Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Преп. Ралица Вълчева Янева
  Преп. Ралица Вълчева Янева

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

  Кабинет: Корпус 3, стая 309

  Телефон:

  Email: r.yaneva@shu.bg

  Приемно време: I седмица и II седмица Вторник 12:00ч. - 14:00ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" ,ОКС "магистър", специалност Маркетинг

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

  Заемани академични длъжности

  от 01.12.2013 до 30.11.2017г. - асистент

  от 01.12.2017 до сега - преподавател

  Водени лекции и/или упражнения

  Маркетинг;

  Интегрирани маркетингови комуникации;

  Маркетингов мениджмънт;

  Основи на предприемачеството;

  Основи на управлението;

  Аграрен мениджмънт;

  Цени и ценообразуване;

  Маркетинг на отношенията;

  Корпоративна социална отговорност;

  Управление на човешките ресурси;

  Бизнес комуникации.

  Области на научни интереси

  Онлайн маркетинг.

  Маркетинг на взаимовръзките.

  Инбаунд маркетинг

  Специализации

  2019г. Практический курс русского языка как иностранного

  2019 Курс по практическа фотография

  2018 Курс по фотография – начално ниво

  2018г. Семинар Научни комуникации за различни аудитории

  2018г. Clarivate Analytics Web of Science

  2018г. Обучителен семинар за базите данни – Scopus, ScienceDirect, Mendeley

  2014г. Е-mail маркетинг конференция

  2014г. - ЦУТФ, Удостоверение, Същност, основаване и регистрация на учебно-тренировъчна фирма

  2014г. - Специализиран английски език ниво А2

  2013г.- ICE HOUSE ENTREPRENEURSHIP PROGRAM FACILITATOR TRAINING

  Участия в международни и национални научни проекти

  2020г. Научно-изследователски проект № РД-08-93/28.01.2020г., на тема \"Икономика 2020: национални приоритети и стратегии“, финансиран по НИХТД на ШУ „Епископ Константин Преславски“, ръководител доц. д-р Славена Стоянова

  2019г. Научно-изследователски проект № РД 08-79/30.01.2019г., на тема \"Финансирането като фактор на ефективността и растежа\" ръководител доц. д-р Свилен Тонев, ШУ „Епископ К.Преславски“ , ФМИ, катедра \"Икономика и математическо моделиране\"

  2018г. - Научноизследователски проект № РД-08-125/06.02.2018г. „Стохастично моделиране в икономиката“, ръководител доц.д-р Павлина Йорданова, Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", ФМИ, катедра \"Икономика и математическо моделиране\"

  2017г. – Научноизследователски проект №РД-08-96/06.02.2017г. „Стохастично моделиране в икономиката“, ръководител доц.д-р Павлина Йорданова, Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", ФМИ, катедра \"Икономика и математическо моделиране\"

  2016г. – 2017г. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ Проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“ – III фаза

  2016г. - Научноизследователски проект №РД-08-108/08.02.2016г. Корпоративна социална отговорност и стратегии в бизнеса, ръководител доц.д-р Труфка Димитрова, Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", ФМИ, катедра \"Икономика и моделиране\"

  2015г. - Научноизследователски проект №РД-08-259/09.03.2015г. Бизнесът пред предизвикателствата на новите реалности - ръководител доц.д-р Труфка Димитрова, Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", ФМИ, катедра \"Икономика и моделиране\"

  2014г. - Научноизследователски проект № РД - 08 - 267/14.03.2014г. Конкурентоспособност на българския бизнес ръководител доц.д-р Труфка Димитрова, Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", ФМИ, катедра \"Икономика и моделиране\"

  2014г. - BG051РО001-3.1.07-0040 \"Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието\" – координатор на проекта – доц. д-р Т. Димитрова

  2012 - Научноизследователски проект № РД - 05 - 271/ 15.03.2012г. Влияние на екзогенни фактори върху полезността на продукта. - ръководител доц.д-р Труфка Димитрова, Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", ФМИ, катедра \"Икономика и моделиране\"

  Организационна дейност

  Курсов ръководител на III курс, сп.Икономика