Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.м.н. Иво Михайлов Михайлов
  Проф. д.м.н. Иво Михайлов Михайлов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 319

  Телефон: 054 830495 вътр. 265 К3

  Email: i.michailov@shu.bg

  Приемно време: Понеделник 11-13, Вторник 11-13


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет, "математика"

  Заемани академични длъжности

  асистент (1996)

  главен асистент (2002)

  доцент (2007)

  професор (2012)

  Придобити научни степени

  доктор по математика (2000)

  доктор на математическите науки (2012)

  Водени лекции и/или упражнения

  Линейна алгебра (за студенти от специалностите „Математика и информатика”, “Математика”),

  Линейна алгебра и аналитична геометрия (за студенти от специалностите “Компютърна информатика”, “Компютърни и информационни технологии”, “Икономическа информатика”, “Физика”, “Астрономия”, “Химия и опазване на околната среда”),

  Алгебра (за студенти от специалностите “Компютърна информатика”, “Компютърни и информационни технологии”, “Икономическа информатика”),

  Теория на Галоа (избираема дисциплина за студенти от специалностите „Математика и информатика” и “Математика”),

  Теория на групите (избираема дисциплина за студенти от специалностите „Математика и информатика” и “Математика”),

  Представяния на групи (избираема дисциплина за студенти от специалностите „Математика и информатика” и “Математика”).

  Области на научни интереси

  Теория на Галоа - обратна задача, задача за вложимост на полета, ньотерова задача.

  Участия в проекти

  “LIFELONG LEARNING TRAILS IN ALTERNATIVE ENVIRONMENTS”, LIFELONG LEARNING PROGRAMME, GRUNDTVIG Learning Partnerships, 2012-1-ES1- GRU06-53532 6./2012-2014.

  Проект "Успех" BG051PO001-4.2.05, "Да направим училището привлекателно за младите хора". Проектът е с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Директор на проекта: Ваньо Христов Георгиев. Ръководител на проекта: Иво Михайлов Михайлов. Номер на проекта: РД15-106/29.10.2013

  Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)" 23.11.2018 – 22.11.2021

  Проекти на ШУ:

  РД-08-148/02.03.2022, Конструиране на специални линейни кодове чрез автоморфизми. Ньотеровата задача за някои р-групи с клас на нилпотентност 2. Асоциирани криви и повърхнини на регулярни криви.

  РД-08-129/04.02.2021 \"Конструиране на специални линейни кодове чрез автоморфизми. Ньотеровата задача за р-групи. Нови асоциирани криви и повърхнини на регулярни криви\"

  РД-08-136/04.02.2020 \"Ньотеровата задача за р-групи. Крайно мерни алгебри и групови пръстени. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер\"

  РД-08-118/04.02.2019 \"Ньотеровата задача за р-групи. Крайно мерни алгебри и PI-теория. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер\" - ръководител на проекта

  РД-08-86/30.01.2018 \"Теория на Галоа за р-групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер\"

  РД-08-104/06.02.2017 \"Ньотеровата задача за р-групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер\"

  РД-08-82/03.02.2016 \"Ньотеровата задача и множители на Богомолов за групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна р-размерност на Брауер\"

  РД-08-287/12.03.2015 \"Ньотеровата задача и множители на Богомолов за крайни р-групи. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер. Самодуални кодове\"

  РД-08-241/13.03.2014 \"Ньотеровата задача и множители на Богомолов за крайни р-групи. p-група на Дьомушкин. Самодуални кодове\"

  РД-08-241/12.03.2013 \"Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за крайни р-групи и безкрайни про р-групи. Самодуални кодове\"

  РД-05-275/15.03.2012 \"Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за крайни р-групи\"

  РД-07-299/14.03.2011\"Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за крайни р-групи и крайно породени про р-групи\"

  Заемани ръководни позиции

  Председател на ОС на ФМИ

  Организационна дейност

  Член на Контролния Съвет на ШУ.

  Член на Факултетния Съвет на ФМИ.

  Член на научната комисия към ФС на ФМИ.

  Членства в научни организации

  Съюз на математиците в България

  Държавни и/или научни награди

  Академична награда за 1995 година на Националната Академична Фондация.

  Отличие на СМБ за принос в развитието на математическото образование и в утвърждаването на СМБ-Шумен през 2007 година.

  Отличие на СМБ за принос в обучението по математика и информатика през 2012 година.

  Награда на Шумен за принос в сферата на природните, математически и технически науки, Общински съвет - Шумен, 2013 г.