Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Александър Петров Милев
  Доц. д-р инж. Александър Петров Милев

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 201

  Телефон: 054 830495 вътр. 341 К3

  Email: al.milev@shu.bg

  Приемно време: I седмица - Вторник и Сряда; II седмица - Вторник и Сряда


  2007 Синтез на сигнали за високоскоростни оптични комуникации
  2020 Kjurkchieva, D.; Marchev, D,, Borisov, B.; Ibryamov, S., Dimitrov, D., Popov, V., Milev, Al., Petrov, N., The 40 cm remote-controlled telescope Meade LX200ACF of the Shumen Astronomical Observatory, Bulgarian Astronomical Journal, 2020, Vol. 32, p. 113, (SJR2018=0.16)(Q4), Scopus
  2017 Стоянова Т., Ал. Милев, Класификация на безжични сензорни мрежи, Шумен, 2017
  2016 Стоянова Т., Ал. Милев, Обзор върху подобрените версии на LEACH, МАТТЕХ 2016
  2016 Ал. Милев, Стоянова Т., СИГУРНОСТ В БЕЗЖИЧНИТЕ СЕНЗОРНИ МРЕЖИ, International conference UNITECH’16 , Gabrovo, November 2016
  2016 Vasileva S, Al. Milev, Simulation Studies of Distributed Two-phase Locking in Distributed Database Management Systems, information technologies and control, Print ISSN: 1312-2622; ISSN: 2367-5357,DOI: 10.1515/itc-2016-0010
  2015 Vasileva S, Al. Milev, Simulation studies of distributed two-phase locking in distributed database management systems, AUTOMATICS AND INFORMATICS 2015
  2015 D. MARCHEV, N.PAVLOVA, V. RADEVA, S. NEDELCHEVA, B. BORISOV, D. VLADEV, A. MILEV, K. HARIZANOV The projecT “GeoThNK”–semantic pathways for building a spatially-thinking society, INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL “SocioBrains” “SMART IDEAS – WISE DECISIONS” Ltd., BULGARIA ISSUE 8, APRIL 2015 ISSN 2367-5721
  2014 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА АВТОМАТИЗИРАНА ИНСТАЛАЦИЯ НА БАЗОВ СОФТУЕРЕН ПАКЕТ,МАТТЕХ 2014
  2014 COMPARATIVE SIMULATING ANALYSIS OF TIMESTAMP ORDERING AND TWO-VERSION TWO PHASE LOCKING IN DISTRIBUTED DATABASES,Journal Scientific and applied research,№4, 2014
  2013 Models of 2PL Algorithms with Timestamp Ordering for Distributed Transactions Concurrency Control, International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE) ISSN: 2231-2307, Volume-3, Issue-4, September 2013
  2013 MODELLING OF CENTRALIZED TWO-PHASE LOCKING WITH INTEGRATED MECHANISM OF TIMESTAMPS BY THE “WAIT – DIE” METHOD, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH Vol. 5,Association Scientific and Applied Research International Journal ISSN 1314-62892013
  2013 СИМУЛИРАНЕ НА РУТИРАНЕ В БЕЗЖИЧНА СЕНЗОРНА МРЕЖA, UNITECH 2013,Габрово
  2012 Алгоритми моделиращи двуфазна блокировка в разпределени системи за управление на бази от данни. Шеста международна конференция „Решения и технологии за интелигентна отбрана”, Институт по отбрана и Фондация „Хемус – 95”, 31 май – 1 юни 2012 г. Пловдив, 2012
  2012 Сравнителен анализ на алгоритми за рутиране в безжични сензорни мрежи, Научна конференция МАТТЕХ 2012 Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, ноември, 2012,Шумен
  2012 Analysis of the properties of this polycrystalline used in solar photocells, International Telecommunication Forum TELFOR 2012, Belgrade, Nov. 2012
  2011 Generalization of the Self-Shrinking Generator in the Galois Field GF(pn), Hindawi Publishing Corporation, Advances in Artificial Intelligence, Vol. 2011
  2011 Robust Header Compression for More Efficiency in Real-Time Transfer Date, ICEST 2011 july, Nish Serbia, vol. 2
  2011 Характеристика и приложения на безжични сензорни мрежи, Международна научна конференция „40 г. ШУ”Еп. К. Преславски”, септ. 2011
  2011 Security Analisys in wireless sensor networks, International science conference UNITECH’11 , Gabrovo, November 2011
  2011 Two-phase lock modeling algorithms using timestamp ordering in distributed databases, International conference „Automatics and Informatics” oct. 2011
  2010 About Security of WiMax used for e-learning system, International conference UNITECH’10 , Gabrovo, November 2010
  2010 Research on the Self-shrinking 2-adic Cryptographic Generator, David Publishing, Journal of Computers and Communications, Oct.2010
  2009 WLAN and WMAN Security Problems, International Conference on Security for Information Technology and Communication, SECITC 2009,Bucharest, Rumania, Journal of Information Technology and communication Security
  2009 Generalization of the Self Shrinking Generator in the Galois Field GF(pn) International Conference on Security for Information Technology andCommunication, SECITC 2009, Bucharest, Rumania, Journal of Information Technology and communication Security
  2009 An Algorithm for Synthesis of Convolutional Codes , International Conference on Security for Information Technology and Communication,SECITC 2009, Bucharest, Rumania, Journal of Information Technology and communication Security
  2009 An algorithm for construction of Optical Orthogonal codes, 17th Telecommunications Forum TELFOR 2009 Nov. 2009, Belgrade, Serbia
  2009 Research on the Self-shrinking 2-adic Cryptographic Generator, 17th Telecommunications Forum TELFOR 2009 Nov. 2009, Belgrade, Serbia
  2009 A simulation of optical CDMA system using EDW codes, International Conference Automatics and Informatics’09 Sofia Oct 2009
  2009 Modeling of two-version algorithms for two-phase locking in distribution databases, International Conference Automatics and Informatics’09 Sofia Oct2009
  2009 Research over correlation properties of families optical orthogonal codes, International Conference on CompSysTech’09 June Ruse
  2008 Simulation Models of Two-Phase Locking of Distributed Transactions, CompSysTech’08, Gabrovo
  2008 Управление на натоварването в мрежи чрез използване на активно управление на опашки, UNITECH’08 , Габрово
  2008 Изследване процеса за ранно детектиране на натоварване в мрежови сегменти, UNITECH’08 , Габрово
  2008 Относно използването на протокола MPLS за подобряване на мрежовата производителност, Сборник научни трудове на Международна научнаконфренция посветена на Джон Атанасов и Джон Фон Нойман ,том 2 Шумен, 2008, pp.89-95
  2008 Анализ качеството на услугите в IP мрежи, Сборник научни трудове на Международна научна конфренция посветена на Джон Атанасов иДжон Фон Нойман ,том 2 Шумен, 2008, pp.81-88
  2008 Изследване на гласов трафик в IP мрежи с цел подобряване качеството на услугите, Сборник научни трудове на Международна научнаконфренция посветена на Джон Атанасов и Джон Фон Нойман ,том 2 Шумен, 2008, pp.239-245
  2007 A simulation model of an optical communication CDMA system, International Conference on CompSysTech’07 June Rouse
  2006 Един подход за повишаване на информационната способност на оптична CDMA система, UNITECH’06 Габрово
  2006 Използуване на оптически ортогонални кодове за типизиране на трафик в CDMA системи, UNITECH’06 Габрово
  2006 Автоматизирана система за изграждане на оптически ортогонални кодове, Втора международна конференция „Космос,екология, сигурност” SES’06 Варна
  2005 An algorithm for synthesis of nonsinusoidal radar signals CompSYS TECH 2005, Варна
  2005 An algorithm for synthesis of aperiodic optical orthogonal codes , CompSYS TECH 2005, Варна
  2005 An approach of using optical orthogonal codes for pulse position modulation at two-level signals, Sozopol, June 2005
  2005 Метод за формиране на оптически ортогонални кодове с множество дължини на вълните, УНИТЕХ’05 Габрово, 24-25.ноември, 2005
  2005 Оценка ефективността на оптически ортогонални кодове, използуващи множество дължини на вълните в оптични системи CDMA, УНИТЕХ’05 Габрово,24-25.ноември, 2005
  2004 Влияние стабилността на синхронизацията във ЦВОС върху вероятността на грешка, Научна конференция , Бургаски свободен университет , 2004
  2004 Уплътняване на информационния канал в оптични среди чрез многопозиционен сигнал с три нива, Научна конференция , Бургаски свободен университет , 2004
  2004 About using multilevel pulse code modulation in fiber optic networks.Challenges in higher Education and research in 21st century , Sozopol, 2-5.June 2004
  2004 Използуване на MPLS за виртуални частни мрежи, Научна конференция посветена на 150 годишнината от рождението на Анри Поанкаре ШУ”Епископ К. Преславски”, 2004
  2003 Метод за синхронизация в компютърни мрежи , използуващи влакново оптична среда, Научна сесия посветена на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, 2003, ШУ”Епископ К. Преславски”
  2003 Влияние на кодовете върху синхронизацията в цифрови влакново оптични системи, Научна сесия посветена на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, 2003, ШУ”Епископ К. Преславски”
  2003 Влияние на кодовете върху синхронизацията в цифрови влакново оптични системи, Научна сесия посветена на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, 2003, ШУ”Епископ К. Преславски”
  2016 Желев Д., Ал. Милев, Софтурено приложение за оптимизиране процеса на покупки в магазин, MATTEX 2016
  2013 Софтуер за управление на дейността в читалище,Сборник Научни трудове Колеж Добрич, том VІ, 2013г
  2013 ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО В МРЕЖА ЧРЕЗ КОНТРОЛ НА ТРАФИКА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ФАПВОКИС на НВУ, Шумен, 2013
  2013 ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО В IP МРЕЖИ, Сборник научни трудове, колеж Добрич
  2013 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО НА СКРИТИ ДАННИ ЧРЕЗ ПРОТОКОЛЕН СТЕК TCP/IP, ФАПВОКИС на НВУ, Шумен, 2013
  2013 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО НА СКРИТИ ДАННИ ЧРЕЗ ПРОТОКОЛЕН СТЕК TCP/IP, ФАПВОКИС на НВУ, Шумен, 2013
  2012 Администриране на мрежи
  2014 Виртуални частни и виртуални локални мрежи.
  2014 Компютърни мрежи и комуникации
  2012 Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни мрежи
  2015 Architecting Solutions for Scalable Databases in Cloud. Proceedings of the WCI 2015, ACM, New York, USA
  2015 Secure Tag Search in RFID Systems Using Mobile Readers, IEEE TRANSACTIONS ON DEPENDABLE AND SECURE COMPUTING 12(2):230-242 · APRIL 2015
  2015 Дойчинов Д., Г. Мазаджиев , Администриране на мрежи, издание на факултет "А, ПВО и КИС" Шумен към НВУ
  2014 Secure Tag Search in RFID Systems Using Mobile Readers,Dependable and Secure Computing, IEEE Transactions on (Volume:PP , Issue: 99 ),DOI:10.1109/TDSC.2014.2302305
  2014 Secure ownership transfer for multi-tag multi-owner passive RFID environment with individual-owner-privacy,Computer Communications,doi:10.1016/j.comcom.2014.08.015
  2014 A Robust Grouping Proof Protocol for RFID EPC C1G2 Tags,Information Forensics and Security, IEEE Transactions on (Volume:9 , Issue: 6 ),DOI: 10.1109/TIFS.2014.2316338
  2014 Determining the Secrecy of Software Encryption System based on pGSSG Generator using Shannon Entropy,Proceedings of the International conference on Computing Technology and Information Management, Dubai, UAE, 2014
  2013 2013 - оце 5 цитирания
  2010 Analysis of performance in distributed databases managed by two-versiion two-phase locking algorithms, , International Conference Automatics and Informatics’10 Sofia Oct 2010
  2010 Analysis of performance in distributed databases managed by two-versiion two-phase locking algorithms, , International Conference Automatics and Informatics’10 Sofia Oct 2010
  2009 A General Method for Synthesis of Families of Orthogonal Complementary Codes, International Conference on Telecommunications and Networking (TeNe 09), 5th CISSE International Conference 2009, University of Bridgeport
  2009 An Algorithm for Synthesis of Families of Generalized Orthogonal Complementary Pairs, International Conference on Telecommunications and Networking (TeNe 09), 5th CISSE International Conference 2009, University of Bridgeport
  2009 Алгоритъм и програма за синтез и изследване на характеристиките на кодови последователности за широколентови персонални радиокомуникационни системи, Н. Тр. на НС на Русенския Университет „А. Кънчев” и СУ - Русе, том 48, серия 3.2, 2009
  2009 Симулационен модел на многочестотна персонална комуникационна система с директно разширяване на спектъра, Н. Тр. на НС на Русенския Университет „А. Кънчев” и СУ - Русе, том 48, серия 3.2, 2009
  2009 Оценка производителността на клъстер изграден от 12 работни станции при решаване на задачи с експоненциална сложност”, Научна конференция на секция “СИГУРНОСТ И ОТБРАНА” към СУБ на тема: “ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГУРНОСТ, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ”, ноември 2009 г., В.А. "Г.С. Раковски", София