Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Мирослав Колев Христов
  Гл. ас. д-р Мирослав Колев Христов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 210

  Телефон: 054 830495 вътр.112

  Email: miroslav.hristov@shu.bg

  Приемно време: Вторник 8-16ч, Четвъртък 8-16ч


  Завършен университет, специалност

  През 1998 г. завършва Шуменски университет "Епископ К. Преславски" спец. Математика.

  Заемани академични длъжности

  Асистент от 1998г. до 2005г.

  Старши асистент от 2005г. до 2011г.

  Главен асистент от 2011г.

  Доктор по Математически анализ 2015г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Води упражнения по дисциплините:

  1. Математически анализ 1, 2, 3 и 4 част.

  2. Комплексен анализ

  3. Аналитична механика

  4. Диференциални уравнения

  5.Математика 1, 2 и 3 част

  Области на научни интереси

  Комплексен анализ, Банахови алгебри.

  Участия в международни и национални научни проекти

  Университетски проект РД-05-276/15,03,2012

  Университетски проект РД-08-252/2013

  Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики"

  Университетски проект РД-08-237/2014

  Университетски проект РД-08-75/2016

  Заемани ръководни позиции

  Началник "Учебен отдел" от 2009г. до 1.01.2013г.

  Членства в научни организации

  Съюз на Математиците в България - секция Шумен