Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Доц. д-р Радка Пенева Русева
  Доц. д-р Радка Пенева Русева

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 320

  Телефон: 0894-612343

  Email: russeva@shu.bg

  Приемно време: I седмица - вторник 9:00 - 17:00 и петък 8:00 - 16:00; II седмица - вторник и сряда 9:00 - 17:00.


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Еп. Константин Преславски" , математика, 1985

  Заемани академични длъжности

  Шуменски университет, асистент, 1987;

  Шуменски университет, гл. асистент, 1998;

  Шуменски университет, доцент, 2007;

  Придобити научни степени

  Шуменски Университет, доктор, 2000.

  Водени лекции и/или упражнения

  Водени семинарни упражнения :

  - Алгебра І и ІІ част, Теория на алгебричните числа, Алгебра, Линейна алгебра и аналитична геометрия и Дискретна математика (за специалности Математика, Математика и информатика, Информатика и Физика и математика);

  - спецкурсове по Теория на Галоа, Теория на групите, Алгебрична теория на кодирането, Въведение в криптографията и Кодиране и защита на данни ( за специалностите Математика и Информатика).

  Водени лекции:

  Теория на числата, Алгебра І част, Алгебра, Дискретна математика, Кодиране и защита на данни, Линейна алгебра и аналитична геометрия и Математика ІІ част (за специалности Математика, Математика и информатика, Информатика, Химия и ПУНУП).

  Дискретна математика,Алгебрична теория на кодирането, Въведение в криптографията и Кодиране и защита на данни, Математика І част (за специалности Информатика, Математика и Икономика)

  Дискретни структури (за специалност Компютърни информационни системи)

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Няма

  Области на научни интереси

  кодиране на данни, алгебра, дискретна математика, криптография

  Специализации

  University College of London, м. март, 1997.

  Участия в международни и национални научни проекти

  Два проекта към МОН: MM-503/1995 и MM-1304/2003 (Самоортогонални кодове и групи от автоморфизми);

  и в проекти към ШУ от 2002 г. до 2016 г.

  Заемани ръководни позиции

  Шуменски Университет, заместник-декан на ФМИ на ШУ, от 2008 г.до 2015 г.

  Шуменски Университет, ръководител на катедра Алгебра и геометрия във ФМИ на ШУ от м. юни 2016 г.

  Организационна дейност

  Член на Академичния Съвет на ШУ от 2008 - 2016 g.

  Член на Факултетния Съвет на ФМИ. от 2007 г.

  Председател на Университетската комисия по качество на обучението от 2009 - 2012 г.

  Член на Университетската комисия по качество на обучението от 2008 г.

  Председател на Общото събрание на ФМИ от 2015 г.

  Членства в научни организации

  Съюз на математиците в България

  Държавни и/или научни награди

  няма