Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Хон. проф. д.т.н. инж. Атанас Иванов Начев
  Хон. проф. д.т.н. инж. Атанас Иванов Начев

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр.287 /вътр.117

  Email: natchew@abv.bg, a.nachev@shu.bg

  Приемно време: Вторник 10 -12, в лаборатория 409 (корпус 3)


  Завършен университет, специалност

  2003-2005 г. Военна академия “Г.С. Раковски”

  1982-1985 г. Киевско висше инженерно радиотехничесско училище, докторант

  1974-1979 г. Киевско висше инженерно радиотехническо училище, Автоматизирани системи за управление

  Инженер по радиоелектроника (автоматика и системотехника)

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  От м. юни 2011 професор в Университет по библиотекознание и информационни технологии

  2009-2010 г. Дирекция „Апарат на генералния конструктор на КАС и системитеC4I на БА”

  Заместник директор по научноизследователската дейност

  1999-2009 г. Институт за перспективни изследвания за отбраната, директор на институт.

  1985-1999 г. Военен научноизследователски институт – гр. София

  Научен сътрудник, старши науен сътрудник (доцент), началник на секция, началник на сектор

  1979 – 1982 г. Военен научноизследователски институт-гр. София

  Научен сътрудник

  Заемани академични длъжности

  От септември 2011 - Професор на 1/2 щат в ШУ- ФМИ

  2006 г. Професор

  1997 г. Доцент

  Придобити научни степени

  1985 г. Киевско висше инженерно радиотехничесско училище,

  Научна и образователна степен “доктор” (кандидат на техническите науки);

  2002 г. Доктор на техническите науки.

  Водени лекции и/или упражнения

  СТП

  Компютърни архитектури

  Компютърна и мрежова сигурност

  Сигурност в Интернет

  Цифрова обработка на сигнали

  Области на научни интереси

  Техническа надеждност;

  Функционална надеждност и ефективност на електронни системи;

  Математическо, системно и техническо осигуряване на информационни и автоматизирани системи за управление;

  Информационна сигурност, радиоелектронно противодействие и защита на информацията

  Радилокационни системи и обработка на радиолокационна информация.

  Участия в проекти

  Участие в над 150 национални научни проекта и разработки, свързани с отбраната и сигурността на страната, от които е ръководил на над 50.

  Разработване на система за управление на знанията във Факултета по информационни науки на УниБИТ- по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"от „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”- Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  Университетски проекти в ШУ - 2011 , 2012 и 2013.

  Заемани ръководни позиции

  Началник на научна секция и на научен сектор във Военния научноизследователски институт--до 2000 г..

  Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната -до 2009 г. .

  Заместник на Генералния конструктор на Комплексната автоматизирана система и системите за командване и управление на Българската армия-2011.

  Организационна дейност

  Председател на Специализиран научен съвет по Автоматизирани системи за управление и информатика във военната област към ВАК-три последователни мандата, до закриването му.

  Заместник председател на Експертния технико-икономически съвет по научноизследователска и развойна дейност на Министерството на отбраната.

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България

  Асоциация на учените в областта на сигурността и отбраната - заместник председател

  Държавни и/или научни награди

  Медали за безупречна служба в БА до 2011.

  Награди от МО и СУБ.