Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Росица Цанкова Владева
  Доц. д-р Росица Цанкова Владева

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

  Кабинет: Корпус 3, стая 512

  Телефон: 054 830495 вътр. 397 К3

  Email: r. vladeva@shu.bg

  Приемно време: събота 8-14 ч., К3-каб. 512


  2023 Владев, И., Р. Владева, В лабиринта на геоглобалните проблеми на XXI век – анализи и място в географското образование, 2 част, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2023, 274 с., ISBN - 978-619-201-734-7, COBISS.BG-ID – 63937544
  2022 Владева, Р., И. Владев, В лабиринта на геоглобалните проблеми на XXI век – анализи и място в географското образование, 1 част, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022, 334 с., ISBN - 978-619-201-674-6, COBISS.BG-ID - 56965384
  2020 Владев, И., М. Стоянова, Р. Владева, Геотуристически дестинации от Европейския съюз, УНИ “Епископ Константин Преславски“, Шумен 2020, ISBN 978-619-201-457-5
  2016 Владева, Р. Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, 182 с., ISBN 978-619-201-086-7
  2009 Владева, Р. География на България, Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен,2009, с.92
  2023 Владева, Р., И. Владев, Предизвикателства пред географското образование в условията на глобализация.//Сб. Образование, география и културен туризъм, юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д. н. С. Дерменджиева, част I, Велико Търново, 2023, с. 416-431, ISBN 978-619-208-340-3
  2022 Vladev, I., R. Vladeva. HEALTHCARE PROBLEMS – ONE OF THE MOST IMPORTANT MODERN GEOGLOBAL PROBLEMS.//SocioBrains, ISSUE 90, FEBRUARY 2022, р. 190-202
  2022 Vladeva, R.T., & Vladev, I.L. (2022). Contemporary aspects of geographical education in Bulgaria in the context of globalisation. Actual Issues of Modern Science. European Scientific e-Journal, ISSN 2695-0243, Issue 7 (22), 84-93. Issue DOI: 10.47451/col-07-2022-022, Ostrava: Tuculart Edition, European Institute for Innovation Development. DOI: 10.47451/ped2022-09-01, http://tuculart.eu/ftpgetfile.php?id=371 Индексиране: Crossref, ICI Copernicus, J-Gate, Academic Resource Index ResearchBib, Zenodo, OpenAIRE, BASE, LORY, LUASA, International Scientific Indexing (ISI), ADL, Google Scholar, Google Books, eLibrary, and WebArchive databases.
  2022 Vladeva, R., P. Ruseva, Key competences in geography and economics training in junior high school stage.//Acta Pedagogica Naturalis, 2022 , Vol. 5, №1, p. 5-11, ISSN 2603-3879
  2022 Vladeva, R., P. Ruseva, The potential of the geography and economics curricula in the first secondary stage of bulgarian schools for the formation of key competences.//Acta Pedagogica Naturalis, 2022 , Vol. 5, №1, p. 12-21, ISSN 2603-3879
  2022 Dimova, Zl., R. Vladeva. Formation of digital key kompetences in geography and economics training in the first high school grade.//Acta Pedagogica Naturalis, 2022 , Vol. 5, №1, p. 37-47, ISSN 2603-3879
  2022 Dimova, Zl., R. Vladeva. Variants of methods for formation of Mathematical competence and basic competences in science and technology in geography and economics training in the first high school stage.//Acta Pedagogica Naturalis, 2022 , Vol. 5, №1, p. 48-56, ISSN 2603-3879
  2022 Vladeva, R. CHALLENGES FOR HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF GLOBALISATION, Journal of Management Sciences and Applications, No. I, 2022, pp 35-42, ISSN 2815-3030, https://jomsa.science/
  2022 Vladeva, R. CHALLENGES FOR HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF GLOBALISATION, Journal of Management Sciences and Applications, No. I, 2022, pp 35-42, ISSN 2815-3030, https://jomsa.science/
  2021 Vladev, I., R. Vladeva. AN ATTEMPT FOR CLASSIFICATION OF THE CONTEMPORARY GEOGLOBAL PROBLEMS // SocioBrains, Issue 78, February 2021, р. 299-307, ISSN 2367-5721
  2021 Vladeva, R., P. Ruseva. FORMATION OF KEY COMPETENCES THROUGH PRACTICE LESSONS IN GEOGRAPHY AND ECONOMICS CLASSES IN FIFTH GRADE// SocioBrains, Issue 78, February 2021, р. 564-573, ISSN 2367-5721
  2021 Vladeva, R, I. Vladev, M. Stoyanova, V. Petkov, Methodological aspects of regional researches.//Revista Inclusiones, Santiago, Chile, 2021, Vol. 8, Enero/Marzo, p. 1-12, ISSN 0719-4706 (Emerging Sources Citation Index Web of Science)
  2021 Vladeva, R., I. Vladev. Globalization and geographical education.//Acta Pedagogica Naturalis, ”K. Preslavsky” University of Shumen, Vol 4, No 1, 2021, р. 7 -16, ISSN 2603-4468
  2021 Vladeva, R., P. Ruseva, Training in electronic environment – a challenge for geographical education.//Acta Pedagogica Naturalis, ”K. Preslavsky” University of Shumen, Vol 4, No 1, 2021, p. 17-23, ISSN 2603-4468
  2021 Владева, Р., П. Русева. Формиране на ключови компетентности при обучението по география и икономика в извънкласна и извънучилищна среда.//Сб. Международен симпозиум \"Образование 21\" том 1, Парадигма, С. 2021, с. 56-58, ISBN 2815-2506
  2021 Владева, Р., П. Русева, Предимства и недостатъци на географското обучение в електронна среда.//Сб. География, геополитика и обществено развитие, в чест на 60-годишнината на проф. д. н. Атанас Дерменджиев, Велико Търново, 2021, с. 479-489, ISBN 978-619-208-253-6
  2020 Vladeva, R., P. Ruseva. REGIONAL RESEARCHES - OPPORTUNITIES FOR THEIR APPLICATION IN PRACTICE LESSONS IN THE GEOGRAPHY AND ECONOMICS TRAINING IN NINTH GRADE// SocioBrains, Issue 66, February 2020, р. 137-147, ISSN 2367-5721
  2020 Vladev, I., R. Vladeva. TRENDS IN THE CONFESSIONAL STRUCTURE OF MODERN SOCIETY AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF CIVILIZATIONS// SocioBrains, Issue 66, February 2020, р. 325-337, ISSN 2367-5721
  2020 5. Galcheva, P., R. Vladeva, The competency approach in the training of the future natural science teachers// Acta Pedagogica Naturalis, Vol 3, No 1, 2020, p. 11-19, ISSN 2603-4468
  2020 Vladev, I., R. Vladeva, The Demographic Problem - one of the Main Problems of Contemporary//Acta Scientifica Naturalis, Vol. 7, No 2, Pages 158–171, 2020, DOI: 10.2478/asn-2020-0027, ISSN 2367-5144, Web of Science (CABI)
  2019 Vladev, I., R. Vladeva. Development of Ideas about Borders in Geographical Researches, SocioBrains, issue 54, february 2019, р. 315-326, ISSN 2367-5721
  2019 Vladeva, R., P. Ruseva. The Regional Researches - Opportunities for Application in Geography and Regional Policy.// SocioBrains, issue 54, february 2019, р. 544-552, ISSN 2367-5721
  2019 Zhechev, V., R. Vladeva. Types of Assessment and Evaluation in Geography and Economics.// SocioBrains, issue 54, february 2019, р. 553-563, ISSN 2367-5721
  2019 Dimova, Z., R. Vladeva, P. Ruseva. Application of the Project Method in the Implementation of European Projects in the Area of Training and Education.// SocioBrains, issue 54, february 2019, р. 564-571, ISSN 2367-5721
  2019 - R. Vladeva, P. Galcheva. Educational policies in natural science training.//APNat, Vol 2, No 1, 2019, р. 12-19, ISSN 2603-4468
  2019 Vladev, I., R. Vladeva, Modern Among Civilizational Conflicts and the Tourism Contribution for Preserving and Promoting the Cultural Legacy and Strengthening the World Peace. Proceedings the 2 International Scientific Conference Challenges of Tourism and Busines Logistics in the 21 Century, Stip, North Macedonia, 2019, с. 161-168, ISBN 978-608-244-693-6
  2019 Владева, Р.,И. Владев, Практико-приложни аспекти на методите на регионалните изследвания при проучване на териториалните единици//Известия на БГД, т. 41 (2019), с. 83-88, ISSN 2682-986X
  2018 Vladeva, R., G. Hristova. REPERCUSSIONS ОF GLOBAL PROBLEMS IN A GEOGRAPHIC EDUCATION// SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSUE 42, FEBRUARY 2018, р.115-123, ISSN 2367-5721
  2018 Vladeva R., P. Galcheva. Methodical aspects of teaching natural sciences at the Shumen University.// Acta Pedagogica Naturalis, Vol. 1, No 1, 2018, р. 11-17.
  2018 Galcheva P, R. Vladeva, P. Russeva, E. Dimova. An Opportunity to form skills supporting development with the help of out-of-class environment.//Acta Pedagogica Naturalis, Vol. 1, No 1, 2018, р. 58-63.
  2017 Владева, Р. Ценностите в географското образование.//Сб. Пета международна научна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, УНИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 346-352.
  2017 Владева, Р., П. Русева, Използване на електронни ресурси в обучението по география и икономика в 6 клас при изучаване на континента Африка.//Сб. Пета международна научна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, УНИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 353-359.
  2017 Vladeva, R. Expectations of the Educational Reform of High School Geography//Acta Scientifica Naturalis 2017, Vol. 1, р. 124-132., DOI: 10.1515/asn-2017-0019, ISSN 2367-5144, Web of Science (CABI)
  2016 Владева, Р. Електронните учебници по география и икономика – ресурс или ракурс в процеса на обучение.//Сб. Четвърта международна конференция Географски науки и образование, Шумен, 2016, с. 301 – 306, ISBN 978-619-201-105-5
  2016 Владева, Р., П. Русева. За контрола в обучението по география и икономика в прогимназиален етап.//Сб. Четвърта международна конференция Географски науки и образование, Шумен, 2016, с. 307 – 312, ISBN 978-619-201-105-5
  2016 Владева, Р., И. Десподова. Дейности в извънкласна среда по география и икономика при работа по европейски проект.//Сб.Четвърта международна конференция Географски науки и образование, Шумен, 2016, с. 313 – 318, ISBN 978-619-201-105-5
  2015 Vladeva, R. For the transition from training at the initial stage and the geographical education in General Secondary School – different points of view. // Acta Scientifica Naturalis, Vol. 1/2015, р. 312-319
  2015 Дерменджиева, С., Р. Владева. Приложение на метода на проектите при изучаване на население и селища //Сб. Четвърта международна конференция Балканите - език, история, култура, Изд. „ИВИС“, Велико Търново, 2015, с. 448 - 457, ISSN:1314-4065
  2015 Владева, Р. Възмажности за формиране на ценности в географското образование в извънкласна среда // Сб. Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Секция Исторически факултет, Велико Търново, 2015, с. 268 -274, ISBN: 978-619 -208-002-0
  2015 Владева, Р., П. Русева, Културният туризъм като обект на изучаване в обучението по география и икономика. // Сб. „България в европейската култура, наука, образование, религия”, част 2, Четвърта национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“, Шумен, 2015, с. 375-385, ISBN 978-619-201-050-8
  2015 Владева, Р., П. Русева, За някои проблеми на прехода от начален към прогимназиален етап в обучението по география и икономика в СОУ. // Сборник трета международна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, 2015, с. 239-249, ISBN 978-619-201-012-6
  2014 Пенерлиев, М., Л. Шефкъ, Р. Владева, П. Русева. Проблеми на населението в селските територии на област Шумен – някои основни характеристики.//Сборник доклади от научна конференция с международно участие „География и регионалистика в чест на проф. д-р Иван Батаклиев”, 30-31 октомври 2014 г., гр. Пазарджик, София, 2014, с. 50-55
  2014 Владева, Р., П. Русева, Проблеми в процеса на обучение по география от начален към прогимназиален етап. // Сборник „30 години катедра „География“ във Великотърновския университет“, В. Търново, 2014, с. 332-338
  2014 Владева, Р. Географското състезание като един от пътищата за повишаване мотивацията за учене. Сб. Трета международна конференция Географски науки и образование, Шумен, 2014, с. 250 – 257, ISBN 978-619-201-012-6
  2014 Владева, Р., П. Русева. За някои проблеми на прехода от начален към прогимназиален етап в обучението по география и икономика в СОУ.//Сб. Трета международна конференция Географски науки и образование, Шумен, 2014, с. 239 – 249, ISBN 978-619-201-012-6
  2013 Владева, Р. Компетенциите като елемент на учебното съдържание по география. // Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, ІІІ научна конференция с международно участие, В. Търново, „Ивис”, 2013, с. 96-105.
  2013 Владева, Р., С. Дерменджиева, Съвременни проблеми пред гографското образование в средното училище. // Географски науки и образование, Международна конференция, Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2013, с. 43-51.
  2013 Владева, Р., П. Русева, За въвеждащия курс на обучение по география в българските и руски учебници. // Географски науки и образование, Международна конференция, Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2013, с. 251-258.
  2013 Владева, Р., П. Русева, Модел за интерактивно изучаване на карстови територии (на примера на Шуменско плато // Сборник Втора международна конференция “Географски науки и образование”, Шумен, 2013, с. 251-255
  2013 Владева, Р., Н. Станчева, Модел за включване на студентите в интерактивни дейности в извънкласна среда // Сборник Втора международна конференция “Географски науки и образование”, Шумен, 2013, с. 246-250
  2012 Владева, Р. Състояние и проблеми на учебното съдържание и компонентите на учебниците по география и икономика V - VІІІ клас//Сборник научни трудове Национална конференция с международно участие „40 години ШУ”, Шумен, 2012, с. 169-175.
  2012 Владева, Р. Географското образование и етнокултурния диалог по правата на детето. // Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, ІІ научна конференция с международно участие, В. Търново, „Ивис”, 2012, с. 98-112
  2010 Владева Р., П. Русева, Новите учебници по география и икономика за VІІ клас// Годишник на ШУ, “Еп. К. Преславски”, 2010, с. 42-56
  2010 Владев, Д., Р. Владева, С. Станкова, Н. Ченкова, М. Пенерлиев, Т. Кръстев. Оценка на степента на уязвимост на населените места в Североизточна България приекстремни (интензивни) валежи. // Годишник на ШУ, “Еп. К. Преславски”, 2010, с. 23 - 36
  2010 Станкова С., Д. Владев, Н. Ченкова, Р. Владева, М. Пенерлиев, Т. Кръстев, Опасни геодинамични процеси и явления по Северното черноморско крайбрежие иотражението им върху транспортната инфраструктура. .// Годишник на ШУ, “Еп. К. Преславски”, 2010, с. 5-22
  2009 Владева, Р. П. Русева, Анализ на новите учебници по география и икономика за VI клас.// Годишник на ШУ, “Еп. К. Преславски”, т. ХІХ В 5, Природни науки,Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен,2009, с. 60 - 74
  2008 Владева, Р., П. Русева. Сравнителен анализ на учебниците по география и икономика за V клас.// Годишник на ШУ, “Еп. К. Преславски”, т. ХVІІІ В 5, Природнинауки, Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен,2008, с. 65 - 77
  2007 Владева, Р., П. Русева. Възможности за приложение метода на проектите при обучението по география и икономика. // Годишник на ШУ, “Еп. К. Преславски”, т.ХVІІ В 5, Природни науки, Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2007, с. 59 - 70
  2006 Vladeva R. Challenges before the geographic education in the high school at the contemporary stage.// International Scientific Conference, Faculty of Geology and Geography“St. Kliment Ohridski” University of Sofia, 2006, p. 370 - 374
  2006 Владева, Р., П. Русева. Мястото на учебните проекти в обучението по география в VII клас. // Годишник на ШУ, “Еп. К. Преславски”, т. ХVІ В 3, Природни науки,Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен,2006, с. 134 – 142
  2005 Владева, Р. Географското образование и културата по правата на детето.// Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІвек, Варна,2005, с. 373 – 380
  2005 R. Vladeva, M. Stoyanova. DISTANT LEARNIK-AN ALTERNATIVE FORM OF EDUCATION IN TOURISM SUBEKT IN SHUMEN UNIVERSITY. // INFORMATIKA, OBRASOVNATEHNOLOGIJA I NOVI MEDIGI U OBRASOVANGU, knjiga 1, INFORMATICS, EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND NEW MEDIA IN EDUCATION, Sombor, Сърбия, 2005, р.267-272
  2005 Владева Р., И. Десподова. Учебната тетрадка като ресурс в обучението по география и икономика в IX и X клас. // Обучението по география, С., 2005, с. 34 – 38
  2004 Владев, И., Р. Владева. Условия за развитие на земеделието в община Никола Козлево в процеса на интегриране към Европейския съюз.// Предизвикателстватапред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз”, Сборник доклади том I, Стопанска академия “Д. А. Ценов”, Свищов, 2004, с. 47-53
  2004 Vladeva, R., Stoyanova, M., THE GRITICAL THINKING IN GEOGRAPHY TEACHING.// 2 International Balkan Education Congress, SEARCHING EXCELLENCE IN EDUKATION, Trakia University, Edirne Education Faculty, Одрин, 2004, p. 54-58
  2003 Владева, Р. Методически решения за практикоориентирано обучение по темата “Население и селища” в курса по география.// Юбилейна научна конференцияпосветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет”, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003., с. 237-243
  2003 Владева, Р. Варианти за решаване на методически проблеми в обучението по география при изучаване на населението и селищата.// Обучението по география, С.,2003, № 1, с. 22-31
  2003 Владева, Р. Изграждане на ценностни ориентации в обучението по география въз основа на знанията за население и селища.// Обучението по география, С. 2003,№ 2-3, с. 35-40
  2003 Владева, Р. Основни насоки за решаване на методически проблеми при изучаване на население и селища в училищния курс по география.// Научни трудовеПедагогически колеж Добрич, Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, т. ІІІ D,2003, с. 234 – 236
  2003 Владев, И., Р. Владева. По някои въпроси относно преброяването на населението в България през одина (на примера на Шуменска област).// Природни науки.География, Юбилейна научна конференция посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет”, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003., с. 244-250
  2003 Владев, И., Р. Владева. Община Шумен - обща географска характеристика.// Обучението по география, С. 2003, № 2-3, с. 77-87
  2003 Владева, Р., И. Владев. Състояние и проблеми на училищната мрежа и образователното равнище в Шуменска област.// Природни науки 2003, Университетскоиздателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, с. 189-192
  2003 Власков, Вл., Р. Владева, И. Владев. Човешката дейност-основен фактор в морфодинамиката на съвременния релеф.// Природни науки 2003, Университетскоиздателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, с. 202-204
  2003 Владева, Р., И. Владев. Ценностите в обучението по география на базата на учебното съдържание за население и селища.// Първа Балканска конференция:Образованието-глобална идентичност и културно разнообразие, Ст. Загора, 2003, т. 3, с. 109-115
  2003 Vladeva, R., I. Vladev. Challenges to Bulgaria in the integrate process with European union on the base of the human development index, Strategies and challenges in theprocess of accession to the European union, Svishtov, Bulgaria, 2003, p. 79-83
  2003 Владева, Р., И. Владев. Мястото на България в световното културно и природно наследство.// Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Т. XV В Природнинауки, Шумен, 2003, с. 224-232
  2003 Мичев, Н., И. Владев, Р. Владева. Демографски потенциал на Шуменска област – развитие, регионални особености и проблеми.// Годишник на ШУ “ЕпископКонстантин Преславски”, Т. XV В Природни науки, Шумен, 2003, с. 295-308
  2002 Владева, Р. Нетрадиционни методи и иновации в обучението по география.// Обучението по география, С., 2002, № 1, с. 17-21
  2002 Владев, И., Р. Владева. Изследванията на професор Димитър Яранов в областта на географията на населението и селищата.// Научна конференция смеждународно участие в памет на проф. д-р Димитър Яранов, София, 2002, с.111-116
  2002 Владев, И., Р. Владева. Индекс на човешко развитие на България и Балканските страни - отправна точка в процеса на евроинтеграция.// Регионално икономическосътрудничество и интеграция на страните от Югоизточна Европа, Свищов, 2002, том 2, с. 109-113
  2001 Vladev, I., R. Vladeva. Problems of unemployment in the rural municipalities of Hitrino and Venetz in the conditions of transition.// “Problems of geography”, 2001, № 1-2, p.64-68
  2000 Владева, Р. Основни аспекти на педагогическата практика по география.// Проблеми на географията, С., 2000, № 1-4, с. 211-220
  2000 Владев, И., Р. Владева, Особености и проблеми на трудовия пазар в селските общини на Шуменска област. // Трудовата заетост и социалната политика в условиятана евроинтеграцията, Свищов, 2000, с. 354-357
  1999 Владева, Р. Основни аспекти на формиране и функциониране на трудовия пазар// Проблеми на географията, С., 1999, № 3-4, с. 77-85
  1999 Владев, И., Р. Владева. Опит за разкриване мястото на географията в Шуменския университет. // Юбилейна научна конференция 25 години Шуменски университет“Епископ Константин Преславски”, Шумен, 1999, с. 174-180
  1999 Владева, Р. И. Владев. За равнището на научното и методическо осигуряване при изучаване на социално- икономическата география на България.// Обучението погеография, С., 1999, № 5-6, с. 37-41
  1998 Владева, Р., П. Русева. Развитие на предприемчивост чрез обучението по социално-икономическа и политическа география.// Обучението по география, С., 1998,№ 4-6, с.65-67
  1997 Владева, Р. Есето по география в ІХ клас.// Обучението по география, С., 1997, № 4-5, с. 33-37
  1996 Владева, Р., П. Русева. Методи и форми на екологично образование чрез обучението по география в VІ клас. // Обучението по география, С., 1996, № 4-5, с. 39-43
  2022 Владева, Р., Ключовите компетентности и глобализацията на географското образование, ХХ Национална конференция с международно участие „Природни науки“ 2022, 30.09. -2.10.2022
  2022 Владева, Р., П. Русева, Място на геоглобалните проблеми в учебната документация на студентите по география в Шуменския университет, V Научна конференция с международно участие ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ, 04 ноември 2022 г.
  2021 Владев, И., Р. Владева, Проблемите на здравеопазването – едни от най-важните съвременни геоглобални проблеми, Четвърта научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ , 03-05 декември 2021 Шумен
  2021 Владева, Р., П. Русева, Доклад: Ключовите компетентности в обучението по география и икономика в гимназиален етап, Четвърта научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ , 03-05 декември 2021 Шумен
  2021 Владева, Р., П. Русева, Доклад: Ключовите компетентности в обучението по география и икономика в прогимназиален етап, XIX Национална конференция с международно участие \"Природни науки 2021\" , 01-03 октомври 2021 Шумен
  2019 Галчева, П., Р. Владева, Доклад Компетентностният подход при обучението на бъдещи учители по природни науки, XVII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2019”, 4-6.10.2019 г. Шумен
  2017 Шеста конференция с международно участие „География, регионално развитие и образование и образование” 3 – 4 IХ. 2017 г., Шумен
  2017 Петнадесета Национална конференция с международно участие „Природни науки 2016”, 29-30 IХ 2017 г., Варна
  2017 Международния симпозиум „Образование ‘21“, 24.11.2017 г. - 25.11.2017 г., В. Търново
  2015 Vladeva, R. Advantages and disadvantages of electronic geography and economics textbooks V-VII grade, Национална конференция с международно участие „Природни науки 2015”25-27. IХ 2015 г.
  2015 Владева, Р. Електронните учебници по география и икономика – ресурс или ракурс в процеса на обучение, IV международна конференция „Географски науки и образование” 30-31 Х. 2015 г.
  2015 Владева, Р., П. Русева, За контрола в обучението по география и икономика в прогимназиален етап, IV международна конференция „Географски науки и образование” 30-31 Х. 2015 г.
  2015 Владева, Р., И. Десподова, Дейности в извънкласна среда по география и икономика при работа по европейски проект, IV международна конференция „Географски науки и образование” 30-31 Х. 2015 г.
  2014 Владева, Р., П. Русева - Доклад „Културният туризъм като обект на изучаване в обучението по география и икономика“; Четвърта национална конференция „Пътуване към България“ по археология, история и културен туризъм „България в европейската култура, наука, образование, религия“, 14-16.05.2014, Шумен
  2014 Владева, Р., - Доклад „Географското състезание като един от пътищата за повишаване мотивацията за учене“; Владева, Р., П. Русева - Доклад „За някои проблеми на прехода от начален към прогимназиален етап в обучението по география и икономика в СОУ“; Трета международна конференция “Географски науки и образование”, 12-13.09.2014, Шумен
  2014 Владева, Р., - Доклад „For the transition from training at the initial stage and the geographical education in General Secondary School – different points of view“; ХІІ Национална конференция с международно участие „Природни науки 2014“, 26-27.09.2014, Варна
  2014 Пенерлиев, М., Л. Шефкъ, Р. Владева, П. Русева - Доклад „Проблеми на населението в селските територии на област Шумен – някои основни характеристики“; Научна конференция с международно участие „География и регионалистика в чест на проф. д-р Иван Батаклиев”, 30-31 октомври 2014 г., гр. Пазарджик
  2014 Владева, Р., - Доклад „For the transition from training at the initial stage and the geographical education in General Secondary School – different points of view“; ХІІ Национална конференция с международно участие „Природни науки 2014“, 26-27.09.2014, Варна
  2014 Владева, Р., П. Русева, - Доклад „Проблеми в процеса на обучение по география от начален към прогимназиален етап“; 30 години катедра „География“ във Великотърновския университет“, ХІ. 2014, В. Търново
  2010 Великов В., М. Стоянова, Р. Владева. Технология на екскурзоводското обслужване. Учебник за Професионални гимназии, С., “Матком”, 2010, с.323
  2007 Великов В., М. Стоянова, Р. Владева. География на туризма. Учебник за Професионални гимназии, С., “Матком”, 2007, с. 319
  2003 Младенов Ч., И. Владев, Р. Владева. Обща геодемография, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски, Шумен, 2003, с. 283
  2022 Дерменджиева, С., Р. Владева, Б. Димитрова, П. Събева, В. Йорданова, Цв. Пейкова. География и икономика, Задачи за държавен зрелостен изпит профилирана подготовка.//\"Просвета - София\" АД, 2022, 248 с., ISBN 978-954-01-4193-0
  2021 Владев, Д., М. Пенерлиев, С. Станкова, В. Петков, И. Владев, М. Стоянова, Р. Владева. Сборник материали за подготовка на студенти за държавен изпит по География и регионална политика, Първа част, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен 2021, ISBN 978-619-201-482-7,141 с.
  2014 Дерменджиева, С., М. Пенерлиев, С. Станкова, Д. Владев, Р. Владева, Н. Ченкова, Л. Шефкъ, И. Георгиева. Тестови варианти за кандидат-студенти по география, Шумен, 2014, с. 87.
  2013 Личев Т., Р. Владева, П. Русева, В. Стоилова, С. Манова. Тестове по икономическа география на България. Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2013, с. 384.
  2013 Дерменджиева, С., М. Пенерлиев, Р. Владева, С. Станкова, Н. Ченкова, Д. Владев. Тренировъчни тестови варианти по география за кандидат-студенти, Шумен, 2013, с. 136.
  2012 Дерменджиева, С., М. Пенерлиев, Р. Владева, С. Станкова, Н. Ченкова, Д. Владев. Тренировъчни тестови варианти по география за кандидат-студенти, Шумен,2012, с. 132
  2012 Личев Т., Р. Владева, П. Русева, В. Стоилова, С. Манова. Тестове по икономическа география на България. Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2012, с. 336.
  2011 Личев Т., Р. Владева, П. Русева, В. Стоилова, С. Манова. Тестове по икономическа география на България. Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2011, с. 336
  2011 Великов, В., Р. Владева. Технология на екскурзоводското обслужване, Висше училище по агробизнес и регионално развитие, Център за дистанционно обучение,Фабер, В. Търново, 2011, с. 132
  2010 Личев Т., Р. Владева, П. Русева, В. Стоилова, С. Манова. Тестове по икономическа география на България. Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2010, с. 312
  2009 Личев Т., Р. Владева, П. Русева, В. Стоилова, С. Манова. Тестове по икономическа география на България. Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2009, с. 273
  2008 Личев Т., Р. Владева, П. Русева, В. Стоилова, С. Манова. Тестове по икономическа география на България. Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2008, с. 254
  2022 Vladev, I., Vladeva, R., 2020. The Demographic Problem - one of the Main Problems of Contemporary. Acta Scientifica Naturalis 7, 158-171. 10.2478/2020-0027. Цитирано в Sergey Yekimov,, Elmira Dosmuratova , Alexander Chernyaev , Alla Meerson, Elena Korneevae, Raisa Krayneva , Natalya Nikitina , Zhanargul Taskinbaikyzy, The importance of the forecast of the number of inhabitants of the Czech Republic as a basis for the effective development of the transport industry.// Transportation Research Procedia 63 (2022) 686–69, ScienceDirect, DOI:10.1016/j.trpro.2022.06.063, Scopus https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146522003180
  2022 Владева, Р. (2013): Компетенциите като елемент на учебното съдържание по география. – Сборник III научна конференция с международно участие Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. В. Търново: Ивис, с. 96 – 105. Цитирано в: Георгиева, С. (2022): Управление на качеството на образование в контекста на компетентностния подход, Шумен: Университетско издателство на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-619-201-556-5
  2022 Владева, Р. Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“. Шумен: Университетско издателство на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-619-201-086-7 Цитирано в: Дерменджиева, С., Т. Драганова Обучението по география на страните. Методически анализи и интерпретации, Велико Търново: ИТИ, 2022, ISBN 978-619-7602-22-7
  2022 Владев, И., Р. Владева. Индекс на човешко развитие на България и Балканските страни – отправна точка в процеса на евроинтеграция.//Сб. Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните от Югоизточна Европа, Свищов, 2002, т. 2, с. 109 – 113, ISBN 954-23-0114-6 Цитирано в: Симеонов, Д. Качеството на живот – теоретико-методологични и социокултурни проекции, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2022, ISBN 978-619-208-313-7
  2022 Владева, Р.,И. Владев, Практико-приложни аспекти на методите на регионалните изследвания при проучване на териториалните единици//Известия на БГД, т. 41 (2019), с. 83-88, ISSN 2682-986X Цитирано в: Симеонов, Д. Качеството на живот – теоретико-методологични и социокултурни проекции, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2022, ISBN 978-619-208-313-7
  2022 Владева, Р., И. Владев. (2003). Ценностите в обучението по география на базата на учебното съдържание за население и селища. Сб. Първа Балканска конференция: Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие, Ст. Загора, т. 3, с. 109 -115. Цитирано в: Atanasow, V. (2022). THE FORMATION OF GEORGIAN COMPETENCE - AN IMPORTANT STRUCTURAL ELEMENT OF THE MODERN EDUCATION OF STUDENTS. PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Vol. 61, book 11.1., pp 67-71. https://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp22/11.1/11.1-10.pdf
  2021 Vladeva, R., Eseto po geografiya v IX klas..//Obuchenieto po geografiya, S., 1997, № 4-5, s. 33-37; Цитирано в: Zl. Dimova, MODEL FOR KEY COMPETENCES FORMATION OF “SKILLS IN SUPPORTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND HEALTHY LIFESTYLE” IN GEOGRAPHY AND ECONOMICS TRAINING IN THE FIRST HIGH SCHOOL STAGE.//SocioBrains, ISSUE 78, FEBRUARY 2021, p. 594-605, ISSN 2367-5721
  2021 Vladeva, R., Geografskoto obrazovanie I konceptsiyata za ustoichivo razvitie.//Sb. Nauchni trudove prirodni nauki – 2004, UI „Episkop Konstantin Preslavski“, Shumen, 2004, s. 322-327; Цитирано в: Zl. Dimova, MODEL FOR KEY COMPETENCES FORMATION OF “SKILLS IN SUPPORTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND HEALTHY LIFESTYLE” IN GEOGRAPHY AND ECONOMICS TRAINING IN THE FIRST HIGH SCHOOL STAGE.//SocioBrains, ISSUE 78, FEBRUARY 2021, p. 594-605, ISSN 2367-5721
  2021 Vladeva, R. Savrmenni aspekti na sistemata „Obuchenie po geografiya”. Sh., UNI „Ep. K. Preslavski”, 2016; Цитирано в: Т. Draganova, APPLICATION OF THE VENN-DIAGRAM IN THE TRAINING OF GEOGRAPHY AND ECONOMICS AND ON ECONOMICS - ESSENCE, MEANING, APPLICATION, VARIANTS.//SocioBrains, ISSUE 78, FEBRUARY 2021, p. 615-623, ISSN 2367-5721
  2021 Vladev, I., R. Vladeva, The Demographic Problem - one of the Main Problems of Contemporary//Acta Scientifica Naturalis, Vol. 7, No 2, Pages 158–171, 2020, DOI: 10.2478/asn-2020-0027, ISSN 2367-5144 Цитирано в: Ильичев В., В. Колчунов, В. Гордон, А. Кормина. Статистические зависимости показателей благоприятной среды жизнедеятельности биосферосовместимого города//Вестник МГСУ, т. 16, №5, с. 545-556, 2021, ISSN 2304-6600, DOI: 10.22227/1997-0935.2021.5.545-556
  2021 Vladeva, R. Cennostite v geografskoto obrazovanie.//Sb. Peta mejdunarodna nauchna konferencyia “Geografski nauki i obrazovanie”, „Episkop Konstantin Preslavski”, Sh., 2017, p. 346-352, Цитирано в: Hristova, G., Оptions for the formation of value orientations in the geography and economics training in 10th grade.//Acta Реdagogica Naturalis, Vol 4, No 1, 2021, p. 30 – 35, ISSN 2603-4468
  2021 Vladeva, R., Suvremenni aspekti na sistemata „Obuchenie po geografiya”, UNI, „Episkop Konstantin Preslavski“, Shumen, 2016, ISBN 978-619-201-086-7 Цитирано в: Dimitrov, D., The teaching content in geography and economics in 5 class as a factor for the formation of cartographic knowledge and skills.// Acta Реdagogica Naturalis, Vol 4, No 1, 2021, p. 36 – 40, ISSN 2603-4468
  2021 Zhechev, V., Vladeva, R., Types of assessment and control in teaching geography and economics, SocioBrains, Issue 54, February 2019, s. 553-563. Цитирано в: Dimitrov, D., The teaching content in geography and economics in 5 class as a factor for the formation of cartographic knowledge and skills.//Acta Реdagogica Naturalis, Vol 4, No 1, 2021, p. 36 – 40, ISSN 2603-4468
  2021 Vladeva, R., Suvremenni aspekti na sistemata „Obuchenie po geografiya“, Universitetsko izdatelstvo „Episkop Konstantin Preslavski“, Shumen, 2016, ISBN 978-619-201-086-7 Цитирано в: Dimova, Zl., Model for formation of social and civic key competences in geography and economics training in the first high school stage.// Acta Реdagogica Naturalis, Vol 4, No 1, 2021, p. 41 – 51, ISSN 2603-4468
  2021 Vladev, I., R. Vladeva. Indeks na choveshkoto razvitie na Bulgariya i Balkanskite strani - otpravna tochka v protsesa na evrointegratsiyata .// Sb. Regionalno ikonomichesko upravlenie i integratsiya ot Yugoiztochna Evropa, Svishtov, 2002, t. 2, s. 109 - 113, ISBN 954-23-0114-6 Цитирано в: Georgieva, M., THE DEMOGRAPHIC SITUATION AND THE REGIONAL DEVELOPMENTS IN THE CONTEXT OF REGIONAL POLICY.//Journal of Bio-based Marketing vol.2, 2021, р. 30-37, http://www.journalbbm.wordpress.com/ ISSN 2683-0825
  2021 Владева, Р. (2013): Компетенциите като елемент на учебното съдържание по география. – Сборник III научна конференция с международно участие Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. В. Търново: Ивис, с. 96 – 105. Цитирано в: Георгиева, С. (2021): Текстът –стратегически ресурс при университетската подготовка на учители по български език и литература, Шумен: Университетско издателство на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-619-201-460-5
  2021 Владева, Р., П. Русева. Развитие на предприемчивост чрез обучението по социално-икономическа и политическа география.//Обучението по география, С., 1998, № 4-6, с.65 – 67, ІSSN-0204-6849 Цитирано в: Дерменджиева, С. Теория и методика на географското образование, Велико Търново: ИТИ, 2021, ISBN 978-619-7602-13-5
  2021 Владева Р., И. Десподова. Учебната тетрадка като ресурс в обучението по география и икономика в IX и X клас.//Обучението по география, С., 2005, с. 34 – 38, ІSSN-0204-6849 Цитирано в: Дерменджиева, С. Теория и методика на географското образование, Велико Търново: ИТИ, 2021, ISBN 978-619-7602-13-5
  2021 Владева, Р. Географското образование и културата по правата на детето.//Сб. Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век, Варна, 2005 г., с. 373 – 380, ISBN-13:978-554-577-366-2 Цитирано в: Дерменджиева, С. Теория и методика на географското образование, Велико Търново: ИТИ, 2021, ISBN 978-619-7602-13-5
  2021 Владева, Р. Компетенциите като елемент на учебното съдържание по география.//Сб. ІІІ научна конференция с международно участие Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, ИВИС, 2013, с. 96 – 105, ISBN 978-954-2968-55-9 Цитирано в: Дерменджиева, С. Теория и методика на географското образование, Велико Търново: ИТИ, 2021, ISBN 978-619-7602-13-5
  2021 Владева, Р. Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“. Шумен: Университетско издателство на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2016, ISBN 978-619-201-086-7 Цитирано в: Дерменджиева, С. Теория и методика на географското образование, Велико Търново: ИТИ, 2021, ISBN 978-619-7602-13-5
  2020 Владева, Р. Възможности за формиране на ценности в географското образование в извънкласна среда.//Сб. Юбилейна международна научна конференция 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Секция Исторически факултет, Велико Търново, 2015, с. 268 – 274, ISBN 978-619-208-002-0 Цитирано в: Hristova, G., FORMATION OF PATRIOTIC VALUES IN GEOGRAPHY AND ECONOMY TRAINING IN THE FIRST STAGE OF UPPER – SECONDARY EDUCATION.//SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSUE 66, FEBRUARY 2020, p. 115-123, ISSN 2367-5721
  2020 • Владева, Р., Компетенциите като елемент на учебното съдържание по география.//Сб. ІІІ научна конференция с международно участие Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, ИВИС, 2013, с. 96 – 105, ISBN 978-954-2968-55-9 Цитирано в: Dimova, Zl., OPPORTUNITIES FOR FORMATION OF KEY COMPETENCES IN GEOGRAPHY AND ECONOMICS TRAINING IN THE FIRST STAGE OF UPPER – SECONADRY EDUCATION//SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSUE 66, FEBRUARY 2020, p. 124-136, ISSN 2367-5721
  2020 • Великов В., М. Стоянова, Р. Владева., География на туризма С., МАТКОМ, 2007, 319 с., ISBN 978-954-9930-49-8 Цитирано в: Ангелова, Д., В. Коев, Четиридневна екскурзия по Българското Черноморие.//Сборник доклади –Студентска и ученическа сесия от национална научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020, с. 70-84, ISBN 978-619-201-366-0
  2020 Владева, Р. Съвременни аспекти на системата „Обучение по география”. Ш., УИ „Епископ Константин Преславски”, 2016., ISBN 978-619-201-086-7 Цитирано в: Драганова, Т., В. Бърдарова., Варианти на географски лабиринт в обучението по география и икономика и по учебник за V клас – задължителна подготовка.// Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 22 – 23 октомври 2020, електронно издание. Ред. Ваня Банабакова/Свилен Стефанов/Георги Георгиев/Илиян Ангелов/Събин Събев. Велико Търново: ИК НВУ „В. Левски”, 2020, с. 921 – 930. ISSN 2367-7473.
  2020 Vladeva, R., Expectations of the Educational Reform of High School Geography. Acta Scientifica Naturalis, 2017, 4(1):124-132. Цитирано в: Yingli Wang, Exploring the Reform and Innovation of the Course of Engineering Cost Specialty in Higher Vocational Education in China Skills Competition.// International Conference on Social and Human Sciences (ICSHS2020), DOI: 10.38007/Proceedings.0000117, p. 652-658, ISBN: 978-1-80052-000-4
  2020 Младенов, Ч., И. Владев, Р. Владева, Обща геодемография, УИ \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2003, ISBN 975-577-179-8 Цитирано в: Dimitrova, D., M. Filipova, Population and Workforce within Patricular Territorial Boundaries.//Management Tourizm Culture, Ignatianum University Press, Krakow, 2020, p. 189-2020, ISBN 978-83-7614-4686
  2020 Великов, В., М. Стоянова, Р. Владева. (2010), Технология на екскурзоводското обслужване, „Матком“, С., 323 с. Цитирано в: Станева, Т., (2020). Етнографско проучване на с. Блъсково, община Провадия. В: Сборник доклади „Студентска и ученическа сесия“ по проект „Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“, Университетско издателство„Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020, с. 37-50.
  2020 Владева, Р., И. Владев. (2019). Практико-приложни аспекти на методите на регионалните изследвания при проучване на териториалните единици. В: Известия на БГД, т. 41, с. 83-88. Цитирано в: Янев, А., (2020). Регионално изследване за реализиране на териториално-устройствена и социално-икономическа характеристика на община Бургас. В: Сборник доклади „Студентска и ученическа сесия“ по проект „Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020, с. 76-95
  2020 Младенов, Ч., И. Владев, Р. Владева. (2003). Обща геодемография, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен. Цитирано в: Янев, А., (2020). Регионално изследване за реализиране на териториално-устройствена и социално-икономическа характеристика на община Бургас. В: Сборник доклади „Студентска и ученическа сесия“ по проект „Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020, с. 76-95.
  2020 Великов, В., М. Стоянова, Р. Владева. (2010), Технология на екскурзоводското обслужване, „Матком“, С., 323 с. Цитирано в: Иванова, Д., П. Кирякова. (2020). Тридневен маршрут в областта на културно-познавателния туризъм Варна – Никополис ад Иструм – Ловеч – Улпия Ескус – Русе – Бесарбовски манастир – Ивановски скален манастир – Червен – Варна. В: Сборник доклади „Студентска и ученическа сесия“ по проект „Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020, с. 123-143.
  2020 Великов, В., М. Стоянова, Р. Владева. (2010), Технология на екскурзоводското обслужване, „Матком“, С., 323 с. Цитирано в: Димитрова, Д., Г. Илиева. (2020). Тридневна екскурзия в централна България. В: Сборник доклади „Студентска и ученическа сесия“ по проект „Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020, с. 96-104.
  2020 Владева, Р. (2016). Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен. Цитирано В: Мишева, Ст. (2020) Приложимост на метода Монтесори в географското образование, научно списание „Известия на Българското географско дружество“, София, 2020, том 43, с. 95-99,ISSN (print):ISSN 0375-5924, ISSN (online):ISSN 2682-986X, София, 2020 г.http://geography.bg/images/Izv_BGD/tom%2043/JBGS_vol43_2020_Misheva_S.pdf
  2020 Rositsa Vladeva. Expectations of the Educational Reform of High School Geography[J]. Acta Scientifica Naturalis, 2017, 4(1):124-132, DOI: 10.1515/asn-2017-0019, https://sciendo.com/article/10.1515/asn-2017-0019 Цитирано в: Yingli Wang (2020) Exploring the Reform and Innovation of the Course of Engineering Cost Specialty in Higher Vocational Education in China Skills Competition. In: 2020 International Conference on Social and Human Sciences (ICSHS2020), Canberra, Australia, from 2020-03-07 to 2020-03-08, X.J. Zhang, Jilin Business And Technology College, China (Eds.), ISBN: 978-1-80052-000-4, рр 652-658, DOI: 10.38007/Proceedings.0000117, http://proceedings-online.com/proceedings_series/article/artId/117.html#location
  2019 Владев, И., Р. Владева. Индекс на човешко развитие на България и Балканските страни – отправна точка в процеса на евроинтеграция.//Сб. Регионолно икономическо сътрудничество и интеграция на страните от Югоизточна Европа, Свищов, 2002, т. 2, с. 109 – 113, ISBN 954-23-0114-6 Цитирано в: Петров, К., THE NEED TO INTRODUCE INDICATORS FOR MEASURING THE EFFECTS OF REGIONAL DEVELOPMENT IN BULGARIA.//SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSUE 54, FEBRUARY 2019, ISSN 2367-5721, p. 296-305
  2019 • Владева, Р., Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016 Цитирано в: Dermendzhieva, S., S., Nezdet, THE ELECTRONIC CURRICULUM - OPTIONS FOR USE IN GEOGRAPHIC AND ECONOMIC TRAINING.//SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSUE 54, FEBRUARY 2019, ISSN 2367-5721, p. 504-517
  2019 • Владева, Р., Електронните учебници по география и икономика – ресурс или ракурс в процеса на обучение.//Сб. Четвърта международна конференция Географски науки и образование, Шумен, 2016, с. 301 – 306, ISBN 978-619-201-105-5 Цитирано в: Dermendzhieva, S., S., Nezdet, THE ELECTRONIC CURRICULUM - OPTIONS FOR USE IN GEOGRAPHIC AND ECONOMIC TRAINING.//SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSUE 54, FEBRUARY 2019, ISSN 2367-5721, p. 504-517
  2019 • Владева, Р., Географското състезание като един от пътищата за повишаване мотивацията за учене. //Сборник трета международна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, 2015, с. 250-257, ISBN 978-619-201-012-6 Цитирано в: Hristova, G., The theoretical basis of the validation orientations Gergana.//Aсta Pedagogica Naturalis, Vol 2, No 1, 2019, p. 58-63
  2019 • Владева, Р. Ценностите в географското образование.//Сб. Пета международна научна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, УНИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 346-352. Цитирано в: Hristova, G., The theoretical basis of the validation orientations.//Aсta Pedagogica Naturalis, Vol 2, No 1, 2019, p. 58-63
  2019 • Владева, Р., П. Русева, За някои проблеми на прехода от начален към прогимназиален етап в обучението по география и икономика в СОУ. // Сборник трета международна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, 2015, с. 239-249, ISBN 978-619-201-012-6 Цитирано в: Hristova, G., PROJECTS OF THE VALIDATION ORGANIZATIONS IN GEOGRAPHIC EDUCATION AND ECONOMY IN GEMNAZIAL STAGE.//SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSUE 54, FEBRUARY 2019, ISSN 2367-5721, p. 580-588
  2019 • Владева, Р. Възможности за формиране на ценности в географското образование в извънкласна среда // Сб. Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Секция Исторически факултет, Велико Търново, 2015, с. 268 -274, ISBN: 978-619 -208-002-0 Цитирано в: Hristova, G., PROJECTS OF THE VALIDATION ORGANIZATIONS IN GEOGRAPHIC EDUCATION AND ECONOMY IN GEMNAZIAL STAGE.//SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSUE 54, FEBRUARY 2019, ISSN 2367-5721, p. 580-588
  2019 • Владева, Р., Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016 Цитирано в: Hristova, G., PROJECTS OF THE VALIDATION ORGANIZATIONS IN GEOGRAPHIC EDUCATION AND ECONOMY IN GEMNAZIAL STAGE.//SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSUE 54, FEBRUARY 2019, ISSN 2367-5721, p. 580-588
  2019 • Владева, Р., И. Десподова. Дейности в извънкласна среда по география и икономика при работа по европейски проект.//Сб.Четвърта международна конференция Географски науки и образование, Шумен, 2016, с. 313 – 318, ISBN 978-619-201-105-5 Цитирано в: Velikova, V., E. Stefanova. ACTIVITIES IN EXTRACURRICULAR ENVIRONMENT AS A NATURAL PART OF THE LEARNING PROCESS IN GEOGRAPHY AND ECONOMICS NATIONAL PROGRAM „SCIENTIFIC OLYMPIADES AND COMPETITIONS".//SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSUE 54, FEBRUARY 2019, ISSN 2367-5721, p. 589-594
  2019 Владева, Р., П. Русева. Сравнителен анализ на учебниците по география и икономика за V клас - Годишник на Шуменски университет, т. ХVІІІ В 5, Природни науки, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2008 г., с. 65 – 77, ІSSN 1311-834Х Цитирано в: Draganova, T. ON THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE GEOGRAPHY TEXTBOOK IN RETROSPECTION AND THE SITUATIONAL FRAMEWORK OF GEOGRAPHY AND ECONOMY TEXTBOOK VERSIONS FOR V GRADE.// SocioBrains, Issue 61, Sept. 2019, p, 27-50, ISSN 2367-5721
  2019 Владева, Р., Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“ - Монография, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, 182 с., ISBN 978-619-201-086-7 Цитирано в: Draganova, T. ON THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE GEOGRAPHY TEXTBOOK IN RETROSPECTION AND THE SITUATIONAL FRAMEWORK OF GEOGRAPHY AND ECONOMY TEXTBOOK VERSIONS FOR V GRADE.// SocioBrains, Issue 61, Sept. 2019, p, 27-50, ISSN 2367-5721
  2018 Vladeva, R. The Competencies as Part of the Curriculum in Geography. Collection of articles ІІІ International conference “Intercultural Dialogue and the Education on the Balkans and in Eastern Europe”, V. Turnovo, IVIS. 2013, р. (96-105) Цитирано В: Tsankov , N. The transversal competence for problem-solving in cognitive learning//International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE),2018, 6(3), р. 67-82, ISSN:2334-8496
  2018 Младенов Ч., И. Владев, Р. Владева. Обща геодемография, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, 283 с., ISBN 954-577-179-8 Цитираво в: Димитрова, Р. Състояние и развитие на потенциала за трудов ресурс в селските райони.//Сб. Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони, УНСС, 2018, с. 141-146, ISBN 978-69-232-093-5
  2017 Младенов Ч., И. Владев, Р. Владева. Обща геодемография, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, 283 с., ISBN 954-577-179-8 Цитирано в: Димитров, С., М. Пенерлиев, В. Петков. Съвременно проявление на демографската криза в Добруджа (на примера на община Генерал Тошево).//Proceedings of National Conference with International Participation Natural Sciences, september 29 – october 1, 2017, Varna, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, p. 125-130, ISSN 2603-2937.
  2016 Vladeva R. Challenges before the geographic education in the high school at the contemporary stage.// International Scientific Conference, Faculty of Geology and Geography “St. Kliment Ohridski” University of Sofia, 2006, p. 370 – 374, цитирано в: Илиева-Дъбова, И., Проблеми на обучението по отечествена география в българските неделни училища в чужбина и варианти за тяхното преодоляване.//Сборник научни трудове от Четвърта Международна научна конференция „Географски науки и образование“ 30-31 октомври 2015 г., УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, с. 359
  2015 Великов, В., М. Стоянова, Р. Владева. Технология на екскурзоводското обслужване. Изд. „Матком“, С., 2007, с.13, ISBN 978-954-9498-71-4 цитирано в: Керемидарска, Е., Етнокултурни особености на международния туристически поток в България. УНИ „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 2015, с. 10, ISSN 978-619-201-028-7
  2015 Великов, В., Р. Владева. Технология на екскурзоводското обслужване. „Фабер“, Велико Търново, 2011, с. 99, ISBN 978-954-9498-71-4 цитирано в: Керемидарска, Е., Етнокултурни особености на международния туристически поток в България. УНИ „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 2015, с. 10, ISSN 978-619-201-028-7
  2015 Владева, Р., П. Русева. Проблеми в процеса на обучение по география от начален към прогимназиален етап.//Сборник 30 години катедра „География“ във Великотърновския университет“, В. Търново, 2014, с. 332 – 338, ISBN 978-954-2968-96-2 Цитирано от: Penerliev, М., V. Petkov. CURRENT SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL PROBLEMS OF SOCIAL GEOGRAPHY IN BULGARIA.//International Journal of Emerging Science and Engineering, Vol. 3, Issue 11, September 2015, p. 10-13, ISSN 2319-6378
  2015 Vladeva R. CHALLENGES BEFORE THE GEOGRAPHIC EDUCATION IN THE HIGH SCHOOL AT THE CONTEMPORARY STAGE.// International Scientific Conference, Faculty of Geology and Geography “St. Kliment Ohridski” University of Sofia, 2006, p. 370 – 374, ISBN 978-954-07-2524-6 Цитирано в: Penerliev, М., V. Petkov. CURRENT SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL PROBLEMS OF SOCIAL GEOGRAPHY IN BULGARIA.//International Journal of Emerging Science and Engineering, Vol. 3, Issue 11, September 2015, p. 10-13, ISSN 2319-6378
  2015 Vladeva R. CHALLENGES BEFORE THE GEOGRAPHIC EDUCATION IN THE HIGH SCHOOL AT THE CONTEMPORARY STAGE.// International Scientific Conference, Faculty of Geology and Geography “St. Kliment Ohridski” University of Sofia, 2006, p. 370 – 374, ISBN 978-954-07-2524-6 Цитирано в: Илиева-Дъбова, И., Проблеми на обучението по отечествена география в българските неделни училища в чужбина и варианти за тяхното преодоляване.//Сборник научни трудове от Четвърта Международна научна конференция „Географски науки и образование, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2015, Шумен, с. 357-363, ISBN 978-619-201-105-5
  2015 Владев, И., Р. Владева.Особености и проблеми на трудовия пазар в селските общини на Шуменска област - Сб. Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията, Свищов, 2000, с. 354 – 357, ISBN 954-23-0031-Х Цитирано в: Христова, Г., Л. Шефкъ., Класификация на селските селища в област Шумен с оглед на населението в тях.//Сб. Селските територии на област Шумен (проблеми и тенденции), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015, с. 28-37, ISBN 978-619-201-048-5
  2015 Владева, Р., И. Владев. Състояние и проблеми на училищната мрежа и образователното равнище в Шуменска област.//Сб. Природни науки 2003, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, с. 189 –192, ISBN 954-577-161-5 Цитирано в: Пенерлиев, М., М. Маринова, В. Петков. Съвременното състояние на образователната инфраструктура в селските територии.//Сб. Селските територии на област Шумен (проблеми и тенденции), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015, с. 51-65, ISBN 978-619-201-048-5
  2014 Vladeva R. Challenges before the geographic education in the high school at the contemporary stage.// International Scientific Conference, Faculty of Geology and Geography “St. Kliment Ohridski” University of Sofia, 2006, p. 370 – 374, цитирано в:Стайкова, Г., Н. Чернева. Игрови технологии в образованието за устойчиво развитие.//Сборник научни трудове от Втора Международна научна конференция „Географски науки и образование“ 1-2 ноември 2013 г., УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, с. 293
  2014 Владева, Р. Нетрадиционни методи и иновации в обучението по география.// Обучението по география, С., 2002, № 1, с. 17-21, цитирано в: Търгова, Е., Интерактивните методи на обучение-педагогически и методически аспекти.//Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, ГГФ, кн. 2-География, т. 106, 2014, с. 384
  2014 Младенов Ч., И. Владев, Р. Владева. Обща геодемография, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, 283 с., ISBN 954-577-179-8 Цитирано в: Маринов, П. Геодемографски процеси в селските райони на Южен централен район, състояние и развитие.//Сб. 30 години катедра география във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Издателство „ИВИС”, 2014, с. 302, ISBN 978-954-2968-96-2
  2014 Младенов Ч., И. Владев, Р. Владева. Обща геодемография, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, 283 с., ISBN 954-577-179-8 Цитирано в: Руменов, Д. Структура на трудовата заетост в град Шумен през периода 1878-1920 г.//Сб. Народните занаяти минало, настояще и бъдеще, том ІX, Габрово, 2014, с. 43-50, ISBN 978-619-00-0117-1
  2014 Младенов Ч., И. Владев, Р. Владева. Обща геодемография - Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2003, 283 с., ISBN 954-577-179-8 Цитирано в: Маринов, П. Геодемографски процеси в селските райони на Южен централен район, състояние и развитие.//Сб. 30 години катедра география във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Издателство „ИВИС”, 2014, с. 302, ISBN 978-954-2968-96-2