Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.н. Наталия Христова Павлова
  Проф. д.н. Наталия Христова Павлова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 316

  Телефон: 054 830495 вътр. 336 К3

  Email: n.pavlova@shu.bg

  Приемно време: Понеделник Добрич 12-13/ Вторник 10-12 в К3 каб. 316 / Четвъртък 2 с 12-12в К3 каб. 316


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски"

  специалност "Математика и информатика" - 1999 година

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Не

  Заемани академични длъжности

  Доцент в катедра Алгебра и геометрия от 2017

  Доцент в катедра МОМИ от 2012 година

  Главен асистент в катедра МОМИ от 2008 година

  Старши асистент в катедра МОМИ от 2004 година

  Асистент от 1999 година

  Придобити научни степени

  Доктор по методика на обучението по математика и информатика от 2008 година.

  Доктор на науките по методика на обучението по математика и информатика от 2016 година

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции по „Училищен курс с методика на обучението по вероятности и статистика”, "Методика на формиране на елементарни математически представи в детската градина", "Училищен курс по геометрия", "Училищен корс по информатика с методика на обучението по информатика", "Специална и частна методика на обучението по математика " и др.

  Лабораторни и семинарни упражнения по „Математически практикум”, ''Хоспитиране по информатика'', ''Хоспитиране по математика'', ''Текуща педагогическа практика по информатика'', ''Текуща педагогическа практика по математика'', ''Преддипломна педагогическа практика по информатика'', ''Преддипломна педагогическа практика по математика'', ''Информационни технологии'', „Интегрирани среди и приложения” и други.

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Лекции, в рамките на преподавателски мобилности по Erasmus+

  Области на научни интереси

  Методиката на обучението по математика и информатика.

  Психологически аспекти на обучението.

  Компютърно-подпомогнато обучение по математика.

  Специализации

  UCD Дъблин – Ирландия по TEMPUS проект, с продължителност един месец, през 1999 година.

  Участия в проекти

  Международни:

  През 2006 година - институционен координатор за град Шумен по проект P-TEDS (Preliminary Teacher Education and Development Study). Michigan State University, Funded by National Science Foundation REC 0231886

  Изследовател в: PATHWAY- SIS-CT-2010-266624 (FP7, SP4 – Capacities programme) “PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, проект по 7 РП на ЕС програма SP4 – Capacities (2011-2014)

  Изследовател в: Project - 510276-LLP-1-2010-1-GR-COMENIUS-CMP-LD-skills, “ LD-skills: Development of learning design skills for enhancing students' key competencies”, (2011-2013)

  Проект по 7 РП на ЕС програма - Project - 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, „GEOTHNK”, (2013-2015)

  Участник в международен проект: № 2019-1-PL01-KA201-065002, “Game based learning for development of problem solving skills”, (2019-2021)

  Национални и вътрешни:

  През 2006 година - институционен координатор за град Шумен по проект “Технологични и дидактични проблеми в електронното обучение”, Благоевград договор с МОН MI-111/2005.

  Изследовател в: Изследвания свързани с моделиране процеса на обучение по математика - Фонд научни изследвания фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски” РД-05- 425/07.05.2008

  Изследовател в: Усъвършенствуване процеса на формиране на елементарни математически представи у децата от 5 до 7 годишна възраст - Фонд научни изследвания фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски” РД-05-477/07.05.2008

  Изследовател в: Моделиране на процесите на обучение по математика, информатика и информационни технологии - Фонд научни изследвания фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски” РД-05-286/11.03.2009

  Изследовател в: Методологически и методически изследвания на обучението по математика, информатика и информационни технологии - Фонд научни изследвания фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски” РД-05-340/10.03.2010

  Изследовател в: Приемственост в обучението по математика между подготвителна група на детската градина и началното училище - РД-05-343/10.03.2010

  Изследовател в: Диагностика на математическата готовност на 6-7 годишните деца за училище - РД-05-148/25.02.2011

  Изследовател в: Методически анализ на иновационни методи в обучението по математика, информатика и информационни технологии РД-05-154/25.02.2011

  Изследовател в: Състезания по математика и информационни технологии за ученици от начална училищна степен № РД-05-283/15.03.2012

  Ръководител на: Съвременни дидактически технологии в обучението по математика, информатика и информационни технологии РД-08-248/13.03.2013

  Ръководител на: Web-базирано обучение в областта на математиката, информатиката и информационните технологии РД-08-235/13.03.2014

  Изследовател в: Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии РД-08-164/09.02.2018

  Изследовател в: Информационни и комуникационни технологии в съвременното обучение по математика, информатика и информационни технологии. РД-08-117/04.02.2019

  Ръководител на: Съвременни дидактически технологии в обучението по информационни технологии и математика РД -08-89/28.01.2020

  Изследовател в: Иновативни дидактически технологии в обучението по математика и информационни технологии РД – 08-111/02.02.2021 г.

  Участие с електронни курсове в: ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

  Академичен наставник в Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики"

  2018-2020 - изследовател в Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността", ИКТвНОС.

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител катедра Методика на обучението по математика и информатика от 2014 -2017 г.

  Заместник ректор по научноизследователска, проектна и международна дейност от 2015 -2017 г.

  Организационна дейност

  Не

  Членства в научни организации

  СМБ

  international association of researchers in didactics of mathematics