Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Преп. д-р  Михаела Димитрова Тодорова-Куцарова
  Преп. д-р Михаела Димитрова Тодорова-Куцарова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 218

  Телефон:

  Email: mihaela.todorova@shu.bg

  Приемно време: I седмица сряда 9:00 - 17:00, четвъртък 10:00-18:00, II седмица понеделник 10:00-18:00, сряда 10:00-18:00


  Завършен университет, специалност

  ШУ „Епископ Константин Преславски” - Софтуерно инженерство - магистър

  ШУ „Епископ Константин Преславски” - Компютърна Информатика - бакалавър

  Заемани академични длъжности

  Асистент - от октомври 2015 г.

  Преподавател - от октомври 2019 г.

  Придобити научни степени

  доктор по Информатика - 09.09.2019 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Обектно - ориентирано програмиране

  Бази от данни и приложения

  Структури от данни

  Теория на графите

  Изчислимост и алгоритми

  Стандарти в програмирането

  Основи на програмирането

  Визуално програмиране

  Области на научни интереси

  Структури от данни

  Бази от данни

  Тестване на софтуер

  Участия в международни и национални научни проекти

  РД-08-68/02.02.2016 г. Компютърна сигурност и нелинейни системи

  РД-08-121/06.02.2017 - Генератори на псевдослучайни числа и странни атрактори

  РД-08-121/06.02.2018 г. Изследване на алгоритми за електронна идентификация

  РД-08-74/30.01.2019 г. Синтез на алгоритми за защита на данни