Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Христо Иванов Параскевов
  Доц. д-р Христо Иванов Параскевов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 207

  Телефон: 054 830495 вътр. 207

  Email: h.paraskevov@shu.bg

  Приемно време: І седмица Понеделник и Вторник; ІІ седмица Понеделник и Сряда


  Завършен университет, специалност

  ШУ" Епископ Константин Преславски", спец. "Информатика"

  Заемани академични длъжности

  2001 – 2003 г. Хоноруван асистент по информатика в катедра Информатика на Факултет по математика и информатика

  2003 - 2006 г. Докторант и хоноруван асистент по информатика

  2005 - 2008 г. Асистент по информатика

  2008 - 2011 г. Старши асистент по информатика

  2011 - 2014 г. Главен асистент по информатика

  от 2014 г- Доцент по информатика

  Придобити научни степени

  Доктор по Информатика и Информационни технологии 2014 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Операционни системи

  Компютърни мрежи и комуникации

  Компютърни архитектури

  Изкуствен интелект

  Области на научни интереси

  Компютърна стеганография

  Компютърна и мрежова сигурност

  Операционни системи

  Участия в международни и национални научни проекти

  1. Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Еп.К.Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми за обучение” 2012-2013 BG051PO001-4.3.04-0020,2012

  2. Участие в 12 университетски проекти, финансирани от фонд „Научни изследвания” на Шуменския Университет за периода 2008-2019.

  Държавни и/или научни награди

  Награда на община Шумен за 2011 за научни постижения ( колективна)