Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Преп. д-р  Михаела Димитрова Тодорова-Куцарова
  Преп. д-р Михаела Димитрова Тодорова-Куцарова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 218

  Телефон:

  Email: mihaela.todorova@shu.bg

  Приемно време: I седмица сряда 9:00 - 17:00, четвъртък 10:00-18:00, II седмица понеделник 10:00-18:00, сряда 10:00-18:00


  2019 Михаела Тодорова, "Изследване на хешираща функция за информационна защита", дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Информатика, Шумен, България, 109 стр. (PhD Thesis)
  2019 Stoyanov, B., Todorova, M., Ivanova, T., Borboryan, G., and Hasanov, A. (2019, October). Two Zaslavsky maps in pseudorandom byte generation. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2164, No. 1, p. 120013). AIP Publishing.
  2019 Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Graniszewski, W., Kordov, K. (2019) BentSign: keyed hash algorithm based on bent Boolean function and chaotic attractor. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, 67(3), 557-569.
  2019 Todorova, M., Kutsarov, A., Kordov, K. (2019). Patient information software designed for medical specialists. Mathematical and Software Engineering, Vol. 5, No. 2, pp. 34-38, ISSN: 2367-7449
  2018 Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64(4), 457-465.
  2018 Тодорова, М. , Изследване на хеширащи алгоритми, MAТТЕХ 2018, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 183-187, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"
  2018 Todorova, M. , Kapralov,S. , and Dyankova,V. , Application of sorting algorithms for convex hull determination, Mathematical and Software Engineering, vol. 4, no. 2 (2018), 24-27.
  2018 Тодорова, М.,(2018), Изследване на хеширащи алгоритми, Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018", Шумен, Булгария, 25-27.10.2018 г.
  2017 Тодорова, М., (2017), Приложение на хеш функциите в криптографията, Научен семинар с международно участие "ШУСТЕГ 17", Шумен, България, 21.09.2017 г.
  2016 Тодорова, М., (2016), Приложение на Бент функциите в криптографията, Научен семинар с международно участие "ШУСТЕГ 16", Шумен, България, 19.05.2016 г.
  2019 Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64(4), 457-465. Цитира се в: Li, Y., & Ge, G. (2019). Cryptographic and parallel hash function based on cross coupled map lattices suitable for multimedia communication security. Multimedia Tools and Applications, Volume 78, Issue 13, pp 17973–17994.
  2019 Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64(4), 457-465. ЦИТИРА СЕ В: Luo, Y., Han, S., Liu, J., Liang, Z., & Yang, S. (2019, August). Hash Hardware Generator Based on Mutual Perturbed Logistic Map. In 2019 IEEE 21st International Conference on High Performance Computing and Communications; IEEE 17th International Conference on Smart City; IEEE 5th International Conference on Data Science and Systems (HPCC/SmartCity/DSS) (pp. 353-358). IEEE.
  2019 Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64(4), 457-465. ЦИТИРА СЕ В: Padmapriya, V. M., Priyanka, M., Shruthy, K. S., Shanmukh, S., Thenmozhi, K., & Amirtharajan, R. (2019, March). Chaos Aided Audio Secure Communication over SC-FDMA System. In 2019 International Conference on Vision Towards Emerging Trends in Communication and Networking (ViTECoN) (pp. 1-5). IEEE.