Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Нина Архангелова Николова-Тодорова
  Доц. д-р Нина Архангелова Николова-Тодорова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 305/303

  Телефон: 054 830495 вътр. 255, 261 К1

  Email: n.arhangelova@shu.bg

  Приемно време: петък 8:30 - 10:00 часа


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", спечиалност Физика, специализация Медицинска физика и радиоекология, Учител по физика

  Заемани академични длъжности

  асистент - 2005 г. - 2008 г.

  ст. асистент 2008 г. - април 2011 г.

  гл. асистент - април 2011 г. - декември 2013 г.

  доцент - януари 2014 г.

  Придобити научни степени

  Доктор по физика 2013 г. (4.1 Физически науки, Ядрена физика), ИЯИЯЕ при БАН

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции по: Ядрена физика, Радиоекология, Медицинска физика, Физика и опазване на околната среда, Физични методи за анализ и контрол, Атомна физика, Радиационна защита, Дозиметрия на йонизиращите лъчения, Увод в дозиметрията на йонизиращите лъчения, Клинична дозиметрия, Защита на организмите от вредни физични фактори, Приложни физични методи за анализ и контрол, Физични методи за контрол и оценка на околната среда, Обща физика, Механика, Механика и молекулна физика, Статистическа обработка на експерименталните резултати

  Семинарни упражнения по: Атомна физика, Ядрена физика, Физични методи за анализ и контрол, Статистическа обработка на експерименталните резултати, Медицинска физика, Методи на полевата археология, Приложни физични методи за анализ и контрол, Физични методи за контрол и оценка на околната среда, Радиационна защита, Дозиметрия на йонизиращите лъчения, Статистическа обработка на експерименталните резултати

  Лабораторни упражнения по: Атомна физика, Ядрена физика, Физични методи за анализ и контрол, Статистическа обработка на експерименталните резултати, Медицинска физика, Радиоекология и Замърсяване на въздуха и вредно въздействие върху екосистемите, Физика в медицината, Защита на организмите от вредни физични фактори, Приложни физични методи за анализ и контрол, Физични методи за контрол и оценка на околната среда, Дозиметрия на йонизиращите лъчения, Радиационна защита, Обща физика, Физика и опазване на околната среда

  Области на научни интереси

  Приложение на ядрено-физични методи в екологията, медицината и археологията.

  Термолуминесценция

  Ориентирани полимерни материали

  Специализации

  NUCLEAR PHYSICS METHODS AND ACCELERATORS IN BIOLOGY AND MEDICINE, Dubna (Ratmino), Moscow Region, Russia, 30 June - 11 July, 2005

  micro - PIXE - Laboratori Nazionali di Legnaro, INFN, Legnaro, Italy, 17 June - 2 July, 2009

  PIXE - Laboratori Nazionali di Legnaro, INFN, Legnaro, Italy, 12 - 26 October, 2010

  PIXE - Laboratori Nazionali di Legnaro, INFN, Legnaro, Italy, 5 September - 4 November, 2011

  Участия в проекти

  Ядрено-физични методи и оптични методи за изследване на дотирани с d- и f- елементи кристали и оптични свойства на механично и термично третирани полимери, доц. д-р Т. Димов, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2008

  Fondi Aferi Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN) - Zebra, Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN), 2009

  Fondi Aferi Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN) - Madara, Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN), 2009

  Анализ на природната и техногенна радиоактивност и присъствието на тежки метали във въздушните аерозоли на БЕО Мусала, доц. д-р Ил. Пенев, БАН, 2009

  От елементарните частици до Космоса, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2009

  Fondi Aferi Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN) – Zebra2, , Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN), 2010

  Fondi Aferi Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN) - PICPET, Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN), 2010

  Анализ на природната и техногенна радиоактивност и присъствието на тежки метали във въздушните аерозоли на БЕО Мусала, доц. д-р Ил. Пенев, БАН, 2010

  От елементарните частици до Космоса, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2010

  Fondi Aferi Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN) – Herbs, Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN), 2011

  Fondi Aferi Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN) – PICPET2, Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN), 2011

  Fondi Aferi Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN) – Madara2, Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN) , 2011

  Анализ на природната и техногенна радиоактивност и присъствието на тежки метали във въздушните аерозоли на БЕО Мусала, доц. д-р Ил. Пенев, БАН, 2011

  Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био- Космоса”, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2011

  Мониторинг на естествената и техногенна радиоактивност на въздушните аерозоли на БЕО “Мусала”, доц. д-р Ил. Пенев, БАН, 2012

  Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био- Космоса”, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2012

  Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био- Космоса”, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2013

  Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био- Космоса”, доц. д-р Н. Архангелова, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2014

  „Интердисциплинарно проучвани на мегалитите в България”, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2014

  Проект „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието“, Договор № BG051PO001-3.1.07-0040, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  Проект BG051PO001-3.3.06-0003 “Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учении в областта на природните, техническите и математическите науки, ”Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

  Мониторинг на естествената и техногенна радиоактивност на въздушните аерозоли на БЕО „Мусала”, ръководител доц. Ил. Пенев, ИЯИЯЕ при БАН 2013 - 2015 г.

  “Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България“, ръководител проф. д. физ. н. Д. Кюркчиева, Шуменски университет, 2015 г.

  „Изследване на физически процеси в микро-, макро- и биокосмоса”, ръководител доц. д-р Н. Архангелова, Шуменски университет, 2015 г.

  „Изследване на физически процеси в микро-, макро-космоса”, ръководител доц. д-р Н. Архангелова, Шуменски университет, 2016 г.

  “Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България“, ръководител проф. д. физ. н. Д. Кюркчиева, Шуменски университет, 2016 г.

  „Изследване на физически процеси в микро-, макро-космоса”, ръководител доц. д-р Н. Архангелова, Шуменски университет, 2017 г.

  Проект № РД -08-142/08.02.2018 „От атома до Космоса“, Период на изпълнение: 2018 г., Бюджет: 3547,40 лева,Шуменски университет, Ръководител: доц. д-р Нина Архангелова

  Analysis of the composition of non-ferrous metals, used for decorations in Early Middle ages in Bulgaria, „IPERON CH – Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage“, European Horizon 2020 Programme: “Financial support by the Access to Research Infrastructures activity in the Horizon 2020 Programme of the EU (IPERION CH Grant Agreement n. 654028) is gratefully acknowledged”

  Analysis of the composition of non-ferrous metals from the first known centers of metal art in medieval Bulgaria,„IPERON CH – Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage“, European Horizon 2020 Programme: “Financial support by the Access to Research Infrastructures activity in the Horizon 2020 Programme of the EU (IPERION CH Grant Agreement n. 654028) is gratefully acknowledged”, Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage, 01.05.2015-30.04.2019, Водеща организация: MTA Atomki, Hungary, Период на изпълнение: 2018 г., Сайт на проекта: http://www.iperionch.eu/

  Проект № РД -08-92/31.01.2019 „От атома до Космоса“, Период на изпълнение: 2019 г., Шуменски университет, Ръководител: доц. д-р Нина Архангелова

  Проект № РД-08-48/21.01.2019, “XVII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2019“, участник

  „IPERON CH – Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage“, European Horizon 2020, Аnalyse of the composition of ceramic vessels and crucibles from the first known centers of metal art in medieval bulgaria, 01.05.2015-30.04.2019, Водеща организация: MTA Atomki, Hungary, Период на изпълнение: 2019 г., Сайт на проекта: http://www.iperionch.eu/

  ,,ACTA SCIENTIFICA NATURALIS", № КП-06-НП1/38 от 18.12.2019 г., Фонд „Научни изследвания”, „Конкурс за финансиране на Българска научна периодика– 2019 г.”, Базова организация: ШУ „Еп. К. Преславски”, Период на изпълнение: 2019-2020 г., ръководител

  Проект № РД -08-116/03.02.2020 „От атома до Космоса“, Период на изпълнение: 2020 г., Шуменски университет, Ръководител: доц. д-р Нина Архангелова

  Проект № РД-08-77/24.01.2020, “XVIII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2020“, участник

  Проект № РД -08-67/25.01.2021 „Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека“, Период на изпълнение: 2021 г., Шуменски университет, участник

  Проект № РД-08-126/03.02.2021, “XIX Национална конференция с международно участие „Природни науки’2021“, ръководител

  Проект № РД -08-80/09.02.2022 „Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека“, Период на изпълнение: 2022 г., Шуменски университет, участник

  Проект № РД-08-122/25.02.2022, “XX Национална конференция с международно участие „Природни науки’2022“, ръководител

  H2020 IPERON HS, Element analysis of non-ferrous metals from medieval Bulgaria, 2 – 14 June 2022 ATOMKI, Hungary Участник: доц. д-р Н. Архангелова

  Проект № РД -08-113/20.02.2023 „Интегративен подход при решаване на екологични проблеми – фаза 1“, Период на изпълнение: 2023 г., Шуменски университет, участник

  Проект № РД-08-129/23.02.2023, “XXI Национална конференция с международно участие „Природни науки’2023“, ръководител

  H2020 IPERON HS, Elemental analysis of archeological finds from medieval Bulgaria, 26 – 30 June 2023 ATOMKI, Hungary Участник: доц. д-р Н. Архангелова

  Заемани ръководни позиции

  05.2017 г. - Ръководител катедра "Физика и астрономия"

  Организационна дейност

  Председател на организационен комитет на Студентска научна конференция \"От атома до Космоса\" през 2015 - 2021г.

  Председател на организационен комитет на XIX Национална конференция с международно участие „Природни науки’2021“

  Председател на организационен комитет на XX Национална конференция с международно участие „Природни науки’2022“

  Председател на организационен комитет на XXI Национална конференция с международно участие „Природни науки’2023“

  Editor Executive: Acta Pedagogica Naturalis, ISSN 2603-4468 (Online), 2018 - 2022

  Членства в научни организации

  Съюз на Физиците в България

  Държавни и/или научни награди

  Първа награда за най-добра научно-приложна работа за 2011 г. за цикъл работи по анализ и мониторинг в областта на радиоекологията, археологията, околна среда, термо-луминисценция и др. Присъдена от Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

  The Organizing Committee of 17th ISCMP –Varna, 2012 awards this BEST POSTER PRIZE to H. Hristov, Y. Baneva, D. Nedeva, N. Arhangelova, I. Penev, V. Velev, G. Moschini, P. Rossi and N. Uzunov