Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Теодоси Кирилов Теодосиев
  Доц. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 219

  Телефон: 054 830495 вътр. 224 К3

  Email: t.teodosiev@shu.bg

  Приемно време: I седмица: вторник 8- 16 и сряда 9-17 / II седмица: вторник и сряда 9-17


  2014 Методика за формиране на професионален стил в програмирането
  2021 Teodosieva G., Teodosiev T., Developing games while learning programming, Mathematical and Software Engineering, vol. 7 (1-2), 1-6 (Google scholar)
  2018 Теодосиев Т., Теодосиева Г., Преподаване на програмиране чрез разработка на игри, Сборник научни трудове на Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018", Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2018 г. ISSN 1314-3921, том 1, стр. 265-272, (Google scholar)
  2018 Nachev A., Teodosiev T., Analysis of Employment Data Using Support Vector Machines, International Journal of Applied Engineering Research, Research India Publication, ISSN 0973-4562 Volume 13, Number 18(2018) pp.13525-13535 (Google scholar)
  2016 Теодосиев Т., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕЗИЦИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ, Сборник научни трудове на Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016", Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016 г., ISSN 1314-3921, том 1, стр. 158-164
  2016 Теодосиев Т., История на обучението по информатика в Шуменския университет, Сборник с доклади от Национална конференция по информатика, посветена на 80-годишнината от рождението на професор Петър Бърнев, Институт по математика и информатика, София, 2016, ISBN 978-954-8986-45-8, 83-8
  2015 Nachev A., Teodosiev T., Using Support Vector Machines for Direct Marketing Models, International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication, ISSN: 2249 – 8958, Volume-4 Issue-4, April 2015, 183-190 (Google scholar)
  2015 Teodosiev T., Nachev A., Role of the Algorithm in Introductory Programming Courses, International Journal of Applied Engineering Research, Research India Publication, ISSN 0973-4562 Volume 10, Number 7 (2015) pp. 16491-16504 (Scopus SJR-0.125 (2015))
  2015 Teodosiev T., Nachev A., Programming Style in Introductory Programming Courses, International Journal of Applied Engineering Research, Research India Publication, ISSN 0973-4562 Volume 10, Number 10 (2015) pp. 26103-26114 (Scopus SJR-0.125(2015) )
  2014 Теодосиев Т., Бързай бавно или мисли, преди да програмираш, Сборник доклади на Седма национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество”, Асоциация за развитие на информационното общество, Пловдив, 2014, ISBN 978-954-8986-39-7, стр. 250-258(Google scholar)
  2013 Теодосиев Т., Таксономията на Блум и обучението в стил на програмиране, Сборник доклади на Шеста национална конференция „Образованието в информационното общество”, Асоциация за развитие на информационното общество, Пловдив, 2013, ISSN 1314-0752, стр. 227-236 (Google scholar)
  2012 Теодосиев Т., Два примера за формиране на стил в програмирането, Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2012", Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2012 г., ISSN 1314-3921, том 1, стр. 391-398
  2012 Теодосиев Т., Обучението по програмиране на новаците – защо и как?, Сборник доклади на Пета национална конференция „Образованието в информационното общество”, Асоциация за развитие на информационното общество, Пловдив, 2012, ISSN 1314-0752, стр. 195-204(Google scholar)
  2012 Teodosiev T., Nachev A., Some Pitfalls in Introductory Programming Courses, International Journal “Informatics in Education”, Lithuanian Academy of Sciences, Lithuania, ISSN 1648-5831 (printed), 2012, Vol. 11, No. 2, 241–255 (Scopus SJR-0.294(2012))
  2011 Теодосиев Т., Стилът като фактор за избягване на грешки в обучението по програмиране, Сборник доклади на Юбилейна научна конференция “40 години Шуменски университет”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011, ISBN 978-954-577-603-8, 275-280
  2011 Теодосиев Т., Стил на програмиране в обучението, Сборник доклади на Национална конференция „Образованието в информационното общество”, Асоциация за развитие на информационното общество, Пловдив, 2011, ISSN 1314-0752, стр. 73-79 (Google scholar)
  2010 Теодосиев Т., Нужно ли е обучение в стил на програмиране, Сборник доклади на научно-практическа конференция “Иновации в образованието”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2010, ISBN 978-954-400-298-5, стр. 761-766
  2010 Теодосиев Т., Стилът на програмата като средство за избягване на грешки, Сборник доклади на Национална конференция „Образованието в информационното общество”, Асоциация за развитие на информационното общество, Пловдив, 2010, ISSN 1314-0752, стр. 87-94 (Google scholar)
  2009 Теодосиев Т., Внимателно с модерните методи за обучение и оценка, Сборник доклади на Национална конференция „Образованието в информационното общество”, Асоциация за развитие на информационното общество, Пловдив, 2009, ISBN 978-954-8986-30-4, стр. 124-130 (Google scholar)
  2009 Теодосиев Т., Ролята на стила в началното обучение по програмиране, Сборник доклади на Научна конференция, посветена на 105-годишнината от рождението на Джон Атанасов и Джон Фон Нойман, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009, ISBN 978-954-577-539-0, том 1, стр. 306-313
  2007 Теодосиев Т., Димитрова Е., Числови формати от тип дата и време в електронни таблици, Сборник научни трудове, посветен на 10-годишнината от създаването на ФМИ, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен 2007, ISBN 978-954-577-430-0, стр. 164-169
  2006 Теодосиев Т., Проблеми на обучението по програмиране, Сборник доклади на Национална конференция „Образованието в информационното общество”, Асоциация за развитие на информационното общество, Пловдив, 2006, ISBN 978-954-8986-22-9, стр. 51-56 (Google scholar)
  2006 Теодосиев Т., Г.Теодосиева, Математически проблеми в обучението по програмиране, Сборник доклади на Научно-приложна конференция „Математика, Информатика и Компютърни науки”, В.Търново, 2006, 458-462
  2006 Nachev A., Hill S., Teodosiev T., Predictors Based on Distributed ARTMAP Neural Network, Proceedings of the 2006 International Conference on Artificial Intelligence “ICAI’06, Las Vegas, USA, 2006, ISBN 978-193241598-8, p. 155-161 (Scopus SJR-0.129(2009))
  2005 Теодосиев Т., Теодосиева Г., Още за обучението в стил на програмиране, In: Proceedings of the 30th International Conference ICT&P 2005, Institute of Mathematics and Informatics, София, 2005, ISBN 954-8986-15-9, стр.118-124
  2004 Теодосиев Т., Проблеми в информационното общество, Сборник научни трудове на Научна сесия посветена на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004, ISBN 954-577-258-1, том ІІ, стр. 78-82
  2003 Теодосиев Т., Теодосиева Г., Някои бележки по обучението по програмиране, Сборник доклади на Първа Балканска конференция "Образованието- глобална идентичност и културно разнообразие", Тракийски университет, Стара Загора, 2003, ISBN 954-314-003-0, том 1, стр. 261- 267
  2003 Теодосиев Т., Теодосиева Г., Бележки по обучението в стил на програмиране, Сборник доклади на Национална конференция " Информационни изследвания, приложения и обучение - i.tech 2003", ФОИ-Комерс, София 2003, ISBN 954-16-0027-1, стр. 84-90
  2003 Йовчева Б., Дянкова В., Христова Р., Теодосиев Т., Челебиева Д., Аспекти и проблеми на обучението по информатика в средното училище, Сборник научни трудове посветен на 30-годишнината на Шуменския университет "Еп. К. Преславски", Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, ISBN 954-577-160-7, стр. 43-45
  2002 Бърнева М., Теодосиев Т., Паскал или Си като първи език за програмиране, Сборник доклади на 31-вата Пролетна конференция на СМБ, Съюз на математиците в България, София, 2002, ISBN 954-8880-11-3, стр. 234-238
  2002 Теодосиева Г., Теодосиев Т., Игровите задачи в началното обучение по програмиране, Сборник доклади на 31-вата Пролетна конференция на СМБ, Съюз на математиците в България, София, 2002, ISBN 954-8880-11-3, стр. 285-289
  2001 Theodosiev T., Multi- Agent System with Sociality, In: Proceeding of the 9th ECCAI Advanced Course on Artificial Intelligence (ACAI 2001) and of the affiliated workshop "Adaptability and Embodiment Using Multi- Agent Systems" (AEMAS 2001), Czech Technical University in Prague, Czech Republic, ISBN 80-01-02387-7, p.247-256
  2001 Христова Р., Теодосиев Т., Теодосиева Г., Двустранен поглед върху обучението по информатика, In: Proceeding of the 26th ICT&P 2001, София, ISBN 954-8986-06-X, стр. 170-174
  2000 Теодосиев Т., Процесният подход при реализация на моделна среда със социална структура. Сборник доклади на 25-та международна конференция “ICT&P 2000”, Institute of Mathematics and Informatics at BAS, София, 2000, ISBN 954-8986-06-X, стр. 85-90
  1999 Теодосиев Т., Мултиагентна система със социалност. Сборник доклади на 24 международна конференция “ICT&P 1999”, Institute of Mathematics and Informatics at BAS, София, 1999, ISBN 954-8986-06-X , стр. 197-201
  1998 Теодосиев Т., Едно приложение на процесния подход в моделирането, International Journal on Information Theories and Applications, FOI-Commerce, София, ISSN 1310-0513, 1998, Vol. 5, Special Issue 2, стр.169-174
  1997 Теодосиев Т., Опит за използване на моделна система, базирана на Взаимодействащи последователни процеси, Сборник доклади на 4 национална конференция “Автоматика и Информатика”, Съюз по автоматика и информатика, София, 1997, ISBN 954-9641-02-3, стр.85-88
  1996 Теодосиев Т., Изкуствена социална система, базирана на размити множества. Сборник доклади на Юбилейна научна сесия по случай 25- годишнината на Шуменския университет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен,1996, стр.149-151
  1995 Теодосиев Т., Системи със социална структура- възможен подход при решаване на сложни задачи. In: Proceeding of the 2nd National Conference "Automatics and Informatics", Съюз по автоматика и информатика, София,1995, ISBN 954-90020-2-0, p.103-106
  1994 Theodosiev, T., Model System with social structure as Instrument Feature- A possible Approach in Modeling. In: Proceeding of the 1-st National Conference "Automatics and Informatics", Sofia,1994, p.211-218
  1994 Теодосиев Т., Моделни системи със социална структура- възможен подход в моделирането. Доклади на 23 Пролетна конференция на математиците, Институт по математика, Ст. Загора, 1994, стр. 408-414.
  1988 Теодосиев Т., Някои възможности за повишаване на ефективността при преподаване на темата „Рекурсия”, Сборник доклади от Юбилейна научна сесия на ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов”, Издателски център „Строителство и архитектура”, София, 1988, стр.35-39
  1988 Атанасчева Д. С., Йовчева, Б. Б., Теодосиев Т. К., Христова Р. П., Обучение программированию на базе языка Паскаль в Вышем педагогическом институте г. Шумена, Материалы межвузоской научно—практической конференции, Киевский государствений педагогический институт, Киев, 1988, стр. 42-45, УДК/681.3+378.147:/371+378
  2015 Теодосиев Т., История на обучението по информатика в Шуменския университет, Национална конференция по информатика, посветена на 80 години от рождението от проф. П.Бърнев, София, 12-13.11.2015
  2006 Геров Ал., Теодосиев Т., Езици за функционално и логическо програмиране. Университетско издателство Епископ К. Преславски, Шумен, ISBN 954-577-373-1, 2006, 216 стр.
  2022 Teodosiev T., A. Nachev, Some Pitfalls in Introductory Programming Courses, International Journal “Informatics in Education”, 2012, Vol. 11, No. 2, 241–255 Цитирана в: Naveed, M. S., & Sarim, M. (2022). Two-Phase CS0 for Introductory Programming: CS0 for CS1. Proceedings of the Pakistan Academy of Sciences: Part A (Physical and Computational Sciences), 59(1), 59-70.
  2022 Nachev A., Teodosiev T., Analysis of Employment Data Using Support Vector Machines, International Journal of Applied Engineering Research, Research India Publication, ISSN 0973-4562 Volume 13, Number 18(2018) pp.13525-13535 Цитирана в Premalatha, N., & Sujatha, S. (2022, February). An Optimization driven–Deep Belief Neural Network Model for Prediction of Employment Status after Graduation. In 2022 First International Conference on Electrical, Electronics, Information and Communication Technologies (ICEEICT) (pp. 1-5). (IEEE, Scopus).
  2022 Nachev A., Teodosiev T., Analysis of Employment Data Using Support Vector Machines, International Journal of Applied Engineering Research, Research India Publication, ISSN 0973-4562 Volume 13, Number 18(2018) pp.13525-13535 Цитирана в Mostafaei, K., Mahmoudi, M. Z. A., & Knez, D. (2022). Risk management prediction of mining and industrial projects by support vector machine. Resources Policy, 78, 102819.(Scopus)
  2021 Teodosiev T., Nachev A., Programming Style in Introductory Programming Courses, International Journal of Applied Engineering Research, Research India Publication, ISSN 0973-4562 Volume 10, Number 10 (2015) pp. 26103-26114. Цитирана в Cawthorne, Lloyd. \"Invited viewpoint: teaching programming to students in physical sciences and engineering.\" Journal of Materials Science (2021): 1-12., DOI: 10.1007/s10853-021-06368-1
  2021 Nachev A., Teodosiev T., Analysis of Employment Data Using Support Vector Machines, International Journal of Applied Engineering Research, Research India Publication, ISSN 0973-4562 Volume 13, Number 18(2018) pp.13525-13535 Цитирана в: Premalatha, N., & Sujatha, S. (2021, September). An Effective Ensemble Model to Predict Employment Status of Graduates in Higher Educational Institutions. In 2021 Fourth International Conference on Electrical, Computer and Communication Technologies (ICECCT) (pp. 1-4). (IEEE, Scopus)
  2020 Теодосиев Т., Теодосиева Г., Преподаване на програмиране чрез разработка на игри, Сборник научни трудове на Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2018 г. ISSN 1314-3921, том 1, стр. 265-272. Цитирана в Моллов, М.,Стоицов, Г. (2020). Предизвикателството - Национална Програма „Обучение За Ит Кариера“. Mathematics and Informatics, 2020, 63(2), 167–178.
  2018 Теодосиев Т., Таксономията на Блум и обучението в стил на програмиране, Сборник доклади на Шеста национална конференция „Образованието в информационното общество”, Пловдив, 2013, стр. 227-236. Цитирана в: Върбанова-Денчева, Кр. Дигиталната трансформация на читателя – между традицията и модерността, ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА, том 8, бр. 3, 2018, ISSN:1314-3700, стр. 276-304, http://ppm.swu.bg/media/55503/dencheva%20kristina__digitalnata_trans.pdf
  2018 Nachev A., Teodosiev T., Using Support Vector Machines for Direct Marketing Models, International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication, ISSN: 2249 – 8958, Volume-4 Issue-4, April 2015, 183-190 Цитирано в: Wilkinson, Bruce W., Mattingly, Todd D. , High, Donald R., ENTERPRISE-ACCESSIBLE CUSTOMER LOCKER, United States Wal-Mart Stores, Inc.,2018 https://www.freepatentsonline.com/y2018/0137461.html
  2017 Teodosiev T., A. Nachev, Some Pitfalls in Introductory Programming Courses, International Journal “Informatics in Education”, 2012, Vol. 11, No. 2, 241–255. Цитирано в: Vincenti G., S Hilberg, J Braman, M Satzinger, L Cao, Assessing the Usability of a Novel System for Programming Education, arXiv preprint arXiv:1711.05649, 2017, https://arxiv.org/pdf/1711.05649.pdf
  2016 Теодосиев Т., Обучението по програмиране на новаците – защо и как?, Сборник доклади на Пета национална конференция „Образованието в информационното общество”, Пловдив, 2012, стр. 195-204 Цитирано в Христов Хр., МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СОФТУЕР, автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор", Пловдив, 2016
  2016 Теодосиев Т., Проблеми на обучението по програмиране, Сборник доклади на Национална конференция „Образованието в информационното общество”, Пловдив, 2006, 51-56 Цитирано в Христов Хр., МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СОФТУЕР, автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор", Пловдив, 2016
  2016 Nachev A., Teodosiev T., Using Support Vector Machines for Direct Marketing Models, International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication, ISSN: 2249 – 8958, Volume-4 Issue-4, April 2015, 183-190. Цитирано в Govindarajan M., Ensemble Strategies for Improving Response Model in Direct Marketing, International Journal of Computer Science and Information Security, Vol. 14, No. 9, 2016,108-114
  2015 Teodosiev T., A. Nachev, Some Pitfalls in Introductory Programming Courses, International Journal “Informatics in Education”, 2012, Vol. 11, No. 2, 241–255 Цитирано в: BIRZNIECE I., RUDZAJS P., KALIBATIENE D., VASILECAS O., RENCIS E., Application of Interactive Classification System in University Study Course Comparison, International Journal “Informatics in Education”, 2015, Vol. 14, No. 1, 13-34
  2014 Teodosiev T., A. Nachev, Some Pitfalls in Introductory Programming Courses, International Journal “Informatics in Education”, 2012, Vol. 11, No. 2, 241–255 Цитирано в: Lohnertz M., Niveau transformations: a tool for method classification and lesson planning, WiPSCE : Proceedings of the 9th Workshop in Primary and Secondary Computing Education, Berlin, 2014, 132-133
  2014 Teodosiev T., A. Nachev, Some Pitfalls in Introductory Programming Courses, International Journal “Informatics in Education”, 2012, Vol. 11, No. 2, 241–255 Цитирано в: Szlavi, P., L. Zsako:General Key Concepts in Informatics: Data, "Teaching Mathematics and Computer Science", 12(2), 2014, Hungary, 135-148
  2012 Theodosiev, T., Multi- Agent System with Sociality, In: Proceeding of the 9th ECCAI Advanced Course on Artificial Intelligence (ACAI 2001) and of the affiliated workshop " Adaptability and Embodiment Using Multi- Agent Systems" (AEMAS 2001), Prague, Czech Republic, p.247-256. Цитирано в Todorova M., Simulation of the behavior of a system with social structure by means of generalized nets, In: Proceeding of the 13th Int. Workshop on Generalized Nets London, 29 October 2012, 62–68
  2012 Т.Теодосиев, Едно приложение на процесния подход в моделирането, Special Issues (2-5) of volume 5 of International Journal on Information Theories and Applications of ICT&P, София, 1998, стр.169-174. Цитирано в Todorova M., Simulation of the behavior of a system with social structure by means of generalized nets, In: Proceeding of the 13th Int. Workshop on Generalized Nets London, 29 October 2012, 62–68
  2012 Т.Теодосиев, Процесният подход при реализация на моделна среда със социална структура. Сборник доклади на 25-та международна конференция ICT&P, София,2000, стр. 85-90. Цитирано в Todorova M., Simulation of the behavior of a system with social structure by means of generalized nets, In: Proceeding of the 13th Int. Workshop on Generalized Nets London, 29 October 2012, 62–68
  2009 Бърнева М., Теодосиев Т., Паскал или Си като първи език за програмиране, Сборник доклади на 31-вата Пролетна конференция на СМБ, 2002, София, 234–238, ISSN 1313-3330 Цитирано в: Йовчева Б., Спираловиден подход в обучението по програмиране на 10-11 годишни деца, Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор", Шумен, 2009
  2008 Theodosiev, T., Multi- Agent System with Sociality, In: Proceeding of the 9th ECCAI Advanced Course on Artificial Intelligence (ACAI 2001) and of the affiliated workshop " Adaptability and Embodiment Using Multi- Agent Systems" (AEMAS 2001), Prague, Czech Republic, p.247-256. Цитирано в Kendall Lister, Toward Semantic Interoperability for Software Systems, PhD thesis, Melbourne, 2008
  2007 Бърнева М., Теодосиев Т., Паскал или Си като първи език за програмиране, Сборник доклади на 31-вата Пролетна конференция на СМБ, 2002, София, 234–238, ISSN 1313-3330 Цитирано в: Йовчева Б., Спираловидно обучение по програмиране на 10-11 годишни деца (на базата на езика С++), Сборник доклади на 36-та Пролетна конференция на СМБ, 2007, Варна, 369 – 375
  2002 Theodosiev, T., Multi- Agent System with Sociality, In: Proceeding of the 9th ECCAI Advanced Course on Artificial Intelligence (ACAI 2001) and of the affiliated workshop " Adaptability and Embodiment Using Multi- Agent Systems" (AEMAS 2001), Prague, Czech Republic, p.247-256. Цитирано в Kendall Lister, Leon Sterling, Reconciling Ontological Differences for Intelligent Agents, AAAI Technical Report WS-02-09, AAAI Press, USA, 2002, p.78-83