Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Теодора Тихомирова Стоянова
  Гл. ас. д-р Теодора Тихомирова Стоянова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр. 287 К3

  Email: t.stoyanova@shu.bg

  Приемно време: I седмица: вторник 13:00 - 15:00; II седмица: вторник 15:00 - 17:00.


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", спец. "Математика и информатика" - бакалавър

  ШУ "Епископ Константин Преславски", спец. "Системно администриране" - магистър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2006 г., ПМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен - учител по информатика

  2007 г., ПГССХТ, гр. Шумен - учител по математика и информатика

  2010 г., СОУ „Трайко Симеонов”, гр. Шумен - учител по математика и информационни технологии

  Заемани академични длъжности

  от 2011 до 2015 г. асистент по информатика в ШУ.

  от 2017 г. до 2021 г. преподавател по информатика в ШУ.

  от 2021 г. главен асистент по информатика в ШУ.

  Придобити научни степени

  доктор по Информатика - от юни 2018 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Практикум по информационни технологии

  Компютърни мрежи и комуникации

  Управление на проекти и компютърни информационни системи

  Мултимедийни технологии

  Изкуствен интелект

  Основи на комуникационната и компютърна техника

  Теория на информацията и предаване на данни

  Учебна практика във фирма

  Участия в проекти

  1. РД- 08-96/01.02.2019 - Защита и надеждност на данни във виртуални и web среди, графични файлове, 3D моделиране на терени

  2. РД-08-134/04.02.2020 - Надеждност и защита на информация в web среда, графични и 3D обекти, 3D моделиране на терени

  3. РД-08-130/04.02.2021 - Надеждност и защита на информация във видео и видеопотоци, графични обекти, 3D моделиране на терени

  4. РД-08-147/02.03.2022 г. - Защита и надеждност на информация в мултимедийни обекти, 3D моделиране на терени

  5. Национален проект - BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД. Период за изпълнение: 22.07.2021 г. – 31.12.2023 г.

  6. Национален проект - BG05M2OP001-2.016-0002 “Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”, EDUTransform. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ. Период за изпълнение: 14.07.2021 г. – 31.12.2023 г.

  7. Научноизследователски проект РД – 08-125/22.02.2023 г. - Паралелни алгоритми за защита на данни в графични обекти и триизмерното моделиран - ръководител доц. д-р Христо Параскевов, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Компютърни системи и технологии".

  8. Общоуниверситетски проект РД-08-52/24.01.2023 г. - Повишаване квалификацията на преподавателите в ШУ по информационни технологии - ръководител гл. ас. д-р Боряна Узунова, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Компютърни системи и технологии".

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България (СУБ)