Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Деница Петкова Загорчева-Койчева
  Гл. ас. д-р Деница Петкова Загорчева-Койчева

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

  Кабинет: Корпус 1, стая 117

  Телефон: в.270

  Email: d.zagorcheva@shu.bg

  Приемно време: вторник: от 8,30 до 16,30 часа; четвъртък: от 8,30 до 16,30 часа


  Завършен университет, специалност

  2016-2017 РУ "Ангел Кънчев" - доктор в професионално направление 3.8 "Икономика"

  2001-2003 Бургаски свободен университет - степен магистър, специалност "Финанси"

  2001-2003 ВТУ "Св.Св. Кирил и Методи" - степен магистър, специалност "Счетоводство и контрол"

  1994-1999 Икономически университет-Варна - степен бакалавър, специалност "Икономика и управление на индустрията"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2000 г. - 2013 г.Община Шумен

  Заемани академични длъжности

  2013 - 2017 - асистент към катедра "Икономика и математическо моделиране"

  от 2018 - гл.асистент към катедра "Икономика и математическо моделиране"

  Придобити научни степени

  Образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 3.8 - Икономика

  Диплом № РУ-НС-2017-16 / 19.09.2017 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Публични финанси

  Основи на финансите

  Корпоративни финанси

  Социално осигурителни фондове

  Местни финанси

  Финансов мениджмънт

  Застраховане

  Пари и банково дело

  Международен финансов мениджмънт

  Международни финанси

  Международни валутно финансови отношения

  Финансови пазари и финансови институции

  Източници на финансови данни

  Финансови решения и финансиране

  Финансови инвестиционни инструменти

  Области на научни интереси

  Финанси, Финансова анализ, Финансов и данъчен контрол, Счетоводство, Управление и отчитане на проекти

  Специализации

  2019 г. - Bikam Plus - Clarivate Analytics, Сертификат, Web of Science

  2018 г. - Elsevier, Сертификат, Бази данни - Scopus, ScienceDirect, Mendeley

  2018 г. - Business Education Club, Сертификат №11552/2018, Актуални въпроси на бюджетните организации. Системи за финансово управление и контрол

  2014 г. - ЦУТФ, Удостоверение, Същност, основаване и регистрация на учебно-тренировъчна фирма

  2013 г. - JA Bulgaria,Сертификат, Годишно обучение по програма \\\"Учебна компания за студенти\\\"

  Участия в международни и национални научни проекти

  2020-2023 - Участие в международен проект: INTERGEN - 2: Database with students and alumni

  2018-2020 - Участие в международен проект: InterGen - The intergenerational family businesses as a stress management instrument for entrepreneurs, http://www.intergen-theory.eu/index.html

  2020-2021 - Участие в Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР

  2020 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф Научни изследвания в ШУ) - Икономика 2020: национални приоритети и стратегии

  2019 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф Научни изследвания в ШУ) - Финансирането като фактор на ефективността и растежа

  2018 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф Научни изследвания в ШУ) - Инвестиционно планиране и инвестиционни рискове в съвременни условия

  2017 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф Научни изследвания в ШУ) Конкуренция и нововъведения във финансовия сектор

  2016 г. - Участие в проект BG05M2OP001-2.002-0001 - Студентски практики по оперативна програма НОИР 2014-2020 г.

  2016 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф Научни изследвания в ШУ) Влияние на промените във финансовия сектор върху решенията на икономическите единици

  2015 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф Научни изследвания в ШУ) Фактори за финансова стабилност на микро и макроравнище

  2014 г. - Участие в проект по ОП Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от ЕСФ НА ЕС - проект BG051РО001-3.1.07-0040 Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието

  2014 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф Научни изследвания на ШУ) Управление на задлъжнялостта във фирмата

  2013 - 2014 г. - Участие в проект BG051PO001-3.3.07-0002 - Студентски практики по оперативна програма Развитие на човешките ресурси

  Заемани ръководни позиции

  Директор на КЦФА

  Организационна дейност

  Участва при подготовката на студенти за различни състезания

  Членства в научни организации

  ВОН