Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Карамфил Николов Калчев
  Гл. ас. д-р Карамфил Николов Калчев

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: БИОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 313

  Телефон: 0885 956 709

  Email: k.kalchev@shu.bg

  Приемно време: І седмица: консултации - четвъртък 10-12 часа; присъствено време: вторник, сряда 8-16ч
  ІІ седмица: консултации четвъртък 10-12 часа; присъствено време вторник, сряда 8-16 часа


  Завършен университет, специалност

  През 1996 г. завършва Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, специалност Биология и химия.

  Заемани академични длъжности

  От 2000 г. е асистент, от 2003 г. – старши асистент, а от 2006 като главен асистент. по Биохимия във ФПН на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  Придобити научни степени

  Образователна и научна степен ДОКТОР

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции и упражнения по: Биохимия и биотехнологии I част; Биохимия; Биохимия на растенията; Екотоксикология; Биохимия на храненето; Физикохимични методи в биологията. Упражнения по: Биохимия и биоорганична химия, Клетъчен строеж на организмите, Лабораторен практикум по физикохимични методи; Методи за статистическа обработка на експериментални данни в биологията; Методи за екологични изследвания; Научен метод: същност и приложение.

  Области на научни интереси

  • Биологична активност, генотоксичност, абиотичен стрес, ензимна активност, гликобиология

  • Взаимодействия на протеини с повърхностно активни вещества

  Специализации

  През 1999 г. завършва в Химически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” СДК: специалност Инженерна физична химия.

  Участия в проекти

  2022 - Университетски проект РД-08-80/09.02.2022 г. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека; Ръководител доц. д-р А. Драгоева ( финансиран от ШУ "Епископ К. Преславски).

  2021 - Университетски проект РД-08-67/25.01.2020 г. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека; Ръководител доц. д-р А. Драгоева (финансиран от ШУ "Епископ К. Преславски").

  2020 - Университетски проект РД-08-104/30.01.2020 г. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека. Ръководител доц. д-р А. Драгоева (финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски").

  2019 - КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ– 2019 г. Комплексно екотоксикологично изследване на псамофилни видове миди от сублиторални местообитания на българската акватория на Черно море- ръководител на проекта доц. д-р Албена Александрова; ръководител на екипа за Шуменския Университет проф. д-р Цветеслава Иванова.

  2019 - Университетски проект РД-08-45/18.01.2019 г., Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични и биохимични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam., финансиран от ШУ \"Епископ Константин Преславски\".

  2019 - Университетски проект РД-08-104/01.02.2019 г., Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски",

  2018 - Проект Н21/30 Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични и биохимични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam., финансиран от Фонд „Научни изследвания”. Ръководител на проекта проф. д-р Цветеслава Иванова.

  2018 - Университетски проект № РД-10-415/28.02.2018 г. ”Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека”; Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева.

  2017 - Университетски проект № РД-08-125/27.02.2017 г. ”Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя”; Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева.

  2016 - Университетски проект РД-08-66/02.02.2016 г., \"Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти\", ръководител проф. д-р Цв. Иванова, финансиран от ШУ \"Епископ Константин Преславски\"

  2015 - Университетски проект РД-08-266/10.03.2015г \"In vitro и In vivo изследвания на различни биологични обекти\". ръководител доц. д-р Цв. Иванова.

  2014 - Университетски проект РД-08-213/10.03.2014г. „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВОЙСТВА В БИОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ЛАБОРАТОРНИ И ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ“, Ръководител: доц. д-р Цв. Иванова,

  2013 - Университетски проект РД-08-266/14.03.2013 г. „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА НА АНТРОПОГЕННИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ЕСТЕСТВЕНИ И ЛАБОРАТОРНИ УСЛОВИЯ“, Ръководител: доц. д-р Цв. Иванова,

  2012 - Университетски проект: № РД-07-772/05.04.2012 г.на тема:\"Съвременни системни и интегративни подходи като база за повишаване качеството на обучението в еколого-биологичното направление\". Ръководител: проф. д-р Н. Чипев.

  2011 - Университетски проект: №РД-07-337/15.03.2011 г.на тема:\"Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление\", Ръководител: доц. д-р Р. Иванов;

  2010 - Университетски проект: №РД-07-1038/30.03.2010 г на тема:\"Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление\", Ръководител: доц. д-р Б. Дунков;

  2010 - Университетски проект за допълнителна подкрепа: № РД-05-319/09.03.2010 г към проект Национален проект ДО 02-86/13.12.2008 г. на тема:\"Активатори и добавки за селското стопанство на база циклични елементорганични съединения\", Ръководител: проф. д-р Добромир Енчев

  2009 - Университетски проект за допълнителна финансова подкрепа: №.РД-07-637/07.04.2009 към проект RNF 01/0133 на тема: \"Партньорство в Консорциума “Научна лаборатория по Атомно-силова микроскопия”, Ръководител: доц. д-р Жана Ангарска, Водеща организация: СУ “Св. Климент Охридски”, Химически факултет;

  2009 - Университетски проект: № РД-07-630/07.04.2009 на тема:\"Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление\", Ръководител: доц. д-р Радослав Иванов ;

  2008 - Финансирани от Фонд Научни изследвания: ДО02-86/13.12.2008 г на тема “Активатори и добавки за селското стопанство на база циклични елементорганични съединения”. Ръководител: проф. д-р Добромир Енчев. Водеща организация: ШУ\"Еп. К. Преславски;

  2006/2007 - Финансирани от Фонд Научни изследвания: МОН ВУ-Б-203/06 на тема “Биохимични промени в състава и структурата на клетъчната стена на стресирани с NaCl калусни култури от Dactylis glomerata L”, Ръководител: доц. д-р Мариела Оджакова, Водеща организация: СУ\"св. Климент Охридски\", Биологически факултет;

  Организационна дейност

  От 2004 г до 2012 г. Отговорник по Качество на обучението за катедра “Биология”

  от 2017г до сега член на „Комисията по учебна дейност и образователни политики на ФПН“