIVITY OF A PSYCHOFYSIOLOGICAL LABORATORY), Научни трудове на ВВОУ „Васил Левски“, 1989, кн.17, Велико Търново, България, ISSN: 0861-0312, с. 63-66
  1988 Цветков К.С. Потенциални възможности на влакнестата оптика за организиране на високоскоростни трактове за предаване на дискретна информация, ВТУ „Кирил и Методий ЮНС-1988 година, Велико Търново, 1988, УДК 355.011
  2021 Цветков Константин,\"Управление на проекти\" със софтуер с отворен код,Фабер,Велико Търново,2021,ISBN 978-619-00-1363-1
  2018 Цветков K., Управленски информационни системи ( LibreOffice Base), Издателство Фабер , Велико Търново, 2018,ISBN 978-619-00-0803-3.
  2018 Цветков К.С., Маринов Р.А.,УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ с прилагане на софтуер с отворен код ProjectLibre,Фавер, В.Търново,2018,ISBN 978-619-00-0705-0
  2017 Цветков, Константин Стойчев,Управленски информационни системи, Акад. изд. Талант към Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2017,I SBN - 978-619-203-188-6, COBISS.BG-ID - 1279235812
  2016 Цветков К. Управление на проекти с прилагане на софтуер с отворен код ProjectLibre.Фабер,2016,В.Търново,ISBN 978-619-00-0300-7
  2014 Цветков K., Информационни системи и технологии, ВУАРР-ЦДО,Пловдив,2014, ISBN 978-619-7048-67-4
  2014 Цветков K., Информатика, ВУАРР-ЦДО,Пловдив,2014, ISBN 978-619-7048-66-7
  2014 Tsvetkov Konstantin Stoychev,UARD,Plovdiv,2014, Informatics, ISBN 978-619-203-046-9
  2014 Tsvetkov Konstantin Stoychev, UARD,Plovdiv,2014, Information systems and technologies, ISBN 978-619-203-048-3
  2014 Tsvetkov Konstantin Stoychev, Project management, UARD,Plovdiv,2014, ISBN 978-619-203-060-5
  2013 Цветков K., Приложение на програмния продукт OpenProj при „Управление на проекти”, Велико Търново, 2013, ISBN 978-954-400-850
  2013 Цветков Константин,ИНФОРМАТИКА(Теория.Текстообработка и Таблици с LibreOffice),Фабер, Велико Търново,2013,ISBN 978-954-400-897-0
  2012 Управление на проекти.Част1.Основни теоретични постановки,ЦДО, ВУАРР,Велико Търново,2012,ISBN;978-954-9498-76-9
  2012 Управление на проекти.Второ преработено ииздание,ЦДО, ВУАРР,Велико Търново,2012,ISBN;978-954-9498-76-9
  2012 Цветков K., Информатика, Издателство Фабер , Велико Търново, 2013, ISBN 978-954-9498-88-2-130
  2012 Цветков K., Управление на проекти с Microsoft Office Project 2007 Professional., Център по евроинтеграция и култура към ВУАРР, ВУАРР, Велико Търново, 2012, ISBN 978-954-9498-88-2.
  1997 Цветков К.С. и к-в, Учебник по ТАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА, ВВОВУ „Васил Левски“ , Велико Търново, 1997, с.42-50, с.59-72, с.234-248, УДК 355.42 (075.8)
  1992 Цанев, Георги;Велчев,Валерий;Сотиров,Димитър;Стоянов,Йоско;Цветков,Константин., Бейсик за 16 разредни персонални компютри (Basic for 16-bit PCs), ВОЕННОИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „Св. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“, 1992,СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ.
  2014 Цветков K.,Операционни системи, ШУМЕН –ЦДО, 2014.
  2012 Управление на проекти със Microsoft Office Project 2007 Professional,ЦЕИ при ВУАРР,Пловдив,2012,ISBN;978-954-400-795-9
  2020 Русева Стела,Записки по компютърни мрежи,Виктори ИЗДАТ-ЕООД,С.,2020,ISBN 978-619-9103-0-5
  2016 Рецензия на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висшето образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.13. „Общо инженерство”, научна специалност „Управление на ресурси и технологии“, обявен в Държавен вестник, бр. 8/30.01.2015 г. и в интернет - страницата на НВУ „Васил Левски“, за нуждите на катедра „Управление на ресурси и технологии“ към факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“, като кандидат участва подп. гл. ас. д-р инж. Тихомир Евстатиев Йотков .
  2015 Р Е Ц Е Н З И Я на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висшето образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.13. „Общо инженерство”, научна специалност „Управление на ресурси и технологии“, обявен в Държавен вестник, бр. 8/30.01.2015 г. и в интернет - страницата на НВУ „Васил Левски“, за нуждите на катедра „Управление на ресурси и технологии“ към факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“, като кандидат участва подп. гл. ас. д-р инж. Тихомир Евстатиев Йотков от катедра „Управление на ресурси и технологии“.
  2014 Рецензия на тема „ АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА БРОНИРАНИТЕ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ, ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ В ОПЕРАЦИИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ВОЙНА” с автор инж. Свилен Ангелов Спирдонов
  2014 Становище относно трудове за заемане на академична длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, на доц. д-р Мариана Матеева Петрова
  2013 Рецензия относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” в областта на висше образование 5.Технически науки на тема „ Анализ на риска при превоз на опасни товари в населено место с автомобилен транспорт”, с автор инж. ИВАН НИКОЛЕВ МИНЕВСКИ
  2013 Становище относно Дисертационен труд за за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, на тема ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В СЪВРЕМЕННИТЕ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ, с автор ДЕЛЯН ХРИСТОВ СЪРМОВ
  2013 Становище относно Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” в областта на висше образование 9. „Сигурност и отбрана”, Професионално направление 9.2 „Военно дело” на тема: „Усъвършенстване на управлението на материалното осигуряване в тактическите формирования от Сухопътни войски ”, с автор Георги Иванов Глухчов
  2019 Tsvetkov Konstantin, FREE SOFTWARE ALTERNATIVES USED FOR TRAINING STUDENTS IN PROJECT MANAGEMENT, International Congress of Management, Economy and Policy 2019SpringIstanbul/TURKIYE | 20-21 April 2019, ISBN: 978-605-7858-08-5,p,15
  2014 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите” /BG051PO001-4.3.04-0056/, 2012 – 2014. Експерт, автор и рецензент на учебни пособия от проекта
  2014 Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища /по схема BG051PO001-3.1.09 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“/. Ключов експерт
  2014 Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“- ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 , 2012 – 2014., Автор и рецензент на учебни пособия от проекта
  2014 Подкрепа за внедряване на иновационна софтуерна уеб платформа „ХИН”, финансиран по процедура BG161РО003-1.1.05” – 2013-2014- Експерт анализ и дизайн.
  2014 BG051PO001-3.1.07-0058 „Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8. Икономика на Икономически университет-Варна,2014, експерт бизнес развитие.
  2014 Проект за трансфер на иновации по Програма „Леонардо да Винчи“ -ECVET-based training of trainers in organic food retailing to ‘EcoQualify’ Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY) (№ 2013-1-BG1-LEO05-08698) –2013-2015г- експерт.
  1987 Цветков К.С. Устройство за запалване на въздушно-бензинова смес, сп.Военна техника,София, юли 1987, с.27, ISSN 0204-7926