Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Румяна Стойкова Златева
  Доц. д-р Румяна Стойкова Златева

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

  Кабинет: Корпус 3, стая 307

  Телефон: 054 830495 вътр. 329 К3

  Email: r.zlateva@shu.bg

  Приемно време: консултации (през семестъра) I и II седмица, понеделник 12:00-14:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, „Икономика”

  Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, „Публична администрация”

  Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, „Социални дейности”

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2007 г. – 2015 г. търговско дружество

  2013 г. – 2015 г. хоноруван преподавател към катедра "Икономика и моделиране"

  Заемани академични длъжности

  Доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Планиране и прогнозиране)

  Придобити научни степени

  Доктор „Организация и управление извън сферата на материалното производство”

  Водени лекции и/или упражнения

  Планиране и програмиране (Л/СУ)

  Проектно управление (Л/СУ)

  Управление на проекти (Л/СУ)

  Управление на екипи (Л/СУ)

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  2019 г. Участие в мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+” във Вилнюски университет, Литва

  Области на научни интереси

  Планиране и развитие на местните общности

  Управление на проекти и екипи

  Управленска етика

  Специализации

  2020 г. „Корпоративен PR”

  2017 г. Участие в мобилност на преподавателския състав с цел обучение по програма „Еразъм+” в Клайпедски държавен университет за приложни науки, Литва

  2017 г. Квалификация „Русский язик в глобальном образовательном пространстве“, Институт по руски език А. С. Пушкин, Москва, Русия

  2016 г. Участие в мобилност на преподавателския състав с цел обучение по програма „Еразъм+” във Вилнюски университет, Литва

  2014 г. „Същност, основание и регистрация на учебно-тренировъчна фирма”

  2010 г.„Управление на проекти”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

  2010 г. „Ролята на консултанта при управлението на инвестиционните проекти. Приложение на Бялата книга FIDIC в България”, БААИК

  2009 г. „TenStep – Управление на проекти”

  Участия в проекти

  23.11.2018 г. - 23.11.2021 г., Участник, Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността” (ИКТвНОС), Д01-205/23.11.2018, МОН, https://npict.bg/bg

  2022г. - Устойчиви образователни практики по икономика и математическо моделиране РД-08-144/01.03.2022г.

  2021г. - Интелигентно управление: устойчиво социално-икономическо развитие РД-08-108/02.02.2021 г.

  2020г. - Икономика 2020: национални приоритети и стратегии РД-08-93/28.01.2020

  2019г. - Финансирането като фактор на ефективността и растежа РД-08-79/30.01.2019

  2018г. - Инвестиционно планиране и инвестиционни рискове в съвременни условия РД-08-126/07.02.2018

  2017г. - Конкуренция и нововъведения във финансовия сектор РД-08-119/06.02.2017

  2016г. - Корпоративна социална отговорност и стратегии в бизнеса РД-08-108/08.02.2016

  2015г. - Бизнесът пред предизвикателствата на новите реалности РД-08-259/09.03.2015

  20.12.2013 г. – 11.06.2014 г., Ментор, актуализиране на учебни програми и провеждане на семинарни занятия по дисциплините „Икономика на труда” и „Управление на персонала”, проект BG051PO001-3.1.07-0040 „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието”, ОПРЧР

  Организационна дейност

  Член на Атестационната комисия на ФМИ

  Член на Факултетния съвет на ФМИ