Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Галина Славчева Борисова
  Доц. д-р Галина Славчева Борисова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 209

  Телефон: 054 830495 вътр.312

  Email: g.borisova@shu.bg

  Приемно време: вторник и сряда: 09:00-17:00 (I седмица), вторник и четвъртък: 08:00-16:00 (II седмица)


  Завършен университет, специалност

  СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Математика, специализация Комплексен анализ, 1984 г.

  ШУ “Еп. Константин Преславски”, специалност Математика, 1982 г.

  Заемани академични длъжности

  доцент (2006)

  глaвен асистент (1997)

  старши асистент (1988)

  асистент (1984)

  Придобити научни степени

  Доктор по математика - 2001 г., ИМИ на БАН (научна специалност 01.01.04 Математически анализ)

  Научен ръководител - проф. дмн Кирил П. Кирчев

  Дисертация: "Триъгълни модели и недисипативни криви", София, 2000; научен ръководител: проф. дмн Кирил П. Кирчев

  Водени лекции и/или упражнения

  Математически анализ, Комплексен анализ, Обща топология, Функционален анализ, Висша математика

  Области на научни интереси

  Теория на несамоспрегнатите оператори, теория на разсейването

  Специализации

  University College London, март-април 1997 г.

  Участия в международни и национални научни проекти

  Национални проекти: Участие в проект DDVU 02/91/2010-2014 (Фонд Научни изследвания към МОМН), тема „Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите”; участие в Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики", участие в проект ММ – 1403/2004 г. (Фонд Научни изследвания) – (2004-2007), тема “Спектрална теория на операторите и нелинейни уравнения”

  Университетски проекти: Ръководител на научен проект РД-08-73/23.01.2020 г.; ръководител на научен проект РД-08-61/25.01.2019, ръководител на научен проект РД-08-119/06.02.2018, ръководител на научен проект РД 08-120/06.02.2017, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, ръководител на проект РД 08-237/13.03.2014, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, участие в проект РД-08-252/14.03.2013, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, тема "Теория на операторите и аналитични функции, нули на Абелеви интеграли и хетерогенни среди", ръководител на проект РД 05-276/15.03.2012, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, тема “Теория на операторите, аналитични функци и нули на Абелеви интеграли “; ръководител на проект РД-05-344/2010, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Еп. Константин Преславски”, тема “Теория на операторите и Хамилтонови системи”; ръководител на проект № РД-05-476/07.05.2008, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Еп. Константин Преславски", тема “Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите” и др.

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител на катедра Математически анализ - Факултет по математика и информатика (от 2006 г.)

  Членства в научни организации

  Съюз на математиците в България