Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Ивайло Любомиров Владев
  Доц. д-р Ивайло Любомиров Владев

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

  Кабинет: Корпус 3, стая 512

  Телефон: 054 830495 вътр. 397 К3

  Email: i.vladev@shu.bg

  Приемно време: вторник: от 10 ч. до 12 ч. присъствени дни: в I седмица понеделник и петък от 8:00 до 16:00 ч. и II седмица сряда от 8:00 до 16:00 ч.; петък от 9:00 до 17:00 ч. в каб. 401 или К3-каб. 512


  Завършен университет, специалност

  магистър по география с втора специалност история в Софийски университет "Св. Климент Охридски", Геолого - географски факултет

  Заемани академични длъжности

  доцент по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята (Геодемография и човешки ресурси) във Факултет природни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

  Придобити научни степени

  образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност "География на населението и селищата"

  Водени лекции и/или упражнения

  лекции и упражнения по:

  - Геодемография;

  - Геоикономика;

  - Основи на управлението;

  - Управление на проекти в туризма;

  - Регионална география на страни от Европейския съюз;

  - Управление на човешките ресурси в туризма;

  - Икономика и управление на туризма;

  - Социална и икономическа география на страните

  - Туристически ресурси на Балканските страни.

  Области на научни интереси

  Геодемография, Икономика, География на рекреацията и туризма

  Участия в проекти

  2009 - Състояние и перспективи за развитие на алтернативния туризъм по Българското черноморско крайбрежие, ШУ \"Еп. К. Преславски\"

  2010 - Състояние и перспективи за развитие на културния туризъм по Българското черноморско крайбрежие, ШУ \"Еп. К. Преславски\"

  2011 - Състояние и перспективи за развитие на туризма в Североизточния регион за планиране, ШУ \"Еп. К. Преславски\"

  2012 - Съвременни технологични аспекти за управление на регионалния туризъм (на примера на Варненска област), ШУ \"Еп. К. Преславски\"

  2013 - Възможности за повишаване атрактивността на регионалния туризъм чрез разработване на културни маршрути по Българското черноморско крайбрежие, ШУ \"Еп. К. Преславски\"

  2014 - Проект BG051PO001-4.3.04-0020 \"Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ \"Еп. К. Преславски\". Национален проект с ШУ.

  2014 - Проект BG051PO001-3.1.07-0002 \"Студентски практики\", към ОП \"Развитие на човешките ресурси\" към ЕСФ на ЕС. Национален проект с ШУ.

  2015 - Проект \"Ефективно използване и съхраняване на културното и природно наследство в Североизточна България чрез разработване на туристически маршрути обхващащи комплексно обектите включени в списъка на ЮНЕСКО\", вх. № РД-08-313/13.03.2015 г., ШУ \"Епископ Константин Преславски\".

  2016 - Проект \"Алтернативният туризъм като фактор за повишаване на конкурентоспособността на туризма в Североизточния регион за планиране\", ШУ \"Епископ Константин Преславски\"

  2018 - Проект \"Популяризиране на знанията по география, регионална политика и туризъм\", вх. №РД-08-160/09.02.2018 г., ШУ \"Епископ Константин Преславски\".

  Вътрешноуниверситетски проекти:

  2019 - Ресурсният потенциал като възможност за трансгранично сътрудничество, РД-08-121/04.02.2019 г.

  2020 - Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“ РД-08-118/3.02.2020 г.

  2021 - Приложение на съвременните географски, регионални и туристически изследвания в условията на криза, РД-08-68/26.01.2021 г.

  2022 г. - Проект: РД-08-95/16.02.2022 г. Изследване и популяризиране на геоглобалните проблеми на регионално ниво.

  2022 г.- LET\'S CYCLE AT THE BLACK SEA/LetsCYCLE – BSB-998 по Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020

  Организационна дейност

  Участие в ОС на ОСЗ.

  Членства в научни организации

  Участие като член в Консултативен съвет по туризъм към община Шумен.

  Членство в Асоциацията на професионалните географи и регионалисти.

  Членство в Българското географско дружество