Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Виктор Методиев Василев
  Гл. ас. д-р Виктор Методиев Василев

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 205

  Телефон: 0887733813

  Email: v.vasilev@shu.bg

  Приемно време: понеделник 10:00 - 16:00 , четвъртък 10:00 - 16:00


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Еп.К.Преславски",1989, специалност Биология и химия

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  "Антибиотик" АД - Иститут за изследване на антибиотици - Разград

  Заемани академични длъжности

  Главен асистент

  Придобити научни степени

  доктор

  Водени лекции и/или упражнения

  Зоология на гръбначните животни. Обща зоология. Ненасекомни неприятели. Теренна практика по зоология. Защитени територии. Зоогеография.

  Области на научни интереси

  Орнитология, херпетология, зоогеография, защитени територии. Мониторинг.

  Участия в проекти

  2008 – 2010 „Проучване на гръбначната фауна в българската и румънската част на Добруджа. Природозащитен статус, мерки за опазване“ – ръководител доц. Ив. Атанасова - ШУ „Еп. К. Преславски„ финансиран от МОН – Фонд „Научни изследвания“ (международен)

  2009 – 2011 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Изследване на чуждоземни сухоземни членестоноги и тяхното значение за биоразнообразието на България\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" – ръководител Р. Томов – Лесотехнически Университет - финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (международен)

  2010 - 2014 „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска”, No LIFE 09/NAT/BG/ 000230 финансиран по Програма LIFE + на Европейската Комисия. (международен)

  2011 - 2013 „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”, обособена позиция 7 „Определяне и минимизиране на рисковете за дивите птици” - Обединение „ЕКОНЕКТ” - финансиран от МОСВ

  2012 - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Мониторинг на основни елементи на моделни екосистеми. Ключови вредители по земеделските култури в тях\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", ръководител доц. д-р Св. Райков, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

  2013 - Подготовка за идентифициране на Орнитологично важни места по южното Черноморско крайбрежие“

  2013 - 2014 - Извършване на теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящи видове птици“ ЕНВЕКО № 2571/13.06.2013 ИАОС (Изпълнителна агенция по околна среда)

  2013-2014 - Опазване на птиците в ПП Русенски Лом по проект: “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом” № на проекта DIR-5113326-6-100

  2013-2014 Дейности по проучване на земноводни и влечуги в СИ България (Природен парк „Златни пясъци“(по № DIR-5113326-C-008)

  2013 Проучване на основни компоненти на природни и изкуствени екосистеми. Стратегии за регулиране популационната численост и степен на нападение от ключови вредители в различни агробиоценози

  2014-2015 Изготвяне на ОС на ПУ на ЗЗ от НАТУРА 2000 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Калиакра\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" и \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Белите скали\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". БАН ИБЕИ.

  2014 -2015 Седмо международно преброяване на белия щъркел. БДЗП и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ

  2015 - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Проучване биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациите на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", финансиран от ШУ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Еп. Константин Преславски\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

  2015,2018 - Събиране на данни за статистическо изследване на типа на Земното покритие и Земеползването. Национална почвена служба, LUCAS.

  2016 - 2017 Изготвяне на Европейски Атлас на гнездящите птици. БДЗП. Полеви експерт.

  2016 - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Биоценотични проучвания в естествени и изкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", финансиран от ШУ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Еп. Константин Преславски\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

  2017 - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", финансиран от ШУ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Еп. Константин Преславски\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

  2018 - Проект РД-08-120/06.02.2018 г. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", финансиран от ШУ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Еп. Константин Преславски\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

  2019 „Услуги за мониторинг на птици в защитена зона ROSPA 0012 Ръкав Борча“ Румъния. Май-юни 2019. Възложител: „КАЛИДРИС” ЕООД и сдружение “Румънско Орнитологично Дружество“. Договор 7.05.2019г.

  2019-2020„Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“. Възложител: „Дикон - Партицип“ ДЗЗД, Договор № 08- 0016/16.08.2019

  2019-2020 „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“. Възложител: „Портфолио проджект мениджмънт” ЕООД, Договор № 00740-L0107-020.23-E.23.04

  2019 - Проект РД-08-73/29.01.2019г. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза2\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", финансиран от ШУ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Еп. Константин Преславски\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

  Проект №РД-08-135/04.02.2020 г. Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза 1. Ръководител: проф. д-р Димчо Захариев

  Проект №РД-08-109/02.02.2021 г. Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза 2. Ръководител: проф. д-р Димчо Захариев

  2021 - "Разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво ЗЗ за петнадесет зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България". ПЗЦН - 5/28.01.2021. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания БАН.

  2021 - „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата” (код ACF/281), по програма Фонд Активни граждани България. Българско дружество за защита на птиците - Договор 26.04.2021.

  2021 - "Споделена визия за екологичната мрежа "НАТУРА 2000" в област Шумен. Договор No РД - 12/25.06.2021, СНЦ "Демократично сдружение искам да знам" Шумен.

  2022 - "Консултации и подпомагане на събирането, анализа и интерпретацията на данни за типове природни местообитания и видове за целите на Нционалната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР) и политиката по опазване на биологичното разнообразие" - Договор 44/08.07.2022, БАН - Национален природонаучен музей. София.

  2022 - 2023 "Подсигуряване възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния", LIFE20 NAT/BG/001162 - договор 42/ 24.03.2022 Сдружение "Българско дружество за защита на птиците" София.

  2023 - 2024 “Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни въздушни електропроводи в зоните от Натура 2000 в Североизточна България“ (LIFE NE BG Safe Sky). LIFE21/NAT/BG/LIFE NE BG Safe Sky 101074284 - договор 45/ 10.04.2023 г. Сдружение "Българско дружество за защита на птиците" София.