Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Росица Цанкова Владева
  Доц. д-р Росица Цанкова Владева

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

  Кабинет: Корпус 3, стая 512

  Телефон: 054 830495 вътр. 397 К3

  Email: r. vladeva@shu.bg

  Приемно време: събота 8-14 ч., К3-каб. 512


  Завършен университет, специалност

  магистър - Софийски университет "Св. Климент Охридски", Геолого - географски факултет, специалност - география с втора специалност - история

  магистър - Шуменски университет "Еп. Константин Преславски", специалност - туризъм

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  учител по география в ГПЧЕ "Н. Вапцаров"

  Заемани академични длъжности

  доцент по Методика на обучението по география

  Придобити научни степени

  доктор по Методика на обучението по география

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции по:

  Методика на обучението по география

  Теоретични основи на географията

  Глобални и регионални географски проблеми

  упражнения по:

  Методика на обучението по география

  Хоспитиране по география

  Текуща педагогическа практика по география

  Преддипламна педагогическа педагогическа практика по география

  Области на научни интереси

  Методика на обучението по география;

  География на населението и селищата;

  География на туризма;

  Хотелиерство

  Участия в проекти

  - Национален проект “Разработване на система за оценка на качеството на средното образование” по схема BG051PO001/3.2-01

  - Национален проект: Проект Студентски практики BG051PO001-3.3.07-0002 към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси

  - Национален проект към фонд „Научни изследвания“: Трета научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 27-29 ноември 2020, Шумен, Проект № КП-06-МНФ/21

  - Национален проект към фонд „Научни изследвания“: Четвърта научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 03-05 декември 2021, Шумен, КП-06-МНФ/15/19.06.2021

  - Проект по оперативна програма на ЕС: „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, BG05M2OP001-2.016-0018, 22.07.2021-31.12.2023, финансираща програма: Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския социален фонд

  - Вътрешноуниверситетски:

  Изследване на млади звезди от типа T Tau, симбиотични, катаклизмични и рентгенови двойни звезди. Приложение на изследванията в обучението по природни науки.

  РД-08-157/01.03.2023 г.

  XXI Национална конференция с международно участие „Природни науки‘2023“

  РД-08-129/23.02.2023 г.

  XX Национална конференция с международно участие „Природни науки‘2022“, РД-08-122/25.02.2022 г.

  Изследване и популяризиране на геоглобалните проблеми на регионално ниво, РД-08-95/16.02.2022

  Приложение на съвременните географски, регионални и туристически изследвания в условията на криза, РД-08-68/26.01.2021 г.

  XVIII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2020”, РД-08-77/24.01.2020 г.

  Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“ РД-08-118/3.02.2020 г.

  Ресурсният потенциал като възможност за трансгранично сътрудничество, РД-08-121/04.02.2019 г.

  XVII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2019”, РД-08-48/21.01.2019 г.

  XVI Национална конференция с международно участие „Природни науки’2018”, РД-08-116/06.02.2018 г.

  Популяризиране на знанията по география, регионална политика и туризъм, РД-08-160/09.02.2018 г.

  XV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2017”, РД-08-65/01.02.2017 г.

  Оценка на степента на уязвимост от опасни природни явления на селищата и инфраструктурата в Североизточна България, РД-08-103/06.02.2017 г.

  Оценка на природния и антропогенен риск в района на Шуменското плато, РД-08-117/08.02.2016 г.

  Заемани ръководни позиции

  от VІІ 2010 г. до ІХ 2013 г. Директор на ЧПКТ “Алеко Константинов“ гр. Шумен

  от 21.Х.2016 г. до 09.10.2020 г. Заместник декан на ФПН по учебна дейност и КСД

  от 28.10.2016 г. до 25.10.2023 г. Член на Академичния съвет на ШУ

  Членства в научни организации

  Регионален координатор на регионален клон на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР) в град Шумен 2015-19.04.2023 г.

  Българско географско дружество