Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Теодоси Кирилов Теодосиев
  Доц. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 219

  Телефон: 054 830495 вътр.224 Корпус 3

  Email: t.teodosiev@shu.bg

  Приемно време: I седмица: вторник 8- 16 и сряда 9-17 / II седмица: вторник и сряда 9-17


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ К. Преславски", 1984, математика

  Заемани академични длъжности

  1984-1989 асистент

  1989-1994 старши асистент

  1994- 2015 главен асистент

  2015 - доцент

  Придобити научни степени

  2014 - ОНС доктор по Методика на обучението по математика и информатика

  Водени лекции и/или упражнения

  Програмиране, Структури от данни, Езици за функционално и логическо програмиране, Обектноориентирано програмиране, Изкуствен интелект, Практикум по информатика, Бюротика, Програмни продукти в икономиката, Информатика за неспециалисти, Информационни технологии, Числени методи и Математическо оптимиране.

  Области на научни интереси

  Oбучението по програмиране

  Изкуствен интелект

  Специализации

  1990- Киев,Украйна

  Участия в международни и национални научни проекти

  2001-2002 - ръководител на проект "Синхронизиране на обучението по Информатика в ШУ с новите изисквания към обучението по Информатика в средното училище", финансиран от ШУ.

  Заемани ръководни позиции

  2016-2020 Член на Академичния съвет на ШУ

  Член на Факултетния съвет на ФМИ

  2016-2020 Зам.-декан на ФМИ

  Организационна дейност

  -

  Членства в научни организации

  Член -учредител на Асоциация "Развитие на информационното общество" със седалище в София.