Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р инж. Красимир Митков Кордов
  Проф. д-р инж. Красимир Митков Кордов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 213

  Телефон: 054 830495 вътр. 229 К3

  Email: krasimir.kordov@shu.bg

  Приемно време: I седмица: Вторник 10:00-12:00; II седмица: Вторник 10:00-12:00


  Завършен университет, специалност

  НВУ „Васил Левски” - Компютърни системи и технологии - магистър

  ШУ „Епископ Константин Преславски” - Компютърна Информатика - бакалавър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ---

  Заемани академични длъжности

  Асистент - от септември 2012 г.

  Главен асистент - от февруари 2016 г.

  Доцент - от март 2017 г.

  Придобити научни степени

  Доктор по Информатика - 28.09.2015 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  1. Основи на програмирането

  2. Увод в програмирането и алгоритмите

  3. Бази от данни и приложението им

  4. Основи на компютърната информатика

  5. Проектиране и дизайн на информационни системи

  6. Бизнес информационни системи

  7. Синтез и анализ на алгоритми

  8. Web базирани информационни системи

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  12.06.2023 - 16.06.2023 - ERASMUS+ Lecturer, Spiru Haret University, Bucharest, Romania

  Области на научни интереси

  Криптография и криптоанализ

  Псевдо-случайни генератори

  Защита на цифрова информация

  Криптиране на цифрови изображения

  Стеганография и стеганализ

  Хеш функции

  Защита на данни

  Web програмиране

  Специализации

  07.11.2022 - 20.11.2022 - Spiru Haret University, Bucharest, Romania

  09.10.2023 - 22.10.2023 - Spiru Haret University, Bucharest, Romania

  Участия в проекти

  РД-08-110/22.02.2022 - Изследване на данни и приложението им

  РД-08-149/02.03.2022 - Научни конференции през 2022 г. на ФМИ (МАТТЕХ 2022 и „Икономически науки и устойчиво образование“)

  РД-08-107/02.02.2021 - „Изследване на информационни модели”

  РД-08-120/03.02.2020 - „Научни и творчески прояви на студентите и докторантите от Шуменски университет”

  РД-08-139/04.02.2020 - „Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020 – ФМИ”

  РД-08-71/22.01.2020 - „Изследване и приложение на криптографски алгоритми” - ръководител на проект

  РД-08-71/29.01.2019 - „Компютърни алгоритми за защита на мултимедийни файлове” - ръководител на проект

  РД-08-122/06.02.2018 - „Компютърни алгоритми за защита на цифрова информация” - ръководител на проект

  РД-08-146/08.02.2018 - „Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018”

  РД-08-124/06.02.2017 - „Компютърна сигурност и защита на информация” - ръководител на проект

  РД-08-068/02.02.2016 - „Компютърна сигурност и нелинейни системи”

  РД-08-305/12.03.2015 - „Изследване на псевдослучайни числови редици, конструирани чрез нелинейни системи”

  РД-08-236/13.03.2014 - „Генериране на псевдослучайни двоични последователности на основата на динамични системи”

  РД-08-256/14.03.2013 - „Псевдослучайни генератори на редици и нелинейни функции”

  Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1

  Национален проект BG051PO00l-3.3.06-0003 „Изграждане на устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки” 2012-2015

  Национален проект BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики” 2007-2015

  Национален проект BG051РО001-3.1.07-0040 „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието” 2013-2014

  Национален проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, 2012-2014

  Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“, 2018-2020

  Национален проект: Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN I DARIAH – КЛаДА-БГ, ДО1-272/16.12.2019

  Национален проект: BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе („Университети за Наука, Информатика и Технологии в Е­обществото“) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2018-2023

  Национален проект BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“

  Национален проект BG05M2OP001-2.016-0002 “Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”, EDUTransform, 2021-2023

  Членства в научни организации

  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE),

  Association for Computing Machinery (ACM),

  Съюз на математиците в България (СМБ),

  Съюз на учените в България (СУБ)