Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р инж. Красимир Митков Кордов
  Проф. д-р инж. Красимир Митков Кордов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 213

  Телефон: 054 830495 вътр. 229 К3

  Email: krasimir.kordov@shu.bg

  Приемно време: I седмица: Вторник 10:00-12:00; II седмица: Вторник 10:00-12:00


  2015 Красимир Кордов, "Изследване на криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове", дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Информатика, Шумен, България, 128 стр. (PhD Thesis)
  2023 Железов, С., Кордов, К., Методи на стеганологичната подсистема за информационна защита, 240 стр., Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен, 2023, ISBN: 978-619-201-712-5
  2021 Kordov, K., Zhelezov, S. (2021). Steganography in color images with random order of pixel selection and encrypted text message embedding. PeerJ Computer Science, Vol. 7, e380, ISSN: 2376-5992 (Scopus, Web of Science, Q2 - 2021)
  2022 Попов, Д., Попова, В., Железов, С., Кордов К., LABLASS – уеб-базирана система за проучване на словесните асоциации. Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2022). Светла Коева, Максим Стаменов (съставители). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022. 567–578. ISSN 2683-118Х (print). ISSN 2683-1198 (online).
  2021 Nachev, A., Kordov, K., Zhelezov, S., Gueorguiev, N., & Pavlova, D. (2021). Influence of Two Types of Disturbing Effects with Different Statistical Characteristics on the Efficiency of Information Processes Implementation, 2021 3rd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA), 2021, pp. 693-695, doi: 10.1109/SUMMA53307.2021.9632208, (IEEE, Scopus)
  2021 Kordov, K., & Dimitrov, G. (2021). A New Symmetric Digital Video Encryption Model. Cybernetics and Information Technologies, 21(1), pp. 50-61, ISSN: 1311-9702, (Scopus)
  2021 Ginchev N., Kordov K. (2021). Integrating the multimedia approach in modern educational technologies, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Mathematics and Computer Science, Vol. XX C, pp. 33 – 42, ISSN 1311-834X
  2021 Kordov, K. (2021). Text Encryption Algorithm For Secure Communication. International Journal of Applied Mathematics, 34(4), pp. 705-719, ISSN: 1311-1728, (Scopus)
  2021 Kordov, K., Zhelezov, S., Nachev, A., Gueorguiev, N., & Pavlova, D. (2021). Design of Digital Image Encryption Scheme With Cryptographic Analysis, 2021 3rd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA), 2021, pp. 685-692, doi: 10.1109/SUMMA53307.2021.9632137, (IEEE, Scopus)
  2021 Zhelezov, S., Kordov, K., Nachev, A., Stoyanova, T., Uzunova-Dimitrova, B., & Pavlova, D. (2021). Study of the Efficiency Coefficient of the Steganographic Embedding in Text Containers Using the Letter Replacement Method, 2021 3rd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA), 2021, pp. 680-684, doi: 10.1109/SUMMA53307.2021.9632190, (IEEE, Scopus)
  2020 Тодорова-Куцарова, М., Куцаров, А., Кордов, К., (2020), Софтуер за управление на медицински данни от лекар-специалист – модул две, MAТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, Том 1, 81-85, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921
  2020 Кордов, К., Серат, З. (2020) Софтуерно приложение за диагностика и отчитане на техническото състояние на машини от тежката промишленост. MAТТЕХ 2020, Сборник научни трудове, Том 1, 74-80, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921
  2020 Popov D., Popova V., Kordov K., Zhelezov S. (2020). Bulgarian Associative Dictionaries in the LABLASS Web-Based System. In: Karpov A., Potapova R. (eds) Speech and Computer. SPECOM 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12335, pp. 379-388. Springer, Cham, ISBN 978-3-030-60276-5 (Scopus)
  2020 Popova, V., Iglikova, R., & Kordov, K. (2020). LABLASS and the BULGARIAN LABLING CORPUS for Teaching Linguistics. In CLARIN Annual Conference (pp. 208-213), ISSN: 1650-3686.
  2020 Zhelezov, S., Kordov, K. (2020). Method for Spread Spectrum Steganography with Cryptographic Algorithm. Proceedings of the National Conference on \"Education and Research in the Information Society\", Plovdiv, November, 2020, 31-36, ISSN: 2534-8663
  2019 Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Graniszewski, W., Kordov, K. (2019). BentSign: keyed hash algorithm based on bent Boolean function and chaotic attractor. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, Vol. 67, No. 3, pp. 557-569, ISSN: 0239-7528, (Scopus, Web of Science, Q3 – 2019)
  2019 Todorova, M., Kutsarov, A., Kordov, K. (2019). Patient information software designed for medical specialists. Mathematical and Software Engineering, Vol. 5, No. 2, pp. 34-38, ISSN: 2367-7449
  2019 Kordov, K., Valchev, G. (2019). Video steganography with steganalysis. Mathematical and Software Engineering, Vol. 5, No. 1, pp. 15-22, ISSN: 2367-7449
  2019 Dimitrov, G., Kordov, K. (2019). Overview of cryptographic algorithms for video files. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Mathematics and Computer Science, Vol. XX C, pp. 57 – 66, ISSN 1311-834X
  2019 Kordov, K. (2019). A Novel Audio Encryption Algorithm with Permutation-Substitution Architecture. Electronics, Vol. 8, No. 5, Article ID 530, ISSN: 2079-9292 (Scopus, Web of Science, Q2 – 2019)
  2018 Kordov, K., Eminov, D. (2018). Applied Software for Managing a Small Business. Mathematical and Software Engineering, Vol. 4, No. 1, pp. 12-17, ISSN: 2367-7449
  2018 Кордов, К., Йорданов, Д. (2018). Стеганографски подход, базиран на компютърна игра. MAТТЕХ 2018 СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, стр. 167-174, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921
  2018 Кордов, К., Ислям, Б. (2018). Мобилен софтуер за управление на поръчки. MAТТЕХ 2018 СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, стр. 175-182, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921
  2018 Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 64, No. 4, pp. 457-465, ISSN: 2081-8491 (Scopus)
  2017 Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2017). Yet Another Pseudorandom Number Generator. International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 63, No. 2, pp. 195-199, ISSN: 2081-8491 (Scopus)
  2017 Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 63, No. 4, pp. 417-422, ISSN: 2081-8491 (Scopus)
  2017 Kordov, K., Bonchev, L. (2017). Using circle map for audio encryption algorithm. Mathematical and Software Engineering, Vol. 3, No. 2, pp. 183-189, ISSN: 2367-7449
  2016 Stoyanov, B., Zhelezov, S., Kordov, K. (2016). Least Significant Bit Image Steganography Algorithm Based on Chaotic Rotation Equations. Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, Vol. 69, No. 7, pp. 845-850, ISSN: 1310-1331 (Scopus, Web of Science, Q4 – 2016)
  2015 Kordov, K. (2015). Signature Attractor Based Pseudorandom Generation Algorithm. Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, No. 6, pp. 287 - 293, ISSN:1313-1311 (Scopus)
  2015 Kordov, K. (2015). Modified pseudo-random bit generation scheme based on two circle maps and XOR function. Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, No. 3, pp. 129-135, e-ISSN: 1314-7552 (Scopus)
  2015 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel Secure Pseudo-Random Number Generation Scheme Based on Two Tinkerbell Maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol. 9, No. 9, pp. 411 - 421, ISSN:1313-1311 (Scopus)
  2015 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation. Entropy, Vol. 17, No. 4, pp. 2117-2139, ISSN: 1099-4300 (Scopus, Web of Science, Q2 – 2015)
  2014 Кордов, К. (2014). HEARTBLEED БЪГ: Заплаха за интернет сигурността и методи за защита. MAТТЕХ 2014 СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, стр. 145-148, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921
  2014 Kordov, K. (2014). Modified Chebyshev Map Based Pseudo-Random Bit Generator. In AIP Conference Proceedings, Vol. 1629, No. 1, pp. 432-436, e-ISSN: 1551-7616 (Scopus)
  2014 Малчев, Д., Кордов, К. (2014). WEB-Базирана обучаваща система за дистанционно обучение. MAТТЕХ 2014 СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, стр. 149-154, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921
  2014 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel Zaslavsky Map Based Pseudorandom Bit Generation Scheme. Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, No. 178, pp. 8883-8887, ISSN: 1314-7552 (Scopus)
  2014 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Pseudorandom Bit Generator with Parallel Implementation. In International Conference on Large-Scale Scientific Computing 2013, Vol. 8353, pp. 557-564. Springer, Berlin, Heidelberg, ISSN: 0302-9743 (Scopus)
  2014 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). A Novel Pseudorandom Bit Generator Based on Chirikov Standard Map Filtered with Shrinking Rule. Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2014, Article ID 986174, 4 pages, e-ISSN: 1563-5147 (Scopus, Web of Science, Q3 – 2014)
  2014 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map. The Scientific World Journal, Vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, ISSN: 2356-6140 (Scopus)
  2014 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Open Source Software Alternatives in Higher Education Following Computer Science Curricula 2013. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, Vol. 8, No. 9, pp. 1160-1163, ISSN: 2040-7459 (Scopus)
  2013 Stoyanov, B., Kordov, K. (2013). Cryptanalysis of a modified encryption scheme based on bent Boolean function and feedback with carry shift register. In AIP Conference Proceedings, Vol. 1561, No. 1, pp. 373-377, e-ISSN: 1551-7616 (Scopus)
  2022 Попов, Д., Попова, В., Железов, С., Кордов, К. LABLASS – уеб-базирана система за проучване на словесните асоциации, Международна юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ (ConfIBL 2022), София, 15–17 май 2022 г.
  2021 Kordov, K., Zhelezov, S. , Nachev, A., Gueorguiev, N., Pavlova, D. (2021) Design of Digital Image Encryption Scheme With Cryptographic Analysis, 2021 3rd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA), Lipetsk, Russia, 10-12 Nov. 2021.
  2021 Zhelezov, S., Kordov, K., Nachev, A., Stoyanova, T., Uzunova-Dimitrova, B., Pavlova, D. (2021) Study of the Efficiency Coefficient of the Steganographic Embedding in Text Containers Using the Letter Replacement Method, 2021 3rd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA), Lipetsk, Russia, 10-12 Nov. 2021.
  2021 Nachev, A., Kordov, K., Zhelezov, S., Gueorguiev, N., Pavlova, D. (2021) Influence of Two Types of Disturbing Effects with Different Statistical Characteristics on the Efficiency of Information Processes Implementation, 2021 3rd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA), Lipetsk, Russia, 10-12 Nov. 2021
  2020 Кордов, К., Серат, З. (2020) Софтуерно приложение за диагностика и отчитане на техническото състояние на машини от тежката промишленост. Научна конференция с международно участие “МАТТЕХ 2020“, 22 - 24 октомври 2020 г., Шумен, България
  2020 Тодорова-Куцарова, М., Куцаров, А., Кордов, К., (2020), Софтуер за управление на медицински данни от лекар-специалист – модул две. Научна конференция с международно участие “МАТТЕХ 2020“, 22 - 24 октомври 2020 г., Шумен, България
  2020 Popov D., Popova V., Kordov K., Zhelezov S. (2020). Bulgarian Associative Dictionaries in the LABLASS Web-Based System. 22nd International Conference on Speech and Computer SPECOM 2020, October 7-9, 2020, St. Petersburg, Russia
  2020 Popova Velka, Iglikova Radostina and Krasimir Kordov. LABLASS and the BULGARIAN LABLING CORPUS for Teaching Linguistics. – CLARIN2020 Book of Abstracts – https://www.clarin.eu/clarin-annual-conference-2020-abstracts#CLARIN%20in%20the%20Classroom
  2020 Железов, С., Кордов, К. (2020) Метод за разпръснато стеганографско вграждане с използване на криптографски алгоритъм, Тринадесета конференция \"Образованието и изследванията в информационното общество\", 05-06 ноември 2020 г., Пловдив, България
  2018 Кордов, К., Йорданов, Д. (2018). Стеганографски подход, базиран на компютърна игра. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018", 25 - 27 октомври 2018 г., Шумен, България
  2018 Кордов, К., Ислям, Б. (2018). Мобилен софтуер за управление на поръчки. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018", 25 - 27 октомври 2018 г., Шумен, България
  2014 Кордов, К. (2014). HEARTBLEED БЪГ: Заплаха за интернет сигурността и методи за защита. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2014", 20 - 22 ноември 2014 г., Шумен, България
  2014 Kordov K. (2014). Modified Chebyshev Map Based Pseudo-Random Bit Generator. Sixth Conference of the Euro-American Consortium for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, June 26-July 1, 2014, Albena, Bulgaria
  2014 Малчев, Д., Кордов, К. (2014). WEB-Базирана обучаваща система за дистанционно обучение. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2014", 20 - 22 ноември 2014 г., Шумен, България
  2013 Stoyanov, B., Kordov, K. (2013). Cryptanalysis of a modified encryption scheme based on bent Boolean function and feedback with carry shift register. Fifth Conference of the Euro-American Consortium for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, June 24-29, 2013, Albena, Bulgaria
  2013 Stoyanov, B., Kordov, K. (2013). Pseudorandom Bit Generator with Parallel Implementation. 9th International Conference on "Large-Scale Scientific Computations", June 3-7, 2013, Sozopol, Bulgaria
  2023 Кордов, К. (2023). Бази данни. 196 стр., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, ISBN 978-619-201-714-9
  2016 Кордов, К., Христова, Р. (2016). Ръководство за работа с Access 2016. Учебно пособие, 144 стр., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-619-201-125-3
  2014 Стоянов, Б., Кордов, К. (2014). Web-базирани информационни системи. Методическо ръководство V част, стр. 71-100, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-954-577-938-1
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Abdullah, H. A., Abdullah, H. N. (2019). FPGA implementation of color image encryption using a new chaotic map. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 13(1), 129-137.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Waseem, H. M., Khan, M. (2019). A new approach to digital content privacy using quantum spin and finite-state machine. Applied Physics B, 125(2), 27.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Yousif, A., Kashmar, A. H. (2019). Key Generator to Encryption Images Based on Chaotic Maps. Iraqi Journal of Science, 60(2), 362-370.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Shakiba, A. (2019). A randomized CPA-secure asymmetric-key chaotic color image encryption scheme based on the Chebyshev mappings and one-time pad. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Liu, H., Zhao, B., Huang, L. (2019). Quantum image encryption scheme using Arnold transform and S-box scrambling. Entropy, 21(4), 343.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Khan, M., Waseem, H. M. (2019). A Novel Digital Contents Privacy Scheme Based on Kramer’s Arbitrary Spin. International Journal of Theoretical Physics, 1-24.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Shen, Q., Liu, W., Lin, Y., Zhu, Y. (2019). Designing an Image Encryption Scheme Based on Compressive Sensing and Non-Uniform Quantization for Wireless Visual Sensor Networks. Sensors, 19(14), 3081.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Javeed, A., Shah, T. Cryptosystem techniques based on the improved Chebyshev map: an application in image encryption. Multimedia Tools and Applications, 1-18.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Kang, X., Luo, X., Zhang, X., Jiang, J. (2019). Homogenized Chebyshev-Arnold Map and its Application to Color Image Encryption. IEEE Access, 7, 114459-114471.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Xie, Y., Yu, J., Guo, S., Ding, Q., Wang, E. (2019). Image Encryption Scheme with Compressed Sensing Based on New Three-Dimensional Chaotic System. Entropy, 21(9), 819.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Khan, M., Hussain, I., Jamal, S. S., Amin, M. (2019). A Privacy Scheme for Digital Images Based on Quantum Particles. International Journal of Theoretical Physics, 1-18.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Rajendran, S., Doraipandian, M. (2019, November). Construction of Two Dimensional Cubic-Tent-Sine Map for Secure Image Transmission. In International Conference on Applications and Techniques in Information Security (pp. 51-61). Springer, Singapore.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Roy, A., Misra, A. P., Banerjee, S. (2019). Chaos-based image encryption using vertical-cavity surface-emitting lasers. Optik, 176, 119-131.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Batool, S. I., Waseem, H. M. (2019). A novel image encryption scheme based on Arnold scrambling and Lucas series. Multimedia Tools and Applications, 1-27.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Abdullah, H. A., Abdullah, H. N. (2019). Colour image encryption using Nahrain chaotic map. International Journal of Wireless and Mobile Computing, 17(2), 212-218.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel image encryption scheme based on chebyshev polynomial and duffing map. The Scientific World Journal, 2014. цитира се в: Wang, Z., Wang, Z., Chen, S. (2019). Encrypted image transmission in OFDM-based VLC systems using symbol scrambling and chaotic DFT precoding. Optics Communications, 431, 229-237.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel image encryption scheme based on chebyshev polynomial and duffing map. The Scientific World Journal, 2014. цитира се в: Parida, R. R., Singh, S., Pradhan, C. (2019). Analysis of Color Image Encryption Using Multidimensional Bogdanov Map. In Histopathological Image Analysis in Medical Decision Making (pp. 202-225). IGI Global.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel image encryption scheme based on chebyshev polynomial and duffing map. The Scientific World Journal, 2014. цитира се в: Ismael, A. Y. (2019). Construct a Strong and High Performance Algorithm to Generate Pseudorandom Number Generator (PRNG) for Stream Cipher (Doctoral dissertation, University of Baghdad).
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel image encryption scheme based on chebyshev polynomial and duffing map. The Scientific World Journal, 2014. цитира се в: Wang, Z. (2019). Secure Image Transmission in Wireless OFDM Systems Using Secure Block Compression-Encryption and Symbol Scrambling. IEEE Access, 7, 126985-126997.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel image encryption scheme based on chebyshev polynomial and duffing map. The Scientific World Journal, 2014. цитира се в: Janakiraman, S., Thenmozhi, K., Rayappan, J. B. B., Paramasivam, V. M., Amirtharajan, R. (2019). Realization of chaos-based private multiprocessor network via USART of embedded devices. In Handbook of Multimedia Information Security: Techniques and Applications (pp. 323-340). Springer, Cham.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two tinkerbell maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(9), 411-421. цитира се в: Tsai, C. J., Wang, H. C., Wu, J. L. (2019). Three techniques for enhancing chaos-based joint compression and encryption schemes. Entropy, 21(1), 40.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two tinkerbell maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(9), 411-421. цитира се в: Li, L., Abd-El-Atty, B., Elseuofi, S., El-Rahiem, B. A., El-Latif, A. A. A. (2019, May). Quaternion and multiple chaotic systems based pseudo-random number generator. In 2019 2nd International Conference on Computer Applications & Information Security (ICCAIS) (pp. 1-5). IEEE.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two tinkerbell maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(9), 411-421. цитира се в: Nouar, C., Guennoun, Z. E. A. (2019). A Pseudo Random Bit Generator Based on a Modified Chaotic Map. IJ Network Security, 21(3), 402-408.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two tinkerbell maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(9), 411-421. цитира се в: Garipcan, A. M., Erdem, E. (2019). Implementation and Performance Analysis of True Random Number Generator on FPGA Environment by Using Non-periodic Chaotic Signals Obtained from Chaotic Maps. Arabian Journal for Science and Engineering, 44(11), 9427-9441.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). A novel pseudorandom bit generator based on Chirikov standard map filtered with shrinking rule. Mathematical Problems in Engineering, 2014. цитира се в: Parvees, M. M., Samath, J. A., Bose, B. P. (2019). Cryptographically Secure Diffusion Sequences—An Attempt to Prove Sequences Are Random. In Advances in Big Data and Cloud Computing (pp. 433-442). Springer, Singapore.
  2019 Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. цитира се в: Farrag, S., Alexan, W., Hussein, H. H. (2019, April). Triple-Layer Image Security Using a Zigzag Embedding Pattern. In 2019 International Conference on Advanced Communication Technologies and Networking (CommNet) (pp. 1-8). IEEE.
  2019 Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. цитира се в: Parvees, M. M., Samath, J. A., Bose, B. P. (2019). Cryptographically Secure Diffusion Sequences—An Attempt to Prove Sequences Are Random. In Advances in Big Data and Cloud Computing (pp. 433-442). Springer, Singapore.
  2019 Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. цитира се в: Setiadi, D. R. I. M. (2019). Payload Enhancement on Least Significant Bit Image Steganography Using Edge Area Dilation. International Journal of Electronics and Telecommunications, 65 (2), 287-292.
  2019 Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. цитира се в: Kang, S., Park, H., Park, J. I. (2019). CNN-Based Ternary Classification for Image Steganalysis. Electronics, 8(11), 1225.
  2019 Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. цитира се в: Battikh, D., El Assad, S., Hoang, T. M., Bakhache, B., Deforges, O., Khalil, M. (2019). Comparative Study of Three Steganographic Methods Using a Chaotic System and Their Universal Steganalysis Based on Three Feature Vectors. Entropy, 21(8), 748.
  2019 Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. цитира се в: Stoyanova T., Zhelezov S. (2019). Text steganography methods. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Mathematics and Computer Science, Vol. XX C, pp. 67 – 92, ISSN 1311-834X
  2019 Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2017). Yet another pseudorandom number generator. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(2), 195-199. цитира се в: Parvees, M. M., Samath, J. A., Bose, B. P. (2019). Cryptographically Secure Diffusion Sequences—An Attempt to Prove Sequences Are Random. In Advances in Big Data and Cloud Computing (pp. 433-442). Springer, Singapore.
  2019 Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2017). Yet another pseudorandom number generator. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(2), 195-199. цитира се в: Тодорова, М. (2019). "Изследване на хешираща функция за информационна защита", дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Информатика, Шумен, България, 109 стр.
  2019 Stoyanov, B. P., Zhelezov, S. K., Kordov, K. M. (2016). Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 69(7), 845-850. цитира се в: Kang, S., Park, H., Park, J. I. (2019). CNN-Based Ternary Classification for Image Steganalysis. Electronics, 8(11), 1225.
  2019 Stoyanov, B. P., Zhelezov, S. K., Kordov, K. M. (2016). Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 69(7), 845-850. цитира се в: Battikh, D., El Assad, S., Hoang, T. M., Bakhache, B., Deforges, O., Khalil, M. (2019). Comparative Study of Three Steganographic Methods Using a Chaotic System and Their Universal Steganalysis Based on Three Feature Vectors. Entropy, 21(8), 748.
  2019 Stoyanov, B. P., Zhelezov, S. K., Kordov, K. M. (2016). Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 69(7), 845-850. цитира се в: Popova, V., Popov, D. (2019, August). Corpus Study of Early Bulgarian Onomatopoeias in the Terms of CHILDES. In International Conference on Speech and Computer (pp. 370-380). Springer, Cham.
  2019 Stoyanov, B. P., Zhelezov, S. K., Kordov, K. M. (2016). Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 69(7), 845-850. цитира се в: Sarmov, D. (2019). Using wavefront obj file format in the quality of steganographic container. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Mathematics and Computer Science, Vol. XX C, pp. 93 – 100, ISSN 1311-834X
  2019 Kordov, K., Bonchev, L. (2017). Using circle map for audio encryption algorithm. Mathematical and Software Engineering, 3(2), 183-189. цитира се в: Stoyanov, B., Todorova, M., Ivanova, T., Borboryan, G., Hasanov, A. (2019, October). Two Zaslavsky maps in pseudorandom byte generation. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2164, No. 1, p. 120013). AIP Publishing.
  2019 Kordov, K., Bonchev, L. (2017). Using circle map for audio encryption algorithm. Mathematical and Software Engineering, 3(2), 183-189. цитира се в: Тодорова, М. (2019). "Изследване на хешираща функция за информационна защита", дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Информатика, Шумен, България, 109 стр.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2013, June). Pseudorandom bit generator with parallel implementation. In International Conference on Large-Scale Scientific Computing (pp. 557-564). Springer, Berlin, Heidelberg. цитира се в: Aljohani, M., Ahmad, I., Basheri, M., Alassafi, M. O. (2019). Performance Analysis of Cryptographic Pseudorandom Number Generators. IEEE Access, 7, 39794-39805.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2013, June). Pseudorandom bit generator with parallel implementation. In International Conference on Large-Scale Scientific Computing (pp. 557-564). Springer, Berlin, Heidelberg. цитира се в: Тодорова, М. (2019). "Изследване на хешираща функция за информационна защита", дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Информатика, Шумен, България, 109 стр.
  2019 Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64(4), 457-465. цитира се в: Luo, Y., Han, S., Liu, J., Liang, Z., Yang, S. (2019, August). Hash Hardware Generator Based on Mutual Perturbed Logistic Map. In 2019 IEEE 21st International Conference on High Performance Computing and Communications; IEEE 17th International Conference on Smart City; IEEE 5th International Conference on Data Science and Systems (HPCC/SmartCity/DSS) (pp. 353-358). IEEE.
  2019 Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64(4), 457-465. цитира се в: Padmapriya, V. M., Priyanka, M., Shruthy, K. S., Shanmukh, S., Thenmozhi, K., Amirtharajan, R. (2019, March). Chaos Aided Audio Secure Communication over SC-FDMA System. In 2019 International Conference on Vision Towards Emerging Trends in Communication and Networking (ViTECoN) (pp. 1-5). IEEE.
  2019 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Open source software alternatives in higher education following computer science curricula 2013. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 8(9), 1160-1163. цитира се в: Stoyanov, S., Zhelezov, S. (2019). New Functionalities of a Virtual Computer Model Design and Construction. Mathematical and Software Engineering, 5(2), 23-33.
  2019 Kordov, K. (2015). Signature Attractor Based Pseudorandom Generation Algorithm. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(6), 287-293. цитира се в: Тодорова, М. (2019). "Изследване на хешираща функция за информационна защита", дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Информатика, Шумен, България, 109 стр.
  2019 Кордов, К. HEARTBLEED БЪГ: Заплаха за интернет сигурността и методи за защита. MAТТЕХ 2014, Сборник научни трудове, ТОМ 1, стр. 145-148, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1314-3921. цитира се в: Харизанова Д., Железов, Ст. (2019). Приложение за генериране на учебна документация. Сборник студентски научни публикации, Факултет по математика и информатика, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр. 61 – 69
  2019 Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64(4), 457-465. цитира се в: Li, Y., Ge, G. (2019). Cryptographic and parallel hash function based on cross coupled map lattices suitable for multimedia communication security. Multimedia Tools and Applications, 1-22.
  2018 Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2017). Yet Another Pseudorandom Number Generator. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(2), 195-199. цитира се в Тодорова, М. (2018), Изследване на хеширащи алгоритми, MAТТЕХ 2018, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 183-187, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"
  2018 Kordov, K., Bonchev, L. (2017). Using circle map for audio encryption algorithm. Mathematical and Software Engineering, 3(2), 183-189. цитира се в Liu, J., Tian, H., Chang, C. C., Wang, T., Chen, Y., Cai, Y. (2018). Steganalysis of Inactive Voice-Over-IP Frames Based on Poker Test. Symmetry, 10(8), 336.
  2018 Kordov, K., Bonchev, L. (2017). Using circle map for audio encryption algorithm. Mathematical and Software Engineering, 3(2), 183-189. цитира се в Hristov, H. (2018). Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, 4(1), 1-6.
  2018 Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. цитира се в Liu, J., Tian, H., Chang, C. C., Wang, T., Chen, Y., Cai, Y. (2018). Steganalysis of Inactive Voice-Over-IP Frames Based on Poker Test. Symmetry, 10(8), 336.
  2018 Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. цитира се в Siahaan, A. P. U. (2018). Technique of Hiding Information in Image using Least Significant Bit. NTERNATIONAL JOURNAL FOR INNOVATIVE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY FIELD, ISSN: 2455-0620 Volume - 4, Issue - 10, Oct – 2018
  2018 Kordov, K., Stoyanov, B. (2017). Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. цитира се в Параскевов, Хр., Стефанов, А. (2018), Съвременни стеганографски подходи в социалните мрежи, MAТТЕХ 2018, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 197-203, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"
  2018 Stoyanov, B. P., Zhelezov, S. K., Kordov, K. M. (2016). Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 69(7), 845-850. цитира се в Liu, J., Tian, H., Chang, C. C., Wang, T., Chen, Y., Cai, Y. (2018). Steganalysis of Inactive Voice-Over-IP Frames Based on Poker Test. Symmetry, 10(8), 336.
  2018 Stoyanov, B. P., Zhelezov, S. K., Kordov, K. M. (2016). Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 69(7), 845-850. цитира се в Hristov, H. (2018). Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, 4(1), 1-6.
  2018 Stoyanov, B. P., Zhelezov, S. K., Kordov, K. M. (2016). Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 69(7), 845-850. цитира се в Параскевов, Хр., Стефанов, А. (2018), Съвременни стеганографски подходи в социалните мрежи, MAТТЕХ 2018, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 197-203, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Preishuber, M., Hutter, T., Katzenbeisser, S., Uhl, A. (2018). Depreciating Motivation and Empirical Security Analysis of Chaos-Based Image and Video Encryption. IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION FORENSICS AND SECURITY, 13(9), 2137.
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Huang, L., Cai, S., Xiao, M., Xiong, X. (2018). A simple chaotic map-based image encryption system using both plaintext related permutation and diffusion. Entropy, 20(7), 535.
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Chen, M., Tang, C. (2018). Optical single-channel color image cryptosystem based on vector decomposition and three-dimensional chaotic maps. Applied Optics, 57(32), 9690-9698.
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Parvees, M. M., Samath, J. A., Bose, B. P. (2018). Audio encryption–a chaos-based data byte scrambling technique. International Journal of Applied Systemic Studies, 8(1), 51-75.
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Zhu, S., Zhu, C., Wang, W. (2018). A New Image Encryption Algorithm Based on Chaos and Secure Hash SHA-256. Entropy, 20(9), 716.
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Parvees, M. M., Samath, J. A., Bose, B. P. (2018). Confidential storage of medical images–a chaos-based encryption approach. International Journal of Cloud Computing, 7(1), 15-39.
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Liu, X., Xiao, D., Liu, C. (2018). Double Quantum Image Encryption Based on Arnold Transform and Qubit Random Rotation. Entropy, 20(11), 867.
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Cai, S., Huang, L., Chen, X., Xiong, X. (2018). A Symmetric Plaintext-Related Color Image Encryption System Based on Bit Permutation. Entropy, 20(4), 282.
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Palacios-Luengas, L., Delgado-Gutierrez, G., Diaz-Mendez, J. A., Vazquez-Medina, R. (2018). Symmetric cryptosystem based on skew tent map. Multimedia Tools and Applications, 77(2), 2739-2770.
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139, DOI:10.3390/e17042117, ISSN 1099-4300 цитира се в Sharma, P., Shrivastava, R., Sarthi, V. K., Bhatpahri, P. (2018). Security Analysis of XOR Based Ciphered Image. Asian Journal of Computer Science and Technology, 7(1), 55-60.
  2018 Kordov, K. (2015). Modified Pseudo-Random Bit Generation Scheme Based on Two Circle Maps and XOR Function. Applied Mathematical Sciences, 9(3), 129-135. цитира се в Янакиева, В., Стоянова, Т. (2018), RANSOMWARE атаки и противодействие, MAТТЕХ 2018, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 189-195, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two tinkerbell maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(9), 411-421. цитира се в Sang, J., Akbar, M., Cai, B., Xiang, H., Hu, H. (2018). Joint Image Compression and Encryption Using IWT with SPIHT, Kd-Tree and Chaotic Maps. Applied Sciences, 8(10), 1963.
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two tinkerbell maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(9), 411-421. цитира се в Riaz, M., Ahmed, J., Shah, R. A., Hussain, A. (2018). Novel Secure Pseudorandom Number Generator Based on Duffing Map. Wireless Personal Communications, 99(1), 85-93.
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two tinkerbell maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(9), 411-421. цитира се в Iyengar, S. V., Balakrishnan, J. (2018). The q-deformed Tinkerbell map. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 28(11), 113102.
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two tinkerbell maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(9), 411-421. цитира се в Lambic, D., Jankovic, A., Ahmad, M. (2018). Security Analysis of the Efficient Chaos Pseudo-random Number Generator Applied to Video Encryption. Journal of Electronic Testing, 1-7.
  2018 Kordov, K. (2015). Signature Attractor Based Pseudorandom Generation Algorithm. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(6), 287-293. цитира се в Тодорова, М. (2018), Изследване на хеширащи алгоритми, MAТТЕХ 2018, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 183-187, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"
  2018 Kordov, K. (2015). Signature Attractor Based Pseudorandom Generation Algorithm. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(6), 287-293. цитира се в Янакиева, В., Стоянова, Т. (2018), RANSOMWARE атаки и противодействие, MAТТЕХ 2018, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 189-195, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map. The Scientific World Journal, 2014 цитира се в Huang, L., Cai, S., Xiao, M., Xiong, X. (2018). A simple chaotic map-based image encryption system using both plaintext related permutation and diffusion. Entropy, 20(7), 535.
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map. The Scientific World Journal, 2014 цитира се в Li, C., Luo, G., Li, C. (2018). A parallel image encryption algorithm based on chaotic Duffing oscillators. Multimedia Tools and Applications, 77(15), 19193-19208.
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map. The Scientific World Journal, 2014 цитира се в Thajeel, S. A., Al-Tamimi, M. S. H. (2018). An Improve Image Encryption Algorithm Based on Multi-level of Chaotic Maps and Lagrange Interpolation. Iraqi Journal of Science, 59(1A), 179-188.
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map. The Scientific World Journal, 2014 цитира се в Zhu, S., Zhu, C., Wang, W. (2018). A New Image Encryption Algorithm Based on Chaos and Secure Hash SHA-256. Entropy, 20(9), 716.
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map. The Scientific World Journal, 2014 цитира се в Liu, X., Xiao, D., Liu, C. (2018). Double Quantum Image Encryption Based on Arnold Transform and Qubit Random Rotation. Entropy, 20(11), 867.
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map. The Scientific World Journal, 2014 цитира се в Parida, R. R., Singh, S., Pradhan, C. (2018). Analysis of Color Image Encryption Using Multidimensional Bogdanov Map. Histopathological Image Analysis in Medical Decision Making, 202
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map. The Scientific World Journal, 2014 цитира се в Singh, S., Parida, R., Pradhan, C. (2018, April). Comparative Analysis of Image Encryption Using 2D and 3D Variations of Duffing Map. In 2018 International Conference on Communication and Signal Processing (ICCSP) (pp. 0751-0754). IEEE.
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel zaslavsky map based pseudorandom bit generation scheme. Applied Mathematical Sciences, 8(178), 8883-8887. цитира се в Тодорова, М. (2018), Изследване на хеширащи алгоритми, MAТТЕХ 2018, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 183-187, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). A novel pseudorandom bit generator based on Chirikov standard map filtered with shrinking rule. Mathematical Problems in Engineering, 2014. цитира се в Sang, J., Akbar, M., Cai, B., Xiang, H., Hu, H. (2018). Joint Image Compression and Encryption Using IWT with SPIHT, Kd-Tree and Chaotic Maps. Applied Sciences, 8(10), 1963.
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2013, June). Pseudorandom Bit Generator with Parallel Implementation. In International Conference on Large-Scale Scientific Computing (pp. 557-564). Springer, Berlin, Heidelberg. цитира се в Тодорова, М. (2018), Изследване на хеширащи алгоритми, MAТТЕХ 2018, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 183-187, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"
  2018 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Image encryption using Chebyshev map and rotation equation. Entropy, 17(4), 2117-2139. цитира се в: Huang, X., Ye, G. (2018). An Image Encryption Algorithm Based on Time-Delay and Random Insertion. Entropy, 20(12), 974.
  2017 Stoyanov B, Kordov K., Novel Secure Pseudo-Random Number Generation Scheme Based on Two Tinkerbell Maps, Advanced Studies in Theoretical Physics Vol. 9, 2015, no. 9, pp. 411 - 421, http://dx.doi.org/10.12988/astp.2015.5342, цитира се в: Moysis, L., Azar, A. T. (2017). New Discrete Time 2D Chaotic Maps. International Journal of System Dynamics Applications (IJSDA), 6(1), 77-104
  2017 Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov. (2015) Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139, ISSN 1099-4300 цитира се в: Su, Y., Tang, C., Li, B., Chen, X., Xu, W., & Cai, Y. (2017). Single-lens Fourier-transform-based optical color image encryption using dual two-dimensional chaotic maps and the Fresnel transform. Applied Optics, 56(3), 498-505.
  2017 Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov. (2015) Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139, ISSN 1099-4300 цитира се в: Pak, C., Huang, L. (2017). A new color image encryption using combination of the 1D chaotic map. Signal Processing, Volume 138, September 2017, Pages 129–137
  2017 Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov. (2015) Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139, ISSN 1099-4300 цитира се в: Zhu, H., Zhang, X., Yu, H., Zhao, C., & Zhu, Z. (2017). An image encryption algorithm based on compound homogeneous hyper-chaotic system. Nonlinear Dynamics, 1-19.
  2017 Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov. (2015) Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139, ISSN 1099-4300 цитира се в: Palacios-Luengas, L., Delgado-Gutierrez, G., Diaz-Mendez, J. A., & Vazquez-Medina, R. (2017). Symmetric cryptosystem based on skew tent map. Multimedia Tools and Applications, 1-32.
  2017 Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov. (2015) Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139, ISSN 1099-4300 цитира се в: Su, Y., Tang, C., Gao, G., Gu, F., Lei, Z., & Tang, S. (2017). Optical encryption scheme for multiple color images using complete trinary tree structure. Optics and Lasers in Engineering, 98, 46-55.
  2017 Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov. (2015) Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139, ISSN 1099-4300 цитира се в: Parvees, M. M., Samath, J. A., & Bose, B. P. (2017). Protecting Large Size Medical Images with Logistic Map Using Dynamic Parameters and Key Image. IJ Network Security, 19(6), 984-994.
  2017 Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov. (2015) Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015, 17(4), 2117-2139, ISSN 1099-4300 цитира се в: Kumari, P.. Digital image encryption technique using black basal scrambling and substitution, 2017. PhD Thesis. MPUAT, Udaipur.
  2017 Kordov, K. (2015). Modified pseudo-random bit generation scheme based on two circle maps and XOR function, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 3, pp. 129-135, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.411887 цитира се в: Paraskevov, H., Zhelezov, S., Uzunova-Dimitrova, B., Robustness of the secret message in stego file against flip and rotation attack, Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications 9(1), 2017, pp. 5-16
  2017 Stoyanov B, Kordov K., Novel Secure Pseudo-Random Number Generation Scheme Based on Two Tinkerbell Maps, Advanced Studies in Theoretical Physics Vol. 9, 2015, no. 9, pp. 411 - 421, http://dx.doi.org/10.12988/astp.2015.5342, цитира се в: Murillo-Escobar, M. A., Cruz-Hernandez, C., Cardoza-Avendano, L., Mendez-Ramirez, R. (2017). A novel pseudorandom number generator based on pseudorandomly enhanced logistic map. Nonlinear Dynamics, 1-19
  2017 Stoyanov B, Kordov K., Novel Secure Pseudo-Random Number Generation Scheme Based on Two Tinkerbell Maps, Advanced Studies in Theoretical Physics Vol. 9, 2015, no. 9, pp. 411 - 421, http://dx.doi.org/10.12988/astp.2015.5342, цитира се в: Riaz, M., Ahmed, J., Shah, R. A., & Hussain, A. (2017). Novel Secure Pseudorandom Number Generator Based on Duffing Map. Wireless Personal Communications, 1-9.
  2017 Stoyanov B, Kordov K., Novel Secure Pseudo-Random Number Generation Scheme Based on Two Tinkerbell Maps, Advanced Studies in Theoretical Physics Vol. 9, 2015, no. 9, pp. 411 - 421, http://dx.doi.org/10.12988/astp.2015.5342, цитира се в: Lambic, D., & Nikolic, M. (2017). Pseudo-random number generator based on discrete-space chaotic map. Nonlinear Dynamics, 90(1), 223-232.
  2017 Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Chen Zhenyang , Han Xiujing, Bi Qinsheng. Complex bursting oscillation structures in a two-dimensional non-autonomous discrete system. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2017, 49(1): 165-174
  2017 Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Pak, C., Huang, L. (2017). A new color image encryption using combination of the 1D chaotic map. Signal Processing, Volume 138, September 2017, Pages 129–137
  2017 Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Wang, Z., Qiu, W. (2017). Secure Image Transmission over DFT-precoded OFDM-VLC systems based on Chebyshev Chaos scrambling, Optics Communications, 397, 84-90.
  2017 Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Hamad, N., Rahman, M., & Islam, S. (2017, February). Novel remote authentication protocol using heart-signals with chaos cryptography. In Informatics, Health & Technology (ICIHT), International Conference on (pp. 1-7). IEEE.
  2017 Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Li, C., Luo, G., & Li, C. (2017). A parallel image encryption algorithm based on chaotic Duffing oscillators. Multimedia Tools and Applications, 1-16.
  2017 Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Novosel, L., Sisul, G. (2017). Performance evaluation of chaotic spreading sequences on software-defined radio. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2017(1), 80.
  2017 Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Wang, Z., Chen, S. (2017, June). Performance comparison of image block compressive sensing based on chaotic sensing matrix using different basis matrices. In Image, Vision and Computing (ICIVC), 2017 2nd International Conference on (pp. 620-623). IEEE.
  2017 Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, A Novel Pseudorandom Bit Generator Based on Chirikov Standard Map Filtered with Shrinking Rule, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2014, Article ID 986174, 4 pages, 2014. doi:10.1155/2014/986174, цитира се в: Karimov, A. I., Butusov, D. N., Rybin, V. G., & Karimov, T. I. (2017, May). The study of the modified Chirikov map. In Soft Computing and Measurements (SCM), 2017 XX IEEE International Conference on (pp. 341-344). IEEE.
  2017 Kordov, K. M., Modified Chebyshev Map Based Pseudo-Random Bit Generator, AIP CP, 1629, 432-436 (2014), DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4902305, цитира се в: Paraskevov, H., Zhelezov, S., Uzunova-Dimitrova, B., Robustness of the secret message in stego file against flip and rotation attack, Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications 9(1), 2017, pp. 5-16
  2016 Stoyanov, B. P., Kordov, K. M., Pseudorandom Bit Generator with Parallel Implementation (2014), Large Scale Scientific Computing 2013, Lecture Notes in Computer Science 8353, 557-564, Springer Berlin Heidelberg, doi:10.1007/978-3-662-43880-0_64, цитира се в: Stanev, S., Szczypiorski, K. (2016). Steganography Training: a Case Study from Univeristy of Shumen in Bulgaria. International Journal of Electronics and Telecommunications, 62(3), 315-318
  2016 Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Zaslavsky Map Based Pseudorandom Bit Generation Scheme, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 178, 8883-8887, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2014.410879, цитира се в: Farsana, F. J., Gopakumar, K. (2016). A Novel Approach for Speech Encryption: Zaslavsky Map as Pseudo Random Number Generator. Procedia Computer Science, 93, 816-823
  2016 Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Open Source Software Alternatives in Higher Education Following Computer Science Curricula 2013, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2014, 8(9): 1160-1163, ISSN 2040-7467 цитира се в: Ajigini, O. A., A framework to manage sensitive information during its migration between software platforms, 2016. PhD Thesis
  2016 Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Open Source Software Alternatives in Higher Education Following Computer Science Curricula 2013, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2014, 8(9): 1160-1163, ISSN 2040-7467 цитира се в: Харизанов, К., Конструктивистки подходи в организацията и провеждането на електронно обучение, Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“, ШУ, 2016
  2016 Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Open Source Software Alternatives in Higher Education Following Computer Science Curricula 2013, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2014, 8(9): 1160-1163, ISSN 2040-7467 цитира се в: Н. Ненков, Интелигентни системи, монография, 2016, с. 306, ISBN 978-619-7145-09-0
  2016 Kordov, K. M., Modified Chebyshev Map Based Pseudo-Random Bit Generator, AIP CP, 1629, 432-436 (2014), DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4902305 цитира се в: Zhelezov, S. (2016). Modified Algorithm for Steganalysis. Mathematical and Software Engineering, 1(2), 31-36.
  2016 Stoyanov B, Kordov K., Novel Secure Pseudo-Random Number Generation Scheme Based on Two Tinkerbell Maps, Advanced Studies in Theoretical Physics Vol. 9, 2015, no. 9, pp. 411 - 421, http://dx.doi.org/10.12988/astp.2015.5342, цитира се в: Murillo-Escobar, M. A., Cruz-Hernandez, C., Cardoza-Avendano, L., Mendez-Ramirez, R. (2016). A novel pseudorandom number generator based on pseudorandomly enhanced logistic map. Nonlinear Dynamics, 1-19
  2016 Stoyanov, B., Kordov, K. (2015). Novel secure pseudo-random number generation scheme based on two tinkerbell maps. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9(9), 411-421. цитира се в Riaz, M., Ahmed, J., Shah, R. A., Hussain, A. (2018). Novel Secure Pseudorandom Number Generator Based on Duffing Map. Wireless Personal Communications, 99(1), 85-93.
  2015 Stoyanov B, Kordov K., Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015. Vol. 17(4), pp. 2117-2139, doi:10.3390/e17042117, цитира се в: Diaconu, A. V.. KENKEN PUZZLE–BASED IMAGE ENCRYPTION ALGORITHM. PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICAL SCIENCES INFORMATION SCIENCE, Volume 16, Special Issue 2015, pp. 271-286
  2015 Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, A Novel Pseudorandom Bit Generator Based on Chirikov Standard Map Filtered with Shrinking Rule, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2014, Article ID 986174, 4 pages, 2014. doi:10.1155/2014/986174, цитира се в: Malchev, D., Ibryam, I. (2015). Construction of Pseudorandom Binary Sequences Using Chaotic Maps. Applied Mathematical Sciences, 9(78), 3847-3853, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.52149
  2015 Stoyanov B, Kordov K., Image Encryption Using Chebyshev Map and Rotation Equation, Entropy 2015. Vol. 17(4), pp. 2117-2139, doi:10.3390/e17042117, цитира се в: Ionescu, V. M., Diaconu, A. V. (2015, June). Rubiks cube principle based image encryption algorithm implementation on mobile devices. In Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI), 2015 7th International Conference on (pp. P-31). IEEE, doi: 10.1109/ECAI.2015.7301247
  2015 Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, A Novel Pseudorandom Bit Generator Based on Chirikov Standard Map Filtered with Shrinking Rule, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2014, Article ID 986174, 4 pages, 2014. doi:10.1155/2014/986174, цитира се в: Станев, С., Железов, С., Параскевов, Х., Христов, Х., Ръководство за упражнения по стеганография, Университетско издетелство "Епископ Константин Преславски", 2015, ISBN 978-619-201-011-9
  2015 Stoyanov B, Kordov K., Novel Secure Pseudo-Random Number Generation Scheme Based on Two Tinkerbell Maps, Advanced Studies in Theoretical Physics Vol. 9, 2015, no. 9, pp. 411 - 421, http://dx.doi.org/10.12988/astp.2015.5342, цитира се в: Malchev, D., Ibryam, I. (2015). Construction of Pseudorandom Binary Sequences Using Chaotic Maps. Applied Mathematical Sciences, 9(78), 3847-3853, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.52149
  2015 Stoyanov, B. P., Kordov, K. M., Pseudorandom Bit Generator with Parallel Implementation (2014), Large Scale Scientific Computing 2013, Lecture Notes in Computer Science 8353, 557-564, Springer Berlin Heidelberg, doi:10.1007/978-3-662-43880-0_64, цитира се в: Zhelezov, H. Paraskevov, Possibilities for steganographic parallel processing with a cluster system, Contemporary Engineering Sciences, Vol. 8, 2015, no. 18, 809-816
  2015 Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Zaslavsky Map Based Pseudorandom Bit Generation Scheme, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 178, 8883-8887, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2014.410879, цитира се в: Gaeini, A., Mirghadri, A., Jandaghi, G. (2015). A General Evaluation Pattern for Pseudo Random Number Generators, Trends in Applied Sciences Research, 10(5), 231.
  2015 Stoyanov, B., Kordov, K., Novel Zaslavsky Map Based Pseudorandom Bit Generation Scheme, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 178, 8883-8887, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2014.410879, цитира се в: Alshibani, Dina Riadh, and Rasha Shaker Ibrahim. "Implementation of Gray Image Encryption using Multi-Level of Permutation and Substitution.", International Journal of Applied Information Systems (IJAIS) – ISSN: 2249-0868, Volume 10 – No.1, November 2015
  2015 Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Ren, Shuai, Tao Zhang, and Fangxia Shi. "CHARACTERISTIC ANALYSIS OF CARRIER BASED ON THE FILTERING AND A MULTI-WAVELET METHOD FOR THE INFORMATION HIDING." Discrete & Continuous Dynamical Systems-Series S 8.6 (2015)
  2015 Kordov, K., Modified pseudo-random bit generation scheme based on two circle maps and XOR function, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 3, pp. 129-135, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.411887, цитира се в: Malchev, D., Ibryam, I. (2015). Construction of Pseudorandom Binary Sequences Using Chaotic Maps. Applied Mathematical Sciences, 9(78), 3847-3853, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.52149
  2015 Kordov, K. M., Modified Chebyshev Map Based Pseudo-Random Bit Generator, AIP CP, 1629, 432-436 (2014), DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4902305 цитира се в: Malchev, D., Ibryam, I. (2015). Construction of Pseudorandom Binary Sequences Using Chaotic Maps. Applied Mathematical Sciences, 9(78), 3847-3853, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.52149
  2015 Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Malchev, D., Ibryam, I. (2015). Construction of Pseudorandom Binary Sequences Using Chaotic Maps. Applied Mathematical Sciences, 9(78), 3847-3853, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.52149
  2015 Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Naga P Srinivasu and Ch. Seshadri Rao. Article: A Multilevel Image Encryption based on Duffing map and Modified DNA Hybridization for Transfer over an Unsecured Channel. International Journal of Computer Applications 120(4):1-4, June 2015
  2015 Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Станев, С., Железов, С., Параскевов, Х., Христов, Х., Ръководство за упражнения по стеганография, Университетско издетелство "Епископ Константин Преславски", 2015, ISBN 978-619-201-011-9
  2015 Stoyanov, B. P., Kordov, K. M., Cryptanalysis of a modified encryption scheme based on bent Boolean function and feedback with carry shift register, AIP CP, 1561, 373-377 (2013), DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4827249, цитира се в: Tokareva, N., Bent Functions: Results and Applications to Cryptography, Academic Press, Elsevier, 2015, 220 pages, ISBN-13: 978-0128023181
  2014 Kordov, K. M., Modified Chebyshev Map Based Pseudo-Random Bit Generator, AIP CP, 1629, 432-436 (2014), DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4902305, цитира се в: Borislav Stoyanov, Pseudo-random bit generation algorithm based on Chebyshev polynomial and Tinkerbell map, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 125, 6205-6210, http://dx.doi.org/10.12988/ams.2014.48676
  2014 Borislav Stoyanov and Krasimir Kordov, Novel Image Encryption Scheme Based on Chebyshev Polynomial and Duffing Map, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 283639, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/283639, цитира се в: Radu Boriga, Ana Cristina Dascalescu, and Adrian-Viorel Diaconu, A New One-Dimensional Chaotic Map and Its Use in a Novel Real-Time Image Encryption Scheme, Advances in Multimedia, vol. 2014, Article ID 409586, 15 pages, 2014. doi:10.1155/2014/409586