Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Деница Петкова Загорчева-Койчева
  Гл. ас. д-р Деница Петкова Загорчева-Койчева

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

  Кабинет: Корпус 1, стая 117

  Телефон: в.270

  Email: d.zagorcheva@shu.bg

  Приемно време: вторник: от 8,30 до 16,30 часа; четвъртък: от 8,30 до 16,30 часа


  Завършен университет, специалност

  2016-2017 РУ "Ангел Кънчев" - доктор в професионално направление 3.8 "Икономика"

  2001-2003 Бургаски свободен университет - степен магистър, специалност "Финанси"

  2001-2003 ВТУ "Св.Св. Кирил и Методи" - степен магистър, специалност "Счетоводство и контрол"

  1994-1999 Икономически университет-Варна - степен бакалавър, специалност "Икономика и управление на индустрията"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2000 г. - 2013 г.Община Шумен

  Заемани академични длъжности

  2013 - 2017 - асистент към катедра "Икономика и математическо моделиране"

  от 2018 - гл.асистент към катедра "Икономика и математическо моделиране"

  Придобити научни степени

  Образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 3.8 - Икономика

  Диплом № РУ-НС-2017-16 / 19.09.2017 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Публични финанси (СУ)

  Основи на финансите (СУ)

  Корпоративни финанси (СУ)

  Социално осигурителни фондове (Л, СУ)

  Местни финанси (Л, СУ)

  Застраховане (СУ)

  Банки и банково дело (СУ)

  Международни финанси (СУ)

  Международни валутно финансови отношения (СУ)

  Финансови пазари и финансови институции (СУ)

  Основи на финансите (СУ)

  Основи на икономиката на предприятието (СУ)

  Области на научни интереси

  Финанси, Финансова анализ, Финансов и данъчен контрол, Счетоводство, Управление и отчитане на проекти

  Специализации

  2019 г. - Bikam Plus - Clarivate Analytics, Сертификат, Web of Science

  2018 г. - Elsevier, Сертификат, Бази данни - Scopus, ScienceDirect, Mendeley

  2018 г. - Business Education Club, Сертификат №11552/2018, Актуални въпроси на бюджетните организации. Системи за финансово управление и контрол

  2014 г. - ЦУТФ, Удостоверение, Същност, основаване и регистрация на учебно-тренировъчна фирма

  2013 г. - JA Bulgaria,Сертификат, Годишно обучение по програма "Учебна компания за студенти"

  Участия в международни и национални научни проекти

  2018-2020 - Участие в международен проект "InterGen - The intergenerational family businesses as a stress management instrument for entrepreneurs", http://www.intergen-theory.eu/index.html

  2019 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" в ШУ) "Финансирането като фактор на ефективността и растежа"

  2018 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" в ШУ) "Инвестиционно планиране и инвестиционни рискове в съвременни условия"

  2017 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" в ШУ) "Конкуренция и нововъведения във финансовия сектор"

  2016 г. - Участие в проект BG05M2OP001-2.002-0001 - "Студентски практики" по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г."

  2016 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" в ШУ) "Влияние на промените във финансовия сектор върху решенията на икономическите единици"

  2015 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" в ШУ) "Фактори за финансова стабилност на микро и макроравнище"

  2014 г. - Участие в проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕСФ НА ЕС - проект BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

  2014 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Управление на задлъжнялостта във фирмата”

  2013 - 2014 г. - Участие в проект BG051PO001-3.3.07-0002 - "Студентски практики" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

  Заемани ръководни позиции

  Директор на КЦФА

  Организационна дейност

  Участва при подготовката на студенти за различни състезания

  Членства в научни организации

  ВОН