Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Александър Петров Милев
  Доц. д-р инж. Александър Петров Милев

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 201

  Телефон: 054 830495 вътр. 341 К3

  Email: al.milev@shu.bg

  Приемно време: I седмица - Вторник и Сряда; II седмица - Вторник и Сряда


  Завършен университет, специалност

  ВНВАУ Г.Димитров (ВВУАПВО “ П.Волов”) - Шумен

  специалност - инженер радиотехника и електроника

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  НВУ"Васил Левски"

  Заемани академични длъжности

  ШУ „Еп. Константин Преславски”, главен асистент - 2004 - 2010 г

  ШУ „Еп. Константин Преславски”, Доцент и понастоящем - 2010 г

  Придобити научни степени

  доктор по техническите науки 02.20.07 "Комуникационни мрежи и системи" - 2007 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Компютърни мрежи и комуникации

  Администриране на мрежи

  Проектиране и администриране на компютърни мрежи

  Компютърна Графика

  Операционни системи

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  преподавателска дейност в Унивеситета в Ковънтри - 2011 г

  по програма "Мобилност на преподаватели" на Еразъм

  Области на научни интереси

  01.01.12 Информатика (вкл. Математическо осигуряване, архитектура на изчислителни системи, операционни системи и системно програмиране, бази от данни и знания и системи за управлението им, изкуствен интелект, бюротика, информационно моделиране, кибернетика)

  02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)

  02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи

  02.20.07 Комуникационни мрежи и системи

  Безжични мрежи

  Сигурност в компютърни и безжични мрежи

  Криптография

  Участия в проекти

  Проект № РД-08-597/27.02.2017 г, Изследване поведението на безжични сензорни мрежи и тяхната сигурност

  Проект № РД-08-329/13.03.2015 г, КИОСК терминално решение за обработна на информация, придобита от безжични сензорни мрежи

  Проект № РД--/2015 г. "Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България" (2015)

  Проект по 7 РП на ЕС програма - Project - 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, „GEOTHNK”, (2013-2015)

  Проект № РД-08-285/14.03.2014 г. "Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България" (2014)

  Проект № РД-08-287/17.03.2014 г. "Изследване възможностите за оптимизация на компютърната мрежа на ФМИ чрез „тънки клиенти"

  ПРОЕКТ BG051PO001/3.3.07-0002 "Студентски практики" (2013-2014)

  ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ (2012-2014)

  Проект BG051PO001-3.3.06-003 „Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”, финансиран по програма Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (2012-2014)

  Научен договор № РД-08-250/2013 г., на Шуменския университет "Методи, алгоритми и програми за паралелна обработка в областта на информационната сигурност и изкуствения интелект"

  Организационна дейност

  Член на факултетния съвет на ФМИ при Шуменския университет

  Членства в научни организации

  Съюз по Автоматика и Информатика