Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Галина Славчева Борисова
  Доц. д-р Галина Славчева Борисова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 209

  Телефон: 054 830495 вътр. 312 К3

  Email: g.borisova@shu.bg

  Приемно време: вторник и сряда: 09:00-17:00


  Завършен университет, специалност

  СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Математика, Магистър - Комплексен анализ, 1984 г.

  ШУ “Еп. Константин Преславски”, специалност Математика, Магистър - Математика, 1982 г.

  Заемани академични длъжности

  доцент (2006)

  глaвен асистент (1997)

  старши асистент (1988)

  асистент (1984)

  Придобити научни степени

  Доктор по Математически анализ (научна специалност 01.01.04 Математически анализ) - 2001 г., Институт по математика и информатика - БАН

  Дисертация: “Триъгълни модели и недисипативни криви”, София, 2000

  Научен ръководител: проф. д.м.н. Кирил П. Кирчев

  Водени лекции и/или упражнения

  Математически анализ, Комплексен анализ, Обща топология, Функционален анализ, Висша математика, Приложна математика

  Области на научни интереси

  Теория на несамоспрегнатите оператори, теория на разсейването

  Специализации

  University College London, март-април 1997 г.

  Участия в проекти

  Национални проекти: Участие в проект DDVU 02/91/2010-2014 (Фонд Научни изследвания към МОМН), тема „Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите”; участие в Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики", участие в проект ММ – 1403/2004 г. (Фонд Научни изследвания) – (2004-2007), тема “Спектрална теория на операторите и нелинейни уравнения”

  Университетски проекти: Ръководител на научен проект РД-08-42/18.01.2021 г., ръководител на научен проект РД-08-73/23.01.2020 г.; ръководител на научен проект РД-08-61/25.01.2019, ръководител на научен проект РД-08-119/06.02.2018, ръководител на научен проект РД 08-120/06.02.2017, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, ръководител на проект РД 08-237/13.03.2014, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, участие в проект РД-08-252/14.03.2013, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, тема "Теория на операторите и аналитични функции, нули на Абелеви интеграли и хетерогенни среди", ръководител на проект РД 05-276/15.03.2012, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, тема “Теория на операторите, аналитични функци и нули на Абелеви интеграли “; ръководител на проект РД-05-344/2010, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Еп. Константин Преславски”, тема “Теория на операторите и Хамилтонови системи”; ръководител на проект № РД-05-476/07.05.2008, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Еп. Константин Преславски", тема “Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите” и др.

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител на катедра Математически анализ - Факултет по математика и информатика (2006 г. - 2020 г.)

  Членства в научни организации

  Съюз на математиците в България