Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Румяна Стойкова Златева
  Доц. д-р Румяна Стойкова Златева

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

  Кабинет: Корпус 3, стая 308

  Телефон: +35954830495 вътр. 281

  Email: r.zlateva@shu.bg

  Приемно време: Консултации за изпити: редовна изпитна сесия: 15.01.2021 г. от 10ч. до 12ч. ; поправителна изпитна сесия: 18.01.2021 г. от 13ч. до 15ч. Консултациите ще се проведат онлайн. Линк за включване: https://meet.google.com/pno-dtmr-xpa


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, „Икономика”

  Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, „Публична администрация”

  Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, „Социални дейности”

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2007 г. – 2015 г. търговско дружество

  2013 г. – 2015 г. хоноруван преподавател към катедра "Икономика и моделиране"

  Заемани академични длъжности

  Доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Планиране и прогнозиране)

  Придобити научни степени

  Доктор „Организация и управление извън сферата на материалното производство”

  Водени лекции и/или упражнения

  Планиране и програмиране (Л и У)

  Проектно управление (Л и У)

  Управление на иновациите (Л)

  Управление на екипи (Л)

  Основи на управлението (Л и У)

  Области на научни интереси

  Планиране

  Проектно управление

  Управление на иновациите

  Регионална политика и регионално развитие

  Управленска етика

  Специализации

  2017 г. Участие в мобилност на преподавателския състав с цел обучение по програма „Еразъм+" в Клайпедски държавен университет за приложни науки, Литва.

  2016 г. Участие в мобилност на преподавателския състав с цел обучение по програма „Еразъм+" във Вилнюски университет, Литва.

  2014 г. „Същност, основание и регистрация на учебно-тренировъчна фирма”.

  2010 г.„Управление на проекти”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

  2010 г. „Ролята на консултанта при управлението на инвестиционните проекти. Приложение на Бялата книга FIDIC в България”, БААИК.

  2009 г. „TenStep – Управление на проекти”.

  Участия в международни и национални научни проекти

  20.12.2013 г. – 11.06.2014 г., Ментор, актуализиране на учебни програми и провеждане на семинарни занятия по дисциплините „Икономика на труда” и „Управление на персонала”, проект BG051PO001-3.1.07-0040 „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието”, ОПРЧР