Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Павлина Петкова Димитрова
  Доц. д-р Павлина Петкова Димитрова

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

  Кабинет: Корпус K3, стая K3-308

  Телефон: 054/830-495

  Email: p.dimitrova@shu.bg

  Приемно време: Вторник I и II седмица 10 ч. -13 ч., II седмица сряда 10-12 ч.


  Завършен университет, специалност

  Икономически Университет - Варна, магистър по финанси

  Икономически университет-Варна, информатик

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1999-2002г. - счетоводител и гл.счетоводител в търговско дружество

  01.02.2002-18.10.2002 - хон. асистент в катедра “Финанси и счетоводство” при Бургаски свободен университет

  18.10.2002 г. -28.06.2005 г. асистент на ОТД в катедра “Финанси и счетоводство” при Бургаски свободен университет

  28.06.2005-01.01.2011 -старши асистент в катедра “Финанси и счетоводство” при Бургаски свободен университет;

  01.01.2011-01.12.2015 - главен асистент в катедра “Финанси и счетоводство” при Бургаски свободен университет;

  01.12.2015 - 31.08.2022 - доцент на ОТД в катедра “Икономика и финанси” при Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив

  Заемани академични длъжности

  01.09.2022 до днес -доцент в ПН 3.8. Икономика

  Придобити научни степени

  2013 - диплом от Стопанска академия “Д.А.Ценов” - Свищов за ОНС Доктор в ПН 3.8. Икономика

  Водени лекции и/или упражнения

  Финансово счетоводство - Л, СУ

  Счетоводство и счетоводен софтуер - Л, СУ, ЛУ

  Публични финанси - Л, СУ

  Основи на финансите - Л, СУ

  Финанси-Л, СУ

  Местни финанси - Л, СУ,

  Теория на счетоводството - Л, СУ

  Банково счетоводство - Л, СУ

  Бюджетно счетоводство - Л, СУ

  Социално осигуряване - Л, СУ

  Финансово-счетоводен анализ - Л, СУ

  Организация и техника на счетоводството - Л, СУ

  Счетоводна политика - Л, СУ

  Национални счетоводни стандарти - Л, СУ

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Мобилност с цел преподаване по програма Еразъм + в университети :

  1. UNIVERSITY OF FOGGIA - Италия

  2. IPBeja - POLYTECHNIC INSTITUTE OF BEJA - Португалия

  3.UNIVERSITY OF THESSALY - Гърция

  4.Универзитет Св. Климент Охридски Битола - Северна Македония

  Области на научни интереси

  Финансово счетоводство

  Финансово-счетоводен анализ

  Банково счетоводство

  Социално осигуряване

  Специализации

  01-15 октомври 2003 - курс за педагогическа правоспособност при Бургаски свободен университет

  15 октомври-31 октомври 2003 - курс по психология при Бургаски свободен университет

  декември 2013 - март 2014 - курс по английски език -ниво А2/B1 при Бургаски свободен университет

  Участия в проекти

  1.Проект INVEST -“INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance Project No. 101004073” 2020-2023

  2.Проект “Братя Шкорпил - пазители на историческата памет” Рег. № Д 20001211ВН /28.08.2020

  3.BG051PO001-4.3.04 “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” 2014

  4.Методика за изследване,измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите,граждани на трети държави и възприемането им от българското общество; финансиран по схема BG EIF 2011/01; 2013

  5.Студентски практики; финансиран по ОП Човешки ресурси, съфинансиран от ЕСФ; МОН; 2013, 2017, 2018 г.

  6. Проект "Педагогически практики и продължаващо образование-актуални проблеми и предизивкателства", модул "Приобщаващо образование" на ШУ "Еп.К. Преславски" - роля на обучаем, 2022 г.

  "

  Заемани ръководни позиции

  Зам.-декан на Департамент по “Икономика и управление” при Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив;

  Ръководител катедра “Счетоводство” при Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив;

  Член на Академичния съвет при Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив;

  Член на Факултетния съвет при Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив;

  Член на редакционния съвет на списание “Управленческий учет и финансьi” ,Москва

  Организационна дейност

  Член на Организационния комитет на ежегодни научни конференции “България на регионите” -2017,2018, 2019, 2020, 2021, 2022

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България - клон Варна (2020 -)