Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Хон. проф. д.т.н. инж. Атанас Иванов Начев
  Хон. проф. д.т.н. инж. Атанас Иванов Начев

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр.287 /вътр.117

  Email: natchew@abv.bg, a.nachev@shu.bg

  Приемно време: Вторник 10 -12, в лаборатория 409 (корпус 3)


  2002 Начев А. И., Структурнофункционален подход за определяне на функционалната надеждност на мрежови структури, дисертационен труд за придобиване на научна степен "Доктор на техническите науки", Институт за перспективни изследвания за отбраната, София, 2002 г.
  1985 Начев А. И.,Методы сопряжения автоматизированных комплексов управления станциями постановки помех с разнотипными источниками радиолокационной информации , Дисертация за придобиване на научна степен к.т.н. (образоюателна и научна степен „Доктор”) , Киев, КВИРТУ-ПВО;
  2014 Начев Атанас Иванов, Приложни методи за контролни изпитвания на надеждност на въоръжението и военната техника, Българска академия на науките, Институт по металознание, София, 2014.
  2005 Начев, А. и Г. Станков . Проектиране на компютърни мрежи, Камея, София, 2005.
  2005 Начев, А. Информационен излишък и обработка на радиолокационна информация, Камея, София, 2005.
  2002 Начев, А. Структурнофункционална надеждност на компютърни мрежи, Военно издателство, София, 2002.
  2002 Начев, А. Информационни процеси в компютърните мрежи в условия на реална надеждност, Военно издателство, София, 2002.
  2014 2. Начев А.И., Г. Жаблянова, Аналитичен модел на ефективност на система за защита на информацията, Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната, София, 2014.
  2014 Наяев А. И., Г. Жаблянова, Статистически модел на степента на ефективност на система за защита на информацията, Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната, София, 2014.
  2014 Начев А. И., Ст. Железов, Г. Жаблянова, Синтез на системи за защита на информацията при зададено ниво на ефективност, Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната, софия, 2014.
  2014 2. Начев А.И., Г. Жаблянова, Аналитичен модел на ефективност на система за защита на информацията, Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната, София, 2014.
  2013 Nachev A. I., Zhelezov St., Sessing the efficienci of information protection systems in the computer systems and networks, Информационные технологии и безопасностъ, Специалъный выпуск, Киев, 2013.
  2013 Начев А., Петков Р., Жаблянова Г., Метод скрытого "капкана" для старта вредителъского кода, Информационные технологии и безопасностъ, Специалъный выпуск, Киев, 2013.
  2013 Начев А., Петков Р., Жаблянова Г., Некоторые подходы для блокировки вредителъсого кода, информационные технологии и безопасностъ, Специалъный выпуск, Киев, 2013.
  2012 Начев, А. Относно управлението на знанието в сферата на образованието и научните изследвания за отбрана, Сб. Управление на знанието във военната организация, Военна академия „Г. С. Раковски”, Институт за перспективни изследвания за отбраната, София, 2012.
  2011 Начев, А. Комплексен подход при определяне на функционалната надеждност на АСУ, Сборник научни трудове от Научна конференция на Института по отбрана „Военни технологии и системи”, София, 2011.
  2011 Начев, А. Метод за контролни изпитвания на надеждност чрез количествена оценка на параметрите на изделието, Сборник научни трудове от Научна конференция на Института по отбрана „Военни технологии и системи”, София, 2011.
  2011 Начев, А. Определяне на надеждността и количеството изправни единици съхрянявани високонадеждни изделия, Сборник научни трудове от Научна конференция на Института по отбрана „Военни технологии и системи”, София,
  2011 Начев А.И., Комплексный подход при решении проблем информационной безопасности в современных условиях, Информационные технологии и безопасностъ, Национаслъная академия наук Украины, Киев, 2004, цитирана в • в Божилова М., Д. Николова, Анализ на политиката в разпределена среда, Сборник трудове, Част II. Компютърни системи и технологии, национална сигурност, обществени науки, организация, управление и методика на обучението във висшето училище, Научна сесия на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“на Национален военен университет „Васил Левски“, Шумен, 2011
  2010 Начев, А. Виждане относно създаване на единна система за научно осигуряване на процесите на трансформация на Българската армия, Международна научна конференция „Хемус 2010”, Пловдив, 2010.
  2010 Начев, А.Определяне на отказоустойчивоостта на мрежови структури въз основа на времето за изпълнение на информационни процеси, с отчитане на надеждностните характеристики на оборудването, Сборник доклади на Научна конференция на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „В.Левски”, Шумен, 2010.
  2009 Оценка на състоянието на системи въоръжение въз основа на параметрите им на надеждност, определени в процеса на тяхното съхранение , статия , Сборник научни трудове на Военна академия „Г. С. Раковски”, 2009;
  2009 Определяне на отказоустойчиюостта на мревоюи структури въз основа на времето за изпълнение на информационни процеси с отчитане на надевдностните характеристики на оборудването , статия , Сборник научни трудовве на Шуменския униюерситет „Епископ Константин Преслаюски, Том 2, Компютърни системи и технилогии, Комуникационни и информационни системи, Шумен, 2009
  2009 Определяне на средното време на изпълнение на информационни процеси с отчитане на надеждностните характеристики на оборудването, статия , Сборник научни трудовве на Шуменския униюерситет „Епископ Константин Преслаюски, Том 2, Компютърни системи и технилогии, Комуникационни и информационни системи, Шумен, 2009
  2009 Начев, А. Определяне на степента на годност на въоръжението, обслужвано в процеса на съхранение, Годишник на института за перспективни изследвания зая отбраната, София, 2009.
  2009 Начев, А. Осигуряване на функционалната надеждност на системите за обработка на радиолокационна информация, Годишник на института за перспективни изследвания зая отбраната, София, 2009.
  2009 Начев, А., Автоматична обработка на компресирана радиолокационна информация, Годишник на института за перспективни изследвания зая отбраната, София, 2009.
  2009 . Начев, А. и В.Велков . Оценка на състоянието на системи въоръжение въз основа на параметрите им на надеждност, определени в процеса на тяхното съхранение , Сборник научни трудове на Военна академия „Г. С. Раковски”, 2009;
  2008 .Начев, А. Войната и армиите в променящия се свят. Сборник доклади на Научна конференция на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „В.Левски”, Шумен, 2010.
  2008 Начев,А.Оценка на надеждностните характеристика на мрежови структури на базата на времето за реализация им , статия , Сборник научни трудовве на Шуменския униюерситет „Епископ Константин Преславски", 2008
  2014 Начев А. И., Метод за честотно разделяне на канали при синусоидална носеща, научна конференция «Новата парадигма за сигурност в киберпространството», Шумен, 2014.
  2013 Начев,А. и С. Железов. Статистически модел за оценка на въздействието на заплахите за компютърните системи и мрежи .В: Сборник трудове на научна конференция „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност”. Секция Информационна сигурност. ФАПВОКИС на НВУ, Шумен, 2013 (под печат).
  2013 Начев, А. Определяне на обема на извадката при контрол на надеждността на съхранявани изделия при зададена точност и предполагаема вероятност на безотказна работа. В: Сборник научни трудове на Научна сесия 2012, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС на НВУ „В. Левски”. Шумен, 2013.
  2013 Начев, А. Някои особености при построяване на кибернетични модели за контрол на надеждността на изделия. В: Сборник научни трудове на Научна сесия 2012, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС на НВУ „В. Левски”. Шумен, 2013.
  2013 Начев, А. Нетрадиционни подходи при определяне на надеждността на мрежови структури. В: Сборник научни трудове на Научна сесия 2012, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС на НВУ „В. Левски”. Шумен, 2013.
  2013 Начев А., И., Определяне на обема на извадката при контрола на надеждността на съхранявани изделия при зададена точност и предполагаема вероятност на безотказна работа, Сборник научни трудове, Част I, Факултет по артилерия, ПВО и КИС на Националния военен университет "Васил Левски", Шумен, 2013.
  2013 Начев А., Железов Ст., Обобщен модел за определяне на загубите в компютърна система (мрежа) от въздействието на възможни заплахи, Сборник научни трудове на международна научна конференция на Департамент национална и международна сигурност на Нов български университет, София, 2013.
  2013 Начев А. И., Определяне на ефективността на системите за защита на обектинот критичната инфраструктура, Българска академия на науките, Институт по металознание, съоръжения и технологии "Академик Ангел Балевски", с център по ходро- и аеродинамика, Сборник трудове от Трета национална конференция с международно участие "Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност, София, 2013.
  2012 Начев А. И., Оптимизиране изпълнението на информационни процеси с отчитане на натоварването на реализиращите ги средства, Сборник трудове МАТТЕХ 2012, Том 1: Математика, компютърни и информационни технологии, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2012
  2014 Начев А. И., Общосистемно проектиране на автоматизирани системи за управление, за буквите, О писменех, София, 2014.
  2014 Начев А. И., Технически основи на комуникационните и информационни технологии, За буквите, О писменех, София, 2014.
  2014 Начев А. И., Електронни системи, За буквите, О писменех, София, 2014
  2014 Начев А. И., Технически средства и системи за защита на информацията, за буквите, О писменех, София, 2014
  2014 Boyanov P. Kr., Tasheva Zh. N., Fetfov Og. M., Trifonov T. Sp., Uzunova B. Hr., Securing the social profiles from malicious and unauthorized access, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 109-112 • [4]Nachev, A., S. Zhelezov. Assessing the efficiency of information protection systems in the computer systems and networks. Информационные технологии и безопасность, Журнал Акад. наук Украины., Спец. выпуск, Киев, 2013, Стр. 79-86
  2014 1. Stanev S, Hristov H, Dimanova D, "Aproaches for stego defense of sensitive information". Proceedings of 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014 • [11]Nachev, A., S. Zhelezov. Assessing the efficiency of information protection systems in the computer systems and networks. Информационные технологии и безопасность, Журнал Акад. наук Украины., Спец. выпуск, Киев, 2013, Стр. 79-86
  2014 2. Boyanov P. Kr., Finding a modern security ap-proach and defence mechanism against various cyber-attacks, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 113-116 • [5]Nachev, A., S. Zhelezov. Assessing the efficiency of information protection systems in the computer systems and networks. Информационные технологии и безопасность, Журнал Акад. наук Украины., Спец. выпуск, Киев, 2013, Стр. 79-86
  2014 3. Dimanova D., "Risk factors for occurrence of crisis situations and crisis". Proceedings of 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014 • [5]Nachev, A., S. Zhelezov. Assessing the efficiency of information protection systems in the computer systems and networks. Информационные технологии и безопасность, Журнал Акад. наук Украины., Спец. выпуск, Киев, 2013, Стр. 79-86
  2014 Красимир М. Кордов, HEARTBLEED БЪГ: ЗАПЛАХА ЗА ИНТЕРНЕТ СИГУРНОСТТА И МЕТОДИ ЗА ЗАЩИТА, MAТТЕХ 2014 СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 145-148, ШУ 2014 • [2] Железов, С., А. Начев, Статистически модел за оценка на въздействието на заплахите за компютърните системи и мрежи, Научна конференция „Защита на личните данни в контекста на информационната сигурност”, НВУ „Васил Левски”, Шумен, 2013
  2014 Станев, С. Стеганологична защита на информацията. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2013. ISBN 978-954-577-825-4. 320 стр. [299] Nachev, A., S. Zhelezov. Assessing the efficiency of information protection systems in the computer systems and networks. Информационные технологии и безопасность, Журнал Акад. наук Украины., Спец. выпуск, Киев, 2013, Стр. 79-86
  2013 Начев А. И., Информационни процеси в компютърните мрежи в условия на реална надегдност, Военно издателство, София, 2002, цитирана в: - Божилова М., Стоянов Н., Криптография базирана на решетки. Алгоритъм NTRU, Сборник трудове от Научна сесия на факултет Артилерия, ПВО и КИС на Националния военен университет "Васил Левски", Шумен, 2013.
  2013 Начев А. И., Информационни процеси в компютърните мрежи в условия на реална надегдност, Военно издателство, София, 2002, цитирана в: - Божилова М.,Подходи и техники за функционално тестване на софтуерни системи, Сборник трудове от Научна сесия на факултет Артилерия, ПВО и КИС на Националния военен университет "Васил Левски", Шумен, 2013.
  2013 Начев А. И., Информационни процеси в компютърните мрежи в условия на реална надегдност, Военно издателство, София, 2002, цитирана в: - Железов Ст., Оценка на ефективността на системи за защита на информацията в компютърните системи, Дисертация за поучаване на образователна и научна степен "доктор", Шумен, 2013.
  2013 Начев А. И., Структурно функционална надеждност на компютърни мрежи, Военно издателство, София, 2002. цитирана в: Божилова М., Подходи и техники за функционално тестване на софтуерни системи, Сборник научни трудове, Част I, Факултет по артилерия, ПВО и КИС на Националния военен университет "Васил Левски", Шумен, 2013.
  2013 Начев А. И., Информационни процеси в компютърните мрежи в условия на реална надегдност, Военно издателство, София, 2002, цитирана в: Железов Ст., Оценка на ефективността на системи за защита на информацията в компютърните системи, Дисертация за поучаване на образователна и научна степен "доктор", Шумен, 2013.
  2013 Станков Г., Начев А., Проектиране на компютърни мрежи, Технически аспекти, Камея, София, 2004, цитирана в: Велев Г. Отказоустойчив маршрутизиращ алгоритъм за мобилни разпределени мрежи, Сборник научни трудове, Факултет по артилерия, ПВО и КИС на Националния военен университет "Васил Левски", Шумен, 2013.
  2013 Начев А. И., Методика анализа и оценки процессов обмена информации в микрокомпютерных сетях с радиобменом, International Journal, Information i Theories and Applications, Volume 3, Number 9, 1995., цитиран в: Велев Г. Отказоустойчив маршрутизиращ алгоритъм за мобилни разпределени мрежи, Сборник научни трудове, Факултет по артилерия, ПВО и КИС на Националния военен университет "Васил Левски", Шумен, 2013.
  2013 Начев А. И., Методика анализа и оценки процессов обмена информации в микрокомпютерных сетях с радиобменом, International Journal, Information i Theories and Applications, Volume 3, Number 9, 1995., цитиран в: Железов Ст., Оценка на ефективността на системи за защита на информацията в компютърните системи, Дисертация за поучаване на образователна и научна степен "доктор", Шумен, 2013.
  2013 Nachev A., Zhelezov St., Assessing the efficiency of information protection systems in the computer systems and networks, Информационные технологии и безопасностъ, Национаслъная академия наук Украины, Киев, 2013, цоторана в:.Станимир Кунчев Железов, Оценка на ефективността на системи за защита на информацията в компютърните системи, Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен „доктор", Шумен, 2013.
  2013 Начев А. , Иванов Р., Жаблянова Г., Некоторые подходы для блокировки вредителъских „капканов“, Информационные технологии и безопасностъ, Киев, 2013, цитирана в: Станимир Кунчев Железов, Оценка на ефективността на системи за защита на информацията в компютърните системи, Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен „доктор", .Шумен, 2013.
  2013 Начев А. , Иванов Р., Жаблянова Г., Метод скрытого „капкана“ для старта вредителъского кода, Информационные технологии и безопасностъ, Киев, 2013, цитирано в: Станимир Кунчев Железов, Оценка на ефективността на системи за защита на информацията в компютърните системи, Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен „доктор", Шумен, 2013.
  2013 Начев А. И., Определяне на отказоустойчивостта на мержови структури въз основа на времето за изпълнение на информационни процеси с отчитане на надеждностните характеристики на оборудването, Сборник научни трудове, посветени на 105 годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, цитирана в: Станимир Кунчев Железов, Оценка на ефективността на системи за защита на информацията в компютърните системи, Шумен, 2013, Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен „доктор", Шумен, 2009.
  2013 Начев А. И., Определяне на средното време за изпълнение на информационни процеси с отчитане на надеждностните характеристики на оборудването, Сборник научни трудове, посветени на 105 годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Шумен, 2009, цитирана в: Станимир Кунчев Железов, Оценка на ефективността на системи за защита на информацията в компютърните системи, Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен „доктор",Шумен, 2013.
  2013 Начев А. И., Виждания относно създаване на единна система за научно осигуряване на процесите на трансформация на Българската армия, Сборник трудове „Изследвания и технологии за нуждите на отбраната и въоръжените сили,Хемус 2010, Пловдив, 2010, цитирана в: Марков З., Новите предизвикателства и старите предразсъдици във военнообразователната система, Сборник трудове от Научна сесия на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на националния военен университет „В. Левски“, Шумен, 2013.
  2013 Начев А. И., Състояние и развитие на научните изследвания за нуждите на отбраната, 125 години от Освобождението на България и възстановяване на Българската армия, Военно издателство, София, 2003, цитирана в Марков З., Новите предизвикателства и старите предразсъдици във военнообразователната система, Сборник трудове от Научна сесия на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на националния военен университет „В. Левски“, Шумен, 2013.
  2013 Начев А. И., Военнонаучните изследвания в процеса на трансформация на Българската армия-състояние и развитие, Сборник научни трудове :“развитие на военното образование, следдипломната квалификация и научните изследвания за повишаване на оперативните способности на Българската армия и Въоръжените сили на Република България, Военна академия „Г. С. Раковски“, София, 2008, цитирано в: Марков З., Новите предизвикателства и старите предразсъдици във военнообразователната система, Сборник трудове от Научна сесия на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на националния военен университет „В. Левски“, Шумен, 2013.
  2010 Начев А. И., Информационни процеси в компютърните мрежи в условия на реална надеждност, Военно издателство, София, 2002, цитирана в: - Божилова М., Повишаване на надеждността на разпределено софтуерно приложение, Дисертация за поучаване на образователна и научна степен "доктор", София, 2010.
  2010 Начев А. И., Структурно функционална надеждност на компютърни мрежи, Военно издателство, София, 2002. цитирана в: Божилова М., Повишаване на надеждността на разпределено софтуерно приложение, Дисертация за поучаване на образователна и научна степен "доктор", София, 2010.
  2014 ПРОЕКТ "Визия за развитие на Въоръжените сили 2035", Институт за перспективни изследвания за отбраната, София, 2014
  2014 ПРОЕКТ: Визия България в НАТО и ЕС 2020, Институт за перспективни изследвания за отбраната, Военна академия "Г. С. Раковски", София, 2014.
  2014 ПРОЕКТ: Подобряване на сигурността на градската среда чрез използване на съвременни сензорни системи за идентификация, Европейска агенция по сигурността, Българска академия на науките, Институт по металознание, София, 2014.
  2013 ПРОЕКТ "Методи, алгоритми и програми за паралелна обработка в областта на информационната сигурност и изкуствения интелект"-проект № РД 08-250/2013, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2013.
  2013 ПРОЕКТ "Разработване на система за управление на знанията във факултет по информационни науки в УниБИТ", проект № BG 051РО0001-4.3.04-0066, Университет по библиотекознание и информационни технологии, София, 2013.
  2013 ПРОЕКТ "Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в системата за висше образование, Проект № BG051PO001-4.3.0.4, Университет по библиотекознание и информационни технологии, София, 2013.
  2013 ПРОЕКТ "Разработване на необходими инструменти за координиране на вътрешносекторните дейности за защита на критична инфраструктура в България", проект по програма Security RelatedRisks", HOME/2010/CIPS/AG/019 към Генералната дирекция "Вътрешни въпроси" на Европейската комисия, Българска академия на науките, Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидроаеродинамика "Академик Ангел Балевски", София, 2013.
  2013 ПРОЕКТ "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Института за перспективни изследвания за отбраната", № BG051PO001-4.3.04-0005, Институт за перспективни изследвания за отбраната, София, 2013.
  2011 До 2011 - Над 100 научни публикации в областта на отбраната, информационните технологии, защита на информацията, електронни системи, техническа надеждност - в сборници, списания, форуми и др.