Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Теодоси Кирилов Теодосиев
  Доц. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 219

  Телефон: 054 830495 вътр. 224 К3

  Email: t.teodosiev@shu.bg

  Приемно време: I седмица: вторник 10.00- 12.00 и четвъртък 10- 12/ II седмица: вторник 10.00- 12.00 и четвъртък 9- 11


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ К. Преславски", 1984, математика

  Заемани академични длъжности

  1984-1989 асистент

  1989-1994 старши асистент

  1994- 2015 главен асистент

  2015 - доцент

  Придобити научни степени

  2014 - ОНС доктор по Методика на обучението по математика и информатика

  Водени лекции и/или упражнения

  Програмиране, Структури от данни, Езици за функционално и логическо програмиране, Обектноориентирано програмиране, Изкуствен интелект, Практикум по информатика, Бюротика, Програмни продукти в икономиката, Информатика за неспециалисти, Информационни технологии, Числени методи и Математическо оптимиране.

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  04/2019- Преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“с цел преподаване в Klaipeda State University of Applied Sciences, Клайпеда, Литва.

  Области на научни интереси

  Oбучението по програмиране

  Изкуствен интелект

  Специализации

  1990- Киев,Украйна

  Участия в проекти

  2020- Проект BG05M2ОP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“ .

  2022 Проект РД-08-110/22.02.2022 Изследване на данни и приложението им

  2021 Проект РД-08-107/02.02.2021 Изследване на информационни модели.

  2020 Проект РД-08-71/22.01.2020 Изследване и приложение на криптографски алгоритми.

  2019 Проект РД-08-71/29.01.2019 Компютърни алгоритми за защита на мултимедийни файлове.

  2018 Проект РД-08-122 / 06.02.2018 Компютърни алгоритми за защита на цифрова информация.

  2018 Проект РД-08-146/08.02.2018 Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018.

  2017 Проект РД-08-121/56.02.2017 Генератори на псевдослучайни числа и странни атрактори.

  2016 Проект РД-08-98/5.02.2016 Технологии за личностно-ориентирано обучение по математика, информатика и информационни технологии.

  Заемани ръководни позиции

  2016-2020 Член на Академичния съвет на ШУ

  Член на Факултетния съвет на ФМИ

  2016-2020 Зам.-декан на ФМИ

  10. 2021- Ръководител катедра

  Организационна дейност

  -

  Членства в научни организации

  Член -учредител на Асоциация "Развитие на информационното общество" със седалище в София.