Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Румяна Стойкова Златева
  Доц. д-р Румяна Стойкова Златева

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

  Кабинет: Корпус 3, стая 307

  Телефон: 054 830495 вътр. 329 К3

  Email: r.zlateva@shu.bg

  Приемно време: консултации (през семестъра) I и II седмица, вторник 10:00-12:00 ч.; консултации (през сесията) от 9:30 ч. на последния работен ден преди датата на съответния изпит


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, „Икономика”

  Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, „Публична администрация”

  Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, „Социални дейности”

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2007 г. – 2015 г. търговско дружество

  2013 г. – 2015 г. хоноруван преподавател към катедра "Икономика и моделиране"

  Заемани академични длъжности

  Доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Планиране и прогнозиране)

  Придобити научни степени

  Доктор „Организация и управление извън сферата на материалното производство”

  Водени лекции и/или упражнения

  Планиране и програмиране (Л/СУ)

  Проектно управление (Л/СУ)

  Управление на проекти (Л/СУ)

  Управление на екипи (Л/СУ)

  Проектно базирано обучение (Л/ЛУ)

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  2019 г. Участие в мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+” във Вилнюски университет, Литва

  Области на научни интереси

  Планиране и развитие на местните общности

  Управление на проекти и екипи

  Управленска етика

  Специализации

  2023 г. Обучение по прилагане на компетентностния подход в обучението на бъдещи учители, Национална програма „Повишаване компетентноститена преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“

  2022 г. Обучение „Традиции и иновации в преподаването/Въведение в съвременните методи на преподаване” по проект „Педагогически практики и продължаващо образование – актуални проблеми и предизвикателства“ РД-08-159/4.03.2022 г.

  2020 г. „Корпоративен PR”

  2017 г. Участие в мобилност на преподавателския състав с цел обучение по програма „Еразъм+” в Клайпедски държавен университет за приложни науки, Литва

  2017 г. Квалификация „Русский язик в глобальном образовательном пространстве“, Институт по руски език А. С. Пушкин, Москва, Русия

  2016 г. Участие в мобилност на преподавателския състав с цел обучение по програма „Еразъм+” във Вилнюски университет, Литва

  2014 г. „Същност, основание и регистрация на учебно-тренировъчна фирма”

  2010 г.„Управление на проекти”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

  2010 г. „Ролята на консултанта при управлението на инвестиционните проекти. Приложение на Бялата книга FIDIC в България”, БААИК

  2009 г. „TenStep – Управление на проекти”

  Участия в проекти

  2023г. - Изследовател, Математически и икономически методи за анализ на данни РД-08-35/18.01.2023 г.

  2023г. - Академичен наставник, Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР

  05.10.2022 г. -31.12.2022 г., Експерт-обучител, „Да направим обиколка на Черно море”/Let‘s Cycle At The Black Sea - LetsCYCLE, BSB-998, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн (2014 – 2020)/Cross-Border Cooperation Black Sea Basin Programme (2014 – 2020)

  2022г. - Научен ръководител, Устойчиви образователни практики по икономика и математическо моделиране РД-08-144/01.03.2022 г.

  2022г. - Изследовател, Научни конференции през 2022 г. на ФМИ (МАТТЕХ 2022 и „Икономически науки и устойчиво образование“), РД-08-149/02.03.2022 г.

  23.11.2018 г. - 23.11.2021 г., Изследовател, Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността” (ИКТвНОС), Д01-205/23.11.2018, МОН, https://npict.bg/bg

  2021г. - Научен ръководител, Интелигентно управление: устойчиво социално-икономическо развитие РД-08-108/02.02.2021 г.

  2020г. - Изследовател, Икономика 2020: национални приоритети и стратегии РД-08-93/28.01.2020 г.

  2019г. - Изследовател, Финансирането като фактор на ефективността и растежа РД-08-79/30.01.2019 г.

  2018г. - Изследовател, Инвестиционно планиране и инвестиционни рискове в съвременни условия РД-08-126/07.02.2018 г.

  2017г. - Изследовател, Конкуренция и нововъведения във финансовия сектор РД-08-119/06.02.2017 г.

  2016г. - Изследовател, Корпоративна социална отговорност и стратегии в бизнеса РД-08-108/08.02.2016 г.

  2015г. - Изследовател, Бизнесът пред предизвикателствата на новите реалности РД-08-259/09.03.2015 г.

  20.12.2013 г. – 11.06.2014 г., Ментор, актуализиране на учебни програми и провеждане на семинарни занятия по дисциплините „Икономика на труда” и „Управление на персонала”, проект BG051PO001-3.1.07-0040 „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието”, ОПРЧР

  Организационна дейност

  Член на Атестационната комисия на ФМИ

  Член на Факултетния съвет на ФМИ