Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Красимир Митков Кордов
  Доц. д-р инж. Красимир Митков Кордов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 213

  Телефон: 054 830495 вътр.229

  Email: krasimir.kordov@shu.bg

  Приемно време: I седмица: Понеделник и Вторник 8:00-16:00; II седмица: Вторник и Сряда 8:00-16:00


  Завършен университет, специалност

  НВУ „Васил Левски” - Компютърни системи и технологии - магистър

  ШУ „Епископ Константин Преславски” - Компютърна Информатика - бакалавър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ---

  Заемани академични длъжности

  Асистент - от септември 2012 г.

  Главен асистент - от февруари 2016 г.

  Доцент - от март 2017 г.

  Придобити научни степени

  доктор по Информатика - 28.09.2015 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  1. Основи на програмирането

  2. Увод в програмирането и алгоритмите

  3. Бази от данни и приложението им

  4. Основи на компютърната информатика

  5. Проектиране и дизайн на информационни системи

  6. Бизнес информационни системи

  7. Синтез и анализ на алгоритми

  8. Web базирани информационни системи

  Области на научни интереси

  Криптография и криптоанализ

  Псевдо-случайни генератори

  Защита на цифрова информация

  Криптиране на цифрови изображения

  Стеганография и стеганализ

  Хеш функции

  Защита на данни

  Web програмиране

  Участия в международни и национални научни проекти

  РД-08-71/29.01.2019 - "Компютърни алгоритми за защита на мултимедийни файлове"

  РД-08-122/06.02.2018 "Компютърни алгоритми за защита на цифрова информация"

  РД-08-124/06.02.2017 "Компютърна сигурност и защита на информация"

  РД-08-068/02.02.2016 "Компютърна сигурност и нелинейни системи“

  РД-08-305/12.03.2015 "Изследване на псевдослучайни числови редици, конструирани чрез нелинейни системи"

  РД-08-236/13.03.2014 "Генериране на псевдослучайни двоични последователности на основата на динамични системи"

  РД-08-256/14.03.2013 "Псевдослучайни генератори на редици и нелинейни функции"

  Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1

  BG051PO00l-3.3.06-0003 „Изграждане на устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки” 2012-2015

  BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики” 2007-2015

  BG051РО001-3.1.07-0040 „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието” 2013-2014

  BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, 2012-2014

  Членства в научни организации

  IEEE, СМБ, ACM