Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Мирослав Колев Христов
  Доц. д-р Мирослав Колев Христов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 210

  Телефон: 054 830495 вътр. 312 К3

  Email: miroslav.hristov@shu.bg

  Приемно време: Вторник 8-16ч, Четвъртък 8-16ч


  Завършен университет, специалност

  През 1998 г. завършва Шуменски университет "Епископ К. Преславски" спец. Математика.

  Заемани академични длъжности

  Асистент от 1998г. до 2005г.

  Старши асистент от 2005г. до 2011г.

  Главен асистент от 2011г.

  Доктор по Математически анализ 2015г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Води упражнения по дисциплините:

  1. Математически анализ 1, 2, 3 и 4 част.

  2. Комплексен анализ

  3. Аналитична механика

  4. Диференциални уравнения

  5.Математика 1, 2 и 3 част

  Области на научни интереси

  Комплексен анализ, Банахови алгебри.

  Участия в проекти

  Университетски проект РД-05-276/15,03,2012

  Университетски проект РД-08-252/2013

  Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики"

  Университетски проект РД-08-237/2014

  Университетски проект РД-08-75/2016

  Университетски проект РД-08-61/2019

  Университетски проект РД-08-73/2020

  Университетски проект РД-08-42/2021

  Национален проект BG05M2OP001-2.013-0001 “Студентски практики – Фаза 2“

  Заемани ръководни позиции

  Началник "Учебен отдел" от 2009г. до 1.01.2013г.

  Членства в научни организации

  Съюз на Математиците в България - секция Шумен