Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Ралица Вълчева Янева
  Гл. ас. д-р Ралица Вълчева Янева

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

  Кабинет: Корпус 3, стая 309

  Телефон: 054 830495 вътр. 369 К3

  Email: r.yaneva@shu.bg

  Приемно време: I седмица и II седмица: Понеделник - Четвъртък 10:00ч. - 12:00ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" ,ОКС "магистър", специалност Маркетинг

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

  Заемани академични длъжности

  от 01.12.2013г. до 30.11.2017г. - асистент

  от 01.12.2017г. до 31.07.2022г. - преподавател

  от 01.08.2022г. - главен асистент

  Придобити научни степени

  15.06.2021 - ОНС "доктор"

  Водени лекции и/или упражнения

  Микроикономика, Макроикономика, Теоретични основи на икономиката, Маркетинг, Интегрирани маркетингови комуникации, Маркетингов мениджмънт, Стратегически маркетинг, Цени и ценообразуване, Продуктова политика, Основи на предприемачеството, Основи на управлението, Аграрен мениджмънт, Маркетинг на отношенията, Корпоративна социална отговорност, Социални осигурителни фондове, Управление на човешките ресурси, Организационно поведение, Икономика и организация на предприятието, Основи на финансите, Корпоративни финанси, Местни финанси, Пари и банково дело, Застраховане, Международни финанси, Източници на финансови данни, Електронен бизнес, Дигитален маркетинг, Мултимедийни технологии, Информационни и интернет технологии, Нови информационни технологии, Специализиран софтуер за управление на проекти, Програми за обработка на изображения, Бизнес комуникации.

  Области на научни интереси

  Онлайн маркетинг.

  Маркетинг на взаимовръзките.

  Инбаунд маркетинг

  Специализации

  2021г. Курс по английски език ниво B1

  2019г. Практический курс русского языка как иностранного

  2019 Курс по практическа фотография

  2018 Курс по фотография – начално ниво

  2018г. Семинар Научни комуникации за различни аудитории

  2018г. Clarivate Analytics Web of Science

  2018г. Обучителен семинар за базите данни – Scopus, ScienceDirect, Mendeley

  2014г. Е-mail маркетинг конференция

  2014г. - ЦУТФ, Удостоверение, Същност, основаване и регистрация на учебно-тренировъчна фирма

  2014г. - Специализиран английски език ниво А2

  2013г.- ICE HOUSE ENTREPRENEURSHIP PROGRAM FACILITATOR TRAINING

  Участия в проекти

  2023г. Математически и икономически методи за анализ на данни" с вх. РД-08-35/18.01.2023г., финансиран по НИХТД на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, ръководител проф. д-р Павлина Йорданова

  2023г. BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  2022г. Устойчиви образователни практики по икономика и математическо моделиране; с вх. №РД-08-144/01.03.2022г. (Договор РД-21-319/06.04.2022г.),  финансиран по НИХТД на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, ръководител доц. д-р Румяна Златева

  2021г. Интелигентно управление: устойчиво социално- икономическо развитие РД-08-108/02.02.2021г., финансиран по НИХТД на ШУ „Епископ Константин Преславски“, ръководител доц. д-р Румяна Златева

  2020г. Научно-изследователски проект № РД-08-93/28.01.2020г., на тема “Икономика 2020: национални приоритети и стратегии“, финансиран по НИХТД на ШУ „Епископ Константин Преславски“, ръководител доц. д-р Славена Стоянова

  2019г. Научно-изследователски проект № РД 08-79/30.01.2019г., на тема “Финансирането като фактор на ефективността и растежа“ ръководител доц. д-р Свилен Тонев, ШУ „Епископ К.Преславски“ , ФМИ, катедра “Икономика и математическо моделиране“

  2018г. - Научноизследователски проект № РД-08-125/06.02.2018г. „Стохастично моделиране в икономиката“, ръководител доц.д-р Павлина Йорданова, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“, ФМИ, катедра “Икономика и математическо моделиране“

  2017г. – Научноизследователски проект №РД-08-96/06.02.2017г. „Стохастично моделиране в икономиката“, ръководител доц.д-р Павлина Йорданова, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“, ФМИ, катедра “Икономика и математическо моделиране“

  2016г. – 2017г. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ Проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“ – III фаза

  2016г. - Научноизследователски проект №РД-08-108/08.02.2016г. Корпоративна социална отговорност и стратегии в бизнеса, ръководител доц.д-р Труфка Димитрова, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“, ФМИ, катедра “Икономика и моделиране“

  2015г. - Научноизследователски проект №РД-08-259/09.03.2015г. Бизнесът пред предизвикателствата на новите реалности - ръководител доц.д-р Труфка Димитрова, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“, ФМИ, катедра “Икономика и моделиране“

  2014г. - Научноизследователски проект № РД - 08 - 267/14.03.2014г. Конкурентоспособност на българския бизнес ръководител доц.д-р Труфка Димитрова, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“, ФМИ, катедра “Икономика и моделиране“

  2014г. - BG051РО001-3.1.07-0040 “Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието“ – координатор на проекта – доц. д-р Т. Димитрова

  2012 - Научноизследователски проект № РД - 05 - 271/ 15.03.2012г. Влияние на екзогенни фактори върху полезността на продукта. - ръководител доц.д-р Труфка Димитрова, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“, ФМИ, катедра “Икономика и моделиране“

  Организационна дейност

  Курсов ръководител на сп.Икономика и сп.Икономика и математика випуск 2021